Kurz základů vědecké práce v AV ČR - konaný v Brně
Kurz základů vědecké práce v Akademii věd ČR

Cílem tohoto kurzu je seznámit doktorandy se základními principy prezentace výsledků vědecké práce, možnostmi financování vědeckých projektů, principy hodnocení vědeckých výstupů, i dalšími důležitými informacemi, které budou užitečné pro jejich vědeckou přípravu.

Pro tyto účely pořádá Rada pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR kurz, který je určen nejen doktorandům, jejichž školitelé pracují v ústavech AV ČR, ale i doktorandům vysokých škol se zájmem dozvědět se něco navíc. Jelikož se jedná o obecný kurz, jehož náplň nezabíhá do specifik daného vědního oboru, nejsou doktorandi rozděleni do skupin podle své specializace. Jedním z pozitivních rysů kurzu je tak i vzájemné obohacování a ovlivňování doktorandů se zkušenostmi z různých vědeckých oborů.

Kurz jako takový vzešel ze zkušeností získaných s organizováním třídenního kurzu podobného zaměření v GA ČR, obdobných kurzů, které jsou či byly pořádány některými vysokými školami, i na základě studia podobných programů v zahraničí. Kurz je pořádán již od roku 2004 a po celou dobu je pravidelně aktualizován, nejen po obsahové stránce, ale i výběrem vhodných lektorů.

Kurz základů vědecké práce v AV ČR je realizován jako týdenní kurz v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, s maximální kapacitou 30–35 doktorandů. Kurz je nepovinný a je přístupný pro doktorandy zdarma, na základě vyplněné přihlášky, kterou si lze stáhnout v souboru *.doc. Na závěr kurzu doktorand obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Posluchačům Postgraduálního doktorského studia biomedicíny je kurz uznán jako jeden z povinně absolvovaných kurzů studia.

V případě zájmu o tento kurz je potřeba zaslat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku e-mailem na adresu: stara@kav.cas.cz nebo kzvp@kav.cas.cz.

Nedílnou součástí přihlášky je také souhlas školitele s účastí doktoranda v kurzu.

Termíny Kurzu základů vědecké práce

Termíny Kurzu základů vědecké práce v roce 2024

Praha

leden/únor: 29. 01. – 02. 02 .2024 Program kurzu  
květen: 13. 05. – 17. 05. 2024 Program kurzu  
říjen: 21. 10. – 25. 10. 2024    

Kurz základů vědecké práce na AV ČR je realizován jako týdenní kurz v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Kontaktní osoba:

Ing. Alice Stará
stara@kav.cas.cz
tel.: 221 403 273

Informace ohledně Kurzu základů vědecké práce, který se koná v Brně, najdete na této webové adrese:

 
Obsahová náplň kurzu a přednášející

Etické principy ve vědecké práci (přednáška 1 x 45 minut)
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.  

Základy bioetiky (přednáška 2 x 45 minut) –
Mgr. Marek Vácha, Ph.D., 3. LF UK

Úvod do vědecké komunikace, zadání úkolů (seminář 2 x 45 minut)
Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D., Mgr. Petr Kaderka, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Publikování v časopise z hlediska editorské praxe (přednáška 2 x 45 minut)
RNDr. Zdeňka Crkalová, MFF UK

Problematika hodnocení výzkumu (přednáška 2 x 45 minut)
Mgr. Michal Petr, MU Brno

Rétorika a kultura mluveného slova (seminář 4 x 45 minut)
PhDr. Jana Vlčková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK

Lektorské dovednosti – jak zaujmout a udržet pozornost svých posluchačů (seminář 6 x 45 minut)
Mgr. Miloslav Hřebecký

Ukázka přednášky pro laickou veřejnost (přednáška 60 minut)
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi

Průmyslově-právní ochrana vynálezů (přednáška 60 minut)
RNDr. Petra Fousková, Ph.D., HARBER IP s.r.o.

Financování výzkumu, grantový systém v EU (přednáška 2 x 45 minut)
Ing. Eva Hillerová, Technologické centrum

Grantový systém v ČR (přednáška 2 x 45 minut)
Ing. Michal Pazour, Ph.D., Technologické centrum Praha

Prezentace vědeckých výsledků formou plakátových sdělení (přednáška 2 x 45 minut)
RNDr. Ivan Janda, CSc.

Bezpečnost internetu (přednáška 2 x 45 minut)
Ing. Miroslav Indra, CSc., Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Informační zdroje pro vědu, výzkum a vzdělávání (krátký úvod a potom praktické věci v Knihovně – 2 x 45 minut)
Mgr. Iva Burešová, Knihovna AV ČR, v. v. i.

Academic Writing in English (seminář v rozsahu 2 x 45 minut)
Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Akademické psaní v češtině (seminář 2 x 45 minut)
Mgr. Petr Kaderka, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Rozbor a zhodnocení vybraných článků, rozbor a zhodnocení vybrané přednášky a posteru (závěrečný „páteční“ studentský blok)
Mgr. Petr Kaderka, Ph.D., Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D.

Přihláška

Přihláška doc - Prihlaska.doc (28 kB)

Kontakt

Ing. Alice Stará
Kancelář Akademie věd ČR
sekretariát Rady pro spolupráci s vysokými školami
a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR
Národní 3
110 00 Praha 1

Tel.: (+420) 221 403 273
Fax: (+420) 221 403 522
E-mail: kzvp@kav.cas.cz


Kontakt pro Brno:

Ing. Irena Navrátilová
E-mail: navratilova@avcrbrno.cz
Tel.: 542212563
Fax: 542212562
http://www.avcrbrno.cz

Pokyny pro posluchače

Každý účastník by si měl připravit alespoň jeden z materiálů na praktické cvičení, které proběhne poslední den kurzu, tak aby si z návrhů mohli vyučující vybrat.
Na tématu materiálů nezáleží, nejlépe by měl být jeho autorem sám účastník kurzu, ale může to být i materiál z práce jeho kolegů. Je totiž zapotřebí, aby vybraný účastník o tématu něco věděl a mohl ho popřípadě úvodem krátce představit. Jde o tyto materiály:

Rukopis (počítačová verze) publikace v jazyce anglickém.

Rukopis (počítačová verze) publikace v jazyce českém.

Poster (plakátové sdělení), na jazyce nezáleží, vytištěný či v elektronické podobě.

Přednášky trvající 10-15 minut, přednesené v jazyce anglickém, českém.

U rukopisů dejte přednost textům dosud nepublikovaným, mohou být předvedeny i práce, které jsou v tisku nebo ty, které už vyšly. Je zapotřebí, aby byly ve formě, která se dá promítat daným zařízením, aby se diskuse mohli zúčastnit všichni posluchači.)

KZVP - Materiály