Kurz základů vědecké práce v AV ČR - konaný v Brně
Kurz základů vědecké práce v Akademii věd ČR

Cílem kurzu je seznámit začínající doktorandy se základními principy prezentace výsledků vědecké práce a s dalšími důležitými skutečnostmi, které budou užitečné pro jejich vědeckou přípravu, neboť ve srovnání s mezinárodním kontextem je pociťována stále větší potřeba se systematicky věnovat přípravě doktorandů pro vědeckou práci.

Pro tyto účely připravila Rada pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR kurz určený především doktorandům, jejichž školitelé pracují v ústavech AV ČR; podle možností a zájmu je přístupný i doktorandům z vysokých škol, jejichž školitelé nejsou zaměstnanci AV ČR. Jelikož se jedná o obecný kurz, jehož náplň nebude zabíhat do specifik daného vědního oboru, nebudou doktorandi rozděleni do skupin podle své specializace. Jedním z pozitivních rysů kurzu se tak může stát vzájemné obohacování a ovlivňování doktorandů svými zkušenostmi z různých oborů.

Náplní kurzu jsou témata vycházející ze zkušeností získaných s organizováním třídenního kurzu podobného zaměření v GA ČR, dále obdobných kurzů, které probíhají v současnosti na některých vysokých školách a na základě studia podobných programů v zahraničí - např. v Karolinska Institut ve Švédsku.

Kurz základů vědecké práce v AV ČR je realizován jako týdenní kurz od 9.00 - 16.30 hod. v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v zasedací místnosti 205, 2. patro, pro 25-30 doktorandů. Kurz je nepovinný a je přístupný pro doktorandy zdarma, na základě vyplněné přihlášky, kterou si lze stáhnout v souboru *.pdf, *.rtf, *.doc. Na závěr doktorand získá potvrzení o absolvování kurzu.

Posluchačům Postgraduálního doktorského studia biomedicíny je kurz uznán jako jeden z povinně absolvovaných kurzů studia.

V případě zájmu o kurz je potřeba zaslat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku e-mailem na adresu: stara@kav.cas.cz nebo kzvp@kav.cas.cz.

Pokud využijete pošty, směřujte přihlášku na adresu:
Ing. Alice Stará,
Kancelář AV ČR,
sekretariát OV III,
Národní 3, Praha 1
110 00

Nedílnou součástí přihlášky je souhlas školitele s účastí doktoranda v kurzu.

Termíny Kurzu základů vědecké práce

Termíny Kurzu základů vědecké práce v roce 2023

Praha

leden: 23. 01. – 27. 01. 2023 Program kurzu  
květen: 22. 05. – 26. 05. 2023 Program kurzu  
říjen: 09. 10. – 13. 10. 2023 Předběžný program kurzu Kurz není plně obsazen.
Možnost přihlášení.

Termíny Kurzu základů vědecké práce v roce 2024

Praha

leden/únor: 29. 01. – 02. 02 .2024    
květen: 13. 05. – 17. 05. 2024    
říjen: 21. 10. – 25. 10. 2024    

Kurz základů vědecké práce na AV ČR je realizován jako týdenní kurz v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Kontaktní osoba:

Ing. Alice Stará
stara@kav.cas.cz
tel.: 221 403 273

Informace ohledně Kurzu základů vědecké práce, který se koná v Brně, najdete na této webové adrese:

 
Obsahová náplň kurzu a přednášející

Metodologie vědy (přednáška 2 x 45 minut)
doc. PhDr. Nikolaj Demjancuk, CSc., FF ZUČ Plzeň

Etické principy ve vědecké práci (přednáška 1 x 45 minut)
prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Základy bioetiky (přednáška 2 x 45 minut)
dr. Vácha, 3. LF UK

Vědecká komunikace a její psané žánry, techniky vědeckého psaní (seminář 6 x 45 minut)
Mgr. Petr Kaderka, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Publikování v časopise z hlediska editorské praxe (přednáška 2 x 45 minut)

RNDr. Zdeňka Crkalová, MFF UK

Problematika hodnocení výzkumu (přednáška 2 x 45 minut)
Mgr. Michal Petr, MU Brno

Rétorika a kultura mluveného slova (seminář 4 x 45 minut)
PhDr. Jana Vlčková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK

Lektorské dovednosti – jak zaujmout a udržet pozornost svých posluchačů (seminář 4 x 45 minut)
Mgr. Miloslav Hřebecký

Ukázka přednášky pro laickou veřejnost (přednáška 60 minut)
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi

Duševního vlastnictví a jeho komercializace (přednáška 60 minut)
RNDr. Petra Fousková, Ph.D., HARBER IP s.r.o.

Financování výzkumu, grantový systém v EU (přednáška 2 x 45 minut)
Ing. Eva Hillerová, Technologické centrum

Grantový systém v ČR (přednáška 2 x 45 minut)
Ing. Michal Pazour, Ph.D., Technologické centrum

Prezentace vědeckých výsledků formou plakátových sdělení (přednáška 2 x 45 minut)
RNDr. Ivan Janda, CSc.

Bezpečnost internetu (přednáška 2 x 45 minut)
Ing. Miroslav Indra, CSc., Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Informační zdroje pro vědu, výzkum a vzdělávání (krátký úvod a potom praktické věci v Knihovně – 2 x 45 minut)
Mgr. Iva Burešová, Knihovna AV ČR, v. v. i.

Academic Writing in English: Writing for the Reader (seminář v rozsahu 6 x 45 minut)
Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Rozbor a zhodnocení vybraných článků, rozbor a zhodnocení vybrané přednášky a posteru (závěrečný „páteční“ studentský blok)
Mgr. Petr Kaderka, Ph.D., Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D.

Přihláška

Přihláška pdf - prihlaska_kzvp.pdf (95 kB)
Přihláška rtf - prihlaska_kzvp.rtf (13 kB)
Přihláška doc - prihlaska_kzvp.doc (28 kB)

Kontakt

Ing. Alice Stará
Kancelář Akademie věd ČR
sekretariát Rady pro spolupráci s vysokými školami
a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR
Národní 3
110 00 Praha 1

Tel.: (+420) 221 403 273
Fax: (+420) 221 403 522
E-mail: kzvp@kav.cas.cz


Kontakt pro Brno:

Ing. Irena Navrátilová
E-mail: navratilova@avcrbrno.cz
Tel.: 542212563
Fax: 542212562
http://www.avcrbrno.cz

Pokyny pro posluchače

Každý účastník by si měl připravit alespoň jeden z materiálů na praktické cvičení, které proběhne poslední den kurzu, tak aby si z návrhů mohli vyučující vybrat.
Na tématu materiálů nezáleží, nejlépe by měl být jeho autorem sám účastník kurzu, ale může to být i materiál z práce jeho kolegů. Je totiž zapotřebí, aby vybraný účastník o tématu něco věděl a mohl ho popřípadě úvodem krátce představit. Jde o tyto materiály:

Rukopis (počítačová verze) publikace v jazyce anglickém.

Rukopis (počítačová verze) publikace v jazyce českém.

Poster (plakátové sdělení), na jazyce nezáleží, vytištěný či v elektronické podobě.

Přednášky trvající 10-15 minut, přednesené v jazyce anglickém, českém.

U rukopisů dejte přednost textům dosud nepublikovaným, mohou být předvedeny i práce, které jsou v tisku nebo ty, které už vyšly. Je zapotřebí, aby byly ve formě, která se dá promítat daným zařízením, aby se diskuse mohli zúčastnit všichni posluchači.)