Kurz základů vědecké práce v AV ČR - konaný v Brně
Kurz základů vědecké práce v Akademii věd ČR

Cílem tohoto kurzu je seznámit doktorandy se základními principy prezentace výsledků vědecké práce, možnostmi financování vědeckých projektů, principy hodnocení vědeckých výstupů, i dalšími důležitými informacemi, které budou užitečné pro jejich vědeckou přípravu.

Pro tyto účely pořádá Rada pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR kurz, který je určen nejen doktorandům, jejichž školitelé pracují v ústavech AV ČR, ale i doktorandům vysokých škol se zájmem dozvědět se něco navíc. Jelikož se jedná o obecný kurz, jehož náplň nezabíhá do specifik daného vědního oboru, nejsou doktorandi rozděleni do skupin podle své specializace. Jedním z pozitivních rysů kurzu je tak i vzájemné obohacování a ovlivňování doktorandů se zkušenostmi z různých vědeckých oborů.

Kurz jako takový vzešel ze zkušeností získaných s organizováním třídenního kurzu podobného zaměření v GA ČR, obdobných kurzů, které jsou či byly pořádány některými vysokými školami, i na základě studia podobných programů v zahraničí. Kurz je pořádán již od roku 2004 a po celou dobu je pravidelně aktualizován, nejen po obsahové stránce, ale i výběrem vhodných lektorů.

Kurz základů vědecké práce v AV ČR je realizován jako týdenní kurz v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, s maximální kapacitou 30–35 doktorandů. Kurz je nepovinný a je přístupný pro doktorandy zdarma, na základě vyplněné přihlášky, kterou si lze stáhnout v souboru *.doc. Na závěr kurzu doktorand obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Posluchačům Postgraduálního doktorského studia biomedicíny je kurz uznán jako jeden z povinně absolvovaných kurzů studia.

V případě zájmu o tento kurz je potřeba zaslat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku e-mailem na adresu: stara@kav.cas.cz nebo kzvp@kav.cas.cz.

Nedílnou součástí přihlášky je také souhlas školitele s účastí doktoranda v kurzu.

Termíny Kurzu základů vědecké práce

Termíny Kurzu základů vědecké práce v roce 2024

Praha

leden/únor: 29. 01. – 02. 02 .2024 Program kurzu  
květen: 13. 05. – 17. 05. 2024 Program kurzu  
říjen: 21. 10. – 25. 10. 2024    

Kurz základů vědecké práce na AV ČR je realizován jako týdenní kurz v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Kontaktní osoba:

Ing. Alice Stará
stara@kav.cas.cz
tel.: 221 403 273

Informace ohledně Kurzu základů vědecké práce, který se koná v Brně, najdete na této webové adrese:

 
Obsahová náplň kurzu a přednášející

Etické principy ve vědecké práci (přednáška 1 x 45 minut)
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.  

Základy bioetiky (přednáška 2 x 45 minut)
Mgr. Marek Vácha, Ph.D., 3. LF UK

Úvod do vědecké komunikace, zadání úkolů (seminář 2 x 45 minut)
Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D., Mgr. Petr Kaderka, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Publikování v časopise z hlediska editorské praxe (přednáška 2 x 45 minut)
RNDr. Zdeňka Crkalová, MFF UK

Problematika hodnocení výzkumu (přednáška 2 x 45 minut)
Mgr. Michal Petr, MU Brno

Rétorika a kultura mluveného slova (seminář 4 x 45 minut)
PhDr. Jana Vlčková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK

Lektorské dovednosti – jak zaujmout a udržet pozornost svých posluchačů (seminář 6 x 45 minut)
Mgr. Miloslav Hřebecký

Ukázka přednášky pro laickou veřejnost (přednáška 60 minut)
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi

Průmyslově-právní ochrana vynálezů (přednáška 60 minut)
RNDr. Petra Fousková, Ph.D., HARBER IP s.r.o.

Financování výzkumu, grantový systém v EU (přednáška 2 x 45 minut)
Ing. Eva Hillerová, Technologické centrum

Grantový systém v ČR (přednáška 2 x 45 minut)
Ing. Michal Pazour, Ph.D., Technologické centrum Praha

Prezentace vědeckých výsledků formou plakátových sdělení (přednáška 2 x 45 minut)
RNDr. Ivan Janda, CSc.

Bezpečnost internetu (přednáška 2 x 45 minut)
Ing. Miroslav Indra, CSc., Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Informační zdroje pro vědu, výzkum a vzdělávání (krátký úvod a potom praktické věci v Knihovně – 2 x 45 minut)
Mgr. Iva Burešová, Knihovna AV ČR, v. v. i.

Academic Writing in English (seminář v rozsahu 2 x 45 minut)
Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Akademické psaní v češtině (seminář 2 x 45 minut)
Mgr. Petr Kaderka, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Rozbor a zhodnocení vybraných článků, rozbor a zhodnocení vybrané přednášky a posteru (závěrečný „páteční“ studentský blok)
Mgr. Petr Kaderka, Ph.D., Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D.

Přihláška

Přihláška doc - Prihlaska.doc (28 kB)

Kontakt

Ing. Alice Stará
Kancelář Akademie věd ČR
sekretariát Rady pro spolupráci s vysokými školami
a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR
Národní 3
110 00 Praha 1

Tel.: (+420) 221 403 273
Fax: (+420) 221 403 522
E-mail: kzvp@kav.cas.cz


Kontakt pro Brno:

Ing. Irena Navrátilová
E-mail: navratilova@avcrbrno.cz
Tel.: 542212563
Fax: 542212562
http://www.avcrbrno.cz

Doporučení pro účastníky Kurzu základů vědecké práce

Vybraní dobrovolníci z řad účastníků příslušného kurzu si po dohodě s dr. Rosolovou a dr. Kaderkou připraví alespoň jeden z níže uvedených materiálů na praktické cvičení, které se uskuteční poslední den kurzu.

Téma vybraného materiálu je libovolné. Doporučuje se, aby vybraný student byl autorem prezentovaného materiálu. Nicméně pro praktické cvičení může být použit i materiál někoho z kolegů. Podstatné je, aby vybraný účastník měl o tématu přehled a mohl práci krátce představit.

Jde o tyto materiály:

  • Rukopis (počítačová verze) publikace (abstrakt nebo úvod odborného článku) v jazyce anglickém.
  • Rukopis (počítačová verze) publikace v jazyce českém.
  • Poster (plakátové sdělení), na jazyce nezáleží, vytištěný či v elektronické podobě.
  • Přednášky trvající 10-15 minut, přednesené v jazyce anglickém, českém.

U rukopisů dejte přednost textům dosud nepublikovaným. Mohou být prezentovány i práce, které už vyšly nebo které jsou aktuálně v tisku.

Na způsobu doručení materiálů se domluvíte přímo s dr. Rosolovou a dr. Kaderkou.

KZVP - Materiály