Týká se výsledků v souvislosti s řešením programových projektů VaVaI financovaných AV ČR.

Rejstřík informací o výsledcích (RIV) je část informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaVaI), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích dosažených při řešení projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Pro pracoviště AV ČR funguje jednotný informační systém pro sběr dat, tzv. ASEP, který spravuje Knihovna AV ČR, v. v. i.

Pro pracoviště AV ČR i pro ostatní subjekty je pro vkládání údajů do RIV na stránce https://www.isvavai.cz/prijemce/ k dispozici administrační rozhraní příjemců dotací z veřejných prostředků ČR - VaVER, které umožní uživateli vyplnit potřebné údaje v předepsaném formátu a strukturním uspořádání. Registraci do tohoto editačního rozhraní je možné provést na stránce https://www.isvavai.cz/prijemce/registrace.

Pro povinnou kontrolu dodávek dat je na www.isvavai.cz k dispozici webová kontrolní služba. Bezchybnou dodávku výsledků předejte poskytovateli (AV ČR) prostřednictvím administračního rozhraní VaVER nejpozději do 30. dubna aktuálního kalendářního roku (pracoviště AV ČR), resp. do 31. července aktuálního kalendářního roku (ostatní subjekty).