AV ČR prostřednictvím svého členství v mezinárodních organizacích z oblasti vědní strategie přispívá nejen k evropské integraci a dalšímu rozvoji Evropského výzkumného prostoru, ale rovněž ke spolupráci v celosvětovém měřítku.

 

European Science Advisory Council (EASAC)

Expertní rada pro vědu evropských akademií (EASAC) je instituce tvořená zástupci národních Akademií věd většiny členských států Evropské unie, kteří  spolupracují a poskytují poradenství v oblasti vědy a výzkumu evropským politikům.

Informace, které poskytuje EASAC, reprezentují aktuální mezinárodní vědecký konsensus v dané problematice a jsou vypracovány nezávisle na komerční a politické sféře. EASAC pokrývá všechny vědní a technické disciplíny.

Poslání a cíl

 • příprava nezávislých expertíz a poskytování objektivních informací k aktuálním problematikám, se kterými se potýkají politici a instituce nejen v Evropské unii, ale též na národní a krajské úrovni
 • dosahování vědeckého konsensu
 • prohloubení/navázání dialogu vědců, akademií s veřejností a politickými činiteli a orgány státní správ

Výstupy

 • expertní studie, prohlášení, besedy, workshopy, články v odborných časopisech, atd.

Členové

 • akademie členských zemí EU - nominace expertů

Přínos členství AV ČR v EASAC

 • aktivní zapojení zástupců AV ČR do vytváření evropské vědní strategie
 • integrace do Evropského výzkumného prostoru
 • ovlivnění politických rozhodnutí ve strategických oblastech a prosazení zájmů ČR

Zapojení zástupců AV ČR do aktivit EASAC

 • AV ČR zastupuje předsedkyně Rady pro zahraniční styky RNDr. Hana Sychrová, DrSc.

STEERING PANELS

 • Biosciences - dr. H. Sychrová   (FGÚ, AR)
 • Energy Panel – dr. V. Wagner (ÚJF)

REPORTS

 • Peer review of EASAC report on ElectricityStorage - Ing. J Plešek (ÚT)
 • Reviewof the draft report Genome Editing - prof. J. Doležel (UEB)
 • SustainableForests - dr. R. Hédl a dr. P. Petřík (BÚ)

WORKING GROUPS

 • Soils at Risk- prof. M. Šimek (BC) a Mgr. L. Lisá (GLU)
 • Homeopatie- prof. P. Jungwirth (UOCHB)
 • Genome Editing - dr. R. Sedláček (ÚMG)
 • Negative Carbon - dr. J. Hrubý (ÚT)
Publikace a dokumenty - aktuální zprávy a reporty zde

Překlady shrnutí vybraných dokumentů EASAC v českém jazyce

All European Academies (ALLEA)

All European Academies (ALLEA) je evropská federace akademií přírodních a humanitních věd založená v roce 1994, která aktuálně sdružuje 59 akademií z více než 40 zemí. Je nezávislá na politických, obchodních a ideologických zájmech.

Cíl a poslání

 • zlepšování podmínek pro vědu a výzkum, snaha o excelenci ve vědě a vzdělanosti
 • nabízet evropské vědě a společnosti poradenství ze strany členských akademií
 • zajistit ochranu evropského kulturního dědictví
 • reprezentovat evropské akademie a tlumočení jejich postojů evropským institucím a úřadům
 • přispívat ke zdárnému průběhu procesu evropské integrace a rozvíjet úzkou spolupráci členských zemí EU s ostatními evropskými státy

Činnost

 • podpora výměny informací a zkušeností, tvorba koncepčních materiálů
 • expertní činnost, především v oblasti společenských a humanitních věd, prostřednictvím odborných stálých, tematicky zaměřených a ad hoc pracovních skupin

Zapojení zástupců AV ČR do aktivit ALLEA

 • účast zástupců AV ČR na General Assembly
 • zapojení do činnosti pracovních skupin
International Council for Science (ICSU)

Mezinárodní rada pro vědu (ICSU) je nevládní organizace s globální působností, jejíž členové jsou národní vědecké organizace a mezinárodní vědecké unie.

Cíl a poslání

 • posílení mezinárodní vědecké spolupráce
 • koordinace výzkumu globálního charakteru
 • využití vědeckých poznatků ve prospěch lidstva a společnosti
 • výměna vědeckých názorů a vědomostí

Výstupy

 • konference, kongresy, workshopy, sympozia atd.

Přínos pro ČR

 • aktivní zapojení do plánování a koordinace vědních strategií
 • spolupráce se strategickými partnery
 • prosazení zájmů České republiky

Zástupce AV ČR

Z. Mansfeldová (SOÚ)

Zapojení zástupců AV ČR do aktivit ICSU

Scoping Meeting for the Intergovernmental Panel on Climate Change - Sixth Assesment Report
nominováni: R. Huth (ÚFA), M. Dubrovský (ÚFA), M. V. Marek (ÚVGZ), O. V. Brovkina (ÚVGZ) D. Vačkář (ÚVGZ), W. Drozenová (FLÚ)

Call for scientific and non-academic reviewers of research projects across Africa
nominováni: M. Lux (SOÚ)

Call for nominations for the Scientific Committee of the Integrated Research on Disaster Risk Programme

InterAcademy Partnership (IAP)

InterAcademy Partnership (IAP) je organizace založená v roce 2016 sdružující více než 130 národních akademií věd z celého světa, které spolupracují na podpoře vědy a nalezení řešení globálních problémů.

Poslání a cíl

 • využívání expertízy světových vědeckých, lékařských a technických lídrů k prosazování vědeckého vzdělání, zlepšení veřejného zdraví a dosažení dalších rozvojových cílů
 • výměna a sdílení zkušeností, pomoc méně rozvinutým zemím

Výstupy

 • expertní studie, prohlášení, workshopy, články v odborných časopisech

Přínos pro ČR

 • aktivní zapojení do plánování a koordinace globální vědní strategie a prosazení zájmů ČR

Zapojení AV ČR do aktivit IAP

 • IAP's call for experts on dementia - prof. J. Stuchlik (FGÚ) 
International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies (IHRNASS)

International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies (IHRNASS) je nevládní a nezisková organizace, která poskytuje praktickou a expertní podporu organizacím aplikujícím Human Rights Based Approaches.

Poslání a cíl

 • podpora vědců a výzkumníků, jež jsou z politických či vědeckých důvodů perzekuování či vězněni
 • podpora svobody a autonomie národních akademií věd a učených společností

Členství AV ČR

 • AV ČR je členem, členské příspěvky se neplatí