AV ČR prostřednictvím svého členství v mezinárodních organizacích z oblasti vědní strategie přispívá nejen k evropské integraci a dalšímu rozvoji Evropského výzkumného prostoru, ale rovněž ke spolupráci v celosvětovém měřítku.

 

European Science Advisory Council (EASAC)

Expertní rada pro vědu evropských akademií (EASAC) je instituce tvořená zástupci národních Akademií věd většiny členských států Evropské unie, kteří  spolupracují a poskytují poradenství v oblasti vědy a výzkumu evropským politikům.

Informace, které poskytuje EASAC, reprezentují aktuální mezinárodní vědecký konsensus v dané problematice a jsou vypracovány nezávisle na komerční a politické sféře. EASAC pokrývá všechny vědní a technické disciplíny.

Poslání a cíl

 • příprava nezávislých expertíz a poskytování objektivních informací k aktuálním problematikám, se kterými se potýkají politici a instituce nejen v Evropské unii, ale též na národní a krajské úrovni
 • dosahování vědeckého konsensu
 • prohloubení/navázání dialogu vědců, akademií s veřejností a politickými činiteli a orgány státní správ

Výstupy

 • expertní studie, prohlášení, besedy, workshopy, články v odborných časopisech, atd.

Členové

 • akademie členských zemí EU - nominace expertů

Přínos členství AV ČR v EASAC

 • aktivní zapojení zástupců AV ČR do vytváření evropské vědní strategie
 • integrace do Evropského výzkumného prostoru
 • ovlivnění politických rozhodnutí ve strategických oblastech a prosazení zájmů ČR

Zástupce AV ČR 

 • AV ČR zastupuje předseda Rady pro zahraniční styky a člen Akademické rady AV ČR, prof. RNDr. D. Honys, Ph.D.

STEERING PANELS

 • Biosciences - prof. RNDr. D. Honys, Ph.D. ÚEB, AR)
 • Energy Panel – doc. M. Chomát (ÚT)
 • Environment Panel - doc. P. Cudlín (ÚVGZ)
All European Academies (ALLEA)

All European Academies (ALLEA) je evropská federace akademií přírodních a humanitních věd založená v roce 1994, která aktuálně sdružuje 59 akademií z více než 40 zemí. Je nezávislá na politických, obchodních a ideologických zájmech.

Cíl a poslání

 • zlepšování podmínek pro vědu a výzkum, snaha o excelenci ve vědě a vzdělanosti
 • nabízet evropské vědě a společnosti poradenství ze strany členských akademií
 • zajistit ochranu evropského kulturního dědictví
 • reprezentovat evropské akademie a tlumočení jejich postojů evropským institucím a úřadům
 • přispívat ke zdárnému průběhu procesu evropské integrace a rozvíjet úzkou spolupráci členských zemí EU s ostatními evropskými státy

Činnost

 • podpora výměny informací a zkušeností, tvorba koncepčních materiálů
 • expertní činnost, především v oblasti společenských a humanitních věd, prostřednictvím odborných stálých, tematicky zaměřených a ad hoc pracovních skupin

Zapojení zástupců AV ČR do aktivit ALLEA

 • účast zástupců AV ČR na General Assembly
 • zapojení do činnosti pracovních skupin

Zástupce AV ČR 

 • AV ČR zastupuje člen Akademické rady AV ČR, doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
InterAcademy Partnership (IAP)

InterAcademy Partnership (IAP) je organizace založená v roce 2016 sdružující více než 130 národních akademií věd z celého světa, které spolupracují na podpoře vědy a nalezení řešení globálních problémů.

Poslání a cíl

 • využívání expertízy světových vědeckých, lékařských a technických lídrů k prosazování vědeckého vzdělání, zlepšení veřejného zdraví a dosažení dalších rozvojových cílů
 • výměna a sdílení zkušeností, pomoc méně rozvinutým zemím

Výstupy

 • expertní studie, prohlášení, workshopy, články v odborných časopisech

Přínos pro ČR

 • aktivní zapojení do plánování a koordinace globální vědní strategie a prosazení zájmů ČR

Zástupce AV ČR 

 • AV ČR zastupuje předseda Rady pro zahraniční styky a člen Akademické rady AV ČR, prof. RNDr. D. Honys, Ph.D.
International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies (IHRNASS)

International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies (IHRNASS) je nevládní a nezisková organizace, která poskytuje praktickou a expertní podporu organizacím aplikujícím Human Rights Based Approaches.

Poslání a cíl

 • podpora vědců a výzkumníků, jež jsou z politických či vědeckých důvodů perzekuování či vězněni
 • podpora svobody a autonomie národních akademií věd a učených společností

 

Členství AV ČR

 • AV ČR je členem, členské příspěvky se neplatí

Zástupce AV ČR

 • AV ČR zastupuje předseda Rady pro zahraniční styky a člen Akademické rady AV ČR, prof. RNDr. D. Honys, Ph.D.