Obhajoba disertační práce prof. PaedDr. et PhDr. Jindřicha Vybírala, CSc., „Leopold Bauer. Heretik moderní architektury”se koná 24. ledna 2020 ve 13:30 hodin před komisí Dějiny a teorie umění ve studovně Centra medievistických studií společného pracoviště Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze, Jilská 1, 111 00 Praha 1

Teze disertace

Oponenti:

prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. Filozofická fakulta UK Praha
prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA Fakulta architektury, VUT Brno