Vydání povolení provádět archeologické výzkumy a uzavření dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů a její změny

Akademie věd ČR spolu s jí zřizovanými archeologickými pracovišti hájí na úseku státní památkové péče v oblasti archeologických výzkumů veřejný zájem, zejména na zajišťování ochrany archeologického dědictví, na zajišťování náležité úrovně vědeckého bádání v této oblasti a na provádění archeologických výzkumů vědeckým způsobem.

Při výkonu své působnosti na úseku státní památkové péče rovněž dbá na naplňování cílů Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (publikované pod č. 99/2000 Sb.m.s.) spočívající v ochraně archeologického dědictví jako zdroje evropské kolektivní paměti a jako nástroje historického a vědeckého studia.


V souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, se Akademie věd ČR vyjadřuje k žádosti Ministerstva kultury ČR o udělení souhlasu k vydání povolení k provádění archeologických výzkumů žadateli (oprávněné organizaci).

Na udělení povolení k provádění archeologických výzkumů není právní nárok.

V případě, že ministerstvo povolí žadateli provádění archeologických výzkumů, uzavírá oprávněná organizace s Akademií věd ČR dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů.

Zákonné požadavky na udělení povolení

  1. Odborná kvalifikace
   Oprávněná organizace doloží, že zaměstnává v pracovním nebo jiném obdobném poměru osobu s vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd se zaměřením na archeologii. Míra pracovního zapojení by měla vždy odpovídat typu a rozsahu zamýšlené činnosti. Obecně by výše pracovního úvazku neměla být menší než 0,2 pracovního úvazku.

  2. Odborná praxe
   Zákonem požadovaná odborná praxe v délce dvou let musí být vykonána v období po dokončení studia magisterského studia v organizaci oprávněné provádět archeologické výzkum, a to na pozici archeologa.

  3. Vybavení laboratorním zařízením a prostory nezbytně nutnými pro vědecké poznání a dokumentaci
   archeologických nálezů a dočasné uložení movitých archeologických nálezů odpovídá rozsahu předpokládané činnosti oprávněné organizace.

Při posuzování konkrétní žádosti Akademie věd ČR dále přihlíží k následujícím kritériím:

Odůvodnění žádosti ze strany žadatele:

  1. Vědecký záměr
   Je posuzován vědecký záměr, který hodlá oprávněná organizace při provádění archeologických výzkumů naplnit. Relevantní je hledisko navržených metodických postupů (např. průzkum podzemí, povrchové průzkumy, podvodní archeologie), časového ohraničení sledovaného období (např. II. světová válka), typu terénních výzkumů (např. jen badatelské).
    
  2. Zajištění pokrytí stavebních a jiných zásahů ohrožujících archeologické dědictví
   Stanovisko vychází ze střednědobého vývoje (nejméně 3 roky) pokrytí stavebních akcí archeologickými výzkumy. Na úrovni jednotlivých krajů je posuzován poměr počtu vydaných stavebních povolení podle dat ČSÚ a počtu terénních archeologických výzkumů realizovaných v daném kraji.

Regionální omezení oprávnění

  1. Souhlasná stanoviska jsou vždy regionálně omezena, a to na územní celky na úrovni krajů nebo menší (okres, obec s rozšířenou působností, katastrální území).

  2. Územní působnost je vymezena podle vědeckého záměru. Je-li to pro úspěšnou realizaci vědeckého záměru nezbytné, lze na žádost oprávněné organizace souhlasit s vydáním oprávnění s celostátní působností.

Časové omezení oprávnění

  1. Souhlas s vydáním povolení je vždy na dobu určitou, a to v rozsahu 1 až 5 let.
   Délka doby určité zohledňuje předchozí činnost oprávněné organizace, včetně plnění povinností vyplývajících z dosavadní dohody s Akademií věd ČR.

Opakovaná žádost

V případě opakované žádosti je zhodnocena činnost oprávněné organizace v předchozím období zejména v následujících oblastech:

  1. Vypracování a předání nálezových zpráv v řádném termínu a odpovídající kvalitě.
  2. Spolupráce a účast na jednáních regionálních archeologických komisí.
  3. Vědecká a publikační činnost.

Žádost o změnu dohody s Akademií věd ČR

V případě žádosti oprávněné organizace o změnu dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů uzavřené s Akademií věd ČR se výše uvedená kritéria použijí analogicky.

 

Důležité odkazy: