Péče o archeologické dědictví

 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, dává Akademii věd ČR společně s archeologickými ústavy v Praze a Brně důležité postavení v péči o archeologické dědictví. Jedná se zejména o návrhy na vyhlášení archeologických nálezů kulturní památkou, které předkládá Ministerstvu kultury ČR Akademie věd ČR.
 
Archeologické výzkumy na území ČR dle zákona vykonávají archeologické ústavy AV ČR a organizace, které získají oprávnění Ministerstva kultury ČR. Vydání tohoto oprávnění je podmíněno souhlasným stanoviskem Akademie věd ČR, s níž oprávněná organizace uzavírá dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů.
 
Archeologické ústavy AV ČR v Praze a Brně se podle zákona č. 20/1987 Sb. vyjadřují k ochraně archeologického dědictví. Spravují základní oborové databáze, kde jsou shromažďovány veškeré informace o výsledcích archeologických výzkumů prováděných na území České republiky. Oba ústavy také poskytují poradenské služby pro fyzické a právnické osoby, které plánují stavební nebo jinou činnost na území s archeologickými nálezy a jako znalecké ústavy rovněž vypracovávají posudky pro orgány státní správy, Policii ČR a soudy.
 
Důležité odkazy: