Zahlavi

Vědecký titul DSc.

Vědecký titul "doktor věd", ve zkratce "DSc.", byl zřízen usnesením XXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 18. 12. 2002. Jeho udělování upravuje čl. 62 Stanov Akademie věd ČR, který zní: "Jako výraz ocenění zvláště vysoké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost uděluje Akademie vědecký titul "doktor věd" ("doctor scientiarum", ve zkratce DSc.).".

Podrobnosti o udělování vědeckého titulu "doktor věd" v AV ČR upravuje Interní norma AR AV ČR č. 3/2015 Pravidla pro udělování vědeckého titulu "doktor věd" v AV ČR (dále jen Pravidla).
 
K zajištění vysoké odborné úrovně a účelné koordinace postupu při udělování vědeckého titulu "doktor věd" zřídila Vědecká rada AV ČR, v souladu s § 9 svého jednacího řádu a s čl. I. odst. 5 Pravidel, Grémium pro vědecký titul. Vědecká rada AV ČR rozhoduje o udělení vědeckého titulu výhradně na základě návrhu Grémia pro vědecký titul "doktor věd" a výsledků příslušného řízení k udělení vědeckého titulu. Řízení k udělení vědeckého titulu "doktor věd" probíhá v komisích pro obhajoby disertací, v Grémiu pro vědecký titul "doktor věd" a ve Vědecké radě AV ČR. K řádnému zabezpečení Pravidel vydalo Grémium prováděcí postup.
 
Řízení  je zahájeno na základě žádosti uchazeče. Žádosti přijímá Sekretariát Vědecké rady AV ČR (Národní 3, 110 00 Praha 1, Mgr. Dajana Vasiljevićová, tel. 221 403 565, e-mail: vasiljevicova@kav.cas.cz).
 
Doporučujeme všem zájemcům o obhajobu vědeckého titulu "doktor věd", aby ještě před sepsáním disertace oslovili předsedu příslušné komise pro obhajoby disertace, který jim upřesní požadavky specifické pro danou komisi.  Disertace musí být svázaná.

Termíny zasedání Grémia: 27. 6. 2024 a 2. 10. 2024

Fotogalerie: Slavnostní předávání diplomů

Sekretariát:
tajemnice: Mgr. Dajana Vasiljevićová
sídlo sekretariátu: Kancelář Akademie věd ČR, Národní 3, 110 10 Praha 1
telefon: +420 221 403 565; +420 221 403 320
e-mail: scicounc@kav.cas.cz