AV ČR realizuje spolupráci na základě bilaterálních smluv mezi AV ČR a zahraničními partnerskými organizacemi z více než čtyřiceti zemí. Tato spolupráce je uskutečňována formou studijních pobytů, mobilitních projektů, projektů Mobility Plus, projektů typu ERA-NET a výzkumně vzdělávacích aktivit pro začínající výzkumné pracovníky ze zahraničí.

 

Mobilitní projekty (MP)

Společné 2-3leté bilaterální projekty mají za cíl navázání či prohloubení vědecké spolupráce, která má vyústit v přípravu velkých společných mezinárodních projektů. Partnerské řešitelské týmy podávají společný návrh projektu, během realizace využívají vybavení spolupracujících pracovišť a komplementárních technik a metodik.

V rámci projektů jsou poskytovány finanční příspěvky na mobilitu členů řešitelských týmů, tj. na pobytové náklady. Financování probíhá na základě reciprocity, tj. přijímající strana hradí náklady na pobyt zahraničních vědců. Náklady na mezinárodní jízdné hradí vysílající strana (v případě AV ČR na mezinárodní jízdné přispívají jednotlivá pracoviště).

 

Projekty Mobility Plus (MPP)

Společné 2-3leté bilaterální projekty mají za cíl navázání či prohloubení vědecké spolupráce, která má vyústit v přípravu velkých společných mezinárodních projektů. Partnerské řešitelské týmy podávají společný návrh projektu, usilují o dosažení společných výstupů, během realizace využívají vybavení spolupracujících pracovišť a komplementárních technik a metodik.

V rámci projektů jsou poskytovány finanční příspěvky na mobilitu členů řešitelských týmů, tj. na pobytové náklady a na mezinárodní jízdné, a dále příspěvek na výzkum. Každá organizace hradí náklady své národní části projektu.

 

Studijní pobyty na zahraničních pracovištích (ZPC) - od r. 2020 nebudou realizovány, tj. v roce 2019 již výběrové řízení neproběhne 

Individuální krátkodobé výměny vědců, které mají za cíl navázání vědecké spolupráce a přípravu společných projektů.

Financování probíhá na základě reciprocity, tj. v případě vědců AV ČR do zahraničí financování probíhá následovně:

  • Vysílající pracoviště AV ČR hradí mezinárodní dopravu z ČR do cílové země (do hlavního města, nebo do místa přijímajícího pracoviště), cestovní zdravotní připojištění, vízové poplatky, konferenční poplatky.
  • Přijímající partnerská organizace hradí pobytové náklady v cílové zemi (ubytování a diety).

V případě příjezdu zahraničního vědeckého pracovníka do ČR jsou pobytové náklady hrazeny Kanceláří AV ČR a vysílající strana hradí všechny ostatní náklady.

 

Výzkumně vzdělávací aktivity pro začínající výzkumné pracovníky ze zahraničí (VVAM)

Mezinárodní výzkumně vzdělávací aktivity jsou pořádány pracovišti AV ČR pro začínající výzkumné pracovníky a studenty s cílem jejich dalšího vzdělávání, navázání kontaktů a případného zapojení kvalitních účastníků ze zahraničí do výzkumné činnosti pracovišť AV ČR. Jedná se např. o letní či zimní školy, kurzy, workshopy, semináře apod., které kombinují výuku, praktická cvičení, příp. exkurze na odpovídající výzkumná pracoviště.

AV ČR poskytuje pracovištím jednorázové dotace na účast zahraničních začínajících výzkumných pracovníků a studentů ve VVAM a na vlastní pořádání této aktivity.

 

Projekty typu ERA-NET

Společné 2leté multilaterální projekty realizované minimálně třemi zapojenými organizacemi ze tří zúčastněných zemí. Cílem těchto projektů je posílit evropskou spolupráci nebo spolupráci s vybranými třetími zeměmi a umožnit vznik nových konsorcií, která by se mohla ucházet o projekty v rámci programu Horizont 2020.

V rámci těchto projektů každá partnerská organizace hradí náklady své národní části projektu. Tyto prostředky mohou být využity k pokrytí provozních nákladů, cestovného, nákladů na zajištění organizace společných aktivit řešitelských týmů a osobních nákladů pro začínající vědce.