AV ČR realizuje spolupráci na základě bilaterálních smluv mezi AV ČR a zahraničními partnerskými organizacemi z více než čtyřiceti zemí. Tato spolupráce je uskutečňována formou mobilitních projektů a projektů Mobility Plus. 

 

Mobilitní projekty (MP)

Společné 2-3leté bilaterální projekty mají za cíl navázání či prohloubení vědecké spolupráce, která má vyústit v přípravu velkých společných mezinárodních projektů. Partnerské řešitelské týmy podávají společný návrh projektu, během realizace využívají vybavení spolupracujících pracovišť a komplementárních technik a metodik.

V rámci projektů jsou poskytovány finanční příspěvky na mobilitu členů řešitelských týmů, tj. na pobytové náklady. Financování probíhá na základě reciprocity, tj. přijímající strana hradí náklady na pobyt zahraničních vědců. Náklady na mezinárodní jízdné hradí vysílající strana (v případě AV ČR  jednotlivá pracoviště).

 

Projekty Mobility Plus (MPP)

Společné 2-3leté bilaterální projekty mají za cíl navázání či prohloubení vědecké spolupráce, která má vyústit v přípravu velkých společných mezinárodních projektů. Partnerské řešitelské týmy podávají společný návrh projektu, usilují o dosažení společných výstupů, během realizace využívají vybavení spolupracujících pracovišť a komplementárních technik a metodik.

V rámci projektů jsou poskytovány finanční příspěvky na mobilitu členů řešitelských týmů, tj. na pobytové náklady a na mezinárodní jízdné, a dále příspěvek na výzkum. Každá organizace hradí náklady své národní části projektu.

 

Researchers at Risk Fellowship 

Cílem programu je podporovat výzkumné pracovníky, jejichž vědecká práce je v jejich domovské zemi ohrožena válkou, pronásledováním a dalšími hrozbami. Prostřednictvím tohoto programu jim bude umožněno pokračovat ve výzkumu v bezpečném prostředí na pracovištích Akademie věd ČR. Program bude vyhlašován nepravidelně a seznam rizikových zemí pro příslušná vyhlášení se v rámci jednotlivých cyklů mění.

V rámci fellowshipu jsou poskytovány finanční prostředky na osobní náklady výzkumných pracovníků. 

 

Multilaterální projekty

AV ČR realizuje spolupráci s evropskými i mimoevropskými zeměmi také formou multilaterálních projektů (projekty typu ERA-NET Cofund a projekty realizované v rámci multilaterálních platforem EIG CONCERT-Japan, SEA-Europe JFS, EU-KOR Community). O možnostech zapojení do projektů multilaterální spolupráce podrobně pojednává web Oddělení pro Evropský výzkumný prostor Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR (OMS-ERA).