Zahlavi

Seznam expertů

 


 • FYZIKA A APLIKOVANÁ FYZIKA
  • Fyzika pevných látek - věda o materiálech
   • Dr. Alexander V. Andreev, DrSc. (FZÚ)
    Magnetismus intermetalických sloučenin, magnetoelastické a magnetoakustické jevy, fyzika ve vysokých magnetických polích
    tel.: +420 221 912 735, e-mail: andreev@fzu.cz
   • Ing. Karel Balík, CSc. (ÚSMH)
    Kompozity jako biomateriály
    tel.: +420 266009201, e-mail: balik@irsm.cas.cz
   • RNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc. (ÚFM)
    mikrostruktura krystalických materiálů, elektronová mikroskopie a mikroanalýza
    tel.: +420 532 290 473, e-mail: bursik@ipm.cz
   • RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc. (ÚFM)
    difúze a termodynamika kovů a slitin, materiály pro energetiku a chemický průmysl
    tel.: +420 532 290 422, e-mail: cermak@ipm.cz
   • Ing. Martin Černý, Ph.D. (ÚSMH)
    mechanické vlastnosti kompozitních materiálů, mechanické vlastnosti materiálů při vysokých teplotách
    tel.: +420 266 009 257, e-mail: cerny@irsm.cas.cz
   • Ing. Jan Čížek, Ph.D. (ÚFP)
    povlaky technikou studené kinetizace, additive manufacturing
    tel.: +420 066 052 096, e-mail: cizek@ipp.cas.cz
   • prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. (ÚFM)
    kovové a intermetalické slitiny pro vysokoteplotní a medicínské aplikace, transmisní elektronová mikroskopie, numerické modelování mikrostrukturních procesů v pevných látkách
    tel.: +420 532 290 412, e-mail: dlouhy@ipm.cz
   • prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (ÚFM)
    mechanické vlastnosti a porušování materiálů
    tel.: +420 532 290 342, e-mail: idlouhy@ipm.cz
   • Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D. (FZÚ)
    fázová a mikrostrukturní analýza polykrystaických látek metodou práškové rtg. difrakce
    tel.: +420 266 052 898, e-mail: draho@fzu.cz
   • RNDr. Michal Dušek, CSc. (FZÚ)
    řešení struktur z RTG difrakce na monokrystalech
    tel.: +420 220 318 594, e-mail: rohlicek@fzu.cz
   • doc. Ing. Stanislava Fintová, PhD. (ÚFM)
    struktura a mechanické vlastnosti pokročilých kovových materiálů a kompozitů na bázi kovů
    tel.: +420 532 290 301, e-mail: fintova@ipm.cz
   • Mgr. Martin Friák, Ph.D. (ÚFM)
    kvantově-mechanické (ab initio) výpočty termodynamických, magnetických a mechanických vlastností kovových materiálů, simulace defektů, bio-materiály, víceúrovňové modelování
    tel.: +420 532 290 400, e-mail: friak@ipm.cz
   • Ing. Jan Grym, Ph.D. (ÚFE)
    polovodičové materiály a struktury
    tel.: +420 266 773 428, e-mail: grym@ufe.cz
   • prom. fyz. RNDr. Milada Glogarová, CSc. (FZÚ)
    Fyzika a využití kapalných krystalů
    tel.: (+420) 266 052 708, e-mail: glogar@fzu.cz
   • Ing. Ivan Gregora, CSc. (FZÚ)
    Ramanova spectroskopie pevných látek
    tel.: (+420) 266 052 951, e-mail: gregora@fzu.cz
   • doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D. et Ph.D. (ÚFM)
    atomární studia defektů v monokrystalech kovů a polovodičů, víceúrovňový popis vývoje mikrostruktury v materiálech, počítačové simulace zobrazování skenující sondou
    tel.: +420 532 290 448, e-mail: groger@ipm.cz
   • Oleg Heczko, Dr. (FZÚ)
    Fyzika pevné fáze a materiálové inženýrství, magnetické vlastnosti pevných látek, magnetostriktivní materiály, magnetické nanočástice a tenké vrstvy, slitiny s magnetickou tvarovou pamětí, magnetická a magnetoelastická měření
    tel.: (+420) 266 052 714, e-mail: heczko@fzu.cz
   • Ing. Jiří Hejtmánek, CSc. (FZÚ)
    tepelný, elektrický transport a magnetismus objemových materiálů
    tel.: +420 220 318 419, e-mail: hejtman@fzu.cz
   • Ing. Luděk Heller, Ph.D. (FZÚ)
    Funkční technické materiály, slitiny s tvarovou pamětí, martenzitické fázové transformace, funkční textilie na bázi vláken ze slitin s tvarovou pamětí, IPMC – elektrickým napětím buzené aktivní kompozity na bázi ionomerních membrán, modelování pomocí metody konečných prvků
    tel.: (+420) 266 052 428, e-mail: heller@fzu.cz
   • Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (FZÚ)
    Fyzika feroelektrik
    tel.: (+420) 266 052 154, e-mail: hlinka@fzu.cz
   • doc. Ing. Petr Hora, CSc. (ÚT)
    vlnové jevy v pevných látkách, molekulární dynamika
    tel.: +420 377 279 652, e-mail: hora@cdm.it.cas.cz
   • Ing. Alice Hospodková, CSc. (FZÚ)
    příprava polovodičových nano-heterogenních struktur metodou MOVPE
    tel.: +420 220 318 401, e-mail: hospodko@fzu.cz
   • RNDr. Pavel Hubík, CSc. (FZÚ)
    elektronický transport v polovodičových strukturách
    tel.: +420 220 318 573, e-mail: hubik@fzu.cz
   • doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. (ÚFM)
    stanovení únavové odolnosti konstrukčních materiálů. Návrh metodiky stanovení zbytkové životnosti s vlivem historie zatěžování. Lomová mechanika včetně lomové mechaniky obecných singulárních koncentrátorů napětí. Numerické simulace šíření únavových trhlin
    tel.: +420 532 290 351, e-mail: hutar@ipm.cz
   • Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D. (ÚFM)
    experimentální lomová mechanika, vztah mezi mikrostrukturou a lomovým chováním u pokročilých materiálů, zejména keramik a kompozitů na jejich bázi
    tel.: +420 532 290 335, e-mail: chlup@ipm.cz
   • Ing. Tomáš Chráska, Ph.D. (ÚFP)
    žárové nástřiky
    tel.: +420 266 053 517, e-mail: chraskat@ipp.cas.cz
   • doc. Ing. Ivan Janeček, CSc. (ÚGN)
    pevnostní a přetvrárné vlastnosti hornin, fyzika klastrů, fyzika pevné fáze, fyzika nízkých teplot
    tel.:tel.: + 420 596 979 209, e-mail: ivan.janecek@ugn.cas.cz
   • prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. (FZÚ)
    kvantová teorie silně korelovaných a neuspořádaných elektronových systémů v pevných látkách, kvantové fázové přechody a kritické chování, teorie nábojové difuse v kovech, spinový magnetismus, teorie supravodivosti
    tel.: +420 266 052 771, e-mail: janis@fzu.cz
   • Ing. Petr Jiříček, CSc. (FZÚ)
    studium povrchových vlastností pevných látek metodami elektronových spektroskopií (XPS, LEED)
    tel.: +420 220 318 438, e-mail: jiricek@fzu.cz
   • Ing. Jaroslav Joch, CSc. (ÚT)
    lomová mechanika
    tel.: +420 266 053 008, e-mail: joch@it.cas.cz
   • RNDr. Anděla Kalvová, CSc. (FZÚ)
    Rychlé přechodové jevy v mezoskopických systémech, časová dynamika mnohoelektronových systémů
    tel.: +420 266 052 927, e-mail: kalvova@fzu.cz
   • Ing. Mgr. Ondřej Kaman, Ph.D. (FZÚ)
    příprava, struktura a magnetické vlastnosti magnetických nanočástic
    tel.: +420 220 318 418, e-mail: kaman@fzu.cz
   • Ing. Jiří Kamarád, CSc. (FZÚ)
    fyzika a technika velmi vysokých tlaků
    tel.: +420 220 318 521, e-mail: kamarad@fzu.cz
   • RNDr. Stanislav Kamba, CSc. (FZÚ)
    Spektroskopie magnetoelektrických látek
    tel.: (+420) 266 052 957, e-mail: kamba@fzu.cz
   • Dr. Ing. Ivan Kašík (ÚFE)
    materiály pro optická vlákna
    tel.: +420 220 922 391, e-mail: kasik@ufe.cz
   • doc. Ing. Jan Klusák, PhD. (ÚFM)
    zobecněná lomová mechanika vrubů a materiálových rozhraní, únava materiálů
    tel.: +420 532 290 348, e-mail: klusak@ipm.cz
   • RNDr. Karel Knížek (FZÚ)
    rentgenová a neutronová prášková difrakce pevných látek
    tel.: +420 220 318 435, e-mail: knizek@fzu.cz
   • RNDr. Jan Kočka DrSc. (FZÚ)
    tvorba a charakterizace nanostruktur a materiálů pro nanoelektroniku
    tel.: (+420) 220318449, (+420) 602381549, mail: kocka@fzu.cz
   • Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D. (FZÚ)
    Modelové výpočty a numerické simulace korelovaných a neuspořádaných elektronových systémů v pevných látkách
    tel.: (+420) 266 052 914, e-mail: kolorenc@fzu.cz
   • Ing. Pavel Konečný, Dr. (ÚGN)
    pevnostní, přetvárné a filtrační vlastnosti hornin
    tel.: + 420 596 979 336, e-mail: pavel.konecny@ugn.cas.cz
   • RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D. (FZÚ)
    Mikroskopie (elektronová, optická, skenující sondou), příprava materiálů a monokrystalů, mikrostruktura, intermetalika
    tel.: (+420) 266 052 899, e-mail: kopeček@fzu.cz
   • RNDr. Miroslav Kotrla, CSc. (FZÚ)
    Evoluce tenkých vrstev a rozhraní, vlastnosti a dynamika povrchových nanostruktur, atomistické modelování molekulární epitaxe
    tel.: (+420) 266 052 904, e-mail: kotrla@fzu.cz
   • Zdeněk Kožíšek, CSc. (FZÚ)
    modelování kinetiky vzniku nové fáze
    tel.: +420 220 318 574, e-mail: kozisek@fzu.cz
   • doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. (FZÚ)
    Fyzikální vlastnosti molekulárních a buněčných materiálů
    tel.: (+420) 266 052 524, e-mail: krat@fzu.cz
   • doc. Alexander Kromka, DrSc. (FZÚ)
    velkoplošná příprava alotropních uhlíkových vrstev a struktur v mikrovlnné CVD plazmě, - plazmatické reaktivní iontové leptání a povrchová funkcionalizace vrstev a nanočástic, - realizace elektronických, optických, senzorových a MEMS prvků
    tel.: +420 220 318 437, e-mail: kromka@fzu.cz
   • RNDr. Aleš Kroupa, CSc. (ÚFM)
    termodynamika kovů a slitin, modelování termodynamických funkcí, fázové transformace
    tel.: +420 532 290 467, e-mail: kroupa@ipm.cz
   • Prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (ÚFM)
    plastická deformace, elektronová mikroskopie
    tel.: +420 532 290 379, e-mail: kruml@ipm.cz
   • RNDr. Jiří Kub (FZÚ)
    Experimentální techniky vysokorozlišovací rtg. difrakce
    tel.: +420 266 052 892, e-mail: kub@fzu.cz
   • prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c. (ÚFM)
    mechanické vlastnosti materiálů, únava materiálů
    tel.: +420 541 212 286, e-mail: kunz@ipm.cz
   • RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D. (FZÚ)
    Luminiscence polovodičových nanokrystalů
    tel.: (+420) 220 318 414, e-mail: kusova@fzu.cz
   • doc. RNDr. Petr Kužel, Dr. (FZÚ)
    Terahertzová a ultrarychlá spektroskopie
    tel.: +420 266 052 176, e-mail: kuzelp@fzu.cz
   • Ing. Adriana Lančok, Ph.D. (FZÚ)
    studium povrchových vlastností pevných látek metodami elektronových mikroskopií (SEM, EDS), Mossbauerova spektrskopie a magnetické vlastnosti materiálů obsahujících železo
    tel.: +420 221 912 770, e-mail: alancok@fzu.cz
   • RNDr. Martin Ledinský, Ph.D. (FZÚ)
    Optické, strukturní a fotoelektrické vlastnosti pevných látek, fotovoltaika
    tel.: +420 220 318 467, e-mail: ledinsky@fzu.cz
   • prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc. (FZÚ)
    Strukturní poruchy, hranice zrn, segregace příměsí, (re)krystalizace
    tel.: +420 266 052 167, e-mail: lejcekp@fzu.cz
   • RNDr. Petr Lukáš, CSc. (ÚJF)
    neutronová fyzika v materiálovém výzkumu
    tel.: +420 266 173 637, e-mail: lukas@ujf.cas.cz
   • RNDr. František Máca, CSc. (FZÚ)
    Fyzika povrchů a počítačové metody v materiálovém výzkumu
    tel.: (+420) 266 052 914, e-mail: maca@fzu.cz
   • Ing. Vlastimil Matějec, CSc. (ÚFE)
    materiálový výzkum optických vláken pro senzory
    tel.: (+420) 266 773 511, e-mail: matejec@ufe.cz
   • Dr. Vincent Mortet, Ph.D. (FZÚ)
    Tenkovrstvé depozice a charakterizace, CVD diamant, polovodiče charakterizace, mikro-zhotovení, MEMS (SAW, mikro-konzoly) a vakuové technologie
    tel.: (+420) 266 052 544, e-mail: mortetv@fzu.cz
   • Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (ÚPT)
    elektronová mikroskopie pomalými elektrony
    tel.: 541 514 204, e-mail: ilona.mullerova@isibrno.cz
   • Ing. Radek Mušálek, Ph.D. (ÚFP)
    materiály pro strojírenství, ochranné povlaky a vrstvy
    tel.: +420 053 077, e-mail: musalek@ipp.cas.cz
   • doc. Ing. Luboš Náhlík, PhD.(ÚFM)
    únavová odolnost konstrukčních materiálů, víceškálové modelování, stanovení zbytkové životnosti lomová mechanika
    tel.: +420 541 212 358, e-mail: nahlik@ipm.cz
   • RNDr. Karel Netočný, Ph.D. (FZÚ)
    Nerovnovážná statistická mechanika (teoretické základy a matematické modelování), stochastická termodynamika, teorie nerovnovážných fluktuací termodynamických veličin
    tel.: (+420) 266 052 029, e-mail: netocny@fzu.cz
   • doc. Ing. Martin Nikl, CSc. (FZÚ)
    časově-rozlišená luminiscence a scintilace v pevných látkách se širokým zakázaným pásem, VUV-UV-viditelná spektrální oblast, excitony dopovaná centra, defekty.
    tel.: +420 220 318 445, e-mail: nikl@fzu.cz
   • S. M. Mahdi Niktabar, Ph.D. (ÚGN)
    pevnostní a přetvárné vlastnosti hornin
    tel.: + 420 596 979 336, e-mail: mahdi.niktabar@ugn.cas.cz
   • Ing. Pavel Novák, CSc. (FZÚ)
    prvoprincipiální výpočty elektronové struktury
    tel.: +420 220 318 543, e-mail: novakp@fzu.cz
   • Ing. Vít Novák, CSc. (FZÚ)
    příprava izolačních, polovodičových a kovových vrstev po atomových rovinách
    tel.: +420 220 318 471, e-mail: novakvit@fzu.cz
   • Doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (ÚFM)
    únava materiálů za vysokých teplot
    tel.: +420 532 292 415, e-mail: obrtlik@ipm.cz
   • Kamil Olejník, Ph.D. (FZÚ)
    přípravy nanostruktur a elektronických nanosoučástek
    tel.: +420 220 318 589, e-mail: olejnik@fzu.cz
   • Ing. Jiří Oswald, CSc. (FZÚ)
    fotoluminiscence polovodičových systémů a vzácných zemin
    tel.: +420 220 318 583, e-mail: oswald@fzu.cz
   • doc. Ing. Oliva Pacherová, CSc. (FZÚ)
    Charakterizace epitaxních vrstevnatých struktur pomocí rtg. difrakce a reflektivity
    tel.: +420 266 052 621, e-mail: pacher@fzu.cz
   • Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus (FZÚ)
    řešení struktur z elektronové difrakční tomografie, dynamické upřesňování
    tel.: +420 220 318 462, e-mail: palatinus@fzu.cz
   • Ing. Jan Pejchal, Ph.D. (FZÚ)
    růst optických krystalů metodou micro-pulling-down a studium jejich luminiscenčních a scintilačních vlastností
    tel.: +420 220 318 557, e-mail: pejchal@fzu.cz
   • prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc. (FZÚ)
    polovodičové nanostruktury a jejich optické vlastnosti, nanofotonika
    tel.: (+420) 220 318 502, (+420) 773 573744, e-mail: pelant@fzu.cz
   • Alexej Perevertov, Ph.D. (FZÚ)
    přesné měření magnetických vlastností feromagnetických vzorků na magneticky ověřených a zavřených vzorcích – hysterezní smyčky, Bakrhausenův šum, magnetoakustická emise, inkrementální permeabilita, vířivé proudy. Měření dilatace, resistivity, AV susceptibility. Elektromagnetické nedestruktivní testování, vztah mezi mechanickým a teplotním spravovaným, mikrostrukturou a magnetickými vlastnostmi.
    tel.: +420 266 052 362, 3533, e-mail: perever@fzu.cz
   • Ing. Ivana Perná, Ph.D. (ÚSMH)
    geopolymerní materiály
    tel.: +420 266 009 253, 268, e-mail: perna@irsm.cas.cz
   • RNDr. Václav Petříček, CSc. (FZÚ)
    strukturní analýza modulovaných a magnetických sloučenin
    tel.: +420 220 318 598, e-mail: petricek@fzu.cz
   • RNDr. Jan Petzelt, DrSc. (FZÚ)
    Širokopásmová dielektrická spektroskopie
    tel.: (+420) 266 052 166, e-mail: petzelt@fzu.cz
   • Mgr. Jakub Plášil, Ph.D. (FZÚ)
    studium a strukturní analýza minerálů uranu
    tel.: +420 220 318 404, e-mail: plasil@fzu.cz
   • Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. (ÚT)
    materiálové inženýrství, nedestruktivní diagnostika materiálů a konstrukcí
    tel.: +420 266 053 144, e-mail: zp@it.cas.cz
   • Ing. Jan Racek, Ph.D. (FZÚ)
    Elektrochemická koroze slitin s tvarovou pamětí, fotoelektronová spektroskopie, elektronová mikroskopie
    tel.: (+420) 266 052 361, e-mail: racek@fzu.cz
   • Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. (FZÚ)
    optické, elektrické a magnetických vlastnosti povrchově modifikovaných tenkých vrstev a nanostruktur metodami optické absorpční spektroskopie, infračervená spektroskopie a fotoluminiscence
    tel.: +420 220 318 540, e-mail: remes@fzu.cz
   • Ing. Jan Rohlíček, Ph.D. (FZÚ)
    řešení struktur z RTG difrakce na prášcích, Rietveldovo upřesňování
    tel.: +420 220 318 484, e-mail: rohlicek@fzu.cz
   • Mgr. Lucie Ruppenthalová, Ph.D. (ÚGN)
    porozita a povrchové vlastnosti hornin
    tel.: +420 596 979 330, e-mail: lucie.ruppenthalova@ugn.cas.cz
   • Ing. Šárka Rýglová, Ph.D. (ÚSMH)
    nanokompozity jako biomateriály, infračervená spektroskopie
    e-mail: ryglova@irsm.cas.cz
   • Ing. Daniela Řimnáčová, Ph.D. (ÚSMH)
    vysokotlaká sorpce CO2 a CH4
    tel.: +420 266 009 274, 270, 275, e-mail: rimnacova@irsm.cas.cz
   • Ing. Petr Sedlák, Ph.D. (ÚT)
    fyzikální akustika, vyšetřování mechanických vlastností ultrazvukem
    tel.: +420 266 053 672, e-mail: psedlak@it.cas.cz
   • doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D. (ÚT)
    elasticita pokročilých materiálů, rezonanční ultrazvuková spektroskopie, matematická teorie martenzitických mikrostruktur, diagnostika materiálů
    tel.: +420 266 053 672, e-mail: hseiner@it.cas.cz
   • RNDr. Petr Schauer, CSc. (ÚPT)
    katodoluminiscenční vlastnosti pevných látek, scintilační detektory
    tel.: 541 514 313, e-mail: petr@isibrno.cz
   • Ing. Alexander Shick, DSc. (FZÚ)
    Elektronová struktura kovů a polovodičů, prvoprincipilení výpočetní metody v pevných látkách, mikroskopická teorie magnetismu a supravodivosti
    tel.: (+420) 266 052 912, e-mail: shick@fzu.cz
   • Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. (ÚFM)
    magnetické a elektrické vlastnosti pevných látek, Mössbauerova spektroskopie
    tel.: +420 532 290 434, e-mail: schneew@ipm.cz
   • prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. (ÚFM)
    mechanické vlastnosti žárupevných kovových materiálů
    tel.: +420 532 290 454, e-mail: sklen@ipm.cz
   • doc. RNDr. František Slanina, CSc. (FZÚ)
    statistická fyzika systémů s mnoha vzájemně interagujícími činiteli a aplikace v interdisciplinárních oborech (biologie, ekonomie, sociologie) fázové přechody a kritické chování, molekulární motory
    tel.: (+420) 266 052 671, e-mail: slanina@fzu.cz
   • Ing. Ladislav Straka, D.Sc. (Tech) (FZÚ)
    Magnetické vlastnosti pevných látek, magnetické paměťové slitiny
    tel.: +420 266 052 860, e-mail: strakal@fzu.cz
   • RNDr. Jiří Svoboda, DrSc. (ÚFM)
    creepově odolné materiály, termodynamické modelování
    tel.: +420 532 290 407, e-mail: svobj@ipm.cz
   • RNDr. Milan Svoboda, CSc. (ÚFM)
    elektronová mikroskopie a strukturní analýza kovových materiálů
    tel.: +420 532 290 474, e-mail: svobm@ipm.cz
   • Mgr. Daniel Šimek, Ph.D. (FZÚ)
    Experimentální metody mikrostrukturní analýzy polykrystalů
    tel.: +420 266 052 621, e-mail: simek@fzu.cz
   • RNDr. Ondřej Šipr, CSc. (FZÚ)
    elektronové vlastnosti pevných látek, magnetismus a RTG spektroskopie
    tel.: +420 220 318 463, e-mail: sipr@fzu.cz
   • RNDr. Petr Šittner, CSc. (FZÚ)
    Funkční technické materiály, slitiny s tvarovou pamětí, martenzitické fázové transformace, deformační procesy v kovech a slitinách, difrakce rtg. a neutronového záření
    tel.: (+420) 266 052 657, e-mail: sittner@fzu.cz
   • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. (ÚFM)
    elektronová struktura kondenzovaného stavu, počítačový materiálový výzkum
    tel.: +420 532 290 455, e-mail: mojmir@ipm.cz
   • Ing. Martina Švábová, Ph.D. (ÚSMH)
    sorpční analýzy a porozimetrie
    tel.: +420 266 009 274, 275, e-mail: svabova@irsm.cas.cz
   • doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc. (ÚFM)
    elektronová struktura kondenzovaného stavu, magnetické a transportní vlastnosti kovových systémů
    tel.: +420 532 290 437, e-mail: turek@ipm.cz
   • RNDr. Jiří Vackář, CSc. (FZÚ)
    Výpočetní metody elektronové struktury – pseudopotenciálová technika, ab-initio metody v přímém prostoru a v neperiodických strukturách, metoda konečných elementů a isogeometrická analýza
    tel.: +420 26605 2916, e-mail: vackar@fzu.cz
   • Ing. Jaroslav Valach (ÚTAM)
    charakterizování a zkoušení materiálů, kovy a kompozity
    tel.: +420 283 881 081, e-mail: valach@itam.cas.cz
   • Ing. Leona Vavro, Ph.D. (ÚGN)
    pevnostní, přetvárné a filtrační vlastnosti hornin
    tel.: +420 596 979 239, e-mail: leona.vavro@ugn.cas.cz
   • Ing. Daniel Vavřík, Ph.D. (ÚTAM)
    experimentální mechanika, RTG a neutronové zobrazování
    tel.: +420 286 582 601, e-mail: vavrik@itam.cas.cz
   • Alberto Viani, Ph.D. (ÚTAM)
    analýzy, rentgenová difrakce, kinetika procesů
    tel.: +420 567 225 308, e-mail: viani@itam.cas.cz
   • Ing. David Vokoun, Ph.D. (FZÚ)
    Materiály s tvarovou pamětí, Magnetostatické interakce
    tel.: (+420) 266 052 427, e-mail: vokoun@fzu.cz
   • Mgr. Maryna Vorokhta, Ph.D. (ÚSMH)
    sorpční analýzy
    tel.: +420 266 009 274, 275, e-mail: vorokhta@irsm.cas.cz
   • Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc. (ÚSMH)
    porézní systémy v přírodních a technických procesech
    tel.: +420 266 009 305, 274, e-mail: weishauptova@irsm.cas.cz
   • Joerg Wunderlich, Ph.D. (FZÚ)
    magneto-transportní měření v polovodičích a kovech
    tel.: +420 220 318 589, e-mail: wunder@fzu.cz
   • RNDr. Karel Závěta, CSc. (FZÚ)
    magnetické vlastnosti a Mössbauerova spektroskopie oxidových nanomateriálů se železem
    tel.: +420 220 318 534, e-mail: zaveta@fzu.cz
   • Ing. Margit Žaloudková, Ph.D. (ÚSMH)
    elektronová mikroskopie
    tel.: +420 266 009 313, e-mail: zaloudkova@irsm.cas.cz

  • Atomová a jaderná fyzika
   • Ing. Marie Davídková, CSc. (ÚJF)
    radiační biofyzika, mikrodozimetrie
    tel.: +420 266 177 250, e-mail: davidkova@ujf.cas.cz
   • Ing. Jiří Hošek, DrSc. (ÚJF)
    teoretická fyzika elementárních částic
    tel.: +420 266 173 273, e-mail: hosek@ujf.cas.cz
   • Ing. Jan Kameník, Ph.D. (ÚJF)
    jaderná chemie, radioanalytické metody
    tel.: +420 266 172 652, +420 910 256 703, e-mail: kamenik@ujf.cas.cz
   • prof. Ing. Jan Kučera, CSc. (ÚJF)
    radioanalytické metody
    tel.: +420 212 241 671, e-mail: kucera@ujf.cas.cz
   • RNDr. Andrej Kugler, CSc. (ÚJF)
    fyzika těžkých iontů, experimentální jaderná fyzika
    tel.: +420 212 241 685, e-mail: kugler@ujf.cas.cz
   • prof. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D. (ÚJF)
    jaderná chemie, příprava radionuklidů, radiofarmaka
    tel.: +420 266 172 136, e-mail: lebeda@ujf.cas.cz
   • RNDr. Petr Lukáš, CSc. (ÚJF)
    neutronová fyzika, materiálový výzkum
    tel.: +420 266 173 637, e-mail: lukas@ujf.cas.cz
   • doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D. (ÚJF)
    jaderné analytické metody
    tel.: +420 266 172 102, e-mail: mackova@ujf.cas.cz
   • Ing. Ondřej Ploc, Ph.D. (ÚJF)
    kosmické záření
    tel.: +420 266 177 223, +420 774 405 222, e-mail: ploc@ujf.cas.cz
   • Ing. Ivo Světlík, Ph.D. (ÚJF)
    radiouhlíkové datování, výskyt radionuklidů v životním prostředí
    tel.: +420 266 177 233, e-mail: svetlik@ujf.cas.cz
   • Ing. Zenon Starčuk, CSc. (ÚPT)
    nukleární magnetická rezonance - zobrazování a spektroskopie, modelování experimentů, technologie
    tel.: +420 541 514 247, e-mail: starcuk@isibrno.cz
   • Ing. Jan Štursa (ÚJF)
    urychlovače - cyklotrony
    tel.: +420 266 173 613, e-mail: stursa@ujf.cas.cz
   • prom. fyz. Michal Šumbera, DSc. (ÚJF)
    jaderná fyzika vysokých energií
    tel.: +420 234 697 772, +420 776 034 317, +420 283 841 690, e-mail: sumbera@ujf.cas.cz
   • RNDr. Pavel Tlustý, CSc. (ÚJF)
    experimentální jaderná fyzika, fyzika těžkých iontů
    tel.: +420 212 241 684, e-mail: tlusty@ujf.cas.cz
   • RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (ÚJF)
    jaderná fyzika, jaderná energetika
    tel.: +420 212 241 682, e-mail: wagner@ujf.cas.cz

  • Fyzika mikrosvěta a makrosvěta
   • Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D. (ASÚ)
    moderní interferometrie pro výzkum v radioastronomii
    tel.: +420 323 620 324, e-mail: barta@asu.cas.cz
   • RNDr. Michal Dovčiak, Ph.D. (ASÚ)
    rentgenová astrofyzika kompaktních objektů, horký a energetický vesmír
    tel.: 226 258 425, e-mail: michal.dovciak@ asu.cas.cz
   • RNDr. Jiří Grygar, CSc. (FZÚ)
    Astronomie a astrofyzika
    tel.: (+420) 266 052 660, e-mail: grygar@fzu.cz
   • Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (ASÚ)
    relativistická astrofyzika, historie astronomie
    tel.: 226 258 421, e-mail: petr.hadrava@sunstel.asu.cas.cz
   • Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (ASÚ)
    sluneční fyzika, spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou
    tel.: 423 620 233, e-mail: petr.heinzel@asu.cas.cz
   • prof. Jiří Chýla, CSc. (FZÚ)
    Teoretická fyzika elementárních částic
    tel.: (+420) 266 05 2673, (+420) 266 052 666, e-mail: chyla@fzu.cz
   • RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D. (ASÚ)
    dynamika a vývoj galaxií, N-částicové simulace
    tel.: 226 258 460, e-mail: bruno.jungwiert@ig.cas.cz
   • Dipl. Phys. Petr Kabáth, Dr. rer. nat. (ASÚ)
    extrasolární planety, spolupráce s Evropskou jižní observatoří
    tel.: 323 620 143, e-mail: petr.kabath@asu.cas.cz
   • prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (ASÚ)
    aktivní galaxie a kvasary
    tel.: 323 620 113, 226 258 420, e-mail: vladimir.karas@asu.cas.cz
   • prof. RNDr. Marian Karlický, DrSc. (ASÚ)
    fyzika plazmatu, radioastronomie
    tel.: 323 620 356, e-mail: marian.karlicky@asu.cas.cz
   • RNDr. Pavel Koubský, CSc. (ASÚ)
    optické astronomické přístroje, dalekohledy a spektrografy
    tel.: 323 620 127, e-mail: pavel.koubsky@sunstel.asu.cas.cz
   • Doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc. (ASÚ)
    spektroskopie hvězd, hvězdné atmosféry, dynamika hvězdného větru
    tel.: 323 620 328, e-mail: kubat@sunstel.asu.cas.cz
   • doc. Alexander Kupčo, Ph.D. (FZÚ)
    experimentální fyzika elementárních částic
    tel.: +420 266 052 707, e-mail: kupco@fzu.cz
   • Georgios Loukes-Gerakopoulos, Ph.D. (ASÚ)
    astrofyzikální zdroje gravitačních vln
    tel.: +420 226 258 428, e-mail: gglukes@asu.cas.cz
   • Mgr. Michal Macek, Ph.D. (ÚPT)
    kvantové fázové přechody, deterministický chaos, klasická a kvantová turbulence
    tel.: +420 541 514 236, e-mail: michal.macek@isibrno.cz
   • prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (ASÚ)
    galaktická a extragalaktická astronomie, spolupráce s Evropskou jižní observatoří
    tel.: 226 258 440, e-mail: palous@ig.cas.cz
   • RNDr. Cyril Ron, CSc. (ASÚ)
    Geodynamika, kosmická geodézie, orientace Země v prostoru
    tel.: 226 258 450, e-mail: ron@ig.cas.cz
   • Mgr. Martin Schnabl, Ph.D. (FZÚ)
    Teoretická fyzika elementárních částic
    tel.: (+420) 266 052 650, e-mail: schnabl@fzu.cz
   • RNDr. Pavel Spurný, CSc. (ASÚ)
    interakce meziplanetárních těles s naší planetou
    tel.: 323 620 153, e-mail: pavel.spurny@asu.cas.cz
   • Mgr. Jiří Svoboda, Ph.D. (ASÚ)
    aktivní galaxie a kvasary, spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou
    tel.: 226 258 428, e-mail: jiri.svoboda@asu.cas.cz
   • RNDr. Petr Škoda, CSc. (ASÚ)
    astroinformatika, virtuální observatoř, astronomické datové archivy
    tel.: 323 620 361, e-mail: petr.skoda@sunstel.asu.cas.cz
   • RNDr. Miroslav Šlechta, Ph.D. (ASÚ)
    největší teleskop v ČR, provoz a rozvoj 2m Perkova dalekohledu na ondřejovské observatoři
    tel.: 323 620 255, e-mail: slechta@sunstel.asu.cas.cz
   • RNDr. Petr Trávníček, Ph.D. (FZÚ)
    Astročásticová fyzika
    tel.: (+420) 266 052 690, e-mail: travnick@fzu.cz
   • Ing. Jan Vondrák, DrSc. (ASÚ)
    klasická astronomie a astrometrie, rotace Země
    tel.: 226 258 451, e-mail: jan.vondrak@ig.cas.cz
   • Václav Vrba, CSc. (FZÚ)
    Detektory elementárních částic
    tel.: (+420) 266 052 158, e-mail: vrba@fzu.cz
   • prof. Jan Řídký, DrSc. (FZÚ)
    Experimentální fyzika elementárních částic
    tel.: +420 266 052 323, 1255, e-mail: ridky@fzu.cz

  • Fyzika plazmatu a optika
   • prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc. (ÚFCH JH)
    laserové plazma, výkonové lasery; laserová spektroskopie; molekulární spektroskopie; astrochemie
    tel.: 266053275; e-mail: svatopluk.civis@jh-inst.cas.cz
   • Mgr. Antonín Černoch, Ph.D. (FZÚ)
    kvantová optika, kvantová informatika
    tel.: 585 631 549, e-mail: acernoch@fzu.cz
   • Ing. Ondřej Číp, Ph.D. (ÚPT)
    femtosekundové lasery, optická frekvenční syntéza
    tel.: 541 514 254, e-mail: ocip@isibrno.cz
   • prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (ÚFE)
    integrovaná optika
    tel.: (+420) 266 773 409, e-mail: ctyroky@ufe.cz
   • Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D. (FZÚ)
    Aplikovaná optika a biofyzika
    tel.: +420 266 052 141, e-mail: dejneka@fzu.cz
   • Mgr. Michal Fárník, Ph.D. DSc. (ÚFCH JH)
    atmosférická a radiační chemie; klastry a nanočástice; molekulové paprsky
    tel.: 266053206; e-mail: michal.farnik@jh-inst.cas.cz
   • Ing. Jan Gruber, Ph.D. (ÚT)
    metody pro analýzu nestacionární dynamiky plazmatu
    tel.: +420 266 053 572, e-mail: gruber@it.cas.cz
   • doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. (FZÚ)
    kvantová optika a nelineární optika
    tel.: +420 585 631 511, e-mail: haderka@fzu.cz
   • prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. (ÚFE)
    optická měření a senzory
    tel.: +420 266 773 404, e-mail: homola@ufe.cz
   • Dr. Ing. Pavel Honzátko (ÚFE)
    výkonové vláknové lasery, optické sdělovací systémy
    tel.: +420 266 773 431, e-mail: honzatko@ufe.cz
   • Ing. Jan Hrabina, Ph.D. (ÚPT)
    frekvenční stabilizace laserů, laserová spektroskopie
    tel.: +420 541 514 127, e-mail: hrabina@isibrno.cz
   • prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. (FZÚ)
    fyzikální a vlnová optika, optické měřicí metody
    tel.: +420 585 631 501, e-mail: hrabov@fzu.cz
   • Ing. Martin Hron, Ph.D. (ÚFP)
    jaderná fúze, tokamaky
    +420 266 053 947, e-mail: hron@ipp.cas.cz
   • Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D. (FZÚ)
    Aplikace nízkoteplotního plazmatu
    tel.: +420 266 052 995, e-mail: hubicka@fzu.cz
   • doc. RNDr. René Hudec, CSc. (ASÚ)
    rentgenová optika, uchování astronomických fotografických archivů
    tel.: 323 620 128, e-mail: rene.hudec@asu.cas.cz
   • Ing. Michal Jeremiáš, Ph.D. (ÚFP)
    plazmochemie, zpracování odpadu
    tel.: +420 266 052 887, e-mail: jeremias@ipp.cas.cz
   • Ing. Libor Juha, CSc. (FZÚ)
    Fyzika vysokých hustot energie, interakce záření s hmotou, chemie vysokých Energií
    tel.: (+420) 266 052 741, e-mail: juha@fzu.cz
   • Ing. Karel Jungwirth, DrSc. (FZÚ)
    Laserové plazma
    tel.: (+420) 266 052 656, e-mail: jungwirth@fzu.cz
   • prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (ÚPT)
    vysoce koherentní lasery, interferometrie, spektroskopie
    tel.: 541 514 253, e-mail: joe@isibrno.cz
   • Ing. Vít Lédl, Ph.D. (ÚFP)
    Asférická a adaptivní optika, krystalová a rentgenová optika, tenké vrstvy, optické systémy pro detektory částic
    tel.: +420 487 953 905, e-mail: ledl@ipp.cas.cz
   • Antonio Lucianetti, Dr. (FZÚ)
    pevnolátkové lasery, laserové diody
    tel.: +420 314 007 707, e-mail: lucianetti@fzu.cz
   • Ing. Petr Lukeš, Ph.D. (ÚFP)
    využití plazmatu v ekologii, plazmochemie
    tel.: +420 266 053 233, e-mail: lukes@ipp.cas.cz
   • Mgr. Dušan Mandát, Ph.D. (FZÚ)
    přístrojová optika
    tel.: +420 585 631 542, e-mail: mandat@fzu.cz
   • doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (ÚPT)
    výkonové lasery a jejich technologické aplikace
    tel.: +420 541 514 369, e-mail: mrna@isibrno.cz
   • Mgr. Libor Nožka, Ph.D. (FZÚ)
    optické modelování, stavba přístrojů a zařízení na bázi optiky
    tel.: 585 631 533, e-mail: nozka@fzu.cz
   • doc. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. (ÚFP)
    jaderná fúze, tokamaky
    tel.: +420 266 053 370, e-mail: panek@ipp.cas.cz
   • Mgr. Miroslav Pech, Ph.D. (FZÚ)
    fyzikální a vlnová optika
    tel.: 585 631 686, e-mail: pech@fzu.cz
   • prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D. (FZÚ)
    kvantová optika a nelineární optika
    tel.: 585 631 509, e-mail: perina@fzu.cz
   • Dr. Ing. Pavel Peterka (ÚFE)
    optická vlákna, vláknové zesilovače a lasery
    tel.: 266 773 527, e-mail: peterka@ufe.cz
   • Mgr. Marek Piliarik, Ph.D. (ÚFE)
    mikroskopie, optické zobrazování, nano-optika
    tel.: 266 773 417, e-mail: piliarik@ufe.cz
   • Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D. (ÚPT)
    teorie elektronové a částicové optiky
    tel.: 541 514 294, e-mail: radlicka@isibrno.cz
   • RNDr. Karel Rohlena, CSc. (FZÚ)
    Plynové lasery
    tel.: (+420) 266 052 792, e-mail: rohlena@fzu.cz
   • Ing. Bedřich Rus, Ph.D. (FZÚ)
    Fyzika plazmatu a optika - ultraintenzivní lasery
    tel.: 420 266 05 1251, e-mail: Bedrich.Rus@eli-beams.eu, rus@fzu.cz
   • Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D. (ÚPT)
    laserová interferometrie, optické frekvenční standardy
    tel.: +420 541 514 111, e-mail: res@isibrno.cz
   • Mgr. Ota Samek, Dr. (ÚPT)
    Ramanova spektroskopie
    tel.: 541 514 284, e-mail: osamek@isibrno.cz
   • RNDr. Petr Schovánek (FZÚ)
    optické technologie, optické měřicí metody
    tel.: 585 631 503, e-mail: schovane@fzu.cz
   • doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D. (FZÚ)
    optické vlastnosti pevných látek, kvantová informatika
    tel.: 585 631 577, e-mail: soubusta@fzu.cz
   • Ing. Jiří Šonský, Ph.D. (ÚT)
    generátory termálního plazmatu, optická diagnostika plazmatu, elektronová optika, aditivní výroba
    tel.: +420 266 052 002, e-mail: soda@it.cas.cz
   • RNDr. Marek Vandas, DrSc. (ASÚ)
    kosmické počasí, vliv sluneční aktivity na Zemi
    tel.: 226 258 471, e-mail: vandas@asu.cas.cz

  • Elektronika
   • Ing. Michal Cifra, Ph.D. (ÚFE)
    elektromagnetické procesy biologických systémů
    tel.: +420 266 773 454, e-mail: cifra@ufe.cz
   • Ing. Ondřej Číp, Ph.D. (ÚPT)
    číslicové zpracování signálu
    tel.: 541 514 254, e-mail: ocip@isibrno.cz
   • Ing. Alexander Kuna, Ph.D. (ÚFE)
    generátory signálů s vysokou frekvenční stabilitou
    tel.: +420 266 773 426, e-mail: kuna@ufe.cz
   • Ing. Vilém Neděla, Ph.D. (ÚPT)
    environmentální rastrovací elektronová mikroskopie a detekce signalu
    tel.: 541 514 333, e-mail: vilem@isibrno.cz

  • Elektrotechnika
   • doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc. (ÚT)
    elektrické pohony a točivé elektrické stroje, elektroenergetika
    tel.: +420 266 053 146, e-mail: chomat@it.cas.cz
   • Ing. Luděk Schreier, CSc. (ÚT)
    točivé elektrické stroje
    tel.: +420 266 052 394, e-mail: schreier@it.cas.cz
   • prof. Ing. Viktor Valouch, CSc. (ÚT)
    elektrické pohony a výkonové elektronické systémy
    tel.: +420 266 052 001, e-mail: valouch@it.cas.cz
   • doc. Ing. Michal Vopálenský, Ph.D. (ÚTAM)
    zpracování obrazu, senzorová technika, měření, instrumentace
    tel.: +420 567 225 343, e-mail: vopalensky@itam.cas.cz

  • Mechanika kontinua
   • Ing. Pavel Antoš, Ph.D. (ÚT)
    experimentální dynamika tekutin, měřicí technika
    tel.: +420 266 052 031, e-mail: antos@it.cas.cz
   • Ing. Michal Duška, Ph.D. (ÚT)
    sdílení tepla a hmoty, termodynamika
    tel.: +420 266 053 399, e-mail: duska@it.cas.cz
   • RNDr. Zdeněk Fiala, CSc. (ÚTAM)
    incrementální analýza, MKP
    tel.: +420 222 363 094, e-mail: fiala@itam.cas.cz
   • doc. Petr Filip, CSc. (ÚH)
    reologie kapalin - polymerní taveniny a roztoky, konstitutivní modelování
    tel.: + 420 233 109 228, e-mail: filip@ih.cas.cz
   • Ing. Jan Hrubý, CSc. (ÚT)
    termodynamika, fázové přechody a termofyzikální vlastnosti
    tel.: +420 266 053 762, e-mail: hruby@it.cas.cz
   • Ing. Václav Kolář, CSc. (ÚH)
    smykové toky, vírové struktury
    tel.: + 420 233 109 095, e-mail: kolar@ih.cas.cz
   • Ing. Jiří Konfršt, Ph.D. (ÚH)
    tlakové proudění v potrubí, experimentální instrumentace a optické metody v mechanice tekutin
    tel.: +420 233 109 042, 603 581 419, e-mail: konfrst@ih.cas.cz
   • Ing. Jozef Kordík, Ph.D. (ÚT)
    sdílení tepla a hmoty, skladování tepla
    tel.: +420 266 053 483, e-mail: kordik@it.cas.cz
   • Ing. Bohuš Kysela, Ph.D. (ÚH)
    experimentální mechanika tekutin, vícefázové proudění, míchání
    tel.: +420 233 109 088, e-mail: kysela@ih.cas.cz
   • doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D. (ÚT)
    vysokorychlostní aerodynamika
    tel.: +420 266 053 352, e-mail: luxa@it.cas.cz
   • prof. Ing. František Maršík, DrSc. (ÚT)
    termodynamika, biomechanika
    tel.: +420 266 053 322, e-mail: marsik@it.cas.cz
   • Ing. Jiří Plešek, CSc. (ÚT)
    výpočetní mechanika, mechanika kontinua
    tel.: +420 266 053 213, e-mail: plesek@it.cas.cz
   • prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. (ÚT)
    výpočetní dynamika tekutin, modelování turbulence
    tel.: +420 266 053 824, e-mail: prihoda@it.cas.cz
   • prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. (ÚT)
    mechanika tekutin, vysokorychlostní aerodynamika
    tel.: +420 224 352 577, e-mail: Pavel.safarik@fs.cvut.cz
   • Ing. David Šimurda, Ph.D. (ÚT)
    mechanika tekutin, aerodynamika proudových strojů
    tel.: +420 266 053 303, e-mail: simurda@it.cas.cz
   • prof. Ing. Václav Tesař, CSc. (ÚT)
    mechanika tekutin, fluidika a mikrofluidika
    tel.: +420 266 052 070, e-mail: tesar@it.cas.cz
   • Ing. Zdeněk Trávníček, CSc. (ÚT)
    experimentální mechanika tekutin, sdílení tepla a hmoty
    tel.: +420 266 053 302, e-mail: tr@it.cas.cz
   • prof. Ing. Václav Uruba, CSc. (ÚT)
    turbulence, experimentální dynamika tekutin, analýza dat
    tel.: +420 266 053 414, e-mail: uruba@it.cas.cz
   • Ing. Václav Vinš, Ph.D. (ÚT)
    termofyzikální vlastnosti tekutin, chlazení a chladící technika
    tel.: +420 266 053 322, e-mail: vins@it.cas.cz

  • Mechanika těles a soustav
   • doc. Ing. Jan Červ, CSc. (ÚT)
    vlnové jevy v pevných látkách
    tel.: +420 266 052 033, e-mail: cerv@it.cas.cz
   • Ing. Jaromír Horáček, DrSc. (ÚT)
    aeroelasticita a vibroakustika, biomechanika hlasu
    tel.: +420 266 053 125, e-mail: jaromirh@it.cas.cz
   • Ing. Radek Kolman, Ph.D. (ÚT)
    výpočetní mechanika, šíření napěťových vln
    tel.: +420 266 053 214, e-mail: kolman@it.cas.cz
   • Ing. Jan Kozánek, CSc. (ÚT)
    dynamika strojů, modelování a identifikace dynamických systémů
    tel.: +420 266 052 032, e-mail: kozanek@it.cas.cz
   • Ing. Jiří Náprstek, DrSc. (ÚTAM)
    lineární a nelineární dynamika těles a deformovatelných soustav, aeroelasticita, interakce systémů, stochastická dynamika, výpočtová mechanika
    tel.: +420 286 892 515; e-mail: naprstek@itam.cas.cz
   • Ing. Luděk Pešek, CSc. (ÚT)
    vibrodiagnostika, vibroakustika strojů
    tel.: +420 266 053 083, e-mail: pesek@it.cas.cz
   • doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. (ÚTAM)
    lineární a nelineární dynamika těles, aerodynamika a aeroelasticita, stochastická dynamika
    tel.: +420 286 885 382, e-mail: pospisil@itam.cas.cz
   • Ing. Chandra Prasad, PhD. (ÚT)
    aeroelasticita oběžných kol lopatkových strojů
    tel.: +420 266 053 018, e-mail: cprasad@it.cas.cz
   • Ing. Pavel Procházka, CSc. (ÚT)
    měření fyzikálních veličin, systémy pro provozní monitorování vibrací strojů
    tel.: +420 266 053 171, e-mail: proch@it.cas.cz
   • Ing. Vojtěch Radolf, Ph.D. (ÚT)
    vibroakustika, biomechanika hlasu
    tel.: +420 266 053 121, e-mail: radolf@it.cas.cz

  • Nanostruktury a nanotechnologie
   • Mgr. Oto Brzobohatý, Ph.D. (ÚPT)
    nanofotonika, silové účinky záření světla
    tel.: 541 514 283, e-mail: otobrzo@isibrno.cz
   • Ing. Ondřej Číp, Ph.D. (ÚPT)
    optické měřicí metody
    tel.: 541 514 254, e-mail: ocip@isibrno.cz
   • Ing. Pavel Janda, CSc. (ÚFCH JH)
    studium nanomateriálů mikroskopiemi s atomárním rozlišením (AFM, STM)
    tel.: 266 053 966; pavel.janda@jh-inst.cas.cz
   • doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. (FZÚ)
    charakterizace nanostruktur a povrchů skanovací mikroskopií s atomárním rozlišením
    tel.: +420 220 318 430, e-mail: jelinek@fzu.cz
   • doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. (ÚPT)
    elektronová litografie
    tel.: 541 514 400, e-mail: kolarik@isibrno.cz
   • prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (ÚPT)
    nanometrologie, dimenzionální metrologie velkého rozlišení
    tel.: 541 514 253, e-mail: joe@isibrno.cz
   • Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. (ÚPT)
    optovláknová technika, optovláknové sensory
    tel.: 541 514 252, e-mail: mikel@isibrno.cz
   • Ing. Tomáš Němec, Ph.D. (ÚT)
    Aerosol synthesis of nanomaterials by spark discharge, electrocatalyst nanomaterials, catalyst layers for polymer-electrolyte hydrogen fuel cells
    tel.: +420 266 053 152, e-mail: nemec@it.cas.cz
   • Ing. Petra Peer, Ph.D. (ÚH)
    elektrostatické zvlákňování z polymerních roztoků, charakterizace povrchu skenovací mikroskopií
    tel.: +420 233 109 017, e-mail: peer@ih.cas.cz
   • Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D. (ÚPT)
    optické metody metrologie délky
    tel.: +420 541 514 111, e-mail: res@isibrno.cz
   • Ing. Jaroslav Sobota, CSc. (ÚPT)
    nanokompozitní povlaky
    tel.: +420 541 514 256, e-mail: sobota@isibrno.cz
   • Ing. Štěpán Stehlík, Ph.D. (FZÚ)
    biologická a další funkční rozhraní polovodičových nanomateriálů; korelace mikroskopických strukturních, chemických a elektronických vlastností
    tel.: +420 220 318 525, e-mail: stehlik@fzu.cz
   • Ing. Tomáš Suchý, Ph.D. (ÚSMH)
    nanokompozity jako biomateriály, elektrostatické zvlákňování přírodních a syntetických polymerů
    tel.: +420 266 009 287, e-mail: suchyt@irsm.cas.cz
   • Ing. Monika Šupová, Ph.D. (ÚSMH)
    nanokompozity jako biomateriály, příprava a izolace kalcium fosfátových nanočástic
    tel.: +420 266 009 221, e-mail: supova@irsm.cas.cz
   • prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (ÚPT)
    nanofotonika, silové účinky záření světla
    tel.: +420 541 514 202, e-mail: zemanek@isibrno.cz

  • Molekulární a buněčná biofyzika
   • Mgr. Oleg Lunov, Ph.D. (FZÚ)
    konvenční konfokální mikroskopie a mikroskopie s vysokým rozlišením pro zobrazování živých buněk
    tel.: +420 266 052 131, +420 266 052 636, e-mail: lunov@fzu.cz
   • RNDr. Veronika Ostatná, Ph.D. (BFÚ)
    elektrochemie biomakromolekul, především proteinů a nukleových kyselin; komplexy nukleových kyselin a proteinů na nabitých površích
    541 517 162, e-mail: ostatna@ibp.cz
   • prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. (BFÚ)
    struktura, dynamika a molekulové interakce RNA a DNA
    541 517 133, e-mail: sponer@ncbr.chemi.muni.cz
   • RNDr. Martin Zápotocký, Ph.D. (FGÚ)
    biofyzika neuronů, fyzikální mechanismy vývoje nervových obvodů, matematické modelování
    tel.: 241 062 708, e-mail: martin.zapotocky@fgu.cas.cz

  • Radiobiologie
   • RNDr. Martin Falk, Ph.D. (BFÚ)
    biologické účinky ionizujícího záření
    různých typů, poškození a reparace DNA
    tel.: 541 517 116, e-mail: falk@ibp.cz

  • Speciální technologie
   • Ing. Josef Foldyna, CSc. (ÚGN)
    vysokorychlostní vodní paprsky
    tel.: +420 596 979 328, e-mail: josef.foldyna@ugn.cas.cz
   • Ing. Jan Ježek, Ph.D. (ÚPT)
    měkká litografie, mikrofluidní čipy
    tel.: 541 514 524, e-mail: jezek@isibrno.cz
   • Ing. Libor Sitek, Ph.D. (ÚGN)
    vysokorychlostní vodní paprsky
    tel.: +420 596 979 323, e-mail: libor.sitek@ugn.cas.cz
   • Ing. Aleš Srnka, CSc. (ÚPT)
    kryogenika, aplikace supravodivosti
    tel.: 541 514 264, e-mail: ales@isibrno.cz
   • Ing. Ivan Vlček, Ph.D. (ÚPT)
    spojování materiálů
    tel.: 541 514 297, e-mail: iv@isibrno.cz
   • Ing. Martin Zobač, Ph.D. (ÚPT)
    spojování materiálů
    tel.: 541 514 315, e-mail: zobac@isibrno.cz

  • Stavby a konstrukce
   • prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc. (ÚTAM)
    analýza poruch a havárií, diagnostika a sanace historických materiálů a konstrukcí, dopady přírodních katastrof na prostředí, stavby a konstrukce
    tel.: +420 286 882 121 linka 315, e-mail: drdacky@itam.cas.cz
   • Ing. Ľubomír Gajdoš, CSc. (ÚTAM)
    energetické konstrukce a zařízení, životnost, bezpečnost, provozní spolehlivost
    tel.:+420 222 363 095, e-mail: gajdos@itam.cas.cz
   • Ing. Michal Kloiber, Ph.D. (ÚTAM)
    diagnostika dřevěných konstrukcí, historické stavby
    tel.: +420 567 225 311, e-mail: kloiber@itam.cas.cz
   • Ing. Jindřich Kratěna, CSc. (ÚTAM)
    analýzy poruch, soudní inženýrství, technické znalectví
    tel.: +420 286 886 973, e-mail: kratena@itam.cas.cz
   • prof. Ing. Sergii Kuznetsov, DrSc. (ÚTAM)
    stavební aerodynamika
    tel.: +420 567 225 310, e-mail: kuznetsov@itam.cas.cz
   • Ing. Jiří Náprstek, DrSc. (ÚTAM)
    odolnost konstrukcí a staveb proti účinkům větru a přirozené i technologické seizmicitě, dynamické účinky dopravy
    tel.: +420 286 892 515; e-mail: naprstek@itam.cas.cz
   • doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. (ÚTAM)
    odolnost konstrukcí a staveb proti účinkům větru a přirozené i technologické seizmicitě
    tel.: +420 286 885 382, e-mail: pospisil@itam.cas.cz
   • Ing. Zuzana Slížková, Ph.D. (ÚTAM)
    charakterizace stavebních materiálů, struktura, degradace, zpevňování povrchů omítek a kamene na stavebních památkách
    tel.: 222 363 047, e-mail: slizkova@itam.cas.cz
   • prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc. (ÚTAM)
    vysokorychlostní dopravní systémy, prodloužení životnosti železničních mostů
    tel.: +420.286 892 527, e-mail: skaloud@itam.cas.cz
   • Ing. Jan Válek, Ph.D. (ÚTAM)
    materiály, technologie a diagnostika historických staveb
    tel.: +420 283 880 458, e-mail: valek@itam.cas.cz

 


 • VĚDY O ZEMI
  • Geofyzika
   • RNDr. Jan Burjánek, Ph.D. (GFÚ)
    modelování silnýchzemětřesných pohybů půdy, odhad zemetřesného ohroženi
    tel.: +420 267 103 061, e-mail: burjanek@ig.cas.cz
   • RNDr. Vladimír Čermák, DrSc. (GFÚ)
    teplotní a tepelné poměry v Zemi, vliv klimatických změn na podpovrchové teplotní pole
    tel.: +420 267103385, e-mail: cermak@ig.cas.cz
   • Dr. Tiiu Elbra, Ph.D. (GLÚ)
    magnetismus hornin, paleomagnetismus
    tel.: +420 272 690 115, e-mail: elbra@gli.cas.cz
   • Mgr. Lucia Fojtíková, Ph.D. (ÚSMH)
    seismologie
    tel.: +420 266 009 451, e-mail: fojtikova@irsm.cas.cz
   • Ing. Hana Grison, Ph.D. (GFÚ)
    environmentální magnetismus
    tel.: +420 267 103 332, e-mail: grison@ig.cas.cz
   • RNDr. Pavel Hejda, CSc. (GFÚ)
    magnetické pole Země
    tel.: +420 267103339, e-mail: ph@ig.cas.cz
   • Graham Hill, Ph.D. (GFÚ)
    magnetotelurika, vulkanologie
    tel.: +420 267 103 067, e-mail: gjhill@ig.cas.cz
   • RNDr. Pavla Hrubcová, Ph.D. (GFÚ)
    profilová seismická měření, stavba kůry
    tel.: +420 267103070, e-mail: pavla@ig.cas.cz
   • Mgr. Martin Chadima, Ph.D. (GLÚ)
    paleomagnetismus
    tel.: 272 690 115, e-mail: chadima@gli.cas.cz
   • prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. (ÚGN)
    seismicita, geotechnická měření, geofyzika
    tel.: + 420 596 979 341, e-mail: zdenek.kalab@ugn.cas.cz
   • Mgr. Radek Klanica, Ph.D. (GFÚ)
    geoelektrika, magnetotelurika
    tel.: +420 267 103 084, e-mail: rk@ig.cas.cz
   • RNDr. Tomáš Kohout, Ph.D. (GLÚ)
    planetární geologie
    tel.: 776 646 609, e-mail: kohout@gli.cas.cz
   • RNDr. Jiří Málek, Dr. (ÚSMH)
    seismologie, seismické ohrožení
    tel.: +420 266 009 314, e-mail: malek@irsm.cas.cz
   • RNDr. Jan Mrlina, Ph.D. (GFÚ)
    gravimetrie, geodynamika
    tel.: +420 267103314, e-mail: jan@ig.cas.cz
   • RNDr. Eduard Petrovský, CSc. (GFÚ)
    environmentální magnetismus
    tel.: +420 267103333, e-mail: edp@ig.cas.cz
   • Mgr. Matěj Petružálek, PhD. (GLÚ)
    mechanika hornin
    tel.: +420 773 071 199, e-mail: petruzalek@gli.cas.cz
   • RNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc. (GFÚ)
    seismologie, anizotropie litosféry
    tel.: +420 267103391, e-mail: jpl@ig.cas.cz
   • Ing. Petr Pruner, DrSc. (GLÚ)
    magnetické pole Země, paleomagnetismus
    tel.: 272 690 115, e-mail: pruner@gli.cas.cz
   • RNDr. Ivan Pšenčík, CSc. (GFÚ)
    seismický průzkum zemské kůry
    tel.: +420 267 103 383, e-mail: ip@ig.cas.cz
   • Dr. Hamid Sana, Ph.D. (ÚSMH)
    aktivní tektonika, seismotektonika, seismické ohrožení, geotechnické seismické inženýrství
    tel.: +420 723 331 018, e-mail: hamid.sana@irsm.cas.cz
   • Mgr. Petr Schnabl, Ph.D. (GLÚ)
    paleomagnetismus, magnetické vlastnosti hornin
    tel.: +420 272 690 115, e-mail: schnabl@gli.cas.cz
   • RNDr. Jan Šafanda, CSc. (GFÚ)
    teplota a termofyzikální parametry půdy a horninového prostředí, využívání geotermální energie
    tel.: +420 267103384, e-mail: jsa@ig.cas.cz
   • RNDr. Jan Šílený, CSc. (GFÚ)
    zemětřesné zdroje, indukovaná seismicita
    tel.: +420 267 103 016, e-mail: jsi@ig.cas.cz
   • RNDr. Jan Šimkanin, Ph.D. (GFÚ)
    magnetohydrodynamika v jádře Země, numerické modelování
    tel.: +420 267103342, jano@ig.cas.cz
   • RNDr. Aleš Špičák, CSc. (GFÚ)
    seismotektonika, vztahy zemětřesení a vulkanismu
    tel.: +420 267103345, e-mail: als@ig.cas.cz
   • RNDr. Petr Tábořík, Ph.D. (ÚSMH)
    užitá geofyzika a její využití v IG a geomorfologii
    tel.: +420 775 416 065, e-mail: taborik@irsm.cas.cz
   • Mgr. Jan Valenta, Ph.D. (ÚSMH)
    užitá geofyzika
    tel.: +420 266 009 345, e-mail: valenta@irsm.cas.cz
   • RNDr. Václav Vavryčuk, DrSc. (GFÚ)
    zemětřesné zdroje, anizotropie zemské kůry
    tel.: +267103020, e-mail: vv@ig.cas.cz
   • RNDr. Jan Zedník (GFÚ)
    seismická služba ČR, sběr a mezinárodní výměna seismických dat
    tel.: +267103015, e-mail: jzd@ig.cas.cz

  • Geologie a geografie
   • doc. Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D. (GLÚ)
    geochemie, petrologie, datovaní hornin
    tel.: 233 087 240, e-mail: ackerman@gli.cas.cz
   • RNDr. Vladislav Babuška, DrSc. (GFÚ)
    stavba kůry a pláště
    tel.: +420 267103049, e-mail: babuska@ig.cas.cz
   • RNDr. Jiří Bek, CSc., DSc. (GLÚ)
    paleobotanika
    tel.: 233 087 264, e-mail: bek@ gli.cas.cz
   • Mgr. Jan Blahůt, Ph.D. (ÚSMH)
    geomorfologická ohrožení a rizika, monitoring svahových deformací, sesuvy, skalní řícení
    tel.: +420 603 808 648, e-mail: blahut@irsm.cas.cz
   • prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc. (GLÚ)
    geologie, geomorfologie, přírodní zdroje, se zaměřením na kras a paleokras
    tel.: 233 087 265, e-mail: bosak@gli.cas.cz
   • RNDr. Karel Breiter, Ph.D., DSc. (GLÚ)
    petrologie, nerostné suroviny a úložiště radioaktivního odpadu
    tel.: 233 087 210, e-mail: breiter@gli.cas.cz
   • RNDr. Miloš Briestenský, Ph.D. (ÚSMH)
    geodynamika, monitoring geodynamických procesů
    tel.: +420 608 045 748, e-mail: briestensky@irsm.cas.cz
   • Mgr. Petr Brož, Ph.D. (GFÚ)
    planetologie, mimozemský vulkanismus
    tel.: +420 267 103 381, e-mail: petr.broz@ig.cas.cz
   • RNDr. Vladimír Cajz, CSc. (GFÚ)
    vulkanologie, vývoj Českého masívu
    tel.: 420 267103106, email: v.cajz@ig.cas.cz
   • Mgr. Barbora Duží, Ph.D. (ÚGN)
    environmetální geografie, geografie potravin
    tel.: +420 545 422 720, e-mail: barbora.duzi@ugn.cas.cz
   • Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. (ÚGN)
    environmetální geografie, problematika obnovitelných zdrojů energie
    tel.: +420 596 979 327, e-mail: petr.dvorak@ugn.cas.cz
   • Mgr. Michal Filippi, Ph.D. (GLÚ)
    geomorfologie, mineralogie
    tel.: +420 233 087 254, e-mail: filippi@gli.cas.cz
   • RNDr. Bohumil Frantál (ÚGN)
    environmetální a humánní geografie, problematika obnovitelných zdrojů energie
    tel.: +420 545 422 720, e-mail: bohumil.frantal@ugn.cas.cz
   • RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. (ÚSMH)
    geomorfologická ohrožení a rizika, monitoring geodynamických procesů, GIS
    tel.: +420 606 585 464, e-mail: hartvich@irsm.cas.cz
   • doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc. (GLÚ)
    sedimentologie
    tel.: 233 087 238, e-mail: hladil@gli.cas.cz
   • RNDr. Tomáš Hrstka, Ph.D. (GLÚ)
    elektronová mikroskopie, prach v životním prostředí, automatická a aplikovaná
    tel.: +420 233 087 268, e-mail: hrstka@gli.cas.cz
   • RNDr. Leona Chadimová, Ph.D. (GLÚ)
    sedimentologie a stratigrafie karbonátových hornin
    tel.: 233 087 252, e-mail: chadimova@gli.cas.cz
   • doc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D. (ÚGN)
    vlivy poddolování, prognózní výpočty posunů a přetvoření povrchu
    tel.: +420 596 979 224. e-mail: eva.jirankova@ugn.cas.cz
   • Mgr. Eva Kallabová, Ph.D. (ÚGN)
    environmetální a humánní geografie, sídelní geografie
    tel.: +420 545 4227 32, e-mail: eva.kallabova@ugn.cas.cz
   • doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. (ÚGN)
    fyzická geografie, geomorfologie
    tel.: +420 545 422 730, e-mail: karel.kirchner@ugn.cas.cz
   • RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. (ÚSMH)
    geomorfologie, sesuvy
    tel.: +420 266 009 211, e-mail: jklimes@centrum.cz
   • Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. (ÚGN)
    environmetální a humánní geografie
    tel.: +420 545 422 729, e-mail: petr.klusacek@ugn.cas.cz
   • doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (ÚGN)
    obecná geografie, krajinná ekologie, geoekologie
    tel.: +420 545 422 735, e-mail: jaromir.kolejka@ugn.cas.cz
   • doc. Ing. Petr Koníček, Ph.D. (ÚGN)
    geomechanika a geotechnika, napětí a napěťově-deformační změny v horninovém masivu při jeho využití, podzemní monitoring
    tel.: + 420 596 979 224, e-mail: petr.konicek@ugn.cas.cz
   • Ing. Alena Kožušníková, CSc. (ÚGN)
    uhelná petrologie, fyzikální vlastnosti uhlí a hornin
    tel.: + 420 596 979 337, e-mail: alena.kozusnikova@ugn.cas.cz
   • doc. Ing. Jan Lacina, CSc. (ÚGN)
    biogeografie, geoekologie, geobiocenologie
    tel.: +420 543 211 657, e-mail: jan.lacina@ugn.cas.cz
   • Mgr. Jiří Laurin, Ph.D.(GFÚ)
    sedimentologie, paleoklimatologie
    tel.: 420 267103071, e-mail: laurin@ig.cas.cz
   • Mgr. Matěj Machek, Ph.D. (GFÚ)
    reologie, fyzikální vlastnosti hornin
    tel.: 420 267103074, email: mates@ig.cas.cz
   • Mgr. Stanislav Martinát, Ph.D. (ÚGN)
    environmetální geografie, problematika obnovitelných zdrojů energie
    tel.: +420 545 422 720, e-mail: stanislav.martinat@ugn.cas.cz
   • prof. Ing. Petr Martinec, CSc. (ÚGN)
    mineralogie, petrografie, geologie
    tel.: +420 596 979 331, e-mail: petr.martinec@ugn.cas.cz
   • Mgr. Noemi Mészárosová (GLÚ)
    analýza geologických materiálů elektronovým paprskem
    tel.: +420 233 087 214, e-mail: meszarosova@gli.cas.cz
   • doc. RNDr. Tomáš Navrátil, Ph.D. (GLÚ)
    geochemie a geologie životního prostředí, kontaminace rtutí
    tel.: 233 087 222, e-mail: navratilt@gli.cas.cz
   • RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D. (GLÚ)
    paleontologie obratlovců
    tel.: 233 087 287, e-mail: prikryl@gli.cas.cz
   • RNDr. Miloš René, CSc. (ÚSMH)
    geologie, petrologie a geochemie metamorfovaných hornin
    tel.: +420 266 009 228, e-mail: rene@irsm.cas.cz
   • prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc. (GLÚ)
    paleontologie obratlovců
    tel.: 233 087 234, e-mail: rocek@gli.cas.cz
   • RNDr. Jan Rohovec, Ph.D. (GLÚ)
    chemická analýza přírodnin a horninových materiálů
    tel.: 233 087 258, e-mail: rohovec@gli.cas.cz
   • RNDr. Zuzana Roxerová, Ph.D. (GFÚ)
    strukturní geologie
    tel.: 420 267 103 074, email: roxerova@ig.cas.cz
   • Mgr. Jana Schweigstillová, Ph.D. (ÚSMH)
    analýza geologických materiálů, zvětrávání hornin
    tel.: +420 266 009 223, e-mail: jana@irsm.cas.cz
   • RNDr. Roman Skála, Ph.D. (GLÚ)
    rentgendifrakční analýza geologických materiálů, mineralogie
    tel.: 233 087 249, e-mail: skala@gli.cas.cz
   • Ing. Kamil Souček, Ph.D. (ÚGN)
    vlastnosti horninového masivu, geotechnika, analýza struktury geomateriálů pomocí Rtg. CT
    tel.: + 420 596 979 218, e-mail: kamil.soucek@ugn.cas.cz
   • Mgr. Martin Staněk, Ph.D. (GFÚ)
    reologie, fyzikální vlastnosit hornin
    tel.: 420 267103042, email: stanekm@ig.cas.cz
   • RNDr. Lubomír Staš, CSc. (ÚGN)
    geomechanika, geotechnika, experimenty in-situ, napětová a deformační pole horského masivu a jejich časoprostorová distribuce
    tel.: +420 596 979 259, e-mail: lubos.stas@ugn.cas.cz
   • RNDr. Josef Stemberk, CSc. (ÚSMH)
    stabilita svahů, sesuvy, skalní řícení, monitoring, geodynamické jevy a procesy
    tel.: +420 266 009 318, e-mail: stemberk@irsm.cas.cz
   • Ing. Ivana Sýkorová, DrSc. (ÚSMH)
    organická petrologie a paleoekologie
    tel.: +420 266 009 280, e-mail: sykorova@irsm.cas.cz
   • doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D. (ÚGN)
    struktura a fyzikální vlastnosti geomateriálů a stavebních hmot
    tel.: + 420 596 979 334, e-mail: jiri.scucka@ugn.cas.cz
   • doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc. (ÚGN)
    geomechanika, stabilita a výztuž podzemních výrubů
    tel.: +420 596 979 351, e-mail: richard.snuparek@ugn.cas.cz
   • RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. (ÚSMH)
    tektonická geomorfologie, aktivní tektonika, paleoseismologie
    tel.: +420 732 858 163, e-mail: stepancikova@irsm.cas.cz
   • RNDr. Petr Štorch, DrSc. (GLÚ)
    paleontologie, stratigrafie
    tel.: 233 087 261, e-mail: storch@gli.cas.cz
   • RNDr. Petr Tábořík, Ph.D. (ÚSMH)
    dynamická geomorfologie, monitoring geodynamických procesů
    tel.: +420 775 416 065, e-mail: taborik@irsm.cas.cz
   • RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA (ÚGN)
    environmentální geografie, nové technologie (vč. AR/VR) a pokročilé GIS nástroje
    tel.: +420 545 422 724, e-mail: jakub.trojan@ugn.cas.cz
   • RNDr. David Uličný, CSc.(GFÚ)
    sedimentologie, paleoklimatologie, vývoj Českého masívu
    tel.: 420 267103326, email: ulicny@ig.cas.cz
   • doc. RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. (GLÚ)
    mineralogie, geochemie a petrologie
    tel.: 233 087 204, e-mail: ulrych@gli.cas.cz
   • doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (ÚGN)
    environmetální a humánní geografie, problematika životního prostředí v urbánních a rurálních regionech
    tel.: +420 545 422 736, e-mail: antonin.vaishar@geonika.cz
   • prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc. (ÚGN)
    paleontologie bezobratlých, stratigrafie
    tel.: + 420 596 979 333, e-mail: zdenek.vasicek@ugn.cas.cz
   • Ing. Martin Vavro, Ph.D. (ÚGN)
    vlastnosti hornin a horninového masivu
    tel.: + 420 596 979 705, e-mail: martin.vavro@ugn.cas.cz
   • Ing. Petr Waclawik, Ph.D. (ÚGN)
    hornická geomechanika a geotechnika
    tel.: + 420 596 979 701, e-mail: petr.waclawik@ugn.cas.cz
   • Mgr. Prokop Závada, Ph.D. (GFÚ)
    strukturní geologie, vulkanologie
    tel.: 420 267 103 326, email: zavada@ig.cas.cz

  • Meteorologie, klimatologie, fyzika atmosféry Země
   • Ing. Iva Ambrožová, Ph.D. (ÚJF)
    kosmické záření
    tel.: +420 266 177 228, e-mail: ambrozova@ujf.cas.cz
   • Mgr. Romana Beranová, Ph.D. (ÚFA)
    atmosférická cirkulace, proměnlivost klimatu
    tel.: +420 272 016 043, e-mail: rber@ufa.cas.cz
   • RNDr. Vojtěch Bližňák, Ph.D. (ÚFA)
    radarová a družicová pozorování v meteorologii, studium konvektivních jevů
    tel.: +420 272 016 051, e-mail: bliznak@ufa.cas.cz
   • Josef Boška, CSc. (ÚFA)
    šíření signálu v ionosféře, předpovědi pro radiokomunikační systémy
    tel.: +420 272016065, e-mail: boska@ufa.cas.cz
   • Ing. Dalia Burešová, Ph.D. (ÚFA)
    kosmické počasí, dynamické vazby troposféra-ionosféra, ionosférická měření a modelování
    tel.: +420 272016044, e-mail: buresd@ufa.cas.cz
   • RNDr. Martin Dubrovský, CSc. (ÚFA)
    scénáře změny klimatu, klimatické modely
    tel.: +420 495 263 759, e-mail: dub@ufa.cas.cz
   • doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc. (ÚFA)
    vliv atmosféry (srážek, oblaků a plynů) na šíření radiového a optického signálu, radarová meteorologie
    tel.: +420 272016038, e-mail: ondrej@ufa.cas.cz
   • Ing. František Hruška (ÚFA)
    Družicové technologie, příjem družicových dat
    tel.: +420 267103305, e-mail: fhr@ufa.cas.cz
   • RNDr. Radan Huth, DrSc. (ÚFA)
    změny klimatu minulé, současné i budoucí, vlivy sluneční aktivity na klima
    tel.: +420 272 016 046, e-mail: huth@ufa.cas.cz
   • Ing. Jaroslav Chum, Ph.D. (ÚFA)
    Šíření elektromagnetických a atmosférických vln v horní atmosféře a ionosféře
    tel.: +420 267103301, e-mail: jachu@ufa.cas.cz
   • RNDr. Marek Kašpar, Ph.D. (ÚFA)
    meteorologické příčiny povětrnostních extrémů
    tel.: +420 272016039, e-mail: kaspar@ufa.cas.cz
   • Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D. (ÚFA)
    bleskové výboje a atmosférická elektřina
    tel.: +420 267 103 081, e-mail: iko@ufa.cas.cz
   • RNDr. Petra Koucká Knížová, Ph.D. (ÚFA)
    Fyzika ionosféry a vazeb atmosféra-ionosféra
    tel.: +420 272 016 067, e-mail: pkn@ufa.cas.cz
   • RNDr. Jan Kyselý, Ph.D. (ÚFA)
    statistické modelování v klimatologii, extrémní jevy
    tel.: +420 272 016 068, e-mail: kysely@ufa.cas.cz
   • RNDr. Jan Laštovička, DrSc. (ÚFA)
    ozónová vrstva, vliv sluneční aktivity na atmosféru, ionosféra, klimatické změny v horní atmosféře a ionosféře
    tel.: +420 267103055, e-mail: jla@ufa.cas.cz
   • Mgr. Ondřej Lhotka, Ph.D. (ÚFA)
    vlny veder, regionální klimatické modely, sdružené události
    tel.: +420 272 016 069, e-mail: ondrej.lhotka@ufa.cas.cz
   • RNDr. Jana Minářová, Ph.D. (ÚFA)
    atmosférická elektřina, silné srážky, hydrometeory, cloud profiler, numerická předpověď
    tel.: +420 272 016 009, e-mail: jana.minarova@ufa.cas.cz
   • RNDr. Jan Munzar, CSc. (ÚGN)
    Historická meteorologie a klimatologie
    tel.: +420 545 422 727, e-mail: munzar@geonika.cz
   • RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (ÚFA)
    historické extrémní počasí, tropické cyklony, meteorologická terminologie
    tel.: +420 272016039, e-mail: muller@ufa.cas.cz
   • RNDr. Eva Pejchová Plavcová, Ph.D. (ÚFA)
    proměnlivost klimatu, klimatické modely, humánní bioklimatologie
    tel.: +420 272 016 063, e-mail: plavcova@ufa.cas.cz
   • doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc. (ÚFA)
    meteorologie, fyzika oblaků a srážek, mikrofyzika oblačných a srážkových částic, hydrometeorologie
    tel.: +420 272016048, e-mail: rez@ufa.cas.cz
   • RNDr. Pavel Sedlák, CSc. (ÚFA)
    mezní vrstva atmosféry
    tel.: +420 272016020, e-mail: sedlak@ufa.cas.cz
   • doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc. (ÚFA)
    srážky, numerická předpověď počasí, numerické a statistické modely v meteorologii, vlečky chladících věží, silniční meteorologie, oblačná mikrofyzika, elektřina v atmosféře
    tel.: +420 272016037, e-mail: sokol@ufa.cas.cz
   • RNDr. Vladimír Truhlík, Ph.D. (ÚFA)
    Plazma v okolí Země, ionosférické modely
    tel.: +420 267103058, e-mail: vtr@ufa.cas.cz
   • Mgr. Aleš Urban, Ph.D. (ÚFA)
    humánní bioklimatologie, městské klima
    tel.: +420 272 016 069, e-mail: urban@ufa.cas.cz
   • RNDr. Petr Zacharov, Ph.D. (ÚFA)
    numerická předpověď počasí, předpověď srážek, silniční meteorologie, verifikace předpovědi, fyzika silných bouří, atmosférické jevy
    tel.: +420 272 026 051, e-mail: petas@ufa.cas.cz

  • Kosmická fyzika
   • Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D. (ÚFA)
    kosmické plazma, družicová měření, atmosférická elektřina
    tel.: +420 267 103 081, e-mail: iko@ufa.cas.cz
   • prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. (ÚFA)
    kosmické plazma, vlny a nestability v plazmatu, družicová měření, fyzika magnetosfér a ionosfér planet sluneční soustavy včetně Země, atmosférická elektřina
    tel.: +420 267 103 083, e-mail: os@ufa.cas.cz
   • Ing. Jan Souček, Ph.D. (ÚFA)
    kosmické plazma, vlny a nestability v plazmatu, družicová měření, fyzika slunečního větru a magnetosfér planet sluneční soustavy
    tel.: +420 267 103 052, e-mail: soucek@ufa.cas.cz
   • Mag. Dr. rer. Nat. Ulrich Taubenschuss (ÚFA)
    magnetosférická fyzika, vlny v plazmatu, spektrální a polarizační analýza elektromagnetických vln
    tel.: +420 267 103 154, e-mail: ut@ufa.cas.cz

 


 • MATEMATIKA A INFORMATIKA
  • Matematika
    • prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. (ÚGN)
     numerické modelování
     tel.: +420 596 979 223, e-mail: radim.blaheta@ugn.cas.cz
    • Ing. Petr Cintula, Ph.D. (ÚI)
     matematická logika
     tel.: + 420 266 053 241, e-mail: cintula@cs.cas.cz
    • prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. ()
     Funkcionální analýza, funkce komplexních proměnných
     tel.: +420 222 090 723, e-mail: englis@math.cas.cz
    • prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. ()
     Parciální diferenciální rovnice, dynamické systémy, matematická dynamika tekutin
     tel.: 222 090 737, e-mail: feireisl@math.cas.cz
    • RNDr. Dr. Jiří Janáček (FGÚ)
     analýza 3D obrazových dat
     tel.: 241 062 768, e-mail: jiri.janacek@fgu.cas.cz
    • Mgr. Lubomír Košťál, Ph.D. (FGÚ)
     početní neurovědy, teorie informace, kybernetika
     tel.: 241 062 276, e-mail: lubomir.kostal@fgu.cas.cz
    • RNDr. Pavel Krejčí, CSc. ()
     Matematické modelování fyzikálních procesů
     tel.: 222090760, e-mail: krejci@math.cas.cz
    • prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. ()
     Numerická matematika a konstruktivní metody matematické analýzy
     tel.: 222090712, e-mail: krizek@math.cas.cz
    • Mgr. Wieslaw Kubiś, Ph.D. ()
     aplikace logiky a teorie množin ve funkcionální analýze a topologii
     tel.: 222090817, e-mail: kubis@math.cas.cz

   • doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc. (FGÚ)
    stochastické metody v neurovědách a farmakokinetice
    tel.: 241 062 585, e-mail: petr.lansky@fgu.cas.cz
   • doc. RNDr. Alexander Lomtatidze, DrSc. ()
    Kvalitativní teorie diferenciálních rovnic
    tel.: 222090797, e-mail: lomtatidze@math.cas.cz
   • prof. Ing. Ladislav Lukšan, DrSc. (ÚI)
    nelineární optimalizace a aproximace, podmíněné a nepodmíněné nelineární programování, nehladká analýza, numerická lineární algebra, řídké iterační řešiče
    tel.: + 420 266 053 260, e-mail: luksan@cs.cas.cz
   • RNDr. Martin Markl, DrSc. ()
    algebraická topologie, homologická algebra, matematická fyzika
    tel.: 222090752, e-mail: markl@math.cas.cz
   • prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. ()
    Funkcionální analýza, teorie operátorů
    tel.: 222090788, e-mail: muller@math.cas.cz
   • RNDr. Šárka Nečasová, CSc. ()
    Matematické modelování proudění tekutin
    tel.: 222090738, e-mail: matus@math.cas.cz
   • Mgr. Diana Piguet, Ph.D. (ÚI)
    extremální teorie grafů
    tel.: +420 266 053 940, e-mail: piguet@cs.cas.cz
   • prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc. (ÚI)
    algebra, teorie čísel
    tel.: + 420 266 052 691, e-mail: porubsky@cs.cas.cz
   • Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D. ()
    Matematická relativita, zobecněné teorie gravitace
    tel.: 222090706, e-mail: pravda@math.cas.cz
   • prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc. ()
    Matematická logika a teorie složitosti
    tel.: 222090721, e-mail: pudlak@math.cas.cz
   • doc. Ing. Dr. Miroslav Rozložník ()
    numerická lineární algebra, iterační metody pro řešení rozsáhlých soustav lineárních rovnic, sedlobodové úlohy
    tel.: + 420 222 090 802, e-mail: miro@math.cas.cz
   • Ing. Jakub Šístek, Ph.D. ()
    Výpočtová matematika, numerická řešení diferenciálních rovnic, high-performance computing (HPC)
    tel.: +420 222 090 710, e-mail: sistek@math.cas.cz
   • doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. ()
    Numerická matematika, metoda konečných prvků, aposteriorní odhady chyb
    tel.: +420 222 090 713, e-mail: vejchod@math.cas.cz
   • prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. (ÚI)
    teoretická informatika
    tel.: + 420 266 053 520, e-mail: wieder@cs.cas.cz

  • Informatika a kybernetika
   • Mgr. Pavel Boček (ÚTIA)
    softwarové systémy pro podporu statistického zpracování dat
    tel.: 266052596, e-mail: bocek@utia.cas.cz
   • Ing. Marek Brabec, Ph.D. (ÚI)
    matematická statistika, statistické modelování, predikční metody
    tel.: +420 266 053 719, e-mail: mbrabec@cs.cas.cz
   • prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. (ÚTIA)
    teorie řízení
    tel.: 266052020, e-mail: celikovs@utia.cas.cz
   • prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. (ÚTIA)
    počítačové zpracování obrazu, rozpoznávání, posuzování pravosti digitálních snímků
    tel.: 266052357, e-mail: flusser@utia.cas.cz
   • prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (ÚTIA)
    automatická klasifikace, syntéza textur
    tel.: 266052350, e-mail: haindl@utia.cas.cz
   • Ing. František Hakl, CSc. (ÚI)
    teorie neuronových sítí, metody strojového učení
    tel.: +420 266 053 440, e-mail: hakl@cs.cas.cz
   • doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. (ÚI)
    získávání znalostí z dat
    tel.: + 420 266 052 921, e-mail: martin@cs.cas.cz
   • Ing. Jiří Kadlec, CSc. (ÚTIA)
    rychlé a paralelní zpracování signálů
    tel.: 266052216, e-mail: kadlec@utia.cas.cz
   • Ing. Miroslav Kárný, DrSc. (ÚTIA)
    adaptivní a samoučící systémy
    tel.: 266052274, e-mail: school@utia.cas.cz
   • doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (ÚT)
    mechatronika, robotika
    tel.: +420 541 142 885, e-mail: krejsa@fme.vutbr.cz
   • RNDr. Věra Kůrková, DrSc. (ÚI)
    aproximace funkcí, neuronové sítě
    tel.: + 420 266 053 231, e-mail: vera@cs.cas.cz
   • doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc. (FGÚ)
    početní neurovědy
    tel.: 241 062 585, e-mail: letr.lansky@fgu.cas.cz
   • RNDr. Marek Malý, CSc. (ÚI)
    biostatistika, statistické modelování
    tel.: +420 267 082 329, e-mail: mmaly@cs.cas.cz
   • RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (ÚI)
    statistické modelování, výpočetní psychometrie
    tel.: +420 266 053 400, e-mail: martinkova@cs.cas.cz
   • doc. Ing. Jiří Outrata, DrSc. (ÚTIA)
    optimální řízení systémů
    tel.: 266052351, e-mail: outrata@utia.cas.cz
   • RNDr. Milan Paluš, DrSc. (ÚI)
    nelineární modelování, analýza časových řad
    tel.: + 420 266 053 430, e-mail: mp@cs.cas.cz
   • prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. (ÚI)
    predikční metody, modelování komplexních systémů environmentální informatika
    tel.: + 420 266 053 670, e-mail: pelikan@cs.cas.cz
   • Dr. Dipl. Ing. Stefan Ratschan, Ph.D. (ÚI)
    verifikace vestavěných (embedded) systémů, řešení nelineárních úloh s omezeními
    tel.: + 420 266 052 085, e-mail: ratschan@cs.cas.cz
   • RNDr. Jaroslav Resler, Ph.D. (ÚI)
    environmentální informatika
    tel.: +420 266 053 720, e-mail: resler@cs.cas.cz
   • RNDr. Jan Seidler, CSc. (ÚTIA)
    stochastické systémy
    tel.: 266052041, e-mail: seidler@utia.cas.cz
   • doc. Ing. Václav Šebesta, DrSc. (ÚI)
    informatika, umělé neuronové sítě a jejich aplikace, architektury počítačů
    tel.: + 420 266 052 060, e-mail: vasek@cs.cas.cz
   • doc. RNDr. Jiří Šíma, DrSc. (ÚI)
    teoretická informatika, neuronové sítě
    tel.: + 420 266 053 030, e-mail: sima@cs.cas.cz
   • doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. (ÚTIA)
    pravděpodobnostní přístup k řešení inverzních úloh
    tel.: +420 266 052 420, e-mail: smidl@utia.cas.cz
   • Ing. Julius Štuller, CSc. (ÚI)
    informační systémy, databázové technologie, technologie sémantického webu, ontologie, konceptuální modelování
    tel.: + 420 266 053 200, e-mail: stuller@cs.cas.cz
   • doc. Mgr. Zdeněk Valenta, M.Sc., Ph.D. (ÚI)
    analýza přežití, konkurující rizika, vícestavové modely, lineární a zobecněné lineární modely, statistické modelování
    tel.: + 420 266 052 094, e-mail: valenta@cs.cas.cz

  • Počítačové sítě
   • RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D. (FZÚ)
    Rozsáhlé distribuované výpočty, přenosy a zpracování velkých objemů dat
    tel.: +420 266 052 445, e-mail: chudoba@fzu.cz

 


 • CHEMIE
  • Vývoj nových sloučenin a materiálů se specifickými funkcemi
   • Mgr. Tomáš Baše, Ph.D. (ÚACH)
    chemie sloučenin bóru, borové klecové (klastrové) molekuly na površích
    tel.: 311 236 933, e-mail: tbase@iic.cas.cz
   • Ing. Petr Beier, Ph.D. (ÚOCHB)
    organická syntéza, organofluorová chemie, asymetrická syntéza, reakční mechanismy, biokatalýza
    tel.: 220 183 209, e-mail: petr.beier@uochb.cas.cz
   • Ing. Magdalena Bendová, Ph.D. (ÚCHP)
    iontové kapaliny
    tel.: 220 390 172, e-mail: bendova@icpf.cas.cz
   • Evžen Bouřa, Ph.D. (ÚOCHB)
    strukturní biologie membrán vazebných proteinů, strukturní biologie virových proteinových komplexů
    tel.: 220 183 465, e-mail: evzen.boura@uochb.cas.cz
   • Ing. Jiří Brus, Dr. (ÚMCH)
    analýza struktury organických látek, NMR spektroskopie
    e-mail: brus@imc.cas.cz
   • Hana Cahová, Ph.D. (ÚOCHB)
    RNA modifikace, MS analýza nukleových kyselin, chemická biologie ENA
    tel.: 220 183 124, e-mail: hana.cahova@uochb.cas.cz
   • doc. Ing. Jiří Čejka, DrSc. (ÚFCH JH)
    zeolity a molekulová síta
    tel.: 266053795, e-mail: jiri.cejka@jh-inst.cas.cz
   • Ing. Zbyněk Černý, CSc. (ÚACH)
    geopolymery, ekologické betony, bezpečnostní materiály pro jaderný průmysl
    tel.: 311 236 954; e-mail: cerny@iic.cas.cz
   • doc. Ing. Jan Čermák, CSc. (ÚCHP)
    katalýza komplexy přechodných kovů, organokovové sloučeniny
    tel.: 220 390 356; e-mail: cermak@icpf.cas.cz
   • RNDr. Jan Demel (ÚACH)
    nanoporézní materiály, MOFy
    tel.: 311 236 996; e-mail: demel@iic.cas.cz
   • Ing. Miroslava Dušková–Smrčková, Dr. (ÚMCH)
    polymerní sítě, gely a síťovací procesy
    e-mail: m.duskova@imc.cas.cz
   • Ing. Petra Ecorchard, Ph.D. (ÚACH)
    sorbenty radionuklidů, materiály na bázi grafenu, kompozitní materiály
    tel.: 311 236 922; e-mail: ecorchard@iic.cas.cz
   • RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D. (ÚMCH)
    polymerní systémy pro farmaceutické využití
    e-mail: etrych@imc.cas.cz
   • RNDr. Bohumír Grüner, CSc. (ÚACH)
    Chemie boranů, metallaboranů a heteroboranů, biologicky aktivní boranové klastry a extrakční činidla pro radionuklidy
    tel.: 311 236 942; e-mail: gruner@iic.cas.cz
   • doc. Ing. Libor Havlíček, CSc. (ÚEB)
    nové deriváty rostlinných hormonů
    tel.: 241 062 485; e-mail: lihavlic@biomed.cas.cz
   • Ing. Jiří Henych, Ph.D. (ÚACH)
    nanostrukturní sorbenty a fotokatalyzátory
    tel.: 311 236 921; e-mail: henych@iic.cas.cz
   • RNDr. Drahomír Hnyk, CSc., DSc. (ÚACH)
    Chemie sloučenin bóru, kvantově chemické výpočty 
    tel.: 311 236 926; e-mail: hnyk@iic.cas.cz
   • Ing. Radka Hobzová, Ph.D. (ÚMCH)
    hydrogely pro biomedicinální aplikace
    e-mail: hobzova@imc.cas.cz
   • Ing. Jiří Horský, CSc. (ÚMCH)
    molekulární parametry makromolekulárních látek
    e-mail: horsky@imc.cas.cz
   • Mgr. Martin Hrubý, Ph.D. (ÚMCH)
    polymery pro diagnostiku a terapii
    e-mail: hruby@imc.cas.cz
   • RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D. (ÚFCH JH)
    Uhlíkové nanostruktury a jejich studium spektroelektrochemií, Ramanovou spektroskopií
    tel.: 266 083 804; e-mail: martin.kalbac@jh-inst.cas.cz
   • Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D. (ÚCHP)
    synteza a aktivita nosičových katalyzátorů
    tel.: 220 390 270; e-mail: kaluza@icpf.cas.cz
   • prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc. (ÚFCH JH)
    uhlíkaté nanomateriály, solární články (TiO2), Li-ion baterie, Ramanova spektroskopie
    tel.: 266 053 975, e-mail: ladislav.kavan@jh-inst.cas.cz
   • RNDr. Viliam Kolivoška, Ph.D., MBA (ÚFCH JH)
    vodivé kompozitní materiály pro 3D tisk a jejích elektrochemické aplikace
    tel: 266 053 875, email: viliam.kolivoska@jh-inst.cas.cz
   • Jan Konvalinka, Ph.D. (ÚOCHB)
    Rekombinantní DNA a klonování, enzymologie
    tel.: 220 183 218, email: jan.konvalinka@uochb.cas.cz
   • Ing. Jiří Kotek, Dr. (ÚMCH)
    fyzika a mechanické chování polymerů
    e-mail: kotek@imc.cas.cz
   • prof. Martin Kotora, Ph.D. (ÚOCHB)
    Organická syntéza, katalýza, enantioselektivní reakce, organokovová chemie, přírodní látky
    tel.: 220 183 147, email: martin.kotora@uochb.cas.cz
   • Tomáš Kraus, Ph.D. (ÚOCHB)
    principy přípravy organických sloučenin a syntéza tzv. funkčních molekul s vlastnostmi využitelnými pro přípravu nanomateriálů či materiálů pro molekulární elektroniku a samoskladbu
    tel.: 220 183 372, e-mail:
    tomas.kraus@uochb.cas.cz
   • Ing. Zdeněk Kruliš, CSc. (ÚMCH)
    recyklace plastů a polymerních materiálů
    e-mail: krulis@imc.cas.cz
   • Ing. Richard Laga, Ph.D.(ÚMCH)
    biolékařské a bioaktivní polymery
    e-mail: laga@imc.cas.cz
   • Ing. Kamil Lang, CSc., DSc. (ÚACH)
    fotochemické procesy, luminiscenční materiály
    tel.: 311 236 900; e-mail: lang@iic.cas.cz
   • Josef Lazar, Ph.D. (ÚOCHB)
    optická mikroskopie, geneticky kodované sondy buněčných procesů, neurovědy
    tel.: 220 183 115, email: josef.lazar@uochb.cas.cz
   • RNDr. Hana Lísalová, Ph.D. (FZÚ)
    biosenzory
    tel.: +420 266 052 993, e-mail: lisalova@fzu.cz
   • Dr. Michael Londesborough, Ph.D. (ÚACH)
    Chemie sloučenin bóru, borové luminiscenční molekuly a materiály
    tel.: 311 236 953; e-mail: michaell@iic.cas.cz
   • Lenka Maletínská, Ph.D. (ÚOCHB)
    farmakologie a fyziologie peptidů regulujících příjem potravy
    tel.: 220 183 567, email: lenka.maletinska@uochb.cas.cz
   • Michael Mareš, Ph.D. (ÚOCHB)
    proteolýza, proteolytické enzymy a jejich inhibitory
    tel.: 220 183 358, email: michael.mares@uochb.cas.cz
   • RNDr. Libor Matějka, DSc. (ÚMCH)
    polymerní kompozity a nanostrukturované materiály
    e-mail: matejka@imc.cas.cz
   • Ing. Jiří Michálek, CSc. (ÚMCH)
    materiály pro oftalmologii
    e-mail: jiri@imc.cas.cz
   • prof. Josef Michl, Ph.D. (ÚOCHB)
    organická syntéza
    tel.: 220 183 119, e-mail: michl@colorado.edu
   • Mgr. Vladimír Proks, Ph.D. (ÚMCH)
    biomateriály, biodegradovatelné a bioanalogické polymery
    e-mail: proks@imc.cas.cz
   • Ing. Jiří Rathouský, CSc. (ÚFCH JH)
    Fotokatalytické nanomateriály v ochraně památek a pro čištění životního prostředí.
    tel.: 266 053 945, e-mail: jiri.rathousky@jh-inst.cas.cz
   • Ing. Zdena Sedláková, CSc. (ÚMCH)
    chemická syntéza makromolekulárních látek
    e-mail: sedlakova@imc.cas.cz
   • doc. Ing. Zdeněk Sobalík, CSc. (ÚFCH JH)
    Nanostrukturní materiály pro katalytické procesy
    tel.: 266083646; e-mail: zdenek.sobalik@jh-inst.cas.cz
   • RNDr. Ivo Starý, CSc. (ÚOCHB)
    organická syntéza, funkční molekuly, molekulové stroje
    tel.: 220 183 315, e-mail: Ivo.Stary@uochb.cas.cz
   • Ing. Zdeněk Starý, Ph.D. (ÚMCH)
    zpracování a recyklace polymerů
    e-mail: stary@imc.cas.cz
   • Ing. Jan Storch, Ph.D. (ÚCHP)
    chemie helicenů, iontové kapaliny
    tel.: 220 390 137, e-mail: storchj@icpf.cas.cz
   • Ing. Tomáš Strašák, Ph.D. (ÚCHP)
    karbosilanové dendrimery, bioorganické látky, nanokompozity
    tel.: 220 390 267, e-mail: strasak@icpf.cas.cz
   • Ing. Olga Šolcová, DSc. (ÚCHP)
    vývoj nových organizovaných nanomateriálů včetně charakteristik
    tel.: 220 390 279, e-mail: solcova@icpf.cas.cz
   • RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. (ÚMCH)
    struktura a dynamika polymerů
    e-mail: stepan@imc.cas.cz
   • Ing. Bohumil Štíbr, DrSc. (ÚACH)
    chemie boranů, metallaboranů a heteroboranů
    tel.: 266 173 106; e-mail: stibr@iic.cas.cz
   • Ing. Jan Šubrt, CSc. (ÚACH)
    oxidické nanomateriály
    tel.: 266 172 117; e-mail: subrt@iic.cas.cz
   • Mgr. Filip Teplý, Ph.D. (ÚOCHB)
    organická syntéza, syntéza pro přípravu nanomateriálů či jiných "high-tech" materiálů, stereochemie
    tel.: 220 183 412, e-mail: Filip.Teply@uochb.cas.cz
   • prof. RNDr. Zdeněk Wimmer, DrSc. (ÚEB)
    supramolekulárni chemie, přírodní látky, medicinální chemie
    tel.: 241 062 457, e-mail: wimmer@ueb.cas.cz, wimmer@biomed.cas.cz
   • RNDr. Jaroslav Žádný, Ph.D. (ÚCHP)
    chemie helicenů a fenacenů
    tel.: 220 390 137, e-mail: zadny@icpf.cas.cz


  • Lékařská a farmaceutická chemie
   • Ing. Michal Babič, Ph.D.(ÚMCH)
    polymerní částice
    e-mail: babic@imc.cas.cz

   • prof. Michal Hocek, Ph.D., DSc (ÚOCHB)
    design a syntéza modifikovaných derivátů a analogů nukleobází, nukleosidů, nukleotidů a nukleových kyselin a jejich aplikace v nejrůznějších oblastech biomedicinálních věd
    tel.: 220 183 324, e-mail: hocek@uochb.cas.cz

   • RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D. (ÚMCH)
    polymery pro biomedicinální a biotechnologické aplikace
    e-mail: etrych@imc.cas.cz
   • Ing. Daniel Horák, CSc. (ÚMCH)
    polymerní částice, sorbenty a diagnostika
    e-mail: horak@imc.cas.cz
   • Mgr. Martin Hrubý, Ph.D. (ÚMCH)
    polymery pro diagnostiku a terapii
    e-mail: hruby@imc.cas.cz
   • Zlatko Janeba, Ph.D. (ÚOCHB)
    medicinální chemie biologicky aktivní analogy složek nukleových kyselin, SAR
    tel.: 220 183 143, e-mail: janeba@uochb.cas.cz
   • RNDr. Jiří Jiráček, CSc. (ÚOCHB)
    inhibitory metaloenzymů; insulin; peptidové a proteinové hormony a jejich syntéza a biologická charakterizace
    tel.: 220 183 441, e-mail: jiri.jiracek@uochb.cas.cz
   • Marcela Krečmerová, Ph.D. (ÚOCHB)
    analogy nukleosidů a nukleotidů pro biomedicínské aplikace
    tel.: 220 183 475, e-mail: Marcela.Krecmerova@uochb.cas.cz
   • prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. (MBÚ)
    natural compounds, biotransformation
    tel.: 296 442 2510, e-mail: kren@biomed.cas.cz
   • Ing. Richard Laga, Ph.D.(ÚMCH)
    biolékařské a bioaktivní polymery
    e-mail: laga@imc.cas.cz
   • Radim Nencka, Ph.D. (ÚOCHB)
    nové inhibitory thymidinfosforylázy, syntéza nových biologicky aktivních pyrimidinových derivátů, karbocyklická analoga nukleosidů
    tel.: 220 183 323, e-mail: Radim.Nencka@uochb.cas.cz
   • Mgr. Vladimír Proks, Ph.D. (ÚMCH)
    Biopolymery pro tkáňové inženýrství
    e-mail: proks@imc.cas.cz
   • Dominik Rejman, Ph.D. (ÚOCHB)
    Nová generace antibakteriálních látek. Inhibitory enzymů metabolické dráhy nukleosidů a nukleotidů, tzv. salvage pathway.
    tel.: 220 183 371, email: dominik.rejman@uochb.cas.cz
   • Ing. Ivan Rosenberg, CSc. (ÚOCHB)
    Syntéza a biologické vlastnosti fosfonátových analogů nukleotidů a oligonukleotidů. Inhibitory enzymů metabolické dráhy nukleosidů a nukleotidů, tzv. salvage pathway. Antisensní oligonukleotidy spojené s mechanismem RNasy H a siiRNA. Fosfonátové 2'-5'oligoadenyláty, efektory RNase L.
    tel.: 220 183 381, e-mail: Ivan.Rosenberg@uochb.cas.cz
   • Milan Vrábel, Ph.D. (ÚOCHB)
    bioortogonální chemie, click chemie, bioorganická chemie
    tel.: 220 183 317, email: milan.vrabel@uochb.cas.cz
   • RNDr. Zdeněk Zídek, DrSc. (ÚEM)
    farmakologie zánětů, imunofarmakologie
    tel.: 241 062 716, e-mail: zdenek.zidek@iem.cas.cz

  • Přírodní látky
   • RNDr. Václav Čeřovský, CSc. (ÚOCHB)
    chemie hmyzích a rostlinných materiálů
    tel.: 220 183 378, e-mail: vaclav.cerovsky@uochb.cas.cz
   • prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr. (MBÚ)
    charakterizace molekulární struktury látek, analytická chemie
    tel.: 296 442 786, e-mail: vlhavlic@biomed.cas.cz
   • doc. Ullrich Jahn, Ph.D. (ÚOCHB)
    biologické vlastnosti syntetizovaných přírodních látek , příprava jejich analog
    tel.: 220 183 219, e-mail: jahn@uochb.cas.cz
   • prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. (MBÚ)
    přírodní látky, biotransformace
    tel.: 296 442 2510, e-mail: kren@biomed.cas.cz
   • prof. RNDr. Irena Valterová, Ph.D. (ÚOCHB)
    chemie rostlinných materiálů, určování skupiny látek pomocí nichž komunikuje hmyz, stanovení značkovacích feromonů, sexuální feromony aj., s následných využitím v praxi při hubení škůdců
    tel.: 220 183 298, e-mail: Irena.Valterova@uochb.cas.cz
   • prof. RNDr. Zdeněk Wimmer, DrSc. (ÚEB)
    fytosteroly
    tel.: 241 062 457, e-mail: wimmer@ueb.cas.cz, wimmer@biomed.cas.cz

  • Chemické separace a analýzy (užitelné i v ochraně životního prostředí, lékařství a soudním lékařství)
   • RNDr. Dr. Petr Bezdička (ÚACH)
    analýza pevných látek práškovou rtg. difrakcí
    tel.: 311 236 934; e-mail: petrb@iic.cas.cz
   • Ing. Janette Bobáĺová, CSc. (ÚIACH)
    rostlinná proteomika, analýza biomolekul
    e-mail: bobalova@iach.cz
   • RNDr. Miloš Buděšínský, Ph.D. (ÚOCHB)
    NMR spektroskopie, struktura a konformační analýza organických sloučenin (peptidy a proteiny, nukleotidy, sacharidy, terpenoidy, alkaloidy), molekulární modelování, teoretické výpočty NMR parametrů
    tel.: 220 183 497, e-mail: Milos.Budesinsky@uochb.cas.cz
   • RNDr. Pavel Coufalík, Ph.D. (ÚIACH)
    speciační analýza rtuti, chemismus polárních oblastí
    e-mail: coufalik@iach.cz
   • doc. Ing. Tomáš Čajka, Ph.D. (FGÚ)
    metabolomika, lipidomika, hmotnostní spektrometrie, chromatografie, vývoj analytických metod, analýza metabolitů, lipidů, přírodních látek, drog, bioinformatika, statistická analýza
    tel.: 296 442 187, e-mail: tomas.cajka@fgu.cas.cz
   • doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. (ÚOCHB)
    hmotnostní spektrometrie, analýza lipidů a přírodních látek.
    tel.: 220 183 303, e-mail: Josef.Cvacka@uochb.cas.cz
   • prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc. (ÚIACH)
    stopová prvková a speciační analýza, atomová absorpční a fluorescenční spektrometrie
    e-mail: dedina@biomed.cas.cz
   • doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc. (ÚIACH)
    prvková stopová prvková a ultrastopová analýza, atomová absorpční a emisní spektroskopie, analýza biologických materiálů, materiálů životního prostředí a moateriálů pro moderní technologie, technologie čistých prostor pro stopovou analýzu
    e-mail: docekal@iach.cas.cz
   • doc. RNDr. Tomáš Elbert, CSc. (ÚOCHB)
    syntézy biologicky aktivních sloučenin značených radioisotopy a jejich aplikace v přírodních vědách
    tel.: 220 183 395, e-mail: Tomas.Elbert@uochb.cas.cz
   • RNDr. Radek Fajgar, CSc. (ÚCHP)
    laserová chemie, prvková analýza
    tel.: 220 390 308, e-mail: fajgar@icpf.cas.cz
   • Ing. František Foret, DSc. (ÚIACH)
    Kapilární separace, spojení s hmotnostní spektrometrií, mikrofluidika a nanotechnologie v instrumentaci analytické chemie.
    e-mail: foret@iach.cz
   • RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc. (ÚACH)
    environmentální geochemická analýza
    tel.: 311 236 949; e-mail: grygar@iic.cas.cz
   • Mgr. Martina Havelcová, Ph.D. (ÚSMH)
    chemická analýza geologických materiálů
    tel.: 266 009 283, e-mail: havelcova@irsm.cas.cz
   • prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr. (MBÚ)
    charakterizace molekulární struktury látek, analytická chemie
    tel.: 296 442 786, e-mail: vlhavlic@biomed.cas.cz
   • doc. Martin Hof, Dr.rer.nat. (ÚFCH JH)
    speciální chemická analýza v ochraně životního prostředí
    tel.: 266 053 264, e-mail: martin.hof@jh-inst.cas.cz
   • Ing. Daniel Horák, CSc. (ÚMCH)
    polymerní částice, sorbenty a diagnostika
    e-mail: horak@imc.cas.cz
   • Ing. Marie Horká, CSc. (ÚIACH)
    separace, detekce a identifikace mikroorganismů a jiných buněk ve spojení elektromigračními technikami
    e-mail: horka@iach.cz
   • Ing. Jiří Horský, CSc. (ÚMCH)
    molekulární parametry makromolekulárních látek
    e-mail: horsky@imc.cas.cz
   • Mgr. David Hradil, Ph.D. (ÚACH)
    materiálová analýza v oblasti kulturního dědictví a výtvarného umění
    tel.: 311 236 930 e-mail: hradil@iic.cas.cz
   • RNDr. Václav Kašička, Ph.D. (ÚOCHB)
    Elektromigrační metody (elektroforéza, izotachoforéza, izoelektrická fokusace, elektroforéza, elektrokinetická chromatografie, elektrochromatografie) a jejich využití pro analýzu, purifikaci a fyzikálně-chemickou a biochemickou charakterizaci (bio)molekul.
    tel.: 220 183 239, e-mail: Vaclav.Kasicka@uochb.cas.cz
   • RNDr. Jan Kratzer, Ph.D. (ÚIACH)
    stopová analýza prvků (zejména kovů) v environmentálních vzorcích, speciační analýza prvků, prekoncentrce ultrastopových koncentrací kovů pro metody atomové spektrometrie, miniaturní plazmové výboje pro atomovou spektrometrii
    e-mail: jkratzer@biomed.cas.cz
   • RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc. (ÚIACH)
    membránové extrakce, elektromigrační separační metody
    e-mail: kuban@iach.cz
   • doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D. (ÚIACH)
    elektromigrační separační metody, anallýza klinických vzorků, instrumentace pro analytickou chemii
    e-mail: petr.kuban@iach.cz
   • Mgr. Stanislava Matějková (ÚOCHB)
    Elementární analýza - stanovení C, H, N a dalších prvků pomocí klasických metod, ED-XRF, ICP-OES a ETV-ICP-OES (stopová, mikro i makroanalýza)
    tel.: 220 183 118, email: stanislava.matejkova@uochb.cas.cz
   • RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D (ÚIACH)
    stopová prvková a speciační analýza, atomová absorpční spektrometrie a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
    e-mail: matousek@biomed.cas.cz
   • prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. (FGÚ)
    nové analytické metody, kapilární elektroforéza, chromatografie, fyziologie a chemie pojivových tkání, proteomika, hmotnostní spektrometrie
    tel.: 241 062 534, e-mail: ivan.miksik@fgu.cas.cz
   • RNDr. Pavel Mikuška, CSc. (ÚIACH)
    průtokové metody analýzy v kapalné fázi, analýza atmosférických aerosolů
    e-mail: mikuska@iach.cz
   • Ing. Pavel Moravec, CSc. (ÚCHP)
    Generování nanočástic v plynné fázi a vyhodnocování jejich charakterizace
    tel.: 220 390 245, e-mail: moravec@icpf.cas.cz
   • RNDr. Stanislav Musil, Ph.D. (ÚIACH)
    atomová absorpční a fluorescenční spektrometrie, hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, speciační analýza, příprava a použití radioaktivních indikátorů
    e-mail: stanomusil@biomed.cz
   • Ing. Jana Náhunková (ÚSMH)
    termická analýza s hmotnostní detekcí
    tel.: +420 266 009 310, e-mail: nahunkova@irsm.cas.cz
   • RNDr. Zbyněk Pientka, CSc. (ÚMCH)
    membránové separační procesy pro biotechnologie a životní prostředí
    e-mail: pientka@imc.cas.cz
   • Ing. Eva Plevová, Ph.D. (ÚGN)
    termická analýza geomateriálů
    tel.: + 420 596 979 332, e-mail: eva.plevova@ugn.cas.cz
   • Ing. Miroslav Punčochář, DSc. (ÚCHP)
    analýza spalovacích procesů a ochrana životního prostředí
    tel.: 220 390 286, e-mail: puncochar@icpf.cas.cz
   • doc. RNDr. Michal Roth, CSc. (ÚIACH)
    separační metody využívající stlačené tekutiny
    e-mail: roth@iach.cz
   • Ing. Marie Sajfrtová, Ph.D. (ÚCHP)
    superkritická extrakce
    tel.: 220 390 202, e-mail: sajfrtova@icpf.cas.cz
   • Ing. Kateřina Setničková, Ph.D. (ÚCHP)
    superkritická extrakce
    tel.: 220 390 268, e-mail: setnickova@icpf.cas.cz
   • Ing. Jan Sýkora, Ph.D. (ÚCHP)
    NMR spektroskopie, strukturní analýza organokřemičitých látek
    tel.: 220 390 307, e-mail: sykora@icpf.cas.cz
   • prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc. (BC)
    magnetické separační techniky
    tel: 387 775 608, e-mail: ivosaf@yahoo.com
   • doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc. (ÚIACH)
    mikrokolonová kapalinová chromatografie a elektroforetické fokusace
    e-mail: slais@iach.cz
   • prof. RNDr. Patrik Španěl Dr.rer.nat. (ÚFCH JH)
    Hmotnostní spektrometrie, hmotnostní spektrometrie vybraných iontů v proudové trubici (SIFT-MS) a analýza dechu
    tel.: 266 053 084; e-mail: patrik.spanel@jh-inst.cas.cz
   • prof. Ing. Jan Tříska, CSc. (ÚVGZ)
    Analýza látek ve složkách ŽP ve stopových a ultrastopových koncentracích, metabolomika rostlin
    email: triska.j@czechglobe.cz
   • Ing. Lenka Vaculíková, Ph.D. (ÚGN)
    infračervená a Ramanova spektroskopie
    tel.: 596 979 335, e-mail: lenka.vaculikova@ugn.cas.cz
   • Ing. Zbyněk Večeřa, CSc. (ÚIACH)
    in vivo interakce nanočástic s živými organismy
    e-mail: vecera@iach.cz
   • Dr. Ing. Vladimír Ždímal (ÚCHP)
    Aerosoly: vznik, přeměny a vlastnosti v přírodě i v laboratoři
    tel.: 220 390 246, e-mail: zdimal@icpf.cas.cz

  • Vývoj nových chemických procesů
   • doc. Petr Bouř, Ph.D. (ÚOCHB)
    ab initio a kombinované QM/MM modelování systémů, rozptyl světla na molekulách a jejich elektromagnetické vlastnosti, struktura a dynamika flexibilních molekul, metodický vývoj molekulárních spektroskopických technik, (NMR, vibrační spektroskopie, Raman, elektronový cirkulární dichroismus)
    tel.: 220 183 348, e-mail: petr.bour@uochb.cas.cz
   • Dr. Ing. Vladimír Církva (ÚCHP)
    fotochemie, mikrovlnné procesy
    tel.: 220 390 132, e-mail: cirkva@icpf.cas.cz
   • Mgr. Jiří Dědeček, CSc., DSc. (ÚFCH JH)
    heterogenní katalýza, transformace uhlovodíků, eliminace oxidů dusíku
    tel: 266 053 566, email: jiri.dedecek@jh-inst.cas.cz
   • RNDr. Vladislav Dřínek, CSc. (ÚCHP)
    laserově iniciované chemické procesy
    tel.: 220 390 304, e-mail: drinek@icpf.cas.cz
   • Ing. Pavel Izák, Ph.D. (ÚCHP)
    membránové procesy
    tel.: 220 390 204, e-mail: izak@icpf.cas.cz
   • RNDr. Jaromír Jirkovský, CSc. (ÚFCH JH)
    Fotokatalýza
    tel.: 266 053 737, e-mail: jaromir.jirkovsky@jh-inst.cas.cz
   • doc. Ing. Marek Růžička, DSc. (ÚCHP)
    hydrodynamika a řízení vícefázových chemických reaktorů
    tel.: 220 390 238, e-mail: jiricny@icpf.cas.cz
   • Ing. Jiří Sobek, Ph.D. (ÚCHP)
    mikrovlnné reaktory a procesy
    tel.: 220 390 204, e-mail: sobek@icpf.cas.cz
   • Ing. Petr Stavárek, Ph.D. (ÚCHP)
    intensifikace chemických procesů, procesní inženýrství
    tel.: 220 390 142, e-mail: stavarek@icpf.cas.cz
   • Ing. Jaroslav Tihon, CSc. (ÚCHP)
    reologie, experimentální mechanika tekutin
    tel.: 220 390 250, e-mail: tihon@icpf.cas.cz

  • Výpočetní chemie
   • Mgr. Roman Čurík, Ph.D. (ÚFCH JH)
    Interakce elektronů s molekulami; rozptyl elektronů a vibrační excitace
    tel.: 266 053 256, e-mail: roman.curik@jh-inst.cas.cz
   • RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (ÚOCHB)
    kvantová a výpočetní chemie, struktura a dynamika molekulových a biomolekulových systémů, relativistické efekty v organických systémech, excitované stavy
    tel.: 220 183 292, e-mail: zdenek.havlas@uochb.cas.cz
   • prof. Ing. Pavel Hobza, Dr.Sc., FRSC, dr.h.c. (ÚOCHB)
    kvantová a výpočetní chemie, struktura a dynamika molekul, molekulových klastrů a biomolekul,nekovalentní interakce, vodíková vazba, nepravá vodíková vazba, halogenová vazba
    tel.: 220 410 311, e-mail: Pavel.Hobza@uochb.cas.cz
   • prof. Pavel Jungwirth, CSc. (ÚOCHB)
    molekulové simulace iontů na vodných rozhraních včetně interakcí iontů s bílkovinami a membránami; chemie vodných aerosolů, struktura a dynamika solvatovaných elektronů
    tel.: 220 410 314, e-mail: Pavel.Jungwirth@uochb.cas.cz
   • prof. Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer.nat, DSc. (ÚFCH JH)
    Molekulární dynamika; multireferrenční coupled-clusters (CC) metody
    tel.: 266 053 256, e-mail: jiri.pittner@jh-inst.cas.cz
   • Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc. (ÚOCHB)
    aplikace kvantové chemie a molekulárních simulací na předpovědi struktury reaktivity a vlastností organických molekul a biomolekul
    tel.: 220 183 263, e-mail: Lubomir.Rulisek@uochb.cas.cz
   • RNDr. Martin Srnec, Ph.D. (ÚFCH JH)
    aplikovaná kvantová a teoretická chemie, bioanorganická chemie a spektroskopie, metaloenzymy a biomimetika, chemicka reaktivita, enzymová katalýza
    tel: 266 052 067, e-mail: martin.srnec@jh-inst.cas.cz

 


 • BIOLOGICKÉ A LÉKAŘSKÉ VĚDY
  • Kardiovaskulární systém, vysoký krevní tlak
   • prof. RNDr. František Kolář, CSc. (FGÚ)
    ischemické poškození srdce, protektivní mechanismy
    tel.: 241 062 559, e-mail: frantisek.kolar@fgu.cas.cz
   • Ing. Pavel Jurák, CSc. (ÚPT)
    hemodynamické cirkulace, srdeční selhání, mechanika srdce
    tel.: 541 514 312, e-mail: jurak@isibrno.cz
   • RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. (FGÚ)
    vliv metabolických faktorů na patogenezi hypertenze
    tel.: 241 062 410, e-mail: jaroslav.kunes@fgu.cas.cz
   • prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. (FGÚ)
    vývojová kardiologie
    tel.: 241 062 553, e-mail: bohuslav.ostadal@fgu.cas.cz
   • prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc. (FGÚ)
    iontový transport v epitelech, biochemie a fyziologie kortikosteroidních hormonů
    tel.: 241 062 440, e-mail: jiri.pacha@fgu.cas.cz
   • RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D. (BTÚ)
    embryopatie ve vztahu k vývoji srdce, patogeneze diabetu
    tel.: 325 873 794, e-mail: gabriela.pavlinkova@ibt.cas.cz
   • Ing. Michal Pravenec, DrSc. (FGÚ)
    genetika hypertenze
    tel.: 241 062 297, e-mail: michal.pravenec@fgu.cas.cz
   • prof. MUDr. David Sedmera, DSc. (FGÚ)
    vývoj srdce a převodního systému, patogeneze vrozených vad
    tel.: 241 062 561, e-mail: david.sedmera@fgu.cas.cz
   • MUDr. Josef Zicha, CSc. (FGÚ)
    vliv vasoaktivních faktorů na udržování krevního tlaku a patognezi hypertenze
    tel.: 241 062 438, e-mail: josef.zicha@fgu.cas.cz

  • Onemocnění mozku
   • Ing. Miroslava Anděrová, CSc. (ÚEM)
    neurofyziologie, onemocnění mozku a míchy
    tel.: 241 062 230, e-mail: miroslava.anderova@iem.cas.cz
   • Mgr. Martin Balaštík, Ph.D. (FGÚ)
    molekulární mechanismy vývoje mozku a neurodegenerativních onemocnění
    tel. 241 062 822, e-mail: martin.balastik@fgu.cas.cz
   • MUDr. Vladimír Doležal, DrSc. (FGÚ)
    přenos signálu mezi nervovými buňkami a možnosti jeho ovlivnění
    tel.: 241 062 287, e-mail: vladimir.dolezal@fgu.cas.cz
   • prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (FGÚ)
    biologické rytmy a jejich vliv na lidská onemocnění
    tel.: 241 062 528, e-mail: helena.illnerova@fgu.cas.cz
   • Mgr. Jan Jakubík, Ph.D. (FGÚ)
    přenos signálu mezi nervovými buňkami a možnosti jeho ovlivnění
    tel.: 241 062 620, e-mail: jan.jakubik@fgu.cas.cz
   • Ing. Pavel Jurák, CSc. (ÚPT)
    lokalizace epilepsie, zpracování signálů z vnořených elektrod v mozku
    tel.: 541 514 312, e-mail: jurak@isibrno.cz
   • RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. (ÚEM)
    onemocnění mozku a míchy - buněčná terapie
    tel.: 241 062 828, e-mail: pavla.jendelova@iem.cas.cz
   • prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. (FGÚ)
    epilepsie, neuronální sítě, neurofyziologie, číslicové zpracování EEG
    tel.: 241 062 739, e-mail: premysl.jiruska@fgu.cas.cz
   • RNDr. Štěpán Kubík, Ph.D. (FGÚ)
    molekulárně-biologické zobrazování, neurofyziologie, animální modely
    tel.: 241 062 576, e-mail: kubik@biomed.cas.cz
   • doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc. (FGÚ)
    vývojová epileptologie, důsledky časného poškození mozku
    tel.: 241 062 565, e-mail: kubova@epilepsy.biomed.cas.cz
   • prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. (FGÚ)
    epileptické děje v mozku a možnosti jejich farmakologického ovlivnění
    tel.: 241 062 549, e-mail: pavel.mares@fgu.cas.cz
   • doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (FGÚ)
    epilepsie, mozková ischémie, číslicové zpracování a další využití biosignálů
    tel.: 241 062 813, e-mail: jotahal@epilepsy.biomed.cas.cz
   • MUDr. Jiří Paleček, CSc. (FGÚ)
    mechanizmy vzniku bolestivých stavů a možnosti jejich léčby
    tel.: 241 062 664, e-mail: jiri.palecek@fgu.cas.cz
   • prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. (FGÚ)
    kognitivní vědy, neurofarmakologie, neurogeneze, animální modely
    tel.: 241 062 538, e-mail: ales.stuchlik@fgu.cas.cz
   • doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc. (FGÚ)
    ovlivnění biologických rytmů
    tel.: 241 062 528, e-mail: alena.sumova@fgu.cas.cz
   • RNDr. Jan Svoboda, Ph.D. (FGÚ)
    funkční neuroanatomie, animální modely neuropsychiatrických onemocnění
    tel.: 241 062 538, e-mail: jan.svobodaj@fgu.cas.cz
   • RNDr. Viktorie Vlachová, DrSc. (FGÚ)
    mechanismy bolesti, iontové kanály
    tel.: 241 062 711, e-mail: viktorie.vlachova@fgu.cas.cz
   • Mgr. Kamil Vlček, Ph.D. (FGÚ)
    kognitivní vědy, paměť a její poruchy, prostorová navigace, neurofyziologie
    tel.: 241 062 738, e-mail: kamil.vlcek@fgu.cas.cz
   • prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. (ÚEM)
    onemocnění mozku (zejména sluchového systému) a bioetika
    tel.: 241 062 700, e-mail: josef.syka@iem.cas.cz
   • MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc. (FGÚ)
    komunikace mezi nervovými buňkami, mechanismy přenosu signálů
    tel.: 241 062 450, e-mail: ladislav.vyklicky@fgu.cas.cz
   • prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. (FGÚ)
    přenos signálů mezi nervovými buňkami
    tel.: 241 062 532, e-mail: frantisek.vyskocil@fgu.cas.cz
   • RNDr. Hana Zemková, CSc. (FGÚ)
    elektrická excitabilita a sekrece v neuroendokrinních buňkách
    tel.: 241 062 574, e-mail: hana.zemkova@fgu.cas.cz

  • Transplantace

  • Bioenergetika a obezita
   • MUDr. Josef Houštěk, DrSc. (FGÚ)
    vrozené metabolické poruchy a možnosti jejich léčby
    tel.: 241 062 434, e-mail: josef.houstek@fgu.cas.cz
   • RNDr. Petr Ježek, DrSc. (FGÚ)
    molekulární mechanismy přenosu energie
    tel.: 241 062 760, e-mail: petr.jezek@fgu.cas.cz
   • MUDr. Jan Kopecký, DrSc. (FGÚ)
    metabolismus tukové tkáně včetně mechanismů vzniku obezity
    tel.: 241 062 554, e-mail: jan.kopecky@fgu.cas.cz
   • RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D. (FGÚ)
    metabolismus tukové tkáně, lipidomika
    tel.: 296 442 448, e-mail: ondrej.kuda@fgu.cas.cz
   • RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D. (FGÚ)
    mitochondriální fyziologie a produkce reaktivních forem kyslíku
    tel.: 241 063 727, e-mail: tomas.mracek@fgu.cas.cz
   • Mgr. Petr Pecina, Ph.D. (FGÚ)
    energetický metabolismus buněk
    tel.: 241 063 722, e-mail: petr.pecina@fgu.cas.cz
   • MUDr. Miroslav Peterka, CSc. (ÚEM)
    teratologie a experimentální embryologie
    tel.: 241 062 604, e-mail: miroslav.peterka@iem.cas.cz
   • MUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D. (FGÚ)
    metabolismus tukové tkáně včetně mechanismů vzniku obezity a inzulínové rezistence
    tel.: 296 443 706, e-mail: martin.rossmeisl@fgu.cas.cz
   • doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc. (FGÚ)
    opioidy a jejich receptory, trimerní G proteiny
    tel.: 241 062 478, e-mail: svobodap@fgu.cas.cz
   • Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D. (FGÚ)
    molekulární fyziologie kosti
    tel. 241 062 737, e-mail: michaela.tencerova@fgu.cas.cz
   • RNDr. Marek Vrbacký, Ph.D. (FGÚ)
    mitochondriální proteomika
    tel.: 241 063 729, e-mail: marek.vrbacky@fgu.cas.cz

  • Nádorové bujení
   • prof. MUDr. Jiří Bártek, DrSc. (ÚMG)
    biologie nádorových buněk, nádorová přeměna
    tel.: 241 063 151, e-mail: jiri.bartek@img.cas.cz
   • RNDr. Michal Dvořák, CSc. (ÚMG)
    biologie nádorových buněk
    tel.: 241 063 390, e-mail: michal.dvorak@img.cas.cz
   • RNDr. Jiří Hejnar, CSc. (ÚMG)
    biologie nádorových buněk
    tel.: 241 063 443, e-mail: jiri.hejnar@img.cas.cz
   • MUDr. Zdeněk Hodný, CSc. (ÚMG)
    biologie nádorů a stárnutí
    tel.: 241 063 151, e-mail: zdenek.hodny@img.cas.cz
   • RNDr. Vratislav Horák, CSc. (ÚŽFG)
    experimentální onkologie, maligní melanom
    tel.: 315 639 587, e-mail: horakv@iapg.cas.cz
   • RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. (ÚMG)
    biologie nádorových buněk
    tel.: 241 063 146, e-mail: vladimir.korinek@img.cas.cz
   • MUDr. Libor Macůrek, Ph.D. (ÚMG)
    biologie nádorové buňky, buněčný cyklus a poškození genomu
    tel.: 241 063 210, e-mail: libor.macurek@img.cas.cz
   • prof. Ing. Jiří Neužil, CSc. (BTÚ)
    výzkum nových protirakovinných látek
    tel.: 325 873 796, e-mail: jiri.neuzil@ibt.cas.cz
   • RNDr. Milan Reiniš, CSc. (ÚMG)
    nádorová imunologie
    tel.: 241 063 198, e-mail: milan.reinis@img.cas.cz
   • prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (MBÚ)
    nádorová onemocnění
    tel.: 296 442 345, e-mail: rihova@biomed.cas.cz
   • prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc. (ÚEB)
    protinádorové látky odvozené od rostlinných hormonů
    tel.: 585 634 850, e-mail: miroslav.strnad@upol.cz
   • MUDr. Pavel Vodička, CSc. (ÚEM)
    molekulární biologie nádorů
    tel.: 241 062 694, e-mail: pavel.vodicka@iem.cas.cz

  • Molekulární genetika, genomika, lidský genom
   • prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (BFÚ)
    struktura chromatinu a chromozomálních domén
    tel.: 541 517 199, e-mail: fajkus@ibp.cz
   • prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. (ÚMG)
    genetika pohlavních buněk a speciace
    tel.: 325 873 258, e-mail: jiri.forejt@img.cas.cz
   • doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc. (BFÚ)
    genomika rostlin, transportovatelné elementy, pohlavní chromosomy
    tel.: 541 517 203, e-mail: kejnovsk@ibp.cz
   • doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. (BFÚ)
    struktura chromatinu, molekulární cytologie a cytometrie
    tel.: 541 517 283, e-mail: kozubek@ibp.cz
   • Mgr. Jan Pačes, Ph.D. (ÚMG)
    genomika, bioinformatika, molekulární genetika a genové manipulace
    tel.: 241 063 446, e-mail: jan.paces@img.cas.cz
   • prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. (ÚMG)
    molekulární genetika, klonování a genetické manipulace
    tel.: 241 063 541, e-mail: vaclav.paces@img.cas.cz
   • prof. Ing. Antonín Stratil, DrSc. (ÚŽFG)
    molekulární genetika hospodářských zvířat
    tel.: 315 639 531, e-mail: stratil@iapg.cas.cz
   • prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. (ÚMG)
    molekulární genetika, epigenetika, genetické manipulace, vývoj časného embrya
    tel.: 241 063 147, e-mail: petr.svoboda@img.cas.cz
   • RNDr. Čestmír Vlček, CSc. (ÚMG)
    genomika
    tel.: 241 063 207, e-mail: cestmir.vlcek@img.cas.cz
   • MUDr. Pavel Vodička, CSc. (ÚEM)
    molekulární biologie nádorů
    tel.: 241 062 694, e-mail: pavel.vodicka@iem.cas.cz
   • doc. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. (BFÚ)
    konformační vlastnosti nukleových kyselin
    tel.: 541 517 188, e-mail: mifi@ibp.cz

  • Genetika, imunologie
   • RNDr. Veronika Benson, Ph.D. (MBÚ)
    molekulární biologie a imunologie
    tel.: 296 442 395, e-mail: benson@biomed.cas.cz
   • Mgr. Tomáš Brdička, Ph.D. (ÚMG)
    molekulární imunologie
    tel.: 241 062 589, e-mail: tomas.brdicka@img.cas.cz
   • RNDr. Petr Dráber, DrSc. (ÚMG)
    molekulární mechanismy - imunoreceptorové signalizace
    tel.: 241 062 468, e-mail: petr.draber@img.cas.cz
   • RNDr. Dominik Filipp, CSc. (ÚMG)
    molekulární imunologie
    tel.: 241 063 158, e-mail: dominik.filipp@img.cas.cz
   • prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (ÚMG)
    imunologie
    tel.: 241 062 465, e-mail: vaclav.horejsi@img.cas.cz
   • Mgr. Libor Krásný, Ph.D. (MBÚ)
    genetika bakterií
    tel.: 296 443 208, e-mail: krasny@biomed.cas.cz
   • doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (BFÚ)
    imunologie
    tel.: 541 517 117, e-mail: kubala@ibp.cz
   • doc. Marie Lipoldová, CSc. (ÚMG)
    geneticky ovlivněná odolnost k infekčním chorobám a alergiím (komplexní choroby s imunologickou složkou)
    tel.: 325 873 124, e-mail: marie.lipoldova@img.cas.cz
   • Ing. Miroslav Pátek, CSc. (MBÚ)
    genetika bakterií
    tel.: 296 442 398, e-mail: patek@biomed.cas.cz
   • prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (MBÚ)
    imunitní systém a genetické regulace produkce protilátek
    tel.: 296 442 345, e-mail: rihova@biomed.cas.cz
   • prof. Ing. Peter Šebo, CSc. (MBÚ)
    genetika a mikrobiologie patogenních bakterií
    tel.: 296 442 141, e-mail: sebo@biomed.cas.cz
   • Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D. (ÚMG)
    experimentální imunologie, adaptivní imunita
    tel.: 214 062 155, e-mail: ondrej.stepanek@img.cas.cz
   • prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc. (MBÚ)
    autoimunitní onemocnění a jejich léčba, alergická onemocnění
    tel.: 296 442 363, e-mail: tlaskalo@biomed.cas.cz
   • MUDr. Pavel Vodička (ÚEM)
    molekulární biologie nádorů
    tel.: 241 062 694, e-mail: pavel.vodicka@iem.cas.cz

  • Hematologie
   • Meritxell Alberich Jorda, Ph.D. (ÚMG)
    hematopoetické kmenové buňky, molekulární mechanismy hematopoezy, hematoonkologie
    tel.: 241 062 467, e-mail: meritxell-alberich-jorda@img.cas.cz

  • Molekulární a buněčná onkologie
   • prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc. (BFÚ)
    interakce nukleových kyselin s látkami biologického významu
    tel.: 541 517 148, e-mail: brabec@ibp.cz
   • doc. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (BFÚ)
    struktura chromatinu a chromozomálních domén
    tel.: 541 517 199, e-mail: fajkus@ibp.cz
   • doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. (BFÚ)
    nádorové supresory a molekulární mechanismy jejich působení
    tel.: 541 517 197, e-mail: fojta@ibp.cz
   • prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D. (BFÚ)
    molekulární mechanismy protinádorových léčiv
    tel.: 541 517 174, e-mail: jana@ibp.cz
   • Mgr. Karel Souček, Ph.D. (BFÚ)
    diseminace nádorových buněk, jejich plasticita a heterogenita
    tel.: 541 517 166, e-mail: ksoucek@ibp.cz
   • MUDr. Pavel Vodička, CSc. (ÚEM)
    molekulární biologie nádorů
    tel.: 241 062 694, e-mail: pavel.vodicka@iem.cas.cz

  • Kmenové buňky, regenerace tkání a orgánů
   • MUDr. Taras Ardan, Ph.D. (ÚŽFG)
    regenerace rohovky a sítnice
    tel.: 315 639 564, e-mail: ardan@iapg.cas.cz
   • prof. RNDr. Eva Bártová, Ph.D. (BFÚ)
    epigenetika kmenových buněk, kultivace kmenových buněk
    tel.: 541 517 501, e-mail: bartova@ibp.cz
   • Mgr. Eva Filová, Ph.D. (ÚEM)
    regenerace osteochondrálních defektů, biomateriály
    tel.: 296 442 387, e-mail: eva.filova@iem.cas.cz
   • prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc. (ÚEM)
    biologie kmenových buněk, regenerace tkání oka
    tel.: 241 063 226, e-mail: vladimir.holan@iem.cas.cz
   • RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. (ÚEM)
    kmenové buňky a buněčná terapie
    tel.: 241 062 828, e-mail: pavla.jendelova@iem.cas.cz
   • Mgr. Jiří Klíma, CSc. (ÚŽFG)
    buněčná regenerace a plasticita
    tel.: 315 639 563, e-mail: klima@iapg.cas.cz
   • Pharm. Dr. Šárka Kubinová, Ph.D. (ÚEM)
    buněčná terapie, léčba poraněné míchy, biomateriály
    tel.: 241 062 635, e-mail: sarka.kubinova@iem.cas.cz
   • Mgr. Jana Krejčí, Ph.D. (BFÚ)
    epigenetika embryonálních kmenových buněk během diferenciace a vývoje
    tel.: 541 517 153, e-mail: krejci@ibp.cz
   • prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. (ÚŽFG)
    buněčná regenerace a plasticita, neurodegenerativní nemoci
    tel.: 315 639 560, e-mail: motlik@iapg.cas.cz
   • Mgr. Michala Rampichová, Ph.D.(ÚEM)
    regenerace osteochondrálních defektů, biomateriály
    tel.: 296 442 387, e-mail: michaela.rampichova@iem.cas.cz

  • Kvalita a bezpečnost potravin

  • Virologie

  • Neurofyziologie
   • Ing. Miroslava Anděrová, CSc. (ÚEM)
    iontové kanály, gliové buňky
    tel.: 241 062 050, e-mail: miroslava.anderova@iem.cas.cz
   • Mgr. Martin Balaštík, Ph.D. (FGÚ)
    molekulární mechanismy vývoje mozku a neurodegenerativních onemocnění
    tel. 241 062 822, e-mail: martin.balastik@fgu.cas.cz
   • doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. (ÚMG)
    biologie neuropřenašečů a jejich receptorů
    tel.: 241 063 121, e-mail: jaroslav.blahos@img.cas.cz
   • Mgr. Martin Horák, Ph.D. (ÚEM)
    neurofyziologie excitačních synapsí, vývoj nových farmakologických látek pro léčbu neurodegenerativních onemocnění
    tel.: 241 062 547, e-mail: martin.horak@iem.cas.cz
   • RNDr. Štěpán Kubík, Ph.D. (FGÚ)
    molekulárně-biologické zobrazování, neurofyziologie, animální modely
    tel.: 241 062 576, e-mail: kubik@biomed.cas.cz
   • prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. (FGÚ)
    kognitivní vědy, neurofarmakologie, neurogeneze, animální modely
    tel.: 241 062 538, e-mail: stuchlik@biomed.cas.cz
   • prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. (ÚEM)
    fyziologie sluchové dráhy
    tel.: 241 062 700, e-mail: josef.syka@iem.cas.cz
   • RNDr. Rostislav Tureček, Ph.D. (ÚEM)
    synaptický přenos, neuropřenašeče, receptory
    tel.: 241 062 748, e-mail: rostislav.turecek@iem.cas.cz
   • RNDr. Jan Svoboda, Ph.D. (FGÚ)
    funkční neuroanatomie, animální modely neuropsychiatrických onemocnění
    tel.: 241 062 538, e-mail: jan.svoboda@fgu.cas.cz
   • RNDr. Viktorie Vlachová, DrSc. (FGÚ)
    mechanismy bolesti, iontové kanály
    tel.: 241 062 711, e-mail: viktorie.vlachova@fgu.cas.cz
   • Mgr. Kamil Vlček, Ph.D. (FGÚ)
    kognitivní vědy, pamět a její poruchy, prostorová navigace, neurofyziologie
    tel.: 241 062 738, e-mail: kamil.vlcek@fgu.cas.cz
   • RNDr. Hana Zemková, CSc. (FGÚ)
    elektrická excitabilita a sekrece v neuroendokrinních buňkách
    tel.: 241 062 574, e-mail: hana.zemkova@fgu.cas.cz

  • Vývojová biologie
   • RNDr. Petr Bartůněk, CSc. (ÚMG)
    molekulární mechanismy vývoje obratlovců
    tel.: 241 063 117, e-mail: bartunek@img.cas.cz
   • prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. (ÚMG)
    molekulární mechanismy vzniku pohlavních buněk, oplodnění a sterility
    tel.: 325 873 258, e-mail: jiri.forejt@img.cas.cz
   • Mgr. Helena Fulková, Ph.D. (ÚEM)
    oplození a preimplantační embryologie savců, reprogramace a změny plasticity buněčného jádra během gametogeneze a časného vývoje
    tel: 241 062 232, e-mail: helena.fulkova@iem.cas.cz
   • RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. (ÚMG)
    molekulární mechanismy vývoje obratlovců
    tel.: 241 063 146, e-mail: vladimir.korinek@img.cas.cz
   • RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc. (ÚMG)
    molekulární mechanismy vývoje obratlovců
    tel.: 241 062 110, e-mail: zbynek.kozmik@img.cas.cz
   • Ing. Michal Kubelka, CSc. (ÚŽFG)
    molekulární mechanismy zrání a vývoje savčích gamet
    tel.: 315 639 591, e-mail: kubelka@iapg.cas.cz
   • RNDr. Ondřej Machoň, Ph.D. (ÚEM)
    molekulární mechanismy zárodečného vývoje obratlovců
    tel.: 241 062 744, e-mail: ondrej.machon@iem.cas.cz
   • Ing. Andrej Šušor, PhD. (ÚŽFG)
    regulace translace RNA a metabolizmus RNA
    tel: 315 639 591, e-mail: susor@iapg.cas.cz
   • Ing. Zdeněk Trachtulec, Ph.D. (ÚMG)
    molekulární mechanismy vzniku pohlavních buněk (gamet), plodnosti a sterility
    tel: 325 873 109, e-mail: zdenek.trachtulec@img.cas.cz

  • Strukturní biologie
   • RNDr. Cyril Bařinka Ph.D. (BTÚ)
    inženýrství vazebných proteinů; strukturní biologie (rentgenostrukturní analýzy) a vztahy mezi strukturou a funkcí medicínsky relevantních proteinů)
    tel.: 325 873 777, e-mail: cyril.barinka@ibt.cas.cz
   • prof. RNDr. Rüdiger Ettrich, Ph.D. (MBÚ)
    strukturní biologie
    tel.: 386 361 297, e-mail: ettrich@nh.cas.cz
   • Ing. Jan Dohnálek, Ph.D. (BTÚ)
    rentgenová strukturní analýza biologických molekul
    tel.: 325 873 758, e-mail: jan.dohnalek@ibt.cas.cz
    Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. (ÚPT)
   • kvantitativní měření buněk a virů v elektronovém mikroskopu
    tel.: 541 514 301, e-mail: vlk@isibrno.cz
   • Mgr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D. (ÚMG)
    struktura proteinů
    tel.: 220 183 144, e-mail: pavlina.rezacova@img.cas.cz
   • Ing. Bohdan Schneider, DSc, CSc. (BTÚ)
    inženýrství vazebných proteinů; strukturní biologie (rentgenostrukturní analýzy) a vztahy mezi strukturou a funkcí medicínsky relevantních proteinů)
    tel.: 325 873 701, e-mail: bohdan.schneider@ibt.cas.cz

  • Buněčná biologie
   • RNDr. Ladislav Anděra, CSc. (BTÚ)
    mechanismy programované buněčné smrti (apoptosa)
    tel.: 325 873 796, e-mail: ladislav.andera@ibt.cas.cz
   • MVDr. Martin Anger, CSc. (ÚŽFG)
    mikroskopie živých buněk, regulace buněčného cyklu
    tel.: 533 331 111, e-mail: anger@iapg.cas.cz
   • doc. RNDr. Pavel Dráber, CSc. (ÚMG)
    biologie cytoskeletu, moderní mikroskopické metody
    tel.: 241 062 632, e-mail: pavel.draber@img.cas.cz
   • RNDr. Jiří Hašek, CSc. (MBÚ)
    struktura buněk, cytoskelet
    tel.: 296 442 503, e-mail: hasek@biomed.cas.cz
   • prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc. (ÚMG)
    biologie buněčného jádra, moderní mikroskopické metody
    tel.: 241 062 219, e-mail: pavel.hozak@img.cas.cz
   • doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D. (ÚEM)
    funkční uspořádání biomembrán, mikroskopie živých buněk, moderní mikroskopické metody
    tel.: 241 062 597, e-mail: jan.malinsky@iem.cas.cz
   • doc. Mgr. David Staněk, Ph.D. (ÚMG)
    biologie ribonukleových kyselin, struktura buněčného jádra, fluorescenční mikroskopie
    tel.: 241 063 118, e-mail: david.stanek@img.cas.cz
   • RNDr. Petr Šolc, Ph.D. (ÚŽFG)
    buněčný cyklus, meióza, mikroskopie živých buněk, analýza obrazu
    tel.: 315 639 561, e-mail: solc@iapg.cas.cz
   • Vladimír Varga, Ph.D. (ÚMG)
    molekulární mechanismy cytoskeletu, biologie řasinek, biologie trypanozomy spavičné buněčný
    tel.: 241 062 155, e-mail: vladimir.varga@img.cas.cz

  • Laboratorní zvířata
   • MVDr. Jan Honetschläger (ÚMG)
    biologie pokusných zvířat, management a projektování chovu pokusných zvířat
    tel.: 241 063 173, e-mail: jan.honetschlager@img.cas.cz
   • Ing. Jiří Plachý, CSc. (ÚMG)
    biologie laboratorních zvířat (zvláště kuřat)
    tel.: 241 063 442, e-mail: jiri.plachy@img.cas.cz

  • Buněčná a molekulární toxikologie
   • prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. (BFÚ)
    chemické karcinogeny, endokrinní disrupce, chemické látky a metabolismus
    tel.: 541 517 166, e-mail: vondracek@ibp.cz

 


 • NOVÉ BIOTECHNOLOGIE
  • Buněčné a genové manipulace pro přípravu nových účinných látek
   • RNDr. Karel Angelis, CSc. (ÚEB)
    reparace DNA, heterologní proteiny v rostlinách
    tel.: 224 322 603, e-mail: angelis@ueb.cas.cz
   • doc. RNDr. Noemi Čeřovská, CSc. (ÚEB)
    heterologní proteiny v rostlinách
    tel.: 225 106 819, e-mail: cerovska@ueb.cas.cz
   • RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (MBÚ)
    genetika a fyziologie mikroorganismů a analytická chemie
    tel.: 296 442 319, e-mail: flieger@biomed.cas.cz
   • PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. (ÚEM)
    kmenové buňky, nanomateriály
    tel.: 241 062 635, e-mail: sarka.kubinova@iem.cas.cz
   • Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D. (ÚEB)
    heterologní proteiny v rostlinách
    tel.: 225 106 822, e-mail: moravec@ueb.cas.cz
   • prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (FGÚ)
    regulační signální proteiny, strukturní biologie proteinových komplexů
    tel.: 241 062 191, e-mail: obsil@natur.cuni.cz
   • RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D. (FGÚ)
    regulační signální proteiny, strukturní biologie proteinových komplexů
    tel.: 241 062 191, e-mail: veronika.obsilova@fgu.cas.cz
   • Mgr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D. (ÚMG)
    biotechnologie proteinů a pfrotilátek
    tel.: 220 183 144, e-mail: pavlina.rezacova@img.cas.cz
   • RNDr. Hana Sychrová, DrSc. (FGÚ)
    buněčné transportní systémy, osmotolerance, kvasinky jako model pro studium transportních pochodů
    tel.: 241 062 556, e-mail: hana.sychrova@fgu.cas.cz
   • RNDr. Tomáš Vaněk, CSc. (ÚEB)
    protinádorové látky rostlinného původu
    tel.: 225 106 832, vanek@ueb.cas.cz

  • Regulace oplodnění
   • Dr. Joerg Bohlen, Ph.D. (ÚŽFG)
    ochranářská biologie a taxonomie ryb
    tel.: 315 639 559, e-mail: bohlen@iapg.cas.cz
   • RNDr. Jan Fíla, Ph.D. (ÚEB)
    biologie pylu
    tel.: 225 106 452, e-mail: fila@ueb.cas.cz
   • doc. RNDr. David Honys, Ph.D. (ÚEB)
    biologie pylu
    tel.: 225 106 450, honys@ueb.cas.cz
   • RNDr. Jiří Kaňka, DrSc. (ÚŽFG)
    Exprese genů v průběhu embryonálního vývoje savců
    tel.: 315 639 551, e-mail: kanka@iapg.cas.cz
   • RNDr. Petr Kotlík, Ph.D. (ÚŽFG)
    ochranářská genetika
    tel.: 315 639 545, e-mail: kotlik@iapg.cas.cz
   • doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc. (BTÚ)
    reprodukční biologie (inseminace, oplození ve zkumavce)
    tel.: 325 873 727, e-mail: jana.peknicova@ibt.cas.cz
   • MVDr. Radek Procházka, CSc. (ÚŽFG)
    molekulární mechanizmy regulace zrání oocytů savců
    tel.: +420 315 639 550, e-mail: prochazka@iapg.cas.cz
   • prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (ÚŽFG)
    ochranářská genetika a biologie ryb
    tel.: +420 315 639 546, e-mail: rab@iapg.cas.cz

  • Klonování, transgenní zvířata
   • RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc. (ÚMG)
    genové manipulace savců - transgenní organismy
    tel.: 241 062 110, e-mail: zbynek.kozmik@img.cas.cz
   • prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. (ÚŽFG)
    embryologie, proces oplození a raná stádia embryí savců včetně člověka
    tel.: 315 639 560, e-mail: motlik@iapg.cas.cz
   • doc. RNDr. Radislav Sedláček, Ph.D. (ÚMG)
    genové manipulace savců - transgenní organismy, klonování savců
    tel.: 325 873 243, e-mail: radislav.sedlacek@img.cas.cz

  • Šlechtění rostlin a transgenní rostliny
   • prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB)
    molekulární biologie rostlin, funkční genomika
    tel.: 585 238 703, dolezel@ueb.cas.cz
   • RNDr. Aleš Kovařík, CSc. (BFÚ)
    epigenetika, molekulární biologie rostlin
    tel.: 541 517 178, e-mail: kovarik@ibp.cz
   • RNDr. Oldřich Navrátil, CSc. (ÚEB)
    molekulární genetika rostlin, transgenoze rostlin, GMO
    tel.: 225 106 822, navratil@ueb.cas.cz
   • Ing. Jaroslav Tupý, DrSc. (ÚEB)
    genetika a šlechtění, ovocnářství a tropické zemědělství
   • prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. (BFÚ)
    genetika a šlechtění rostlin, vývojová genetika
    tel.: 541 517 204, e-mail: vyskot@ibp.cz

  • Ochrana rostlin a diagnostika karanténních chorob rostlin
   • doc. Ing. Lenka Burketová, CSc. (ÚEB)
    patofyziologie rostlin
    tel.: 225 106 815, e-mail: burketova@ueb.cas.cz
   • doc. RNDr. Noemi Čeřovská, CSc. (ÚEB)
    rostlinná virologie
    tel.: 225 106 819, e-mail: cerovska@ueb.cas.cz
   • Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D. (ÚEB)
    rostlinná virologie
    tel.: 225 106 822, e-mail: moravec@ueb.cas.cz
   • prof. Ing. Josef Špak, DrSc. (BC/ÚMBR)
    diagnostika karanténních chorob rostlin, mezinárodní fytosanitární opatření
    tel.: 387 775 546, e-mail: spak@umbr.cas.cz

  • Biotechnologie pro zemědělství
   • prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.(ÚEB)
    molekulární biologie rostlin, funkční genomika
    tel.: 585 238 703, e-mail: dolezel@ueb.cas.cz
   • RNDr. Roman Hobza, Ph.D. (BFÚ)
    strukturní a funkční genomika rostlin, editování genomů rostlin, moderní metody šlechtění rostlin
    tel.: 541 517 203, e-mail: hobza@ibp.cz
   • RNDr. Jan Martinec, CSc. (ÚEB)
    molekulární biologie rostlin, signální systémy u rostlin
    tel.: 225 106 416, e-mail: martinec@ueb.cas.cz
   • Ing. Václav Motyka, CSc. (ÚEB)
    fyziologie a biochemie rostlin, růstové regulátory rostlin
    tel.: 225 106 437, e-mail: vmotyka@ueb.cas.cz
   • doc. RNDr. Václav Pižl, CSc. (BC/ÚPB)
    vermikompostování a vermikultury
    tel.: 387 775 750, e-mail: pizl@upb.cas.cz
   • prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc. (ÚEB)
    regenerace buněčného dělení u rostlin
    tel.: 585 634 850, e-mail: miroslav.strnad@upol.cz
   • RNDr. Helena Štorchová, CSc. (ÚEB)
    genetika a genomika rostlin, molekulární biologie rostlin
    tel.: 225 106 828, e-mail: storchova@ueb.cas.cz
   • doc. RNDr. Radomíra Vaňková, CSc. (ÚEB)
    fyziologie a biochemie rostlin, růstové regulátory rostlin
    tel.: 225 106 427, e-mail: vankova@ueb.cas.cz
   • RNDr. Naďa Wilhelmová, CSc. (ÚEB)
    fyziologie a biochemie stresu
    tel.: +420 225 106 814, e-mail: wilhelmova@ueb.cas.cz
   • prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (ÚEB)
    1. Buněčná biologie (vývoj rostlinné buňky, růstové regulátory rostlin)
    2. Biotechnologie pro zemědělství (fyziologie a biochemie rostlin)
    tel.: 225 106 429, e-mail: zazimalova@ueb.cas.cz
   • doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc. (ÚEB)
    buněčná biologie rostlin
    tel.: +420 225 106 457, e-mail: zarsky@ueb.cas.cz

  • Biomateriály a tkáňové inženýrství
   • doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc. (FGÚ)
    interakce buňka-materiál, bioarteficiální náhrady cév, chlopní, kostí, kůže, inovace cévních a kloubních protéz
    tel.: 241 063 743, e-mail: lucie.bacakova@fgu.cas.cz
   • RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. (ÚEM)
    kmenové buňky, nanomateriály, tkáňové inženýrství
    tel.: 241 062 828, e-mail: pavla.jendelova@iem.cas.cz
   • PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. (ÚEM)
    kmenové buňky, nanomateriály, tkáňové inženýrství
    tel.: 241 062 731, e-mail: sarka.kubinova@iem.cas.cz

  • Vyhledávání (screening) nových biologicky aktivních látek (potenciální léčiva)
   • RNDr. Petr Bartůněk, CSc. (ÚMG)
    "chemická genetika", systematický automatizovaný screening
    tel.: 241 063 117, e-mail: petr.bartunek@img.cas.cz

 


 • EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  • Ekologie
   • doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc. (ÚVGZ)
    ekologie lesa v krajině
    tel.: 287 775 614, e-mail: cudlin.p@czechglobe.cz
   • prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. ()
    obecná a teoretická ekologie, ekologie rostlinných společenstev, matematické modely
    tel.: 271 015 231, e-mail: herben@site.cas.cz
   • prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. (ÚT)
    modelování atmosférické mezní vrstvy
    tel.: +420 266 053 273, e-mail: janour@it.cas.cz
   • RNDr. Klára Jurčáková, Ph.D. (ÚT)
    modelování atmosférické mezní vrstvy, šíření znečištění
    tel.: +420 266 053 009, e-mail: jurcakova@it.cas.cz
   • doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (ÚGN)
    krajinná ekologie, geoekologie
    tel.: +420 545 422 735, e-mail: jaromir.kolejka@ugn.cas.cz
   • prof. Ing. Jan Kučera, CSc. (ÚJF)
    radioanalytické metody v ekologii
    tel.: 212 241 671, e-mail: kucera@ujf.cas.cz
   • Ing. Štěpán Nosek, Ph.D. (ÚT)
    technika životního prostředí, šíření znečištění
    tel.: +420 266 053 382,  e-mail: nosek@it.cas.cz
   • doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (ÚH)
    úprava vody, hydrochemie, koagulace, flokulace, adsorpce, organické látky ve vodách
    tel.: + 420 233 109 021, +420 777 152 132, e-mail: pivo@ih.cas.cz
   • RNDr. Tomáš Vaněk, CSc. (ÚEB)
    fytoremediace, čištění odpadních vod
    tel.: 225 106 832, vanek@ueb.cas.cz
   • doc. Mgr. Ing. František Zemek (ÚVGZ)
    hodnocení krajiny metodami dálkového průzkumu a geografických informačních systémů
    tel.: 511 192 247, zemek.f@czechglobe.cz

  • Biodiverzita a její ochrana, národní parky
   • RNDr. Petr Baldrian, CSc. (MBÚ)
    půdní mikrobiologie a genomika, terestrické ekosystémy
    tel.: 296 442 315, e-mail: baldrian@biomed.cas.cz
   • Dr. Jöerg Bohlen Ph.D. (ÚŽFG)
    ochranářská biologie a taxonomie ryb
    tel.: 315 639 559, e-mail: bohlen@iapg.cas.cz
   • doc. Mgr.et. Mgr. Josef Bryja, Ph.D. (ÚBO)
    ochranářská genetika, biodiverzita na genetické úrovni
    tel.: 560 590 601, bryja@brno.cas.cz
   • Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. (BC/ENTÚ)
    biologie, ekologie a ochrana saproxylického hmyzu; lesní ekosystémy
    tel.: 387 775 221, e-mail: cizek@entu.cas.cz
   • doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D. (BC/ENTÚ)
    biologie, ekologie a ochrana motýlů
    tel.: 387 775 312, e-mail: konva@entu.cas.cz
   • RNDr. Petr Kotlík, Ph.D. (ÚŽFG)
    ochranářská genetika
    tel.: 315 639 545, e-mail: kotlik@iapg.cas.cz
   • prof. RNDr. František Krahulec, CSc. ()
    biodiverzita , ekologie terestrické vegetace, horská vegetace, luční ekosystémy
    tel.: 271 015 283, e-mail: frantisek.krahulec@ibot.cas.cz
   • doc. Ing. Jan Krekule, DrSc. (ÚEB)
    fyziologie rostlin
   • Mgr. Natália Martínková, Ph.D.(ÚBO)
    fylogeografie, genetika patogenů
    tel.: 560 590 605, martinkova@ivb.cz
   • prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (ÚŽFG)
    ochranářská genetika a biologie ryb
    tel.: 315 639 546, e-mail: rab@iapg.cas.cz
   • prof. RNDr. Tomáš Soldán, DrSc. (BC/ENTÚ)
    taxonomie, biodiverzita a ekologie vodního hmyzu
    tel.: 387 775 262, e-mail: soldan@entu.cas.cz
   • RNDr. Martin Vágner, CSc. (ÚEB)
    somatická embryogeneze, kryoprezervace
    tel.: 225 106 453, vagner@ueb.cas.cz
   • prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (ÚBO)
    cytogenetika a populační genetika volně žijících savců
    tel.: 543 42 553, jzima@brno.cas.cz

  • Lesní ekosystémy

  • Luční ekosystémy a jejich obhospodařování, suchozemská vegetace

  • Mikrobiologie
   • RNDr. Kateřina Fliegerová, CSc. (ÚŽFG)
    anaerobní houby, proteomika, genetika a genomika
    tel.: +420 267 090 504, e-mail: fliegerova@iapg.cas.cz
   • prof. RNDr. Josef Komenda, DSc. (MBÚ)
    řasy, sinice, vodní ekosystém
    tel.: 384 340 431, e-mail: komenda@alga.cz
   • Ing. Jan Kopečný, DrSc. (ÚŽFG)
    Anaerobní bakterie, proteomika, genetika a genomika
    tel.: +420 267 090 502, e-mail: kopecnyj@iapg.cas.cz
   • prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. (MBÚ)
    řasy, sinice, vodní ekosystém
    tel.: 384 340 430, e-mail: prasil@alga.cz
   • prof. Ing. Peter Šebo, CSc. (MBÚ)
    genetika a mikrobiologie patogenních bakterií
    tel.: 296 442 141, e-mail: sebo@biomed.cas.cz

  • Biologie organismů a ekologie
   • doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D. (ÚBO)
    biologie a ekologie ptáků
    tel.: 560 590 614, albrecht@ivb.cz
   • RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D. (BC/ÚPB)
    půdní mikrofauna, funkční vlastnosti půdní fauny, polární a vysokohorské půdy, jeskynní fauna
    tel.: 387 775 783, e-mail: devetter@upb.cas.cz
   • RNDr. Petr Doležal, Ph.D. (BC/ENTÚ)
    biologie a ekologie hmyzích škůdců lesních porostů
    tel.: 387 775 204, e-mail: dolezal@entu.cas.cz
   • RNDr. Ivan Fiala, Ph.D. (BC/PAÚ)
    molekulární fylogenetika myxosporidií a protist cizopasících u ryb
    tel.: 387 775 450, e-mail: fiala@paru.cas.cz
   • doc. Ing. Marcel Honza, Ph.D. (ÚBO)
    biologie a ekologie ptáků
    tel.: 543 422 554, honza@brno.cas.cz
   • prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. (ÚBO)
    ekologie patogenů volně žijících zvířat
    tel.: 519 352 961, zhubalek@brno.cas.cz
   • RNDr. Chroňáková Alica, Ph.D. (BC/ÚPB)
    diverzita půdních mikroorganismů, produkce bioaktivních sekundárních metabolitů
    tel.: +420 387 775 700, e-mail: alicach@upb.cas.cz
   • RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. (ÚŽFG)
    molekulární ekologie a ochranářská genetika obratlovců
    tel.: 315 639 543, e-mail: choleva@iapg.cas.cz
   • Mgr. Karek Janko, Ph.D. (ÚŽFG)
    makroekologie, evoluce rozmnožovacích systémů u živočichů a polární ekologie
    tel.: 315 639 558, e-mail: janko@iapg.cas.cz
   • Mgr. Miloslav Jirků, Ph.D. (BC/PAÚ)
    diverzita, životní cykly a diagnostika parazitů obojživelníků
    tel.: 387 775 474, e-mail: miloslav.jirku@seznam.cz
   • RNDr. Petr Kotlík, Ph.D. (ÚŽFG)
    molekulární ekologie (molecular ekology), odpověď na klimatické změny
    tel.: 315 639 545, e-mail: kotlik@iapg.cas.cz
   • prof. RNDr. Petr Koubek, CSc. (ÚBO)
    biologie lovné zvěře
    tel.: 543 422 548, koubek@brno.cas.cz
   • RNDr. Roman Kuchta, Ph.D. (BC/PAÚ)
    diverzita a taxonomie helmintů
    tel.: 387 775 488, e-mail: krtek@paru.cas.cz
   • doc. Ing. Martin Kváč, Ph.D. (BC/PAÚ)
    diverzita, životní cykly a diagnostika parazitických protist
    tel.: 387 775 419, e-mail: kvac@paru.cas.cz
   • Ing. Jakub Mrázek, Ph.D. (ÚŽFG)
    mikrobiální diverzita
    tel.: 267 090 506, e-mail: mrazek@iapg.cas.cz
   • doc. Zuzana Münzbergová, Ph.D. ()
    dynamika rostlinných populací v krajině, vzácné druhy
    tel.: 271 015 456, e-mail: zuzmun@natur.cuni.cz
   • prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. (BC/ENTÚ)
    ekologie a ochrana přírody v tropech rozvojových zemí
    tel.: 387 775 362, e-mail: novotny@entu.cas.cz
   • prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. ()
    biologické invaze
    tel.: 271 015 266, e-mail: petr.pysek@ibot.cas.cz
   • doc. Mgr. Martin Reichard, Ph.D. (ÚBO)
    behaviorální ekologie ryb
    tel.: 543 422 522, reichard@ivb.cz
   • MSc. Rudenko Natalie, Ph.D. (BC/PAÚ)
    biologie, ekologie a diagnostika spirochet lymské boreliózy
    tel: 387 775 468, e-mail: natasha@paru.cas.cz
   • Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D. (ÚPT)
    technologie radiového sledování živočichů
    tel.: +420 541 514 111, e-mail: res@isibrno.cz
   • prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (BC/PAÚ)
    diverzita, taxonomie a životní cykly helmintů
    tel.: 387 775 431, e-mail: tscholz@paru.cas.cz
   • doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (BC/PAÚ)
    ekologie, evoluce a genetika ektoparazitů, genetika invazních organismů
    Tel.: 387 775 409, e-mail: stefka@paru.cas.cz
   • Mgr. Jan Zukal, Ph.D. (ÚBO)
    biologie netopýrů
    tel.: 543 422 544, zukal@ivb.cz

  • Bioindikace
   • doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D. ()
    využití údajů o šířkách letokruhů pro přesné datování a rekonstrukce klimatu
    tel.: 384 721 156, e-mail: jiri.dolezal@ibot.cas.cz
   • Ing. Pavel Jurajda, Ph.D. (ÚBO)
    využití ryb pro stanovení kvality prostředí
    tel.: 543 422 523, jurajda@brno.cas.cz
   • prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (ÚVGZ)
    typy přírodních stanovišť (biotipy) a soustava Natura 2000 podle směrnice 92/43/EEC
    tel.: 387 775 611, kindlmann@czechglobe.cz
   • RNDr. Jaromír Lukavský, CSc. ()
    využití řas k indikaci a testování přítomnosti různých látek ve vodách
    tel.: 384 721 156, e-mail: jaromir.lukavsky@butbn.cas.cz
   • prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. ()
    problematika vzniku a toxicity vodních květů v podmínkách hypertrofních vod
    tel.: 530 506 741, e-mail: marsalek@sinice.cz
   • RNDr. Zdeněk Palice, Ph.D. ()
    bioindikace pomocí lišejníků
    tel.: 271 015 275, e-mail: zdenek.palice@ibot.cas.cz
   • RNDr. Tomáš Vaněk, CSc. (ÚEB)
    fytoremediace, čištění odpadních vod
    tel.: 225 106 832, vanek@ueb.cas.cz

  • Čistota vody, ekologie vodních systémů
   • RNDr. Jakub Borovec, Ph.D. (BC/HBÚ/SoWa)
    Hydrochemie, odběrové a analytické postupy, množství a kvalita sedimentů, koloběhy látek v povodí, monitoring a management nadrží
    tel.: 605 159 995, e-mail: jakub.borovec@bc.cas.cz
   • doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D. (BC/HBÚ)
    Plůdková společenstva ryb, reprodukce ryb, rybožraví predátoři
    tel.: 387 775 870, e-mail: carcharhinusleucas@yahoo.com
   • Mgr. Martina Čtvrtlíková, Ph.D. (BC/HBÚ)
    Ekologie vodních rostlin.
    tel.: 387 775 851, e-mail: sidlatka@email.cz
   • doc. Ing. Josef Elster, CSc. ()
    ekologie řas a cyanobakterií v extrémně chladném prostředí
    tel.: 384 721 156, e-mail: josef.jelster@ibot.cas.cz
   • doc. RNDr. Josef Hejzlar, CSc. (BC/HBÚ)
    hydrochemie, antropogenní ovlivnění vodních ekosystémů, eutrofizace, acidifikace
    tel.: 387 775 876, e-mail: hejzlar@hbu.cas.cz
   • Ing. Pavel Jurajda, Ph.D. (ÚBO)
    využití ryb pro stanovení kvality prostředí
    tel.: 543 422 523, jurajda@brno.cas.cz
   • prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (BC/HBÚ)
    hydrochemie, acidifikace, koloběhy živin v povodí jezer a údolních nádrží
    tel.: 387 775 878, e-mail: jkopacek@hbu.cas.cz
   • prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc. (BC/HBÚ)
    rybí společenstva v řekách a údolních nádržích, kvantitativní metody odhadů
    tel.: 387 775 891, e-mail: kubecka@hbu.cas.cz
   • doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. (BC/HBÚ)
    hodnocení kvality vody a biotické interakce ve vodních ekosystémech
    tel.: 387 775 840, e-mail: matena@hbu.cas.cz
   • RNDr. Jiří Peterka, Ph.D. (BC/HBÚ)
    Potravní chování ryb a trofické vztahy, komplexní průzkumy velkých vodních těles, sukcese rybích společenstev, biomanipulace, ekologie sladkovodních mlžů.
    tel.: 387 775 838, e-mail: jpeterkacz@yahoo.com
   • prof. RNDr. Tomáš Soldán, DrSc. (BC/ENTÚ)
    bioindikace založená na biodiverzitě a ekologii vodního hmyzu
    tel.: 387 775 262, e-mail: soldan@entu.cas.cz
   • prof. RNDr. Karel Šimek, CSc. (BC/HBÚ)
    Mikrobiální ekologie vody, mikrobiální smyčka, prvoci, viry.
    tel.: 387 775 873, e-mail: ksimek@hbu.cas.cz
   • RNDr. Petr Znachor, Ph.D. (BC/HBÚ)
    fytoplankton, vodní květy
    tel.: 387 775 850, e-mail: znachy@hbu.cas.cz

  • Vodní hospodářství a hydrologie
   • Mgr. Jana Načeradská, Ph.D. (ÚH)
    hydrochemie, úprava vody, technologie úpravy a čištění vody
    tel.: 233 109 018, 603 172 640, e-mail: naceradska@ih.cas.cz
   • doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (ÚH)
    hydrochemie, úprava vody, znečištění vody a ŽP, technologie úpravy a čištění vody, chemie ŽP, eutrofizace, mikropolutanty
    tel.: 233 109 021, 777 152 132, e-mail: pivo@ih.cas.cz
   • RNDr. Václav Šípek, Ph.D. (ÚH)
    koloběh vody, půdní hydrologie, hydrologické modely
    tel.: 233 109 026, 608 581 326, e-mail: sipek@ih.cas.cz
   • Ing. Miroslav Tesař, CSc. (ÚH)
    hydrologie, experimentální hydrologie, fyzikální vlastnosti půd
    tel.: 721 881 733, e-mail: miroslav.tesar@iol.cz

  • Ekologicky přijatelné metody hubení hmyzích škůdců, integrovaná ochrana rostlin v zemědělství a lesnictví
   • prof. RNDr. František Sehnal, CSc. (BC/ENTÚ)
    vliv geneticky modifikovaných rostlin na necílové organismy
    tel.: 387 775 056, e-mail: sehnal@bc.cas.cz


  • Hodnocení rizikových faktorů životního prostředí
   • prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. (MBÚ)
    organické polutanty v životním prostředí, analytická chemie
    tel.: 296 442 498, e-mail: cajthaml@biomed.cas.cz
   • RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (MBÚ)
    využití mikroorganismů při monitorování stavu životního prostředí
    tel.: 296 442 205, gabriel@biomed.cas.cz
   • MUDr. Radim Šrám, DrSc. (ÚEM)
    vliv negativních faktorů životního prostředí na lidský organismus
    tel.: 241 062 596, radim.sram@iem.cas.cz
   • Ing. Jan Topinka, CSc. (ÚEM)
    vliv negativních faktorů životního prostředí na lidský organismus
    tel.: 241 062 675, jan.topinka@iem.cas.cz

  • Globální změny a životní prostředí
   • Ing. Jan Červený, Ph.D.(ÚVGZ)
    Adaptivní biotechnologie, systémová biologie fotosyntézy
    tel.: 775 171 968, email: cerveny.j@czechglobe.cz
   • RNDr. Elhottová Dana, Dr. (BC/ÚPB)
    půdní mikroorganismy, výskyt a šíření rezistence k antibiotikům v půdě
    tel.: 387 775 764, e-mail: danael@upb.cas.cz
   • RNDr. Aleš Farda, Ph.D. (ÚVGZ)
    scénáře vývoje klimatu, klimatické modely
    tel.: 387 775 613, farda.a@czechglobe.cz
   • prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. (BC/ÚPB)
    rekultivace a oživení půd v ekosystémech vzniklých těžbou v uhelných revírech
    tel.: 387 775 769, e-mail: frouz@natur.cuni.cz, frouz@upb.cas.cz
   • Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D. (ÚBO)
    termální biologie ektotermních organismů
    tel.: 568 422 763, gvozdik@brno.cas.cz
   • doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc. (ÚVGZ)
    změny produkce lesních dřevin v závislosti na změnách prostředí
    tel.: 511 192 266, janous.d@czechglobe.cz
   • prof. RNDr. Ing. Michal Marek, DrSc. (ÚVGZ)
    vliv globálních změn klimatu na lesy
    tel.: 511 192 269, marek.mv@czechglobe.cz
   • doc. RNDr. Václav Pižl, CSc. (BC/ÚPB)
    půdní makrofauna, metody ekotoxikologie a biomonitoringu
    tel.: 387 775 750, 387 775 746, e-mail: pizl@upb.cas.cz
   • prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (BC/ÚPB)
    vztah půdního ekosystému ke globálním změnám atmosféry
    tel.: 387 775 051, e-mail: simek@bc.cas.cz
   • MUDr. Radim Šrám, DrSc. (ÚEM)
    vliv negativních faktorů životního prostředí na lidský organismus
    tel.: 241 062 596, e-mail: sram@biomed.cas.cz
   • RNDr. Karel Tajovský, CSc. (BC/ÚPB)
    půdní makrofauna, antropogenní a globální vlivy na půdu a životní prostředí
    tel.: 387 775 761, e-mail: tajov@upb.cas.cz
   • Jiří Tůma, PhD. (BC/ÚPB)
    ekologie mravenců a termitů, vliv antropogenních změn na půdní faunu
    tel.: +420 387 775 747, e-mail: jiri.tuma@upb.cas.cz
   • Ing. Jan Topinka, CSc. (ÚEM)
    vliv negativních faktorů životního prostředí na lidský organismus
    tel.: 241 062 675, e-mail: jtopinka@biomed.cas.cz
   •  


  • Biodegradace odpadu
   • prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. (MBÚ)
    organické polutanty v životním prostředí, analytická chemie
    tel.: 296 442 498, e-mail: cajthaml@biomed.cas.cz
   • Ing. Jan Kopečný, DrSc. (ÚŽFG)
    anaerobní biodegradace odpadů
    tel.: +420 267 090 502, e-mail: kopecnyj@iapg.cas.cz

  • Chemické procesy a technologie pro ochranu životního prostředí
   • Ing. Václav Gruber, CSc. (ÚCHP)
    recyklace kovů
    tel.: 220 390 249, e-mail: gruber@icpf.cas.cz
   • Ing. Zdeněk Kruliš, CSc. (ÚMCH)
    recyklace plastů a polymerních materiálů
    e-mail: krulis@imc.cas.cz
   • Ing. Jan Schauer, CSc. (ÚMCH)
    membránové separační procesy pro biotechnologie a životní prostředí
    e-mail: schauer@imc.cas.cz
   • Ing. Zdeněk Sobalík, CSc. (ÚFCH JH)
    odstraňování škodlivin z plynné fáze
    tel.: 266 083 646, e-mail: zdenek.sobalik@jh-inst.cas.cz
   • Ing. Michal Šyc, Ph.D. (ÚCHP)
    energetické využití odpadů a čištění spalin
    tel.: 220 390 261, e-mail: syc@icpf.cas.cz
   • RNDr. Tomáš Vaněk, CSc. (ÚEB)
    fytoremediace, čištění odpadních vod
    tel.: 225 106 832, e-mail: vanek@ueb.cas.cz
   • Ing. Václav Veselý, CSc. (ÚCHP)
    energetické využití odpadů
    tel.: 220 390 346, e-mail: vesely@icpf.cas.cz

  • Alternativní zdroje energie
   • Ing. Olga Bičáková, Ph.D. (ÚSMH)
    pyrolýza a zplyňování organických materiálů
    tel.: +420 266 009 251, e-mail: bicakova@irsm.cas.cz
   • RNDr. Antonín Fejfar, CSc.(FZÚ)
    Optické a fotoelektrické vlastnosti pevných látek, fotovoltaika
    tel.: +420 220 318 501, e-mail: fejfar@fzu.cz
   • Mgr. David Hanslian, Ph.D. (ÚFA)
    větrná energetika
    Tel.: +420 272 016 014, e-mail: hanslian@ufa.cas.cz
   • Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. (ÚCHP)
    zplyňování a pyrolýza
    tel.: 220 390 393, e-mail: pohorely@icpf.cas.cz
   • doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc. (ÚSMH)
    tepelné zpracování organických odpadů
    tel.: +420 266 009 402, e-mail: straka@irsm.cas.cz

  • Přírodní nebezpečí
   • doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. (ÚGN)
    svahové procesy, sesuvy, geomorfologické mapování
    tel.: +420 545 422 730, e-mail: karel.kirchner@ugn.cas.cz
   • Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D. (ÚGN)
    svahové procesy, tektonická geomorfologie
    tel.: +420 545 422 726, e-mail: pavel.rostinsky@ugn.cas.cz
   • Ing. Miroslav Tesař, CSc. (ÚH)
    experimentální hydrologie, monitorovací systémy, přívalové povodně, systémy včasného varování
    tel.: +420 721 881 733, e-mail: miroslav.tesar@iol.cz

 


 • HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY
  • Archeologie, etnologie
   • PhDr. Karel Altman, CSc. ()
    urbánní etnologie, historie národopisu, komunikace a socializace, každodennost
    tel.: +420 532 290 271, e-mail: karel.altman@iach.cz
   • Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D.(ARÚ)
    středověká a raně novověká archeologie, materiální kultura, keramika, výzkum Pražského hradu
    tel.: 224 373 350, e-mail: blazkova@arup.cas.cz
   • PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. (ARÚ)
    problematika geneze lokalit s komplikovanou stratigrafií a jejich výzkum, hmotná kultura raného středověku
    tel.: 257 014 350, e-mail: bohacova@arup.cas.cz
   • PhDr. Stanislav Brouček, CSc. ()
    migrace, Češi v cizině, Vietnamci v ČR
    tel.: +420 222 828 608, e-mail: broucek@eu.cas.cz
   • Mgr. Luděk Brož, MPhil., Ph.D.()
    antropologie sebevraždy, Republika Altaj, Sibiř, lov, divoká prasata
    Tel.: +420 222 828 607, e-mail: broz@eu.cas.cz
   • Mgr. Helena Březinová, Ph.D. (ARÚ)
    technologie textilní výroby
    tel.: 266 009 450, e-mail: brezinova@arup.cas.cz
   • Mgr. Martina Čechová, Ph.D.(SLÚ)
    byzantologie, byzantská archeologie
    tel.: 224 800 261, e-mail: cechova@slu.cas.cz
   • Mgr. Martina Čížková, Ph.D. (ARÚ)genetika člověka
    tel.: 257 014 313, e-mail: cizkova@arup.cas.cz
   • Mgr. David Daněček(ARÚ)
    metody archeologické terénní prospekce
    tel.: 728 931 857, e-mail: danecek@arup.cas.cz
   • Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D. (ARÚ)
    archeometrie, paleoekonomie, geografické informační systémy, sociální simulace v archeologii
    tel.: 257 014 407, e-mail: danielisova@arup.cas.cz
   • PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D. (ARÚ)
    zaměření na celé období pozdní doby kamenné
    tel.: 257 014 374, e-mail: dobes@arup.cas.cz
   • PhDr. Jiří Doležel (ARÚB)
    dějiny osídlení vrcholného středověku, montánní archeologie
    tel.: 541 514 116, e-mail: dolezel@arub.cz
   • PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D. (ARÚ)
    krajinná archeologie, enviromentální archeologie, paleoklima, GIS, radiokarbonové datování, starší doba železná
    tel.: 257 014 354, e-mail: dreslerova@arup.cas.cz
   • prof. Mgr. Viktor Černý, Ph.D.(ARÚ)
    historická antropologie a biologická antropologie pravěku. Morfologie a molekulárně biologické jevy u lidských populací. Pohlavní dimorfismus extrapelvických znaků pravěkých a středověkých populací, strukturální podobnosti a fylogenetické vazby mitochondriálních DNA sekvencí a interpretace genetických vzdáleností.
    tel.: 257 014 304, e-mail: cerny@arup.cas.cz
   • Mgr. Michal Ernée, Ph.D., DSc. (ARÚ)
    počátky doby bronzové v Evropě
    tel.: 257 014 346, e-mail: ernee@arup.cas.cz
   • Martin Fotta, Ph.D. ()
    Romové, Brazílie, ekonomická antropologie, diaspora, rasa a racializace
    tel.: +420 222 828 607, e-mail: fotta@eu.cas.cz
   • PhDr. Jan Frolík, CSc. (ARÚ)
    výzkum Pražského hradu, výzkum městských jader, teorie terénního výzkumu a jeho dokumentace
    tel.: 224 373 271, e-mail: frolik@arup.cas.cz
   • PhDr. Věra Frolcová, CSc. ()
    historická etnologie, etnomuzikologie, česká lidová duchovní píseň, koleda, kramářská píseň
    tel.: +420 532 290 272, e-mail: vera.frolcova@iach.cz
   • prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc. (ARÚ)
    letecká archeologie, laserové letecké snímkování
    tel.: 257 014 409, e-mail: gojda@arup.cas.cz
   • Mgr. Jana Gryc (ARÚB)
    archeologie raného a vrcholného středověku
    e-mail: janaslowioczek@seznam.cz
   • Mgr. Jan Hasil, Ph.D. (ARÚ)
    raně středověká archeologie, archeologie modernity a industriální archeologie
    tel.: 257 014 379, e-mail: hasil@arup.cas.cz
   • RNDr. Iva Herichová, Ph.D. (ARÚ)
    geologie v archeologii, rekonstrukce georeliéfu, výzkum Pražského hradu
    tel.: 224 373 350, e-mail: herichova@arup.cas.cz
   • Mgr. Filip Herza, Ph.D. ()
    historická antropologie, post/koloniální dějiny střední a východní Evropy, dějiny populární kultury, disability history, dějiny vědy a vědění
    tel.: +420 222 828 602, e-mail: herza@eu.cas.cz
   • Mgr. Marek Hladík, Ph.D. (ARÚB)
    archeologie raně středověkých center, sídelní a krajinná archeologie, počítačová podpora v archeologii
    tel.: 518 121 423, e-mail: hladik@arub.cz
   • PhDr. Markéta Holubová, Ph.D. ()
    etnologie, lidová duchovní kultura, poutnictví, kramářské tisky, jezuitský řád
    tel.: +420 222 828 603, e-mail: holubova@eu.cas.cz
   • Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (ARÚ)
    posuzování kvality a rekonstrukce výroby kovových archeologických artefaktů pomocí metalografických metod, archeometalurgie
    tel.: 266 009 391, e-mail: hosek@arup.cas.cz
   • Mgr. Miloslav Chytráček, Ph.D. (ARÚ)
    archeologie doby železné, sídelní archeologie, archeologie elit, mohyly, hradiště
    tel.: 257 014 345, e-mail: chytracek@arup.cas.cz
   • RNDr. Petr Jehlička, Ph.D. ()
    neformální potravinové ekonomiky, udržitelná spotřeba, každodenní environmentalismus, geopolitika produkce poznání
    tel.: +420 222 828 601, e-mail: jehlicka@eu.cas.cz
   • doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (ARÚ)
    mladší a pozdní doba bronzová, archeometalurgie mědi a bronzu, sídelní archeologie
    tel.: 257 014 331, e-mail: jiran@arup.cas.cz
   • PhDr. Luboš Kafka ()
    lidové umění, podmalby, na skle, betlémářství
    tel.: +420 222 828 603, e-mail: kafka@eu.cas.cz
   • Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (ARÚB)
    archeologie doby římské, archeologie římského barbarika, archeologická prospekce
    tel.: 519 517 107, e-mail: komoroczy@arub.cz
   • doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (ARÚB)
    archeologie raného a vrcholného středověku, středověké fortifikace, středověká materiální kultura, militaria
    tel.: 515 911 181, e-mail: kouril@arub.cz
   • Matěj Kratochvíl, Ph.D. ()
    etnomuzikologie, evropská lidová hudba, historie zvukového záznamu, hudba 20. století
    tel.: +420 222 828 508, e-mail: kratochvil@eu.cas.cz
   • RNDr. Roman Křivánek (ARÚ)
    geofyzika v archeologii, terénní průzkum a ochrana archeologických památek, historická kartografie, rekonstrukce krajiny
    tel.: 257 014 333, e-mail: krivanek@arup.cas.cz
   • Mgr. Markéta Končelová, Ph.D.(ARÚ)
    Neolitic, field archaeology
    tel.: 327 511 731, e-mail: koncelova@arup.cas.cz
   • Mgr. Radka Kozáková, Ph.D.(ARÚ)
    palynologie, rekonstrukce krajiny v archeologii
    tel.: 257 014 309, e-mail:kozakova@arup.cas.cz
   • Mgr. et Mgr. Jana Krčmářová, Ph.D.()
    ekologická antropologie, agrolesnictví, tradiční zemědělství a ekologické znalosti
    tel.: 222 828 604, e-mail: jana.krcmarova@yahoo.com
   • PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc. (ARÚ)
    archeologická teorie a metoda, informační systémy v archeologii, sídelní a krajinná archeologie, archiv ARÚ, povrchový průzkum, GIS, doba bronzová
    tel.: 257 014 387, e-mail: kuna@arup.cas.cz
   • doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D., (ARÚ)
    neolit, nezapsaná minulost, vztah archeologie, etnologie a historie
    tel.: 257 014 363, e-mail: kvetina@arup.cas.cz
   • Mgr. René Kyselý (ARÚ)
    archeozoologie, osteologie
    tel.: 257 014 307, 257 014 303, e-mail: kysely@arup.cas.cz
   • Mgr. Michaela Látková, Ph.D. (ARÚB)
    archeobotanika, přírodní prostředí, archeologie raného středověku
    tel.: 518 121 429, e-mail: latkova@arub.cz
   • Mgr. Petr Limburský, Ph.D., (ARÚ)
    specializace na období od konce eneolitu po dobu bronzovou a interpretaci přírodovědných analýz v archeologii
    tel.: 257 014 365, e-mail: limbursky@arup.cas.cz
   • Mgr. Zuzana Loskotová, Ph.D.(ARÚB)
    archeologie doby římské a doby stěhování národů, archeologie římského barbarika, archeologická prospekce
    tel.: 515 911 137, e-mail: loskotova@arub.cz
   • PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D. ()
    kulturní krajina, environmentální historie, etnicita, kulturní dědictví, toponomastika
    tel.: +420 737 314 312, e-mail: macha@eu.cas.cz
   • Mgr. Drahomíra Malyková, Ph.D.(ARÚ)
    metodika archeologických terénních výzkumů a jejich dokumentace, lidské kosterní ostatky v archeologických situacích
    tel.: 737 977 798, e-mail: malykova@arup.cas.cz
   • Mgr. Jan Mařík, Ph.D.,(ARÚ)
    legislativa archeologické památkové péče, raný středověk – hradiště a hmotná kultura
    tel.: 257 014 329, e-mail: marik@arup.cas.cz
   • Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D. (ARÚ)
    výzkum Pražského hradu, pozdně antická a raně středověká architektura
    tel.: 224 373 350, e-mail: marikova@arup.cas.cz
   • Mgr. Marian Mazuch, Ph.D. (ARÚB)
    archeologie raně středověkých center, sídelní a krajinná archeologie
    tel.: 518 121 422, e-mail: mazuch@arub.cz
   • Mgr. Jana Nosková, Ph.D. ()
    orální historie, biografická metoda, kolektivní paměť, Němci v/z České republiky
    tel.: +420 532 290 265, e-mail: jana.noskova@iach.cz
   • Mgr. David Novák, Ph.D. (ARÚ)
    informační systémy, GIS, archiv ARÚ, archeologie středověkých hradů a tvrzí
    tel.: 257 014 379, e-mail: novak@arup.cas.cz
   • Mgr. Martin Novák, Ph.D. (ARÚB)
    evropský a světový paleolit, struktura paleolitických sídlišť
    tel.: 519 517 637, e-mail: novak@arub.cz
   • RNDr. Miriam Nývltová-Fišáková, Ph.D. (ARÚB)
    paleontologie, zooarcheologie, paleoekologie
    tel.: 515 911 118, e-mail: nyvltova@arub.cz
   • PhDr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D. ()
    slovesná folkloristika, tradiční a moderní pověsti, lidové pohádky, kroatistika
    tel.: +420 234 612 611, e-mail: jotcenasek@yahoo.com
   • Mgr. Kateřina Papáková, Ph.D. (ARÚB)
    archeologie neolitu a eneolitu, sídelní a krajinná archeologie
    tel.: 553 821 602, e-mail: papakova@arub.cz
   • Mgr. Michal Pavlásek, Ph.D. ()
    nucená migrace, kolektivní paměť, Češi v zahraničí, imigranti
    tel.: +420 532 290 272, e-mail: m.pavlasek@gmail.com
   • doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. ()
    tradiční zvyky a obyčeje v české společnosti
    tel.: +420 222 828 604, e-mail: petranova@eu.cas.cz
   • Mgr. Adéla Pokorná, Ph.D.(ARÚ)
    archeobotanika, makrozbytková analýza
    tel.: 224 373 315, e-mail: pokorna@arup.cas.cz
   • PhDr. Lumír Poláček, CSc. (ARÚB)
    archeologie raného středověku a raně středověkých center, říční archeologie, paleoekologie
    tel.: 518 121 420, 515 911 102, e-mail: polacek@arub.cz
   • PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D. ()
    slovesná folkloristika, dětský folklor, Češi v zahraničí
    tel.: +420 532 290 265, e-mail: jana.pospisilova@iach.cz
   • PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (ARÚB)
    archeologie raně středověkých center, středověkých měst, fortifikací a sakrální architektury, hmotná kultura středověku
    tel.: 777 239 051, e-mail: prochazka@arub.cz
   • PhDr. Naďa Profantová, CSc. (ARÚ)
    starší a střední doba hradištní, společenská elita, styky s Avary
    tel.: 257 014 317, e-mail: profantova@arup.cas.cz
   • Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D., (ARÚ)
    období neolitu, zaměření zejména na období kultury s vypíchanou keramikou a na kamennou industrii
    tel.: 257 014 343, e-mail: ridky@arup.cas.cz
   • doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. (ARÚ)
    doba laténská a starší doba římská, sídelní archeologie, studium pravěké keramiky
    tel.: 257 014 356, e-mail: salac@arup.cas.cz
   • dr. Jakub Sawicki (ARÚ)
    pozdně středověká a raně novověká archeologie, materiální kultura
    tel.: 257 014 323, e-mail: sawicki@arup.cas.cz
   • doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D. (ARÚB)
    evropská a světová paleoantropologie, etnoarcheologie a archeozoologie
    tel.: 519 571 637, e-mail: sazelova@arub.cz
   • Mgr. Zita Skořepová, Ph.D. ()
    hudebně-antropologický výzkum, urbánní etnomuzikologie, hudba menšin a cizineckých komunit
    tel.: 222 828 506, e-mail: skorepova@eu.cas.cz
   • Daniel Sosna, Ph.D. ()
    ekonomická antropologie, garbologie, odpad, zbavování se věcí
    tel.: +420 222 828 609, e-mail: sosna@eu.cas.cz
   • doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc. ()
    etnochoreologie, taneční antropologie, folklorismus, hudebně taneční festivity, nehmotné kulturní dědictví
    tel.: +420 222 828 507, mail: stavelova@eu.cas.cz
   • RNDr. Barbora Strouhalová, Ph.D.(ARÚ)
    geoarcheologie
    tel.: 257 014 315, e-mail: struhalova@arup.cas.cz
   • Mgr. Michal Šípoš, Ph.D. ()
    antropologie násilí, uprchlická studia, politická antropologie, etika a metodologie antropologického výzkumu
    tel.: 222 828 607, e-mail: Michal.Sipos@gmail.com
   • Mgr. Eva Šipöczová, Ph.D. ()
    současná slovesnost, narativní kultura, studium komiky, paměť a narativní kultura
    tel.: +420 532 290 267, e-mail: esipoczova@gmail.com
   • Ing. Petr Škrdla, Ph.D., DSc. (ARÚB)
    evropský a světový paleolit, počátky mladého paleolitu, prospekce paleolitických sídlišť
    tel.: 515 911 132, e-mail: skrdla@arub.cz
   • PhDr. Kateřina Tomková (ARÚ)
    raný středověk, výzkum Levého Hradce a Pražského hradu
    tel.: 224 373 350, e-mail: tomkova@arup.cas.cz
   • doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. ()
    česká lidová kultura
    tel.: +420 220 303 923, e-mail: tyllner@eu.cas.cz
   • doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. ()
    migrace, Češi v zahraničí, menšiny, Romové, urbánní antropologie, antropologie Evropy, nacionalismus
    tel.: +420 222 828 606, e-mail: uherek@eu.cas.cz
   • Mgr. Jiří Unger(ARÚ)
    archeologická dokumentace, letecká archeologie (drony), virtuální rekonstrukce v archeologii
    tel.: 257 014 362, e-mail:unger@arup.cas.cz
   • Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D. (ARÚB)
    archeologie raného středověku, raně středověká materiální kultura, šperk
    tel.: 515 911 132, e-mail: ungerman@arub.cz
   • Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D., (ARÚ)
    středověká archeologie s důrazem na raný středověk, výzkum Vyšehradu, archeologie pouštních oblastí
    tel.: 257 014 316, e-mail: varadzin@arup.cas.cz
   • Mgr. Filip Velímský, Ph.D.(ARÚ)
    středověká archeologie, montánní archeologie, Kutná Hora
    tel.: 327 511 731, e-mail: velimsky@arup.cas.cz
   • PhDr. Natalie Venclová, DrSc. (ARÚ)
    doba železná, pravěké sídlištní, industriální a rituální aktivity, prostorová archeologie
    tel.: 257 014 342, e-mail: venclova@arup.cas.cz
   • Mgr. Marek Vlach, Ph.D.(ARÚB)
    archeologie doby římské, archeologie římského barbarika, archeologická prospekce
    tel.: 515 911 123, e-mail: vlach@arub.cz
   • PhDr. Radka Šumberová, Ph.D. (ARÚ)
    sídelní archeologie, problematika zpracování velkých keramických souborů
    tel.: 327 511 730, e-mail: sumberova@arup.cas.cz
   • PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D. ()
    etnomuzikologie, folklor, folklorismus, etnokulturní tradice, etnické stereotypy v lidové kultuře
    tel.: +420 532 290 273, e-mail: uhlikova@seznam.cz
   • PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D.()
    etnomuzikologie, etnochoreologie; strukturální analýza, historické prameny lidové písně a instrumentální hudby, hudební a taneční folklorismus
    tel.: +420 222 828 506, e-mail: vejvoda@eu.cas.cz
   • PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. ()
    tradiční zemědělství, environmentální dějiny, lidová architektura, dějiny lesů a lesnictví, lidová architektura, řemesla, antropologie krajiny, dějiny etnologie
    tel.: +420 222 828 503, e-mail: jiri.woitsch@post.cz
   • Mgr. Eliška Zazvonilová(ARÚ)
    antropologie, analýza určení věku historických populací
    tel.: 257 014 312, e-mail: zazvonilova@arup.cas.cz
   • Mgr. Petr Žákovský, Ph.D. (ARÚB)
    projevy vojenství v hmotné kultuře středověku, hmotná kultura šlechtických sídel
    tel.: 515 911 166, e-mail: zakovsky@arub.cz

  • Ekonomie
   • Stanislav Anatolyev, Ph.D. (NHÚ)
    ekonometrie (metoda momentů, nestandartní asymptotické metody a modelování časových řad)
    tel.: + 420 224 005 229, e-mail: stanislav.anatolyev@cerge-ei.cz
   • Matěj Bajgar, DPhil. (NHÚ)
    mezinárodní ekonomie, odvětvová ekonomie, ekonomie inovací
    tel.: +420 224 005 172, e-mail: matej.bajgar@cerge-ei.cz
   • doc. PhDr. Michal Bauer, Ph.D. (NHÚ)
    rozvojová mikroekonomie, experimentální ekonomie, behaviorální ekonomie
    tel.: +420 224 005 130, e-mail: michal.bauer@cerge-ei.cz
   • Alena Bičáková, Ph.D. (NHÚ)
    ekonomie práce, spotřebitelské úvěry a portfolia domácnosti, aplikovaná mikroekonometrie
    tel.: +420 224 005 200, e-mail: alena.bicakova@cerge-ei.cz
   • doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. (NHÚ)
    etika a ekonomie, etika v podnikatelské sféře a veřejné správě
    e-mail: marie.bohata@cerge-ei.cz
   • Radim Boháček, Ph.D. (NHÚ)
    všeobecný rovnovážný model s heterogenními hráči, optimální fiskální a monetární vládní politika, dynamická makroekonomická teorie
    tel.: +420 224 005 194, e-mail: radim.bohacek@cerge-ei.cz
   • Danijela Vuletić Ćugalj, Ph.D. (NHÚ)
    behaviorální ekonomie, experimentální ekonomie, ekonomie zdravotnictví
    tel.: +420 224 005 147e-mail: dvuletic@cerge-ei.cz
   • Miroslava Federičová, Ph.D. (NHÚ)
    ekonomie vzdělávání, aplikovaná mikroekonomie, ekonometrie
    tel.: +420 224 005 198e-mail: miroslava.federicova@cerge-ei.cz
   • prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., DSc. (NHÚ)
    aplikovaná ekonometrie, aplikované finance (korporátní finance, finanční ekonometrie), bankovnictví, veřejné finance a statistika
    tel.: +420 224 005 119, e-mail: jan.hanousek@cerge-ei.cz
   • doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. (NHÚ)
    behaviorální ekonomie, experimentální ekonomie, ekonomie rozvoje
    Tel.: +420-224 005 149, e-mail: julie.chytilova@cerge-ei.cz
   • Ole Jann, Ph.D. (NHÚ)
    Ekonomická teorie, ekonomie infomace, finanční trhy, evoluční ekonomie
    tel.: +420 224 005 156, e‐mail: ole.jann@cerge‐ei.cz
   • Byeongju Jeong, Ph.D. (NHÚ)
    makroekonomie, aplikovaná teorie, ekonomický růst a rozvoj, mezinárodní ekonomie
    tel.: +420 224 005 233, e-mail: byeongju.jeong@cerge-ei.cz
   • prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (NHÚ)
    aplikovaná mikroekonomie, ekonometrie, ekonomie práce, ekonomická transformace
    tel.: +420 224 005 139, e-mail: stepan.jurajda@cerge-ei.cz
   • Klára Kalíšková, Ph.D. (NHÚ)
    ekonomie práce, aplikovaná mikroekonomie, evaluace
    tel.: +420 224 005 227e-mail: klara.kaliskova@cerge-ei.cz
   • doc. Marek Kapička, Ph.D. (NHÚ)
    makroekonomie, veřejné finance, ekonomická teorie, teorie kontraktů
    tel.: +420 224 005 238, e-mail: marek.kapicka@cerge-ei.cz
   • doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc. (NHÚ)
    makroekonomická teorie, monetární ekonomie, růst a hospodářský cyklus, model s heterogenními hráči, početní metody v makroekonomii
    tel.: +420 224 005 186, e-mail: michal.kejak@cerge-ei.cz
   • Pavel Kocourek, Ph.D. (NHÚ)
    teorie her
    tel.: +420 224 005 325e-mail: pavel.kocourek@cerge-ei.cz
   • Vasily Korovkin, Ph.D. (NHÚ)
    teorie průmyslové organizace, politická ekonomie, rozvojová ekonomika
    tel.: +420 224 005 176, e‐mail: vasily.korovkin@cerge‐ei.cz
   • Ing. René Levínský, Ph.D. (NHÚ)
    teorie her, behaviorální ekonomie a finance, politická ekonomie
    tel.: +420 224 005 114, e‐mail: rene.levinsky@cerge‐ei.cz
   • doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D. (NHÚ)
    makroekonomie, ekonomie informace (hlavně teorie racionální nepozornosti), behaviorální ekonomie
    tel.: +420 224 005 154, e-mail: filip.matejka@cerge-ei.cz
   • Andreas Menzel, Ph.D.(NHÚ)
    empirická mikroekonomie, rozvojová a organizační ekonomie, ekonomie práce
    tel.: +420 224 005 211, e-mail: andreas.menzel@cerge-ei.cz
   • doc. Nikolas Mittag, Ph.D.(NHÚ)
    aplikovaná ekonometrie, mikroekonomie, veřejná ekonomie, hodnocení program
    tel.: +420 224 005 128, e-mail: nikolas.mittag@cerge-ei.cz
   • Martina Miotto, Ph.D. (NHÚ)
    rozvojová ekonomie a ekonomická historie
    tel.: +420 224 005 149e-mail: martina.miotto@cerge-ei.cz
   • doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. (NHÚ)
    ekonomie práce, (nezaměstnanost, nabídka práce, politika trhu práce, lidský kapitál, sociální programy), ekonomie školství a vzdělávání (veřejné školství versus školství soukromé, kvalita vzdělávání, efektivita a rovnost, selektivnost), bibliometrie
    tel.: +420 224 005 175, e-mail: daniel.munich@cerge-ei.cz
   • Christian Ochsner, Ph.D. (NHÚ)
    kvantitativní hospodářské dějiny, politická ekonomie, ekonomická geografie, ekonomika kultury
    tel.: +420 224 005 173, e‐mail: christian.ochsner@cerge‐ei.cz
   • Filip Pertold, Ph.D. (NHÚ)
    aplikovaná mikroekonometrie, ekonomie veřejného sektoru, ekonomie práce a ekonomie zdravotnictví
    tel.: +420 224 005 113, e-mail: filip.pertold@cerge-ei.cz
   • doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.(NHÚ)
    ekonomie práce, mezinárodní migrace, etická diverzita, gender, mzdy a nerovnost
    tel.: +420 224 005 191, e-mail: mariola.pytlikova@cerge-ei.cz
   • Ondřej Rydval, Ph.D.(NHÚ)
    experimentální a behaviorální ekonomie, experimentální metodologie a kognitivní vědy
    tel.: +420 224 005 132, e-mail: ondrej.rydval@cerge-ei.cz
   • Veronika Selezneva, Ph.D.(NHÚ)
    makroekonomie, finance
    tel.: +420 224 005 188, e-mail: veronika.selezneva@cerge-ei.cz
   • Mgr. Ing. Vilém Semerák, Ph.D. (NHÚ)
    mezinárodní obchod, ekonomické reformy a rozvojová ekonomika (se specializací na Čínu a jihovýchodní Asii)
    tel.: +420 224 005 199, e-mail: vilem.semerak@cerge-ei.cz
   • Ctirad Slavík, Ph.D. (NHÚ)
    makroekonomie, veřejné finance, finanční ekonomie
    tel.: +420 224 005 121, e‐mail: ctirad.slavik@cerge‐ei.cz
   • doc. Sergey Slobodyan, Ph.D. (NHÚ)
    DSGE modely, adaptivní učení, růstové modely, mikrosimulace trhů
    tel.: +420 224 005 230, e-mail: sergey.slobodyan@cerge-ei.cz
   • Michael L. Smith, Ph.D. (NHÚ)
    vzdělávání a nerovnosti ve vzdělání, sociální rozvrstvení, lobbing, financování stran, demokratická vláda
    tel.: +420 224 005 109, e-mail:michael.smith@cerge-ei.cz
   • Ing. Martin Srholec, Ph.D. (NHÚ)
    ekonomie inovací, ekonomická geografie a rozvojová studia
    tel.: +420 224 005 155, e-mail: martin.srholec@cerge-ei.cz
   • doc. Mgr. Jakub Steiner, Ph.D.(NHÚ)
    ekonomická teorie a teorie her
    tel.: +420 224 005 182, e-mail: jakub.steiner@cerge-ei.cz
   • prof. Jan Švejnar, Ph.D. (NHÚ)
    ekonomická transformace, výkonnost podniku, analýza trhu práce
    e-mail: jan.svejnar@cerge-ei.cz
   • Paolo Zacchia, Ph.D. (NHÚ)
    Produktivita a inovace, sítě, ekonomická geografie, aplikovaná ekonometrie
    Tel.: +420 224 005 174, e‐mail: paolo.zacchia@cerge‐ei.cz
   • PhDr. Jan Zápal, Ph.D. (NHÚ)
    politická ekonomie, behaviorální politická ekonomie, ekonomické teorie, modely dynamického vyjednávání
    Tel.: +420-224 005 107, email: jan.zapal@cerge-ei.cz
   • doc. Ing. Petr Zemčík, Ph.D. (NHÚ)
    finanční ekonomie, ekonometrie, nemovitostní finance
    e‐mail: petr.zemcik@cerge‐ei.cz
   • doc. Krešimir Žigić, Ph.D. (NHÚ)
    mezinárodní obchod, teorie průmyslové organizace, aplikovaná mikroekonomie
    tel.: +420 224 005 245, e-mail: kresimir.zigic@cerge-ei.cz

  • Filozofie
   • Mgr. Pavel Arazim(FLÚ)
    analytická filosofie, filosofická logika
    tel.: 221 183 354, e-mail: arazim@flu.cas.cz
   • Teresa R. Baron (FLÚ)
    reproduktivní etika (včetně terapeutického a neterapeutického výzkumu), mateřství/porodnictví, lékařská etika, feministická etika
    e-mail: teresa.rachel.baron@gmail.com
   • prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc. (FLÚ)
    Masaryk, ideologické a politické otázky v evropském i domácím kontextu, Patočka a H. Arendtová, fenomenologická ontologie, filosofie dějin, česká státní idea, Evropská unie
    tel.: 221 183 353, e-mail: bednar@flu.cas.cz
   • PhDr. Jiří Beneš(FLÚ)
    dílo J. A. Komenského, dějiny vzdělanosti raného novověku
    tel.: 221 183 565, e-mail: benes@ics.cas.cz
   • Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D. (FLÚ)
    současná francouzská filosofie, Levinas, etika a politická filosofie, estetika
    tel.: 221 183 358, e-mail: bierhanzl@flu.cas.cz
   • Pavel Blažek, Dr. Phil. (FLÚ)
    praktická filozofie ve středověku, dějiny manželství
    tel.: 221183572, e-mail: blazek@flu.cas.cz
   • Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D. (FLÚ)
    antická filozofie, rétorika, sofisté, Aristoteles, Platón
    tel.: 734 378 247, e-mail: bohacek@flu.cas.cz
   • Mgr. Jan A. Dus, Th.D. (FLÚ)
    raná křesťanská literatura
    tel.: 221 988 413, e-mail: jadus@etf.cuni.cz
   • Geoffrey Dierckxsens, Ph.D. (FLÚ)
    bioetika, hermeneutika, fenomenologie, Ricoeur, kontinentální filosofie
    tel.: 735 124 080, e-mail: dierckxsens@flu.cas.cz
   • Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. (FLÚ)
    filozofie 16. a 17. století, druhá scholastika, starší dějiny logiky, analytická filozofie náboženství
    tel.: 221183574, e-mail: peter.dvorak@flu.cas.cz
   • RNDr. Adolf Filáček, CSc. (FLÚ)
    vědní politika EU v oblasti sociálních věd a humanitních oborů
    tel.: 221 183 347, e-mail: filacek@kav.cas.cz
   • Mgr. Jan Frei, Ph.D. et Ph.D. (FLÚ)
    filosofie J. Patočky, archiv a edice díla J. Patočky
    tel.: 221 183 539, e-mail: frei@cts.cuni.cz
   • doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D. (FLÚ)
    filosofie 18. 20. století, literární teorie, teorie psychoanalýzy, lingvistika znakových jazyků
    tel.: 221 183 358, e-mail: fulka@flu.cas.cz
   • Mgr. Petr Glombíček, Ph.D. (FLÚ)
    filozofie 17. a 18. století, analytická filozofie (zvláště Wittgenstein)
    tel.: 221 183 580, e-mail: glomb@flu.cas.cz
   • Joseph Grim Feinberg, M.A., Ph.D. (FLÚ)
    český marxistický humanismus, disent a analýza systému sovětského typu, politická a sociální filosofie
    tel.: 792 523 274, e-mail: feinberg@flu.cas.cz
   • doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (FLÚ)
    kritická teorie (Frankfurtská škola), neomarxismus, populismus, politická a sociální filosofie
    tel.: 234 612 318, e-mail: hauser@flu.cas.cz
   • doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc. (FLÚ)
    filozofie vědy
    tel.: 221 183 328, e-mail: havlik@flu.cas.cz
   • doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. (FLÚ)
    sociální a politická filosofie, kritická teorie společnosti, globální studia
    tel.: 221 183 349, e-mail: hrubec@flu.cas.cz
   • Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D. (FLÚ)
    filozofie mysli, kognitivní věda
    tel.: 221 183 242, e-mail: hvorecky@flu.cas.cz
   • PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D. (FLÚ)
    filosofie mysli a vědomí, etika (zvl. bioetika a etika nových technologií), estetika a filosofie umění, ateismus
    tel.: 739 639 657, e-mail: hribek@flu.cas.cz
   • Ing. PhDr. Jiří Chotaš, Ph.D. (FLÚ)
    filozofie 17. a 18. století (zvláště Hobbes a Kant), politická filozofie
    tel.: 221 183 334, e-mail: jchotas@flu.cas.cz
   • Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c. (FLÚ)
    fenomenologie, archiv a edice díla J. Patočky
    tel.: 608 849 585, e-mail: chvatik@cts.cuni.cz
   • Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D. (FLÚ)
    Husserlova fenomenologie, Brentano a jeho škola, filosofie vědomí, Hume, Kant
    tel.: 221 183 326, e-mail: janousek@flu.cas.cz
   • PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc. (FLÚ)
    klasická filologie, raně křesťanská literatura, latinská patristika a hagiografie
    tel.: 234 612 304, e-mail: kitzler@ics.cas.cz
   • Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D. (FLÚ)
    filosofie umění, filosofie literatury, teorie interpretace
    tel.: 221 183 242, e-mail: koblizek@flu.cas.cz
   • Mgr. Petr Kouba, Ph.D. (FLÚ)
    filosofie medicíny, filosofická reflexe psychologie a psychiatrie, fenomenologie, sociální kritika a postavení menšin
    tel.: 221 183 318, e-mail: kouba@flu.cas.cz
   • RNDr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D. (FLÚ)
    současné etické teorie, umění a filosofie, veřejný prostor a veřejné instituce, aplikovaná filosofie
    tel.: 221 183 326, e-mail: koubova@flu.cas.cz
   • prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. (FLÚ)
    filozofie jazyka a teorie poznání
    tel.: 221 183 242, e-mail: kotatko@flu.cas.cz
   • Mgr. Jan Kuneš, Ph.D. (FLÚ)
    německý idealismus (zvláště Kant) a jeho reflexe v současné filozofii (Dieter Henrich)
    tel.: 221 183 334, e-mail: kunes@flu.cas.cz
   • Mgr. Petr Kužel, Ph.D.(FLÚ)
    česká a francouzská filosofie 2. pol. 20. století, politická filosofie, marxismus, postmarxismus, Louis Althusser, Egon Bondy
    tel.: 739 048 055, e-mail: kuzel@flu.cas.cz
   • prof. PhDr. Ladislav Kvasz, Dr. (FLÚ)
    filozofie vědy, teorie poznání
    tel.: 221 183 242, e-mail: kvasz@flu.cas.cz
   • Mgr. Ivan Landa, Ph.D.(FLÚ)
    česká filosofie, politická a sociální filosofie, dějiny marxismu, německý idealismus
    tel.: 221 183 312, e-mail: landa@flu.cas.cz
   • PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.(FLÚ)
    sociální filosofie a teorie, elity a oligarchie, postkolonialismus, české sociologické myšlení 2. pol. 20. století
    tel.: 605983616, e-mail: lansky@flu.cas.cz
   • PhDr. Petr Machleidt, Ph.D. (FLÚ)
    koncepce a metody hodnocení dopadů využívání technologií
    tel.: 221 183 345, e-mail: machleidt@flu.cas.cz
   • RNDr. Ondrej Majer, CSc. (FLÚ)
    teorie her, vícehodnotové logiky, epistemické logiky, logika otázek
    tel.: 221 183 354, e-mail: majer@flu.cas.cz
   • Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D. (FLÚ)
    antická filozofie
    tel.: 221 183 574, e-mail: mikes@flu.cas.cz
   • doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. (FLÚ)
    fenomenologie, filosofie a prostor, filosofie umění, ontologie, filosofie náboženské zkušenosti
    tel.: 221 183 326, e-mail: nitsche@flu.cas.cz
   • doc. Karel Novotný, Ph.D., prom. fil., M.A., DSc.(FLÚ)
    fenomenologie, Patočka, současná filozofie francouzská a německá, filosofická antropologie
    tel.: 221 183 326, e-mail: novotnyk@flu.cas.cz
   • doc. Václav Němec, Ph.D. (FLÚ)
    antická a středověká filozofie, politická filosofie a filosofie práva
    tel.: 776 133 785, e-mail: nemec@flu.cas.cz
   • Mgr. Petr Pavlas, Ph.D. (FLÚ)
    dějiny metafor a metaforologie, dějiny ideje dokonalého jazyka, komeniologie
    tel.: 221 183 311, e-mail: pavlas@flu.cas.cz
   • PhDr. Zuzana Parusniková, CSc. (FLÚ)
    dějiny filozofie, teorie poznání
    tel.: 221 183 353, e-mail: parusnikova@flu.cas.cz
   • doc. PhDr. Jiří Pechar (FLÚ)
    současná filozofie francouzská a německá, literární teorie, teorie psychoanalýzy
    tel.: 221 183 324, e-mail: pechar@flu.cas.cz
   • prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (FLÚ)
    logika, formální sémantika, analytická filozofie
    tel.: 221 183 321, e-mail: peregrin@flu.cas.cz
   • Mgr. Vít Pokorný, Ph.D. (FLÚ)
    kognitivní a teoretická antropologie, torie vědomí
    tel.: 221 183 326, e-mail: pitvok@email.cz
   • Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. (FLÚ)
    filosofická logika, logika otázek, neklasické logiky
    tel.: 221 183 354, e-mail: puncochar@flu.cas.cz
   • Mgr. Martin Ritter, Ph.D. (FLÚ)
    Theodor Adorno, Walter Benjamin, Jan Patočka, fenomenologie, kritické teorie, mediální filosofie, mediální antropologie
    tel.: 221 183 326, e-mail: ritter@flu.cas.cz
   • Robin Rollinger, Ph.D. (FLÚ)
    Brentano a jeho škola, rakouská filosofie 19. století
    tel.: 221 183 326, e-mail: robinrollinger@yahoo.com
   • Mgr. Jiří Růžička, Ph.D. (FLÚ)
    filosofie dějin, dějiny idejí, marxismus, neoliberalismus
    tel.: 221 183 593, ruzicka@flu.cas.cz
   • PhDr. Věra Schifferová, CSc. (FLÚ)
    filozofické aspekty komeniologie, Komenský v díle Jana Patočky
    tel.: 221 183 340, e-mail: schifferova@flu.cas.cz
   • PhDr. Ing. Jan Svoboda, Ph.D. (FLÚ)
    česká filosofie (Masaryk), pozitivismus, strukturalismus, fenomenologie
    tel.: 221 183 243, e-mail: sovobodaj@flu.cas.cz
   • PhDr. Vladimír Svoboda, CSc. (FLÚ)
    deontická logika, filosofie logiky
    tel.: 221 183 321, e-mail: svoboda@flu.cas.cz
   • doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.(FLÚ)
    antická filozofie, filozofie umění
    tel.: 221 183 242, e-mail: karel.thein@ff.cuni.cz
   • Mgr. Petr Urban, Ph.D. (FLÚ)
    fenomenologie, Husserl, feministická etika, etika státní správy
    tel.: 221 183 326, e-mail.: urban@flu.cas.cz
   • PhDr. Marta Vlasáková, Ph.D. (FLÚ)
    dějiny logiky, Bernard Bolzano
    tel.: 221 183 321, e-mail: marta.vlasakova@flu.cas.cz
   • PhDr. Josef Zumr, CSc. (FLÚ)
    česká filozofie a estetika 19. a 20. století, Herbart a jeho stoupenci, strukturalismus, česká literatura, Klíma, Hrabal
    tel.: 221 183 595, e-mail: zumr@flu.cas.cz

  • Historie
   • PhDr. Marie Bahenská, Ph.D. (MÚA)
    dějiny ženského hnutí, ženských spolků a dívčích škol v českých zemích
    tel.: 286 010 118, e-mail: bahenska@mua.cas.cz
   • PhDr. Lenka Blechová, Ph.D. ()
    klasická filologie, edice středověkých latinských pramenů, dějiny Židů ve středověku
    tel.: 225 443 247, e-mail: blechova@hiu.cas.cz
   • Mgr. Kateřina Bobková-Valentová, Ph.D. ()
    církevní a náboženské dějiny 17. a 18. století, zejména historie jezuitského řádu
    tel.: 225 443 236, e-mail: valentova@hiu.cas.cz
   • PhDr. Jaroslav Boubín, CSc. ()
    náboženské, sociální a politické dějiny husitství, Petr Chelčický
    tel.: 225 443 246, e-mail: boubin@hiu.cas.cz
   • PhDr. Pavel Brodský, CSc. et DSc.(MÚA)
    kodikologie; dějiny knižní malby (iluminované rukopisy), zejména české
    tel.: 286 010 569, e-mail: brodsky@mua.cas.cz
   • Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D. (FLÚ), CMS
    středověká apokalyptika, náboženský radikalismus ve středověku
    tel.: 221 183 245, e-mail: cermanova@flu.cas.cz
   • PhDr. Pavel Cibulka, CSc. ()
    české politické, sociální a kulturní dějiny 2. poloviny 19. století se specializací na problematiku Moravy
    tel.: 532 290 506, e-mail: cibulka@brno.avcr.cz
   • Mgr. Iveta Coufalová (FLÚ)
    raný novověk (především konfesijní problematika ‒ konverze), popularizace dějin, dějiny ve veřejném prostoru
    tel.: 221 183 245, e-mail: coufalova@flu.cas.cz
   • Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D. (ÚSD)
    křesťané a církve v období komunistického režimu v Československu; odpor a soudní represe v Československu 1948-1989, kádrová práce, prověrky a čistky, státem řízená ateizace v Československu před rokem 1989
    tel.: 257 286 368, e-mail: cuhra@usd.cas.cz
   • Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D. (ÚSD)
    moderní židovské dějiny střední a východní Evropy, dějiny holocaustu, jidiš, Československo a jeho uprchlická politika v meziválečné době, inkluzivní dějiny; postavení menšin ve společnosti
    tel.: +420 257 286 350, e-mail: capkova@usd.cas.cz
   • Mgr. Marie Černá, Ph.D.(ÚSD)
    kádrování, prověřování, období tzv. normalizace v ČSSR, Sovětská armáda v Československu 1968-1991
    tel.: +420 257 286 363, e-mail: cernamarie@gmail.com
   • PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph. D. ()
    dějiny papežství v raném novověku; církevní dějiny 16. a 17. století; dějiny církevní diplomacie
    tel.: 532 290 507, e-mail: cernusak@brno.avcr.cz
   • PhDr. Jindřich Dejmek, DSc. ()
    dějiny mezinárodních vztahů ve 20. století, dějiny československé zahraniční politiky
    tel.: 225 443 323, e-mail: dejmek@hiu.cas.cz
   • PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. ()
    dějiny středověku, církevní dějiny středověku, soužití židů a křesťanů ve středověku, digital humanities
    tel.: 601 170 478; 286 892 533, e-mail: dolezal@hiu.cas.cz
   • PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D. ()
    české a slovenské dějiny po roce 1945 se zaměřením na období liberalizace komunistického režimu v 60. letech a nastupující normalizaci; česko-slovenské vztahy
    tel.: 225 443 235, e-mail: doskocil@hiu.cas.cz
   • doc. Mgr. Vratislav Doubek, dr. (MÚA)
    politologie, dějiny 19. a první poloviny 20. století
    tel.: 286 010 560, e-mail: vdoubek@post.cz
   • PhDr. Milan Drápala(ÚSD)
    Československo v období "třetí republiky" (1945-1948) a její ideové proudy, politické angažmá českých levicových kulturních elit ve 20. století (zejména osobnost Vítězslava Nezvala)
    tel.: +420 257 286 344, e-mail: drapala@usd.cas.cz
   • Mgr. Pavla Gkantzios Drápelová, Ph.D. (SLÚ)
    byzantologie (dějiny, archeologie, numismatika), byzantsko-slovanské vztahy
    tel.: 224 800 261, e-mail: drapelova@slu.cas.cz
   • PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D. ()
    panovnický dvůr ve středověku a dvorská kultura, dějiny 13. století
    tel.: 225 443 245, e-mail: dvorackova@hiu.cas.cz
   • doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D., DSc. (MÚA)
    dějiny Akademie věd ČR a jejích předchůdců ve 20. století (dějiny jednotlivých ústavů, význačné osobnosti z řad vědců); životní styl po roce 1945 a vědní politika v 50. a 60. letech 20. století; dějiny výživy
    tel.: 286 010 123, e-mail: franc@mua.cas.cz
   • Mgr. Michal Frankl, Ph.D. (MÚA)
    uprchlíci a uprchlická politika v zemích střední a východní Evropy ve 20. století; dějiny moderního antisemitismu; etnické násilí a holokaust
    tel.: 286 010 556, e-mail: frankl@mua.cas.cz
   • doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc. ()
    dějiny Polska a česko-polské vztahy ve 20. století, polská menšina v Československu, dějiny střední a východní Evropy ve 20. století
    tel.: 532 290 509, e-mail: friedl@hiu.cas.cz
   • PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D. (ÚSD)
    politické a sociální dějiny pozdního státního socialismu a postkomnistické transformace, dějiny parlamentarismu
    tel.: 221 990 635, e-mail: gjuricova@usd.cas.cz
   • PhDr. Alena Hadravová, CSc.(ÚSD)
    dějiny astronomie a dalších exaktních věd ve středověku a raném novověku
    tel.: 221 990 627, e-mail: hadravova@usd.cas.cz, had@sunstel.asu.cas.cz
   • PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D. (MÚA)
    T. G. Masaryk a Edvard Beneš: život, dílo, komemorace; Masarykova rodina a její členové; české dějiny první poloviny 20. století
    tel.: 286 010 585, e-mail: hajkova@mua.cas.cz
   • doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. ()
    dějiny jihoslovanských a dalších balkánských národů, zejména v 19. a 20. století, historie česko-jihoslovanských vztahů; národnostní problematika v oblasti střední a jihovýchodní Evropy
    tel.: 532 290 503, e-mail: hladky@brno.avcr.cz
   • prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. ()
    politické, sociální, hospodářské dějiny českých zemí a habsburské monarchie 1740–1918, dějiny dopravy, dějiny samosprávy
    tel.: 225 443 340, , e-mail: hlavacka@hiu.cas.cz
   • prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.()
    kulturní, intelektuální a vzdělanostní dějiny 16. a 17. století; dějiny raně novověké šlechty
    tel.: 225 443 252
    , e-mail: holy@hiu.cas.cz
   • doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. ()
    sociální dějiny, historická paměť, dějiny meziválečného Československa, dějiny středovýchodní Evropy ve 20. století, historická sociologie
    tel.: 225 443 321, e-mail:holubec@hiu.cas.cz
   • PhDr. Marta Hradilová, Ph.D. (MÚA)
    soupis a studium rukopisů na území České republiky a bohemikálních rukopisů v zahraničí
    tel.: 286 010 572, e-mail: hradilova@mua.cas.cz
   • PhDr. Petr Hrachovec, Ph.D. ()
    náboženské dějiny 16. století; dějiny Lužice; německá reformace
    tel.: 225 443 248, e-mail:
    hrachovec@hiu.cas.cz
   • PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D. ()
    barokní a osvícenští Habsburkové; dějiny politického myšlení; dějiny raně novověké šlechty
    tel.: 225 443 242
    , e-mail: hrbek@hiu.cas.cz
   • PhDr. Eva Irmanová, CSc. ()
    dějiny Maďarska 19. a 20. století v kontextu střední Evropy; česko-slovensko-maďarské vztahy
    tel.: 225 443 323, e-mail: irmanova@hiu.cas.cz
   • Mgr. Jiří Janáč, Ph.D.(ÚSD)
    společnost a životní prostředí v socialistickém Československu; dějiny techniky ve 20. století; voda, vodní hospodářství a vodní stavby z historické perspektivy
    tel.: 221 990 617, e-mail: janac@usd.cas.cz
   • doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (MÚA)
    moderní hospodářské a sociální dějiny; urbánní dějiny; dějiny českého dělnictva; dějiny průmyslového Ostravska; dějiny koncernu Baťa
    tel.: 286 010 564, e-mail: jemelka@mua.cas.cz
   • PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D. (MÚA)
    dějiny německé vzdělanosti v českých zemích ve 20. století, zejména německé Vysoké školy technické v Praze
    tel.: 286 010 115, e-mail: josefovi@mua.cas.cz
   • Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D. (MÚA)
    dějiny vědeckých institucí a orientalistiky; dějiny cestování; hospodářské dějiny se vztahem k Orientu 1918-1938
    tel.: 286 010 111, e-mail: junovamackova@mua.cas.cz
   • Mgr. Jiří Just, Th.D. ()
    dějiny jednoty bratrské; česká předbělohorská šlechta; dějiny knižní kultury
    tel.: 225 443 248, e-mail: just@hiu.cas.cz
   • prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (ÚSD)
    vývoj politického stranictví v Českoslovensaku, tzv. třetí republika (1945-1948); dějiny KSČ
    tel.: 257 286 348, kocian@usd.cas.cz
   • PhDr. Helena Kokešová, Ph.D. (MÚA)
    archivní fondy T. G. Masaryka a E. Beneše
    tel.: 286 010 117, e-mail: kokesova@mua.cas.cz
   • Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (ÚSD)
    Československo v mezinárodním komunistickém hnutí, československo-sovětské a československo-čínské vztahy, KSČ a tzv. globální jih
    tel.: 257 286 350, kolenovska@usd.cas.cz
   • PhDr. Michal Kopeček, Ph.D. (ÚSD)
    politika dějin, politika paměti, národní identita a patriotismus ve střední Evropě, dějiny politického myšlení a politických ideologií, disent před rokem 1989 a post-disent po roce 1989
    tel.: 221 990 631, e-mail: kopecek@usd.cas.cz
   • PhDr. Antonín Kostlán, CSc. (ÚSD)
    represe vůči vědecké obci a vědecký exil v českých zemích v době totalitních režimů 1939-1945 a 1948-1989
    tel.: 221 990 622, kostlan@seznam.cz
   • Mgr. David Kovařík, Ph.D.(ÚSD)
    vývoj a transformace českého pohraničí po roce 1945; migrační pohyb obyvatelstva v českých zemích po roce 1945
    tel.: 541 210 378, e-mail: kovarik@usd.cas.cz
   • Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.(ÚSD)
    dějiny čs. námořní plavby; hospodářské dějiny Československa; sooudobé dějiny cestování a cestovního ruchu; pracovní cesty před rokem 1989; dějiny uměleckých profesí před rokem 1989 a po něm; dějiny korporátní kultury po roce 1989; vysokoškolští studenti z roku 1989 v časosběrné perspektivě
    tel.: 257 286 362, e-mail:kratka@usd.cas.cz
   • Mgr. Jan Kremer (FLÚ), CMS
    monasteriologie, reformní řádová hnutí 11. až 13. století
    tel.: 221 183 245, e-mail: kremer@flu.cas.cz
   • doc. Dr. Phil. Rudolf Kučera, Ph.D. (MÚA)
    kulturní a sociální aspekty středoevropských dějin 1848-1948
    tel.: 286 010 550, e-mail: kucera@mua.cas.cz
   • PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.(MÚA)
    dějiny Němců a vědeckých institucí v českých zemích
    tel.: 286 010 115, e-mail: kunstat@mua.cas.cz
   • PhDr. Jan Květina, Ph.D. ()
    dějiny Polska v raném novověku; dějiny politického myšlení; republikanismus
    tel.: 225 443 244, e-mail: kvetina@hiu.cas.cz
   • PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. ()
    sociální dějiny období nacionálního socialismu, mezinárodní vztahy ve střední Evropě po druhé světové válce
    tel.: 225 443 321, e-mail: kyncl@hiu.cas.cz
   • PhDr. Jana Malínská, Ph.D. (MÚA)
    dějiny ženského hnutí v českých zemích; bibliografie Masarykových textů a textů o TGM
    tel.: 286 010 551, e-mail: malinska@mua.cas.cz
   • Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek, Ph.D.(ÚSD)
    historie vojenství Československa a zemí střední Evropy v letech 1918-1945, druhý zahraniční odboj, problematika národnostní a etnické identifikace a sebeidentifikace v Československu v letech 1918-1950
    tel.: 257 286 373, e-mail: marsalek@usd.cas.cz
   • RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. ()
    biograficko-lexikální výzkum, dějiny přírodních věd a cestovatelství, Biografický slovník českých zemí
    tel.: 225 443 234, e-mail: martinek@hiu.cas.cz
   • Mgr. Petra Melichar, Ph.D. (SLÚ)
    byzantské dějiny
    tel.: 224 800 261, e-mail: melichar@slu.cas.cz
   • PhDr. Jan Mervart, Ph.D.(FLÚ)
    český marxistický humanismus, intelektuální dějiny a československé soudobé dějiny
    tel.: 221 183 260, mervart@flu.cas.cz
   • prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. ()
    církevní dějiny raného novověku, , období baroka, rekatolizace
    tel.: 225 443 242, e-mail: mikulec@hiu.cas.cz
   • Mgr. Jiří Militký, Ph.D. (FLÚ)
    numismatika
    tel.: 221 183 245, e-mail: militky@flu.cas.cz
   • PhDr. Martin Musílek, Ph.D. (FLÚ), CMS
    středověká města, dějiny husitství a drobné šlechty v husitské revoluci
    tel.: 221 183 245, e-mail: musilek@flu.cas.cz
   • doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (ÚSD)
    dějiny a paměť (např. formy připomínání událostí "velkých" dějin ve společnosti), orální historie, cestování a cestovní ruch ve 20. století; čs. exil a emigrace ve 20. století (zejména druhý čs. zahraniční odboj); obraz cizinců v paměti české společnosti
    tel.: +420 257 286 358, e-mail: mucke@usd.cas.cz
   • doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. ()
    dějiny Československa, československý domácí a zahraniční odboj za druhé světové války, dějiny československé diplomacie
    tel.: 286 892 530 nebo 225 443 250, e-mail: nemecek@hiu.cas.cz
   • doc. Mgr. Martin Nodl, Ph.D. (FLÚ)
    sociální dějiny, kulturní dějiny, dějiny dějepisectví
    tel.: 221 183 245, e-mail: nodl@flu.cas.cz
   • PhDr. Helena Nosková, CSc. (ÚSD)
    novodobé migrace, národnostní menšiny, česko-slovenské vztahy, novodobé dějiny Lotyška, Estonska a Litvy
    tel.: 257 286 349, noskova@usd.cas.cz
   • Mgr. Robert Novotný Ph.D. (FLÚ), CMS
    sociální dějiny pozdního středověku, dějiny šlechty, husitství, historická sémantika
    tel.: 221 183 245, e-mail: novotny@flu.cas.cz
   • PhDr. Doubravka Olšáková, Ph.D. (ÚSD)
    environmentální dějiny a dějiny životního prostředí, dějiny vědy a techniky 20. století, česko-francouzské vztahy v 19. a 20. století
    tel.: 221 990 621, olsakova@usd.cas.cz
   • prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.. ()
    Habsburská monarchie v raném novověku, Rožmberkové, historiografie raného novověku
    tel.: 225 443 318, e-mail: panek@hiu.cas.cz
   • doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. (ÚSD)
    dějiny českých zemí na přelomu 19. a 20. století, Československé dějiny po roce 1945 (zejména dějiny komunistických elit), dějiny čs. exilu 1945 až 1989
    tel.: +420 544 222 528, e-mail: pernes@usd.cas.cz
   • Mgr. Martin Pjecha, M.A. (FLÚ/CMS)
    intelektuální dějiny husitství a středověku
    tel. 221 183 245, email: pjecha_martin@phd.ceu.edu
   • doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc. ()
    české kulturní dějiny 19. a 20. století, dějiny vědeckých institucí, významné osobnosti
    tel.: 225 443 340, e-mail: pokorna@hiu.cas.cz
   • prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. ()
    dějiny britských kolonií v Severní Americe, dějiny USA 18. a 19. století
    tel.: 225 443 249, e-mail: rakova@hiu.cas.cz
   • Petr Roubal, M.A., MPhil., Ph.D. (ÚSD)
    legitimizační strategie komunistického režimu, moderní politické rituály, socialistická tělovýchova, dějiny Sokola, vyrovnávání se s komunistickou minulostí, Federální shromáždění 1989–1992, česká pravice po r. 1989, nejnovější dějiny Prahy
    tel.: +420 221 990 632, e-mail: roubal@usd.cas.cz
   • prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (MÚA)
    slovenské dějiny; dějiny česko-slovenských vztahů od počátku 20. století do rozpadu Československa (1992)
    tel.: 286 010 561, e-mail: rychlik@email.cz
   • Mgr. Helena Sadílková, M.A., Ph.D. (ÚSD)
    druhoválečné a poválečné dějiny Romů
    tel.: +420 257 286 350, e-mail: sadilkova@usd.cas.cz
   • prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. ()
    historická geografie, dějiny měst, dějiny kartografie
    tel.: 225 443 237, e-mail: semotanova@hiu.cas.cz
   • Mgr. Petra Schindler, Ph.D. (ÚSD)
    orální historie, volný čas v období tzv. normalizace (chalupaření atd.), politické elity a disent v období tzv. normalizace, vysokoškolští studenti z roku 1989 v časosběrné perspektivě
    tel.: +420 257 286 359, e-mail: schindler@usd.cas.cz
   • doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D. (ÚSD)
    dějiny mezinárodní politiky a diplomacie v letech 2. světové války a v první fázi války studené, Československo a velmoci 1938-1948, britská zahraniční politika ve 20. století a britsko-československé vztahy
    tel.: +420 257 286 374, +420 724 348 930, e-mail: smetana@usd.cas.cz
   • Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D. (ÚSD)
    dějiny československého komunismu, intelektuální dějiny po roce 1945, socialismus a technokracie v 60. až 80. letech, experti v socialismu a post-socialismu
    tel.: +420 221 990 632, e-mail: sommer@usd.cas.cz
   • Mgr. Pavel Soukup, Ph.D. (FLÚ), CMS
    náboženská literatura pozdního středověku; středověké hereze a boj proti nim
    tel.: 222 222 146, e-mail: soukup@flu.cas.cz
   • Mgr. Milan Sovilj, Ph.D. (ÚSD)
    československo-jugoslávské vztahy po roce 1938, dějiny Jugoslávie za druhé světové války a po roce 1945 tel.: +420 257 286 374, e-mail: sovilj@usd.cas.cz
   • doc. Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (ÚSD)
    Nacionalismus, etnické menšiny a nucené migrace ve střední Evropě ve 20. století, Společnost, ideologie a legitimita státního socialismu v éře čs. stalinismu 1945–1960, Proměny modernity, technokracie a expertní vědění v druhé polovině 20. Století, Urbanismus a památková péče, Environmentální dějiny v pozdním socialismu
    tel.: +420 221 990 633, e-mail: spurny@usd.cas.cz
   • Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D.()
    dějiny raně novověkých měst; dějiny nižší šlechty; ediční teorie a praxe
    tel.: 387 775 070, e-mail: sterneck@volny.cz
   • PhDr. Jiří Suk, Ph.D., DSc.(ÚSD)
    pražské jaro 1968 a sametová revoluce 1989, osobnost Václava Havla
    tel.: 257 286 368, suk@usd.cas.cz
   • doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.()
    dějiny českých zemí 20. století v evropském kontextu; politické, sociální, církevní a intelektuální dějiny a problematika česko-německých vztahů v moderní době
    tel.: 225 443 321, e-mail: sebek@hiu.cas.cz
   • Mgr. Michal V. Šimůnek, Ph.D.(ÚSD)
    dějiny genetiky a eugeniky, zneužívání vědy a lékařských disciplín a vědní politika v období druhé světové války
    tel.: +420 219 906 122, e-mail: simunek@usd.cas.cz
   • PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc. ()
    šlechta v pozdním středověku, historická topografie, dějiny měst ve středověku
    tel.: 225 443 260, e-mail: simunek@hiu.cas.cz
   • František Šístek, M. A., Ph.D. ()
    dějiny Balkánu (19. – 20. století); česko-jihoslovanské a středoevropsko-balkánské vztahy, kulturní a intelektuální dějinytel.: 225 443 289, e-mail: sistek@hiu.cas.cz
   • prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (FLÚ), CMS
    obecná historie pozdního středověku; humanismus, renesance a reformace ve střední Evropě; dějiny středověkých univerzit, středověká ikonologie a ikonografie, pozdněstředověké doktríny a mentality
    tel.: 221 183 245, e-mail: smahel@flu.cas.cz
   • Mgr. Martin Šorm (FLÚ), CMS
    středověká literatura, medievalismus a oživování středověku, dějiny ve veřejném prostoru
    tel.: 221 183 245, Martin.Sorm.Martin@seznam.cz
   • PhDr. Josef Tomeš, Ph.D. (MÚA)
    teorie a praxe encyklopedické tvorby; česká biografická encyklopedistika
    tel.: 286 010 552, e-mail: tomes@mua.cas.cz
   • PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.(ÚSD)
    české a čs. dějiny po roce 1945; dějiny středovýchodní Evropy; dějiny studené války
    tel.: 257 286 344, tuma@usd.cas.cz
   • prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (ÚSD)
    proměny hodnot v české společnosti po roce 1968 do současnosti; orální historie; komunistické elity a disent v období tzv. normalizace; ekologie v Československu před rokem 1989; nezávislé hudební žánry v Československu před rokem 1989; dějiny ideologie a propagandy ve 20. století; studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě
    tel.: 257 286 362, vanek@usd.cas.cz
   • PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D. (ÚSD)
    československé a východoněmecké dějiny po roce 1945; opozice, odpor a rezistence v Československu a NDR; hospodářské a sociální dějiny v období tzv. normalizace; represe a činnost politické policie (StB a Stasi); podnikový management v období pozdního socialismu; volby v komunistickém Československu, rok 1989 v československé a mezinárodní perspektivě, metodologické otázky soudobých dějin v 21. století, emigrace jako forma protestu
    tel.: +420 257 286 363, e-mail: vilimek@usd.cas.cz
   • PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., Dr. h. c.(SLÚ)
    byzantologie
    Tel.: 224 800 261, e-mail: vavrinek@slu.cas.cz
   • PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (MÚA)
    český a rakouský parlamentarismus a jeho instituce; české a rakouské dějiny 19. a první poloviny 20. století; česko-německé vztahy v 19. a 20. století
    tel.: 286 010 112, e-mail: velek.lubos@volny.cz
   • PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.(KNAV)
    dějiny knih, knihtisku a knihoven, bibliografie historické bohemikální literatury
    tel.: 221 403 251, e-mail: vesela@knav.cz
   • doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. ()
    dějiny střední a východní Evropy v 18. – 20. století, zejména dějiny ruského impéria, jeho nacionalismu a panslavismu; dějiny slavistiky a dějiny mezislovanských vztahů
    tel.: 532 290 502, e-mail: vlcek@brno.avcr.cz
   • Mgr. Hana Vondráková Bortlová, Ph.D. (ÚSD)
    dějiny mezinárodních vztahů mezi Československem a Latinskou Amerikou (zejména se zaměřením na Kubu); dějiny hasičských sborů v Československu a v ČR; dějiny intelektuálních elit (zejména vědecké a lékařské profese)
    tel.: +420 257 286 359; e-mail: bortlova@usd.cas.cz
   • PhDr. Emil Voráček, DrSc. ()
    dějiny Ruska 20. století, jeho sociální a ekonomický vývoj, Rusko v mezinárodních vztazích, politický a ekonomický mechanismus totalitních diktatur, ruské politické myšlení; československo-sovětské vztahy
    tel.: 225 443 293, e-mail: voracek@hiu.cas.cz
   • PhDr. Jana Zachová, CSc. (FLÚ)
    edice středověkých pramenů diplomatických i literárních; historická sémantika
    tel.: 221 183 245, e-mail: zachova@flu.cas.cz
   • PhDr. Jan Zelenka, Ph.D. ()
    dějiny staršího středověku se zaměřením na středoevropský prostor, lenní vztahy, dvorská kultura
    tel.: 225 443 246, e-mail: zelenka@hiu.cas.cz
   • doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. ()
    politické dějiny Slovenska, česko-slovenské vztahy ve 20. století, rezistence Židů v souvislostech holocaustu, československý odboj a vojenské dějiny 1939-1945
    tel.: 225 443 323, e-mail: zudova@hiu.cas.cz
   • prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (FLÚ, )
    výzkum přemyslovského období v kontextu evropských dějin; dějiny měst ve středověku
    tel.: 225 443 246, e-mail: zemlicka@hiu.cas.cz
   • Mgr. Václav Žůrek, Ph.D. (FLÚ), CMS
    kulturní dějiny středověké Evropy, panovnické rituály
    tel.: 221 183 245, e-mail: zurek@flu.cas.cz

  • Informační systémy a databáze historických a ekonomických dat
   • Mgr. Iva Burešová (KNAV)
    open access, elektronické informační zdroje
    tel.: 221 403 245, e-mail: buresova@knav.cz
   • Mgr. Zdeňka Chmelařová (KNAV)
    knihovní systémy, databáze vědeckých výsledků ASEP
    tel.: 221 403 478, e-mail: chmelarova@knav.cz
   • Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D. (FLÚ)
    digitalizace a zpřístupnění komeniologických elekronických zdrojů
    tel.: 221 183 338, e-mail: havelka@flu.cas.cz
   • PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová (KNAV)
    bibliometrie, scientometrie, elektronické informační zdroje
    tel.: 221 403 244, e-mail: kadlec@knav.cz
   • Mgr. Iva Lelková, Ph.D. (FLÚ)
    mezinárodní databáze a vizualizace raně novověké učenecké korespondence, korespondence J. Á. Komenského a Athanasia Kirchera
    tel.: 221 183 311, e-mail: lelkova@flu.cas.cz
   • Ing. Martin Lhoták (KNAV)
    digitalizace knihovních fondů, digitální knihovny a knihovní informační systémy
    tel.: 224 240 262, e-mail: lhotak@knav.cz
   • PhDr. Marie Makariusová ()
    biograficko-lexikální výzkum, Biografický slovník Českých zemí
    tel.: 286 882 121, linka 234, e-mail: makariusova@hiu.cas.cz
   • PhDr. Tomáš Pavela (NHÚ)
    bibliografie a citační analýza v ekonomii
    tel.: 224 005 120, e-mail: library@cerge-ei.cz
   • PhDr. Zuzana Rybářová (NHÚ)
    zpracování ekonomických knihovních fondů
    tel.: 224 005 138, e-mail: library@cerge-ei.cz
   • David J. Šlosar (KNAV)
    bibliometrie, scientometrie
    tel.: 221 403 388, e-mail: slosar@knav.cz
   • Mgr. Lucie Vasiljevová (NHÚ)
    akviziční systémy ekonomických knihovních fondů
    tel.: 224 005 122, e-mail: library@cerge-ei.cz

  • Jazykověda a jazyková praxe
   • PhDr. Vojtěch Balík (FLÚ)
    problematika latinských filosofických textů raného novověku, kritická edice J. A. Comenii Opera omnia
    tel.: 221 183 314, e-mail: balik@flu.cas.cz
   • PhDr. Alena Černá, Ph.D. (ÚJČ)
    dějiny češtiny
    tel.: 225 391 452, e-mail: alenacerna@ujc.cas.cz
   • prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. (ÚJČ)
    stylistika a mluvená čeština
    tel.: 225 391 438, e-mail: hoffmannova@ujc.cas.cz
   • Mgr. Pavel Hons, Ph.D. ()
    tamilský jazyk a literatura; dalitská literatura; indická společnost
    tel.: 26605 3703, e-mail: hons@orient.cas.cz
   • PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. (ÚJČ)
    nářečí českého jazyka
    tel.: 532 290 292, ireinova@ujc.cas.cz
   • PhDr. Helena Karlíková, CSc. (ÚJČ)
    etymologie, vývoj slovanského lexika, staroslověnština
    tel.: 532 290 519, e-mail: karlikova@ujc.cas.cz
   • Mgr. Michaela Lišková, Ph.D. (ÚJČ)
    lexikografie
    tel.: 225 391 410, e-mail: liskova@ujc.cas.cz
   • PhDr. Martin Prošek, Ph.D. (ÚJČ)
    obecné otázky o češtině a ÚJČ
    tel.: 225 391 403, e-mail: prosek@ujc.cas.cz
   • Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D. (ÚJČ)
    akademické psaní v angličtině, výuka akademického psaní v angličtině
    tel.: 225 403 935, e-mail: etchegoyen@langdpt.cas.cz
   • Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.(ÚJČ)
    sociolingvistika; angličtina v ČR; vícejazyčnost v ČR; jazykové komunity v ČR
    tel.: 225 391 401, e-mail: sherman@ujc.cas.cz
   • PhDr. Zuzana Silagiová (FLÚ)
    latinský jazyk českého středověku, problémy latinské lexikografie
   • Mgr. Marcela Slavíková, Ph.D. (FLÚ)
    vydávání raně novověkých latinských textů, kritická edice J. A. Comenii Opera omnia, antická hudba
    tel.: 221 183 311, e-mail: slavikova@flu.cas.cz
   • Mgr. Kamila Smejkalová, Ph.D.(ÚJČ)
    jazyková kultura, jazykové poradenství
    tel.: 225 391 424, e-mail: smejkalova@ujc.cas.cz
   • PhDr. Martin Steiner (FLÚ)
    vydávání raně novověkých latinských textů, kritická edice J. A. Comenii Opera omnia
    tel.: 221 183 338, e-mail: msteiner@flu.cas.cz
   • PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D. ()
    dějiny Indie; indoárijské jazyky (sanskrt a hindí); hindská lexikografie
    tel.: 26605 3704, e-mail: strnad@orient.cas.cz
   • Mgr. Hana Šedinová, Ph.D. (FLÚ)
    středolatinská lexikografie, středověká zoologie
    tel.: 234 612 325, e-mail: sedinova@ics.cas.cz
   • PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.(ÚJČ)
    problematika vlastních jmen
    tel.: 225 391 467, e-mail: stepan@ujc.cas.cz
   • doc. PhDr. František Štícha, CSc. (ÚJČ)
    gramatika češtiny
    tel.: 225 391 430, e-mail: sticha@ujc.cas.cz
   • PhDr. Hana Třísková ()
    fonetika a fonologie moderní čínštiny
    tel.: 266 052 412, e-mail: triskova@orient.cas.cz
   • PhDr. Vojtěch Veselý, Ph.D. (ÚJČ)
    gramatika češtiny
    tel.: 225 391 428, e-mail: vvesely@ujc.cas.cz
   • doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D. (ÚJČ)
    obecná jazykověda, slovanská etymologie
    tel.: 532 290 512, vykypel@ujc.cas.cz
   •  


  • Literární věda
   • PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D. (ÚČL)
    česká literatura v 19. století
    tel.: 222 828 141, e-mail: dobias@ucl.cas.cz
   • Mgr. Jiří Flaišman, Ph.D. (ÚČL)
    textologie a ediční praxe
    tel.: 222 828 208, e-mail: flaisman@ucl.cas.cz
   • PhDr. Robert Kolár, Ph.D. (ÚČL)
    teorie verše
    tel.: 220 828 148, e-mail: kolar@ucl.cas.cz
   • Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (ÚČL)
    česká populární literatura 20. století
    tel.: 222 828 114, e-mail: janacek@ucl.cas.cz
   • prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (ÚČL)
    česká literatura ve 20. století a v současnosti
    tel.: 222 828 151, e-mail: janousek@ucl.cas.cz
   • doc. PhDr. Alice Jedličková, CSc.(ÚČL)
    teorie vyprávění a intermedialita
    tel.: 222 828 150, e-mail: jedlickova@ucl.cas.cz
   • Mgr. Pavel Kořínek, Ph.D. (ÚČL)
    dějiny českého komiksu
    tel.: 222 828 115/144, e-mail: korinek@ucl.cas.cz
   • Mgr. Jan Matonoha, Ph.D. (ÚČL)
    genderová studia literatury
    tel.: 222 828 146, e-mail: matonoha@ucl.cas.cz
   • Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D.(ÚČL)
    bibliografie, informační zdroje
    tel.: 222 828 132, e-mail: malinek@ucl.cas.cz
   • PhDr. Václav Petrbok, Ph.D. (ÚČL)
    česká a německojazyčná literatura 19. století
    tel.: 222 828 141/205, e-mail: petrbok@ucl.cas.cz
   • Mgr. Petr Plecháč, Ph.D. et Ph.D. (ÚČL)
    stylometrie, určování autorství
    tel.: +420 222 828 143, e-mail: plechac@ucl.cas.cz
   • PhDr. Michal Přibáň, Ph.D. (ÚČL)
    česká exilová literatura, literárněvědná lexikografie
    tel.: 543 211 868, priban@ucl.cas.cz
   • doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (ÚČL)
    teorie literatury, dějiny literárněvědného strukturalismu
    tel.: 543 211 868, e-mail: sladek@ucl.cas.cz
   • Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.(ÚČL)
    starší česká literatura
    tel.: 543 211 868, e-mail: soukup@ucl.cas.cz
   • PhDr. Petr Šámal, Ph.D. (ÚČL)
    česká literární kultura ve 20. století, cenzura
    tel.: 222 828 114, e-mail: samal@ucl.cas.cz
   • prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (ÚČL)
    výzkum čtenářů a čtení v České republice
    tel.: 543 211 868, e-mail: travnicek@ucl.cas.cz
   • Mgr. Ondřej Vimr, Ph.D.(FLÚ)
    digital humanities, sociologie a dějiny překladu
    tel.: 222 828 139, e-mail: vimr@ucl.cas.cz
   • Mag. Dr. Michael Wögerbauer (ÚČL)
    knižní kultura a literární cenzura v 18. a 19. století
    tel.: 222 828 144/399, e-mail: woegerbauer@ucl.cas.cz

  • DIVADELNÍ VĚDA
   • doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D.(ÚČL)
    české, německé a rakouské drama 20. století
    tel.: 222 828 204, e-mail: augustova@ucl.cas.cz
   • PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.(ÚČL)
    české drama od roku 1945 do současnosti, teorie divadla a dramatu
    tel.: 222 828 146, e-mail:jungmannova@ucl.cas.cz
   • Mgr. Aleš Merenus, Ph.D.(ÚČL)
    české divadlo a drama 20. století
    tel.: 543 211 868, email: merenus@ucl.cas.cz

  • Orientalistika
   • Dr. Sergio Alivernini()
    dějiny Mezopotámie, III. dynastie z Uru, Mezopotámská matematika
    tel.: 266 052 483, e-mail: alivernini@orient.cas.cz (pouze anglicky)
   • Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. ()
    moderní a soudobé dějiny Blízkého východu; politický islám
    tel.: 266 052 488, e-mail: beranek@orient.cas.cz
   • Dr. Giulia Cabras ()
    čínská jazyková politika
    tel.: 266 052 582, e-mail: cabras@orient.cas.cz; (pouze anglicky)
   • Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D. ()
    dějiny a kultura Taiwanu; taiwanská poválečná literatura
    tel.: 266 052 464, e-mail: dluhosova@orient.cas.cz
   • PhDr. Jan Filipský, CSc. ()
    politika jižní Asie; buddhismus; dějiny Srí Lanky (Cejlonu); hinduistická mytologie
    email: filipsky@orient.cas.cz
   • PhDr. Jiří Holba, Ph.D.()
    buddhismus; buddhistická filosofie
    tel.: 266 052 484, e-mail: holba@ff.cuni.cz
   • Mgr. Pavel Hons, Ph.D. ()
    tamilský jazyk a literatura; dalitská literatura; indická společnost
    tel.: 266 053 703, e-mail: hons@orient.cas.cz
   • Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D. ()
    středověké dějiny Číny
    tel.: 266 052 372, e-mail: hruby@orient.cas.cz
   • Dr. Jan Karlach ()
    čínská národnostní politika, historie Číny
    tel.: 266 052 582, e-mail: karlach@orient.cas.cz
   • Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D. ()
    politika a dějiny Xinjiangu; politika a dějiny moderní Číny
    tel.: 266 052 315, e-mail: klimes@orient.cas.cz
   • PhDr. Vladimír Liščák, CSc. ()
    dějiny náboženství v Číně; Hedvábná cesta
    tel.: 266 052 412, e-mail: vliscak@orient.cas.cz
   • Dr. James Madaio()
    Indické filosofické tradice, moderní hinduistické hnutí
    tel.: 266 053 729, e-mail: madaio@orient.cas.cz (pouze anglicky)
   • Mgr. Miroslav Melčák, Ph.D. ()
    sociální a urbánní dějiny islámského středověku
    tel.: 266 052 210, e-mail: melcak@orient.cas.cz
   • PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. ()
    klasický islám; islámská mystika; kultura islámských zemí; islám v ČR
    tel.: 266 052 210, email: ostransky@orient.cas.cz
   • PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. ()
    politické dějiny jihovýchodní Asie; dějiny Indonésie; indonéština
    e-mail: petru@orient.cas.cz
   • PhDr. Jiří Prosecký, CSc. ()
    dějiny a kultury starověkého Předního východu; akkadská literatura
    tel.: 266 053 709, e-mail: prosecky@orient.cas.cz
   • Jarmila Ptáčková, Dr. phil. ()
    rozvojová politika Číny v tibetských oblastech, čínsko-tibetské vztahy
    tel.: 266 052 464, email: ptackova@orient.cas.cz
   • Dr. Giedre Šabasevičiute()
    soudobé dějiny Blízkého východu, islamismus, náboženští a liberální intelektuálové v Turecku a arabských zemích
    tel.: 266 052 582, e-mail: saba@orient.cas.cz (pouze anglicky)
   • Dr. Kevin L. Schwartz()
    dějiny Iránu a persianizovaného světa (1500-1900), soudobý Irán
    tel.: 266 052 460, e-mail: schwartz@orient.cas.cz (pouze anglicky)
   • PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D. ()
    dějiny Indie; indoárijské jazyky (sanskrt a hindí); hindská lexikografie
    tel.: 266 053 704, e-mail: strnad@orient.cas.cz
   • Dr. Stefano Taglia ()
    historie pozdní Osmanské říše, nacionalismus a menšiny na Blízkém východě
    tel.: 266 052 460, email: taglia@orient.cas.cz (pouze anglicky)
   • Dr. Nobuko Toyosawa()
    kulturní a intelektuální dějiny moderního Japonska
    tel.: 266 052 537, e-mail: toyosawa@orient.cas.cz (pouze anglicky)
   • Dr. Hana Třísková()
    fonetika a fonologie moderní čínštiny, problémy její výuky
    tel.: 266 052 412, e-mail: triskova@orient.cas.cz
   • Mgr. Gabriela Özel Volfová ()
    zahraniční politika Turecka; vztahy Turecka a Evropské unie; postavení žen v islámu
    tel.: 266 052 460, e-mail: ozelvolfova@orient.cas.cz
   • Oliver Weingarten, M.A., Ph.D. ()
    klasická čínština; čínská literatura, myšlení a kultura
    e-mail: weingarten@orient.cas.cz
   • PhDr. Jan Zouplna, Ph.D. ()
    moderní dějiny Židů; stát Izrael; sionismus; židovské politické myšlení
    tel.: 266 053 522, email: zouplna@orient.cas.cz

  • Právní vědy
   • JUDr. Jan Bárta, CSc. (ÚSP)
    ústavní právo, správní právo, finanční právo
    tel.: 221 990 725, e-mail: barta@ilaw.cas.cz
   • doc. JUDr. František Cvrček, CSc. (ÚSP)
    teorie práva, právní informatika
    tel.: 221 990 774, e-mail: cvrcek@ilaw.cas.cz
   • JUDr. Adam Doležal, Ph.D., LL.M.
    medicínské právo, bioetika
    tel.: 221 990 774, e-mail:adam.doležal@ilaw.cas.cz
   • doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. (ÚSP)
    medicínské právo, odpovědnost za škodu
    tel.: 221 990 747, e-mail: tomas.dolezal@ilaw.cas.cz
   • prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (ÚSP)
    občanské právo
    tel.: 221 990 711, e-mail: karel.elias@ilaw.cas.cz
   • JUDr. Monika Feigerlová, Ph.D., LL.M.
    rozhodčí řízení, mezinárodní arbitráž, ochrana zahraničních investic, mezinárodní odpovědnost společností
    tel.: 221 990 711, e-mail:monika.feigerlova@ilaw.cas.cz
   • JUDr. Vojen Güttler
    ústavní právo
    tel.: 221 990 711, e-mail: vojen.güttler@ilaw.cas.cz
   • JUDr. Miloslava Hálová, Ph.D. (ÚSP)
    správní právo
    tel.: 221 990 761, e-mail: miloslava.halova@ilaw.cas.cz
   • JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D. (ÚSP)
    právo EU, sportovní právo
    tel.: 221 990 743, e-mail: pavel.hamernik@ilaw.cas.cz
   • doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (ÚSP)
    obchodní právo, insolvenční právo
    tel.: 221 990 743, e-mail: bohumil.havel@ilaw.cas.cz
   • Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M. (ÚSP)
    právo a umělá inteligence, ochrana soukromí a osobních údajů
    tel.: 221 990 711, e-mail: alzbeta.krausova@ilaw.cas.cz
   • JUDr. Jan Malíř, Ph.D.(ÚSP)
    právo EU, mezinárodní právo veřejné
    tel.: 221 990 747, e-mail: jan.malir@ilaw.cas.cz
   • JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (ÚSP)
    právo duševního vlastnictví, občanské právo, ochrana osobních údajů
    tel.: 221 990 716, e-mail: jan.matejka@ilaw.cas.cz
   • JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. (ÚSP)
    právo životního prostředí, správní právo
    tel.: 221 990 744, e-mail: hana.mullerova@ilaw.cas.cz
   • prof. JUDr. Monika Pauknerová, Ph.D., DSc. (ÚSP)
    mezinárodní právo soukromé
    tel.: 221 990 763, e-mail: monika.pauknerova@ilaw.cas.cz
   • JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (ÚSP)
    teorie práva, právní logika, filozofie práva
    tel.: 221 990 767, e-mail: tomas.sobek@ilaw.cas.cz
   • JUDr. Michal Šejvl, Ph.D. (ÚSP)
    teorie práva, filozofie práva, právo EU
    tel.: 221 990 767, e-mail: michal.sejvl@ilaw.cas.cz
   • doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. (ÚSP)
    pracovní právo, právo sociálního zabezpečení
    e-mail: martin.stefko@ilaw.cas.cz
   • prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (ÚSP)
    mezinárodní právo veřejné
    tel.: 221 990 763, e-mail: pavel.sturma@ilaw.cas.cz

  • Psychologie
   • prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (PSÚ)
    psychologie osobnosti, osobní pohoda, celoživotní vývoj člověka
    tel.: 532290257, e-mail: blatny@psu.cas.cz
   • prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (PSÚ)
    narativní psychologie, kvalitativní metodologie, psychologie agrese
    tel.: 532290259, e-mail: cermak@psu.cas.cz
   • doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. (PSÚ)
    snižování předsudků, meziskupinový kontakt, interkulturní psychologie
    tel.: 532290257, e-mail: sylvie.graf@psu.cas.cz
   • doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (PSÚ)
    psychologie osobnosti, diagnostika osobnosti, akulturace
    tel.: 532290258, e-mail: martina@psu.cas.cz
   • Dr. Kateřina Chládková, MA. (PSÚ)
    osvojování mateřského a cizího jazyka, neurolingvistika, psycholingvistika, fonetika, sluchová percepce
    tel.: 221403916, e-mail: chladkova@praha.psu.cas.cz
   • doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. (PSÚ)
    narativní psychologie, kvalitativní výzkum
    tel.: 221403902, e-mail: chrz@praha.psu.cas.cz
   • doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D. (PSÚ)
    školní šikana, vztahy mezi spolužáky z genderového hlediska, spirituálně morální hodnoty
    tel.: 221403904, e-mail: janosova@praha.psu.cas.cz
   • PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (PSÚ)
    vrstevnické vztahy ve škole, šikana, prosociální chování,
    tel.: 221403906, e-mail: kollerova@praha.psu.cas.cz
   • Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. (PSÚ)
    kognitivní psychologie, zraková pozornost, oční pohyby
    tel.: 221403914, e-mail: lukavsky@praha.psu.cas.cz
   • doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (PSÚ)
    emoce, regulace emocí, mezikultruní psychologie, kosmická psychologie
    tel.: 221403910, e-mail: polackova@praha.psu.cas.cz
   • doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. (PSÚ)
    vývojová a dětská psychologie, dětský jazyk, vývoj jazyka, psycholingvistika, psychologie jazyka u dospělých, kvantitativní metodologie
    tel.: 221403907, e-mail: smolik@praha.psu.cas.cz
   • doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (PSÚ)
    kognitivní psychologie, zrakové vnímání, senzorická deprivace
    tel.: 532290129, e-mail: sikl@psu.cas.cz
   • PhDr. Iva Šolcová, Ph.D. (PSÚ)
    psychologie zdraví, stres a odolnost, kosmická psychologie
    tel.: 221403900, e-mail: solcova@praha.psu.cas.cz
   • prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (PSÚ)
    metodologie psychologických výzkumů, statistika, psychosémantika, psychologické testování
    tel.: 532290270, e-mail: tour@psu.cas.cz
   • PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (PSÚ)
    historie psychologie
    tel.: 532290159, e-mail: vobo@psu.cas.cz
   • Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. (PSÚ)
    analýza diskurzu, neetické chování na pracovišti
    tel.: 221403909, e-mail: zabrodska@psu.cas.cz

  • Slavistika
   • PhDr. David Blažek Ph.D. (SLÚ)
    Slovinština
    tel.: 224 800 270, e-mail: blazek@slu.cas.cz
   • Katja Brankačkec (Brankatsch), Ph.D. (SLÚ)
    lužická srbština, slovanská jazykověda ve srovnání s němčinou
    tel.: 224 800 275, e-mail: brankatschk@slu.cas.cz
   • PhDr. František Čajka, Ph.D. (SLÚ)
    českocírkevněslovanské písemnictví
    tel.: 224 800 276, e-mail: cajka@slu.cas.cz
   • PhDr. Václav Čermák, Ph.D. (SLÚ)
    staroslověnština a církevní slovanština, charvátskohlaholské písemnictví
    tel.: 224 800 250, e-mail: cermakva@slu.cas.cz
   • PhDr. Marcel Černý, Ph.D. (SLÚ)
    bulharská literatura, lužickosrbská literatura, dějiny literárněvědné slavistiky, česko-jihoslovanské kulturní vztahy
    tel.: 224 800 264, e-mail: cerny@slu.cas.cz
   • Mgr. Jiří Dynda(SLÚ)
    slovanské pohanství a dějiny christianizace Slovanů
    te.: 224 800 276, e-mail: dynda@slu.cas.cz
   • PhDr. Dana Hašková(SLÚ)
    dějiny ruské emigrace v meziválečném Československu
    tel.: 224 800 255, e-mail:haskovad@slu.cas.cz
   • Dr. Miroslaw Jankowiak (SLÚ)
    běloruština, slovanská dialektologie, slovansko-baltské vztahy
    tel.: 224 800 277, jankowiak@slu.cas.cz
   • PhDr. Ilona Janyšková, CSc. (ÚJČ)
    slovanská etymologie, staroslověnština
    tel.: 532 290 518, janyskova@ujc.cas.cz
   • Mgr. Jana Kocková, Ph.D. (SLÚ)
    ruština, synchronní slovanská jazykověda ve srovnání s němčinou
    tel.: 224 800 274, e-mail: kockova@slu.cas.cz
   • Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D. (SLÚ)
    kašubština, polabština, církevní slovanština, rumunština
    tel.: 224 800 259, e-mail: knoll@slu.cas.cz
   • PhDr. Iveta Krejčířová (SLÚ)
    ruština, lexikografie, neologismy v ruštině
    tel.: 224 800 274; e-mail: krejcirova@slu.cas.cz
   • Mgr. Jakub Mikulecký, Ph.D. (SLÚ)
    bulharská literatura, samizdatová bulharská literatura 2. poloviny 20. století
    tel.: 224 800 264, e-mail: mikulecky@slu.cas.cz
   • Mgr. Božana Niševa, Ph.D.(SLÚ)
    bulharština, slovanská lexikologie
    tel.: 224 800 277, e-mail: niseva@slu.cas.cz
   • Mgr. Miroslav Olšovský, Ph.D. (SLÚ)
    ruská literatura, literární komparatistika
    tel.: 224 800 253, e-mail: olsovsky@slu.cas.cz
   • PhDr. Štefan Pilát, Ph.D.(SLÚ)
    staroslověnština a církevní slovanština, staroslověnská digitální lexikografie
    tel.: 224 800 258, e-mail: pilat@slu.cas.cz
   • PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D.(SLÚ)
    ruština, polština, synchronní slovanská jazykověda
    tel.: 224 800 275, e-mail: skwarska@slu.cas.cz
   • Mgr. Michal Vašíček, Ph.D. (SLÚ)
    ruština, ukrajinština, slovanská dialektologie
    tel.: 224 800 269, e-mail: vasicek@slu.cas.cz
   • doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. (SLÚ)
    slovanské literatury jako součást evropské kultury, ruská literatura, současné Rusko, literární a kulturně-historický topos Krymu
    tel.: 224 800 254; e-mail: ulbrechtova@slu.cas.cz
   • doc. PhDr. Anna Zelenková, Ph.D. (SLÚ)
    slovenská literatura, česko-slovenské literární vztahy
    tel.: 224 800 266, e-mail: zelenkova@slu.cas.cz

  • Sociologie, politologie
   • PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Ekonomická sociologie
    sociologie náboženství, náboženství v ČR
    tel.: 201 310 223, e-mail: andrea.belanova@soc.cas.cz
   • PhDr. Josef Bernard, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Lokální a regionální studia
    tel.: +420 777 149 423, e-mail: josef.bernard@soc.cas.cz
    sociálně prostorové nerovnosti, venkov, regiony, komunální politika, komunální volby
   • Mgr. Timea Crofony, MPA (SOÚ)
    oddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda
    genderová rovnost, genderový mainstreaming, kulturní a institucionální změna
    tel.: +420 210 310 322, e-mail: timea.crofony@soc.cas.c
   • Mgr. Naděžda Čadová (SOÚ)
    oddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění
    výzkum veřejného mínění
    tel.: 210 310 588, e-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz
   • Mgr. Dita Čermáková, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

    mezinárodní migrace obyvatelstva; postoje k migraci; etnická ekonomika; Ukrajinci v Česku, Vietnamci v Česku; migranti z postsovětského prostoru v Česku
    tel.: +420 210 310 232, e-mail: dita.cermakova@soc.cas.cz
   • Ing. Jan Červenka (SOÚ)
    oddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění
    výzkum veřejného mínění, ekonomické otázky, politická situace
    tel.: 210 310 586, e-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz
   • doc. Radka Dudová, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Gender & sociologie
    sociologie stárnutí, péče o seniory, péče o děti, matky samoživitelky
    tel.: 210 310 351, e-mai: radka.dudova@soc.cas.cz
   • Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění
    sociální teorie, sociologie energetiky
    tel.: 210 310 592, e-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz
   • Mgr. Nina Fárová, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda
    gender a věda, feminizace školství, maskulinity, muži a genderová rovnost
    tel.: +420 210 310 322, nina.farova@soc.cas.cz
   • PhDr. Kamila Fialová, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Ekonomická sociologie
    trh práce, blahobyt a životní spokojenost, chudoba, nízké mzdy
    tel.: 210 310 223, e-mail: kamila.fialova@soc.cas.cz
   • Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Gender & sociologie
    genderové vztahy, rodina, trh práce, sladění práce a rodiny, flexibilní formy zaměstnání, diverzita, migrace
    tel.: +420 603 382 246, e-mai: lenka.formankova@soc.cas.cz
   • Petr Gibas, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Socioekonomie bydlení
    sociologie domova, městská politická ekologie, městské zahrádkaření, studium materiální kultury (a kutilství), urbánní studia - územní plánování
    tel.: 210 310 214 e-mail: petr.gibas@soc.cas.cz
   • PhDr. Petra Guasti, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení:
    Sociologie politiky
    občanská společnost, moderní demokracie a její instituce (od lokální po evropskou úroveň), politická participace žen, korupce
    tel.: +420 210 310 237, e-mail:
    petra.guasti@soc.cas.c
   • prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Sociální stratifikace
    tel.: +420 210 310 238, e-mail: Dana.Hamplova@soc.cas.cz
    sociologie rodiny, živorního stylu a zdraví, sociologie náboženství, sociální nerovnosti
   • PhDr. Hana Hašková, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Gender & sociologie
    tel.: +420 210 310 351, e-mail: hana.haskova@soc.cas.cz
    nízké reprodukční plány, péče o malé děti, kombinování práce a péče, bezdětnost
   • Mgr. Marie Heřmanová, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Gender & sociologie
    online komunikační platformy a sociální sítě, genderové a sociální nerovnosti v online prostředí, gender v popkultuře, migrace a uprchlictví, postoje k migraci a mediální pokrytí
    tel.:
    +420 210 310 212, e-mail: marie.hermanova@soc.cas.cz
   • Mgr. Jana Klímová Chaloupková, Ph.D. (SOÚ)
    odělenní:Hodnotové orientace ve společnosti
    sociologie rodiny, změny v chování rodiny, perspektiva životního cyklu, postoje k rodinným a genderovým rolím
    tel.: +420 210 310 238, e-mail:
    Jana.Chaloupkova@soc.cas.cz
   • Mgr. Johana Chylíková, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Český sociálněvědný datový archiv
    metodologie výběrových šetření a kvantitativního sociálního výzkumu
    tel.: 604 907 638, e-mail: johana.chylikova@soc.cas.cz
   • RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (SOÚ)
    oddělení: Lokální a regionální studia
    tel.: +420 734 133 156, e-mail: tomas.kostelecky@soc.cas.cz
    sociálně prostorové nerovnosti, volební chování, lokální politika
   • PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Lokální a regionální studia
    sociální hnutí, subkultury, životní styl, udržitelnost
    tel.: +420 210 310 227, e-mail: marta.kolarova@soc.cas.cz
   • Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Český sociálněvědný datový archiv
    tel.: +420 210 310 231, e-mail: jindrich.krejci@soc.cas.cz
    management výzkumných dat, výběrová šetření, kvalita dat, sdílení dat, výzkumná infrastruktura
   • PhDr. Eva Krulichová, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Hodnotové orientace ve společnosti
    tel.: +420 210 310 570, e-mail: eva.krulichova@soc.cas.cz
    obavy z kriminality a pocit bezpečí, delikvence mládeže, kvantitativní sociální výzkum
   • PhDr. Alena Křížková, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Gender & sociologie
    tel.: +420 210 310 352, e-mail: alena.krizkova@soc.cas.cz
    ekonomická a sociální spravedlnost, genderové rozdíly v odměňování, gender v organizacích a v podnikání, násilí na ženách
   • Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Český sociálněvědný datový archiv
    studie mezinárodní studie mezinárodní migrace a menšin; metody sociálně-vědního výzkumu; sociologie genderu
    tel.: +420 210 310 231, e-mail: yana.leontiyeva@soc.cas.cz
   • doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Sociologie politiky
    tel.: +420 603162291, e-mail: lukas.linek@soc.cas.cz
    volební chování, postoje veřejnosti k politice
   • Mgr. Marcela Linková, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda https://www.soc.cas.cz/oddeleni/narodni-kontaktni-centrum-gender-veda
    gender a věda, genderová sociologie organizací, hodnocení vědy, vědní politika, genderový mainstreaming
    tel.: +420 210 310 322, e-mail: marcela.linkova@soc.cas.cz
   • Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení:
    Socioekonomie bydlení
    bydlení, bytová a sociální politika, příspěvky na bydlení, simulační modelování
    tel.: +420 210 310 225, e-mail: martin.lux@soc.cas.cz
   • Pat Lyons, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení:
    Sociologie politiky
    Veřejné mínění, volební chování a politická účast a masové postoje k Evropské unii
    tel.: +420 210 310 204, e-mail: pat.lyons@soc.cas.
   • PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (SOÚ)
    oddělení: Sociologie politiky
    tel.: +420 221183563, e-mail: zdenka.mansfeldova@soc.cas.cz
    Sociální dialog, odbory, reprezentace zájmů, parlamentarismus
   • PhDr. Hana Maříková, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Gender & sociologie
    sociologie genderu; sociologie rodinného a soukromého života; sociální a rodinné politiky; genderové rozdíly a nerovnosti na trhu práce; kvalitativní a feministická metodologie; teorie genderové rovnosti a spravedlnosti; teorie maskulinit
    tel.: +420 210 310 351, e-mail: hana.marikova@soc.cas
   • Mgr. Martina Mikeszová, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Socioekonomie bydlení
    tel.: +420 210 310 225, e-mail: martina.mikeszova@soc.cas.cz
    trh bydlení, sociální bydlení, nedostupnost bydlení a bytová nouze
   • PhDr. Martina Mysíková, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Ekonomická sociologie
    chudoba a příjmová nerovnost, blahobyt s spokojenost s prací, metodologie měření chudoby
    tel.: 210 310 223, e-mail: martina.mysikova@soc.cas.cz
   • prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Ekonomická sociologie
    tel.: +420 210310223, e-mail: zdenek.nespor@soc.cas.cz
    Náboženství a současná společnost, sociologie náboženství, dějiny sociologie
   • Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda
    tel.: +420 210310322, e-mail: blanka.nyklova@soc.cas.cz
    gender ve vědě, gender v aplikovaném výzkumu, feminismus a genderová studia v geopolitické perspektivě, materiální kultura post/socialismu
   • Mgr. Věra Patočková, M.A., Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Lokální a regionální studia
    tel.: +420 210310581, e-mail: Vera.Patockova@soc.cas.cz
    kultura v lokálním a regionálním prostředí, volný čas
   • Mgr. Matouš Pilnáček (SOÚ)
    oddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění
    tel.: 210 310 592, e-mail: matous.pilnacek@soc.cas.cz
    výzkum veřejného mínění, volební modely
   • Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Hodnotové orientace ve společnosti
    tel.: +420 210 310 571, e-mail: Klara.Plecita@soc.cas.cz
    národní identita, politické postoje a hodnoty, mezinárodní komparativní výzkumy
   • Mgr. Tomáš Hoření Samec (SOÚ)
    oddělení: Socioekonomie bydlení
    tel.: +420 210 310 214, e-mail: tomas.samec@soc.cas.cz
    sociologie bydlení, bytová politika, sociokulturní nerovnosti, hypotéční úvěry, půjčky a dluhy, financializace bydlení
   • PhDr. Natálie Simonová, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Sociální stratifikace
    vzdělanostní nerovnosti, vzdělanostní mobilita, přístup ke vzdělání, sociální stratifikace
    tel.: +420 210 310 323, e-mail: natalie.simonova@soc.cas.cz
   • Mgr. Zdeněk Sloboda (SOÚ)
    oddělení: Gender & sociologie
    tel.: 608 831 862, e-mail: zdenek.sloboda@soc.cas.cz
    společenskovědní analýza sexualit a genderu, LGBT rodičovství a sociální hnutí; mediální terorie, mediální gramotnost a výchova
   • PhDr. Jana Stachová, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Lokální a regionální studia
    tel.: +420 210310235, e-mail: jana.stachova@soc.cas.cz
    Občanská společnost, sociální kapitál, enviromentální problémy
   • doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda
    společenské souvislosti ekologické udržitelnosti a klimatických změn
    tel.: +420 210 310 322, e-mail: tereza.stockelova@soc.cas.cz
   • Ing. Petr Sunega (SOÚ)
    oddělení: Socioekonomie bydlení
    tel.: +420 210 310 225, e-mail: petr.sunega@soc.cas.cz
    Trh bydlení, cenové indexy, financování bydlení, adresný příspěvek na bydlení
   • PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Sociální stratifikace
    tel.: +420 210 310 581, e-mail: Jiri.Safr@soc.cas.cz
    Sociální stratifikace a mobilita, společenské nerovnosti, sociální a kulturní kapitál, kulturní spotřeba, egocentrické sociální sítě
   • RNDr. Martin Šimon, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení:
    Lokální a regionální studia
    rezidenční mobilita a segregace, environmentální kriminologie, politická a volební geografie, geografické informační systémy (GIS) v sociálních vědách
    tel.: +420 210 310 227, e-mail:
    martin.simon@soc.cas.cz
   • Mgr. Markéta Švarcová (SOÚ)
    oddělení: Gender & sociologie
    trh práce, GPG, prekarita v podnikání, rodinná politika, integrace migrantů/ek na trhu práce, genderově senzitivní vzdělávání, inovace
    tel.: +420 210 310 323, e-mail: marketa.svarcova@soc.cas.cz
   • Mgr. et Mgr. Paulína Tabery (SOÚ)
    oddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění
    tel.: 210 310 592, e-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz
    výzkum veřejného mínění, problematika výběrových šetření, volební modely
   • Mgr. et Mgr. Hana Tenglerová (SOÚ)
    oddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda
    tel.: 210 310 322, e-mail: hana.tenglerova@soc.cas.cz
    postavení žen ve vědě, vědní politiky z hlediska genderové rovnosti, gender v obsahu znalostí
   • Mgr. Lucie Trlifajová (SOÚ)
    oddělení: Socioekonomie bydlení
    sociální občanství; chudoba a ekonomická nejistota; prekarizace; dluhy; dávkové systémy; podporované a obecní bydlení; sociální vyloučení; etnicita, zásluhovost a občanské hierarchie
    tel.: +420 210 310 323, e-mail: lucie.trlifajova@soc.cas.cz
   • doc. Mgr. Milan Tuček, CSc. (SOÚ)
    oddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění
    tel.: 210 310 589, e-mail: Milan.Tucek@soc.cas.cz
    sociální struktura, mobilita a sociální stratifikace
   • Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Gender & sociologie
    tel.: +420 210 310 351, e-mail: zuzana.uhde@soc.cas.cz
    péče, migrace a nájemní domácí práce a péče, transnacionální migrace, globální studia, feministická teorie
   • Mgr. Petr Vašát, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Lokální a regionální studia
    globalizace a proměna měst; bezdomovectví, chudoba a sociální vyloučení; kultura ulice
    Tel.: 210310227, e-mail: petr.vasat@soc.cas.cz
   • PhDr. Martin Vávra, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Český sociálněvědný datový archiv
    management sociologických dat, společenské hodnoty
    tel.: +420 210 310 231, e-mail: martin.vavra@soc.cas.cz
   • doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. (SOÚ)
    oddělení: Ekonomická sociologie
    tel.: +420 210 310 222, e-mail: jiri.vecernik@soc.cas.cz
    ekonomická nerovnost, diferenciace příjmů, měření blahobytu, sociální stratifikace
   • Kristýna Veitová, MA. et MA. (SOÚ)
    oddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda
    gender a věda, gender v obsahu znalostí
    tel.: +420 210 310 322, e-mail: kristyna.veitova@soc.cas.cz
   • PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění
    tel.: 210 310 593, e-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz
    výzkum veřejného mínění, metodologie výběrových šetření
   • Mgr. Jana Vobecká, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení: Lokální a regionální studia
    demografická analýza, prostorová dynamika populace, vnitřní migrace, místní správa, historická demografie, populační vývoj Židů v Čechách před rokem 1939
    tel.: +420 210 310 581, e-mail: jana.vobecka@soc.cas.cz
   • PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D. (SOÚ)
    oddělení:
    Gender & sociologie
    sociologie rodiny a soukromého života, genderové nerovnosti na pracovním trhu a v akademickém prostředí, ženy v rozhodovacích pozicích, rodinná politika, genderové a sexuální obtěžování
    tel.: +420 210 310 351, e-mail:
    marta.vohlidalova@soc.cas.cz
   • Mgr. Michaela Trtíková Vojtková (SOÚ)
    Tiskové a ediční oddělení
    demografické analýzy, mezinárodní migrace, postavení žen ve společnosti
    tel.: +420 777 068 638, e:mail: michaela.vojtkova@soc.cas.cz
   • Mgr. Romana Marková Volejníčková (SOÚ)
    oddělení: Gender & sociologie
    gender a trh práce, rodinná politika, mateřství, kombinace práce a rodiny, gender v organizacích, managementu a v podnikání
    tel.: +420 210 310 351, e:mail: romana.volejnickova@soc.cas.cz

  • Vědy o umění
   • Prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. (FLÚ)
    recepce antiky v českém výtvarném umění
    tel.: 234 612 311, e-mail: bazant@ics.cas.cz
   • PhDr. Klára Benešovská, CSc. (ÚDU)
    umění středověku
    tel.: 221 183 715, e-mail: benesovska@udu.cas.cz
   • Mgr. Hana Buddeus, Ph.D.
    dějiny a teorie fotografie 20. století
    tel.: 221 183 509, e-mail: buddeus@udu.cas.cz
   • doc. PhDr. Roman Dykast, CSc. (ÚDU)
    hudební estetika, teorie hudby a kompoziční nauky
    tel.: 220 303 930, e-mail: dykast@udu.cas.cz
   • PhDr. Stanislava Fedrová, Ph.D. (ÚDU)
    historiografie a teorie umění, literární teorie, intermedialita
    tel.: 221 183 514, e-mail: fedrova@udu.cas.cz
   • Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D. (FLÚ)
    česká literatura raného novověku, elektronické zdroje
    tel.: 221 183 338, e-mail: havelka@flu.cas.cz
   • prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. (ÚDU)
    umění středověku a renesance, teorie památkové péče
    tel.: 221 183 504, e-mail: hlobil@udu.cas.cz
   • prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc. (ÚDU)
    historiografie a teorie umění, estetika
    tel.: 221 183 511, e-mail: thlobil@udu.cas.cz
   • Mgr. Vendula Hnídková, Ph.D. (ÚDU)
    architektura a umění 19. – 21. století
    tel.: 221 183 365, e-mail: hnidkova@udu.cas.cz
   • Mgr. Ludmila Hůrková (ÚDU)
    architektura 19.-20. století, současná architektura a urbanismus
    tel.: 221 183 365, e-mail: hurkova@udu.cas.cz
   • PhDr. Julie Jančárková, Ph.D. (SLÚ)
    dějiny ruského a jihoslovanského umění
    Tel.: 224 800 255, e-mail: jancarkova@slu.cas.cz
   • PhDr. Milada Jonášová, Ph.D. (ÚDU)
    hudební věda, hudba 18. století, život a dílo W. A. Mozarta
    tel.: +420 220 303 932, e-mail: jonasova@udu.cas.cz
   • Mgr. Václav Kapsa, Ph.D. (ÚDU)
    hudební historie, hudba 18. století
    tel.: +420 220 303 937, e-mail: kapsa@udu.cas.cz
   • PhDr. Jan Klípa, Ph.D. (ÚDU)
    umění středověku
    tel.: 221 183 505, e-mail:
    klipa@udu.cas.cz
   • Mgr. Tomáš Koblížek (FLÚ)
    estetika, literární teorie
    tel.: 221 183 242, e-mail: koblizek@flu.cas.cz
   • PhDr. Markéta Klosová Ph.D. (FLÚ)
    latinská literatura pozdního středověku a raného novověku, školské divadlo raného novověku
    tel.: 221 183 321, e-mail: klosova@flu.cas.cz
   • prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (ÚDU)
    urbanismus, dějiny architektury, památková péče
    tel.: 221 183 504, e-mail: kratochvíl@udu.cas.cz
   • PhDr. Kateřina Kubínová, Ph.D. (ÚDU)
    umění středověku
    tel.: 221 183 507, e-mail: kubinova@udu.cas.cz
   • PhDr. Martin Mádl, Ph.D. (ÚDU)
    barokní nástěnná malba a užité umění raného novověku
    tel.: 221 183 551, e-mail: madl@udu.cas.cz
   • Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D. (ÚDU)
    umění 19. století
    tel.: 221 183 514, e-mail: machalikova@udu.cas.cz
   • Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D. (MÚA)
    dějiny české literatury 19. a první pol. 20. století; vztahy mezi českou a rakouskou literární modernou
    tel.: 286 010 549, e-mail: merhautova@mua.cas.cz
   • Mgr. Klára Mezihoráková, Ph.D. (ÚDU)
    středověká architektura
    tel.: 221 183 598, e-mail: mezihorakova@udu.cas.cz
   • PhDr. Tomáš Murár, Ph.D. (ÚDU)
    historiografie a teorie umění
    tel.: 221 183 511, e-mail: murar@udu.cas.cz
   • PhDr. Aleš Opekar, CSc. (ÚDU)
    teorie a dějiny populární hudby, česká rocková hudba
    tel.: 603 141 531, e-mail: opekar@udu.cas.cz
   • PhDr. Dalibor Prix, CSc. (ÚDU)
    památková péče, uměleckohistorická topografie
    tel.: 221 183 365, e-mail: prix@udu.cas.cz
   • PhDr. Jarmila Procházková, Ph.D. ()
    hudební život na Moravě v 19. a ve 20. století; život a dílo Leoše Janáčka s přesahem do etnomuzikologické a hudebně sociologické problematiky
    tel.: +420 220 303 922, e-mail: jarpro@seznam.cz
   • doc. PhDr. Jiří Roháček, CSc. (ÚDU)
    sepulkrální památky, epigrafika
    tel.: 221 183 399, e-mail: rohacek@udu.cas.cz
   • Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D. (FLÚ)
    antické divadlo a jeho novodobá recepce
    tel.: 234 612 329, e-mail: sarkissian@ics.cas.cz
   • PhDr. Milada Studničková (ÚDU)
    umění středověku a renesance, iluminované rukopisy
    tel.: 221 183 710, e-mail: studnickova@udu.cas.cz
   • Mgr. Markéta Svobodová, Ph.D.(ÚDU)
    architektura a umění 19. – 21. století
    tel.: 221 183 598, e-mail: svobodova@udu.cas.cz
   • prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. (ÚDU)
    moderní a současná architektura
    tel.: 221 183 508, e-mail: svacha@udu.cas.cz
   • Mgr. Petra Trnková, Ph.D. (ÚDU)
    historie a teorie fotografie
    tel.: 221 183 712, e-mail: trnkova@udu.cas.cz
   • PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D. (ÚDU)
    barokní a rudolfinské malířství
    tel.: 221 183 551, e-mail: vacha@udu.cas.cz
   • prof. PhDr. Pavel Vlček, CSc. (ÚDU)
    renesanční, barokní a klasicistní architektura
    tel.: 221 183 548, e-mail: vlcek@udu.cas.cz
   • doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. (ÚDU)
    české a evropské umění 20. století
    tel.: 221 183 501, e-mail: winter@udu.cas.cz