Přednáška se zaměřuje na představení systému financování výzkumu a vývoje v ČR. Posluchači se seznámí s hlavními trendy v podpoře výzkumu a vývoje v ČR a s nástroji financování základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a mezinárodní spolupráce ve výzkumu. Důraz je kladen na pochopení fungování systému podpory VaV v ČR, včetně legislativního ukotvení.