Zásady udělování záštit předsedou Akademie věd České republiky

Záštita Akademie věd České republiky je čestná pocta udělovaná předsedou Akademie věd České republiky vědeckým, kulturním, vzdělávacím a všeobecně prospěšným akcím pracovišť AV ČR, oborových vědeckých společností a dalších subjektů jako vyjádření podpory a zároveň jako signál vůči veřejnosti, že Akademie věd České republiky považuje akci za důležitou a hodnou pozornosti.

Udělení záštity zahrnuje formy převzetí garance, mediální partnerství, účast na vyhlašování akce, její možné spolupořadatelství a poskytnutí ochranné známky loga AV ČR pro účely prezentace této záštity na akci a v souvislosti s ní.

Udělené záštity

Podmínky udělení záštity:

  • záštita bude uvedena na všech souvisejících materiálech akce (např. pozvánky, letáky, plakáty, katalogy atd.),
  • záštita bude prezentována v průběhu konání akce,
  • pokud bude akce komunikována v médiích, bude doplněna informací o udělené záštitě,
  • žadatel je oprávněn použít ochranné známky loga AV ČR pro účely prezentace záštity na akci a v souvislosti s ní,
  • logo AV ČR bude uvedeno na propagačních materiálech v odpovídající grafické kvalitě a velikosti v souladu s Grafickým manuálem značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky,
  • záštita bude prezentována na webových stránkách pořadatele akce s aktivním odkazem na webové stránky AV ČR www.avcr.cz.

Způsob podání žádosti o udělení záštity:

Žádosti o udělení záštity se podávají písemně:

  • na níže uvedenou e-mailovou adresu,
  • prostřednictvím datové schránky,
  • v listinné formě na adresu sídla AV ČR.

Forma žádosti o udělení záštity dle typu žadatele:

a) pracoviště AV ČR, vláda ČR, Parlament ČR a ústřední orgány státní správy podávají žádost o udělení záštity, v níž uvedou, kdo
o záštitu žádá, v jakém rozsahu a pro jaké akce,
b) veřejné vysoké školy, veřejné kulturní instituce, resortní výzkumné organizace a jejich asociace atd. podávají žádost o udělení záštity na základě vyplnění tohoto formuláře žádosti,
c) ostatní žadatelé podávají žádost o udělení záštity na základě vyplnění tohoto formuláře žádosti.

Vyhodnocení akce s udělenou záštitou:

Žadatelé uvedení pod písm. b) a c) vyplní po ukončení akce formulář vyhodnocení akce s udělenou záštitou, který zašlou na níže uvedenou e-mailovou adresu, prostřednictvím datové schránky či v listinné formě na adresu sídla AV ČR.

Poskytnutí záštity:

Záštitu poskytuje předseda Akademie věd ČR písemně ve formě osvědčení.

Záštita nebude udělena žadateli, který při předchozí akci nesplnil podmínky jejího udělení.

Kontakt:

Více informací o udělování záštit AV ČR Vám poskytne Kancelář AV ČR.
Administrativní odbor
Národní 3, 110 00 Praha 1
telefon: +420 221 403 283 – Ing. Alena Karafiátová nebo
+420 221 403 273 – Ing. Alice Stará 
e-mail: zastity@kav.cas.cz