prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

Prof. Royt v letech 1974–1979 absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, titul Ing. V letech 1979–1983 vystudoval obor dějin umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) Diplomová práce s námětem Kristus ukřižovaný na vinném keři, která byla uznána v roce 1984 jako rigorózní, titul PhDr. V letech 1985–1990 pracoval v nakladatelství Odeon a od roku 1990 působí na Ústavu dějin umění FF UK, nejprve jako odborný asistent, od roku 1997 jako docent (habilitační práce: Obraz a kult v Čechách v 17. a 18. století). V roce 2004 byl jmenován profesorem dějin umění Univerzity Karlovy. V roce 2009 absolvoval doktorské studium v Ústavu dějin křesťanského umění a v roce 2016 na Akademii věd ČR obhájil titul doktora historických věd (DSc.). V letech 2006–2014 byl ředitelem Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze a je zástupcem ředitele Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty (KTF). Jako pedagog také působím na KTF UK, externě na Akademii výtvarných umění v Praze a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Fakulta umění a designu a Filosofická fakulta).

Zabývá se starším uměním a ikonografií od raně křesťanské epochy až po konec baroka, se specializací na malířství středověku a křesťanskou ikonografii. Byl školitelem 11 doktorandů a v současnosti vede dalších 12 doktorandů. Podílel se jako spoluautor na řadě mezinárodních i domácích výstavních projektů (např. Mistr Theodorik, Karel IV. Císař z Boží Milosti). Získal několik českých (např. GA ČR) i zahraničních grantů (např. Wolkswagen-Stifftung). Byl citován 423× v odborných zahraničních periodikách, 71 citací ve WOS.

 
telefon:
+420 220 181 279, 374
e-mail:
royt@volny.cz