Zahlavi

Humanitní vědy a aplikace. V Akademii se diskutovalo o tom, jak je propojit

05. 02. 2019

Co to vlastně je, aplikovaný výzkum v humanitních vědách? Jak se mu věnovat a jak ho podporovat? A nakolik mu pomáhají stávající grantové programy?

Psychologové, historici, filozofové i další výzkumníci ze společenskovědní oblasti se zapojili do diskuse na pracovním setkání v prostorách Akademie věd ČR na Národní třídě. Tématem byl aplikovaný výzkum, termín často skloňovaný i v politických souvislostech. Většinou se však týká především přírodních a technických věd, v oblasti humanitní a společenské se přesné definice hledají jen obtížně.

Na tento problém upozornila na začátku setkání, spoluorganizovaného Technologickou agenturou ČR, i předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová: „Často panuje představa, že aplikovaný výzkum se týká jen první a druhé vědní oblasti. Je to omyl, podle mého názoru mají humanitní vědy hodně co říci k aplikovanému výzkumu a stavu společnosti. Všechno lidské konání má filosofický a právní základ.“ Jako příklad uvedla internetovou příručku pro jazyk český či výsledky v oblasti záchrany památek, přičemž řadu projektů podporuje akademická platforma Strategie AV 21.

Na její vystoupení navázal místopředseda AV ČR Pavel Baran, který upozornil na novou strategii české vlády v oblasti inovací, a předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka, který vyzval účastníky setkání, aby se nezdráhali v průběhu diskuse vyslovovat svoje připomínky k dotačnímu programu ÉTA. „Nechceme stavět bariéry, aby výzkumníci nemohli získat podporu z formálních důvodů,“ dodal.

Kritika programu ÉTA

Ohlašovanou diskusi pak po proslovu bývalé ředitelky agentury Rut Bízkové doslova „rozproudil“ akademický ekonom Martin Srholec, který má zahraniční zkušenosti z univerzit v norském Oslu a švédském Lundu a působí ve špičkovém centru pro ekonomický výzkum CERGE-EI, na kterém se podílí i Národohospodářský ústav AV ČR.

Srholec podrobil zmiňovaný program ÉTA kritice zejména v kategorii takzvaného „aplikačního garanta“ – tím může být například škola, nemocnice, muzeum či soukromý podnik a nezisková organizace, v řadě případů je to však úředník státní správy, jehož razítko je potřeba k úspěšné žádosti o dotaci a který projekt v jeho průběhu dozoruje. Srholec argumentoval, že výzkumník se tak ocitá se svými často inovativními projekty v rukou konzervativních úředníků, kteří dopředu schvalují něco, co vznikne teprve za tři roky a co potenciálně může jít proti jejich stylu práce. Dozorování takového „aplikačního“ úředníka, který není vědcem a nedokáže do hloubky posoudit význam projektu, podle něj může ohrožovat i samotnou nezávislost výzkumu a nevytváří ani zdravou konkurenci. Ti nejlepší vědci se totiž raději poohlédnou po jiných, méně složitých grantech či se o aplikovaný výzkum ani nepokusí.

Na jeho vystoupení navázal Aleš Vlk ze serveru Vědavýzkum.cz, který se také přimlouval za srozumitelnější a jednodušší žádosti a formuláře, kdy se žadatelé nešťastně potýkají mezi kolonkami „experimentální vývoj“ a „aplikovaný výzkum“. S tím souhlasila i předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová, podle níž přílišná byrokratizace škodí české vědě obecně.

Jak se zaměřit na delší projekty?

Martin Srholec se s Rut Bízkovou nicméně shodl na tom, že výzkum v českém prostředí v oblasti aplikovaných věd stále ještě zaostává za zahraničím a spíše než krátkodobé projekty, které drobí zaměření vědců, by se měl soustředit na dlouhodobější, trendy udávající výzkum ve stylu londýnského Institutu pro inovace a veřejný zájem.

Ve volné diskusi poté zaznělo, že by podobné setkání mělo probíhat méně frontálně a více formou jakéhosi workshopu, kde by jednotliví vědci mohli mluvit konkrétněji a otevřeněji o svých zkušenostech s dotačními programy. Tomáš Urbánek z Psychologického ústavu AV ČR například zmínil obtíže, s kterými se potýkají psychologové: že jen komplikovaně uplatňují diagnostické metody jako vědecké výstupy, a musí se jim tím pádem věnovat mimo hlavní činnost.

V druhé části program ÉTA podrobněji představil Marcel Kraus z Technologické agentury a vystoupil zde i místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček. Hlavní přínos setkání vidí ředitel Filosofického ústavu AV ČR Ondřej Ševeček v tom, že svedlo „dohromady zástupce vědní politiky, poskytovatele podpory, management výzkumných organizací a vysokých škol i badatele z různých oborů humanitních a společenských věd.” Díky této konstelaci se podle Ševečka podařilo otevřít několik důležitých otázek a problémů, které se tohoto perspektivního segmentu výzkumu týkají (mj. komunikace a propojení akademické sféry s uživateli vysledků, hledání co nejvhodnějších a nejotevřenějších forem podpory, hodnocení aplikovaných projektů či administrativních limitů, na které badatelé jako nositelé nových iniciativ a řešení mohou narážet).

Pro akademický web ředitel Ševeček dále uvedl, že „řada otázek ovšem zůstala v nabitém dopoledni pouze naznačena, a proto bude z mého pohledu klíčové, zda se podaří zahájit soustavnější a intenzivnější komunikaci všech aktérů a najít pro ni odpovídající platformy. Zdá se, že zájem o takovou komunikaci mají všechny strany, což vnímám jako dobrý signál pro budoucnost a další debaty o nastavování parametrů pro aplikovaný výzkumu v humanitních a společenských vědách v ČR.”

Na titulním obrázku ekonom Martin Srholec, místopředseda AV ČR Pavel Baran a bývalá předsedkyně TAČRu Rut Bízková

Související články:

Ve Filosofickém ústavu se zabývají etikou, Komenským i rukopisy Patočky

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

Humanitní a filologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkumné projekty ústavů této sekce mají rovněž význam pro celonárodní kulturu a vzdělanost. V literární vědě je třeba nově zpracovat poválečné období české literatury, včetně literatury nezávislé. Naproti tomu klasická studia se soustřeďují na latinské písemnictví v našich zemích a na soupis našich literárních památek do r. 1800. Jazykověda se orientuje na výzkum národního jazyka a jeho historického vývoje v jeho spisovné i nespisovné podobě. Pozornost filozofie je upřena ke studiu filozofických směrů 20. století - k fenomenologii, filozofii existence, ale i k analytické filozofii a teorii vědy - stejně jako k odkazu myslitelů jako J. A. Komenský či J. Patočka. Literatura a jazyky slovanských zemí jsou předmětem naší slavistiky. Orientalistika, která má u nás dlouhou tradici, se věnuje studiu orientálních jazyků, dějinám a kultuře Předního východu, Indie, Číny a arabského světa. Etnografie a folkloristika se vedle tradičních témat hmotné a duchovní lidové kultury zabývá i aktuálními problémy etnických studií emigrace a reemigrace i adaptací jiných etnik v českém prostředí. Rovněž výzkum české hudební kultury je příspěvkem této sekce k poznání a ochraně našeho kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 360 zaměstnanci, z nichž je asi 250 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce