Cílem Fellowshipu J. E. Purkyně pro význačné perspektivní vědecké pracovníky je získat pro pracoviště AV ČR vynikající tvůrčí vědce ze zahraničí, a to jak vědce českého původu pracující dlouhodobě v zahraničí, tak špičkové vědce zahraniční, zpravidla mladší 40 let, a zajistit jim na pracovištích AV ČR přiměřené finanční ohodnocení. Fellowship J. E. Purkyně se poskytuje nejdéle na dobu 5 let. Žádosti o udělení Fellowshipu J. E. Purkyně pro vybraného kandidáta předkládají ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radě pracoviště a s jejím doporučením. Žádosti byly přijímány do roku 2017.

Udělený “Fellowship J. E. Purkyně“

Fellowship J. E. Purkyně udělený v roce 2017

Předsedkyně Akademie věd ČR na základě doporučení Akademické rady AV ČR udělila v roce 2017 Fellowship J. E. Purkyně:

 • RNDr. Ivanu Řehořovi, Ph.D., navrženému Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti vývoje elastických mikročástic schopných dlouhodobě cirkulovat v krevním řečišti, na dobu pěti let

 • Mgr. Martinu Schwarzerovi, Ph.D., navrženému Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti výzkumu gnotobiologie, imunologie, mikrobiologie, integrativní fyziologie, alergologie a navazující vědecké obory, na dobu pěti let

 • Priv. Doz. Mgr. Aleši Pečinkovi, Ph.D., navrženému Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti analýzy struktury a funkce jaderného genomu rostlin, na dobu pěti let

 • MSc. Ivanu Jarićovi, navrženému Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti výzkumu biologie a chování ryb, na dobu pěti let

 • Dr. Mirosławu Jankowiakovi , navrženému Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti výzkumu běloruských nářečí v Lotyšsku, na dobu pěti let
Fellowship J. E. Purkyně udělený v roce 2016

Předseda Akademie věd ČR na základě doporučení Akademické rady AV ČR udělil v roce 2016 Fellowship J. E. Purkyně:

 • Mgr. Janu Hrčkovi, Ph.D., navrženému Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti výzkumu ekologie společenstev a molekulární, experimentální a evoluční ekologie hmyzu a jeho symbiotických bakterií, na dobu pěti let

 • Mgr. Ondřeji Štěpánkovi, Ph.D., navrženému Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti výzkumu molekulární a buněčné imunologie s důrazem na objasňování fundamentálních mechanismů adaptivní imunity, na dobu pěti let.

 • Mgr. Petru Vodičkovi, Ph.D., navrženému Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti výzkumu patogeneze, biomarkerů a potenciálních terapií Huntingtonovy choroby pomocí pokročilých proteomických metod, na dobu pěti let

 • doc. Dr. phil. Holgeru Gutschmidtovi, navrženému Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti moderní filosofie se zvláštním důrazem na německou klasickou filosofii, na dobu pěti let

Fellowship J. E. Purkyně udělený v roce 2015
Předseda Akademie věd ČR na základě doporučení Akademické rady AV ČR udělil v roce 2015 Fellowship J. E. Purkyně:
 
 • RNDr. Janu Burjánkovi, Ph.D., navrženému Geofyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti výzkumu problematiky zemětřesného ohrožení, na dobu pěti let
   
 • Ing. Jiřímu Červenkovi, Ph.D., navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti materiálového výzkumu, na dobu pěti let
   
 • Mgr. Martinu Koliskovi, Ph.D., navrženému Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti výzkumu diversity jednobuněčných eukaryot, kultivačních technik, molekulární biologie, sekvenční metodologie a bioinformatiky (jazyk Python), na dobu pěti let
   
 • Mgr. Marku Piliarikovi, Ph.D., navrženému Ústavem fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti výzkumu supercitlivých detekčních a zobrazovacích metod, na dobu pěti let
   
 • Mgr. Jiřímu Slámovi, Ph.D., navrženému Geologickým ústavem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti výzkumu řešení základních geologických problémů za pomocí moderních geochemických metod, na dobu pěti let

 

 • Ing. Zdeňku Starému, Ph.D., navrženému Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti výzkumu reologie a zpracování vícefázových polymerních soustav, na dobu pěti let

 

 • RNDr. Janu Šilhánovi, Ph.D., navrženému Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti výzkumu molekulární a strukturní biologie, na dobu pěti let

 

 • Mgr. Vladimíru Vargovi, Ph.D., navrženému Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti výzkumu studia mikrotubulárního cytoskeletu eukaryotických buněk, na dobu pěti let.
Fellowship J. E. Purkyně udělený v roce 2014
Předseda Akademie věd ČR na základě doporučení Akademické rady AV ČR udělil v roce 2014 Fellowship J. E. Purkyně:
 
 • Dipl. Phys. Petru Kabáthovi, Dr. rer. nat., navrženému Astronomickým ústavem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti výzkumu atmosfér extrasolárních planet, na dobu pěti let
   
 • Alexanderu Vikmanovi, Dr., navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti výzkumu inflačních modelů raného vesmíru, na dobu pěti let
   
 • Dr. Juraji Fedorovi, Ph.D., navrženému Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti výzkumu ultrarychlých procesů v izolovaných molekulách a molekulových systémech vázaných vodíkovými vazbami, na dobu pěti let
   
 • Valentině Fava, Ph.D., navržené Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti výzkumu technologických transferů mezi Východem a Západem na studiích automobilového průmyslu, na dobu pěti let
   
 • Mgr. Matyáši Havrdovi, Ph.D., navrženému Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti výzkumu recepce Aristotelovy teorie důkazu v pozdně antické přírodní filosofii, na dobu pěti let
Fellowship J. E. Purkyně udělený v roce 2013
Předseda Akademie věd ČR na základě doporučení Akademické rady AV ČR udělil v roce 2013 Fellowship J. E. Purkyně:
 
 • Olegu Lunovovi, Ph.D., navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti výzkumu a vývoje nového mezioborového směru aplikace perspektivních fyzikálních metod na buněčnou biologii, na dobu pěti let
 • doc. Dr. Martinu Danišíkovi, Ph.D., navrženému Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti výzkumu, vývoje, řízení a aplikace nízkoteplotních termochronologií a moderní metody určování stáří minerálů a hornin, na dobu pěti let
 • RNDr. Miloslavu Poláškovi, Ph.D., navrženému Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost v oblasti problematiky molekulárního zobrazování, na dobu pěti let
 • RNDr. Martinu Srncovi, Ph.D., navrženému Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, na vědeckou činnost v oblasti komplexních systémů bioanorganického typu, v. v. i, na dobu pěti let
 • Mag. Alexanderu Höllwerthovi, Dr. phil., navrženému Slovanským ústavem AV ČR, na vědeckou činnost v oblasti interdisciplinární práce na pomezí literární vědy, právní teorie a filozofického myšlení v. v. i., na dobu pěti let
 • Dr. Vincentu Mortetovi, Ph.D., navržený Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost zaměřenou na oblast výzkumu nanodiamantu, na dobu pěti let
 • doc. Ing. Sergeji Hlochovi, Ph.D., navržený Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost zaměřenou na výzkum vysokorychlostních vodních paprsků, na dobu čtyř let
 • Oliveru Weingartenovi, Ph.D., navržený Orientálním ústavem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost zaměřenou na multidisciplinární studium čínské textové kultury, na dobu pěti let
Fellowship J. E. Purkyně udělený v roce 2012
Předseda Akademie věd ČR na základě doporučení Akademické rady udělil v roce 2012 Fellowship J. E. Purkyně:
 
 • Dr. Héctor Vázquez Melis, navržený Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost zaměřenou na oblast nanoelektroniky a nanomateriálů, na dobu pěti let
   
 • Mgr. Martin Friák,Ph.D., navržený Ústavem fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost zaměřenou na nejprogresivnější trendy ve víceúrovňovém modelování struktury a vlastností pokročilých materiálů, na dobu pěti let
   
 • Mgr. Marek Kapička, Ph.D., navržený Národohospodářským ústavem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost zaměřenou na makroekonomii a veřejnou ekonomii, na dobu pěti let
   
 • prof. Georg Pavlakos, Ph.D., LL. M., navržený Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost zaměřenou na rozšíření výzkumu na poli právní vědy z národní úrovně na mezinárodní, na dobu tří let
   
 • Mgr. Dr. phil. Tomasz Derlatka, navržený Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost zaměřenou na západoslovanský román 20. století, na dobu pěti let
Fellowship J. E. Purkyně udělený v roce 2011
Předseda Akademie věd ČR na základě doporučení Akademické rady udělil v roce 2011 Fellowship J. E. Purkyně:
 
  • Mgr. Janu Jansovi, Ph.D., navrženému Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost zaměřenou na půdní mikroorganismy, společenstva mykorrhizních hub s přidruženou mikroflórou, na dobu pěti let

 

  • Mag. Dr. phil. Alexanderu Kratochvilovi, navrženému Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost zaměřenou na rozpracování teorie paměti v kontextu literárněvědné bohemistiky, na dobu čtyř let

 

  • prof. RNDr. Ladislavu Kvaszovi, Dr., navrženému Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost zaměřenou na rozvinutí metody filosofické analýzy klíčových změn ve vývoji algebry a geometrie, a její systematická aplikace na další oblasti matematiky, na vývoj fyziky i na klíčové problémy filosofie vědy a teorie poznání, na dobu pěti let

 

  • Mgr. Jakubovi Steinerovi, M.A., Ph.D., navrženému Národohospodářským ústavem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost zaměřenou na analýzu koordinačních problémů a strategického chování ekonomických agentů v situacích vyžadujících koordinaci za různých předpokladů, na dobu pěti let 


  • Janu Honolkovi, Ph.D., navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., na vědeckou činnost zaměřenou na nanoelektroniku, nanomateriály a spinotroniku, na dobu pěti let.

 

Fellowship J. E. Purkyně udělený v roce 2010

Předseda Akademie věd ČR na základě doporučení Akademické rady udělil  v roce 2010 Fellowship J. E. Purkyně:

 

  • Ing. Kvidu Stříšovskému, Ph.D., navrženému Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015 na vědeckou činnost při zavádění nové problematiky v oblasti výzkumu intramembránových proteas


  • Dr. Jörgu Wunderlichovi, navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2015 na vědeckou činnost v oblasti spirotroniky, nanoelektroniky a optoelektroniky

 

 

Fellowship J. E. Purkyně udělený v roce 2009

Předseda Akademie věd ČR na základě doporučení Akademické rady udělil  v roce 2009 Fellowship J. E. Purkyně:

 

 • Dr. rer. nat. Lukáši Palatinusovi, ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2014 na vědeckou činnost spojenou především s Projektem elektronového difraktometru
 • Michailu Kotsyfakisovi, Ph.D., v Biologickém centru AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2014 na vědeckou činnost spojenou s vytvořením nové laboratoře zaměřené na genomiku a proteomiku klíštěcích slinných žláz umožňujících identifikaci molekul usnaňujících přenos patogenů (např. původce Lymské boreliózy a viru klíšťové encefalitidy)
 • Leo Eisnerovi, Ph.D., navrženému Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. 8. 2010 do 31. 7. 2014 na vědeckou činnost v oblasti indukované seismicity s teoretickým i praktickým využitím
 • Marku Cebecauerovi, Ph.D., navrženému Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2014 na vědeckou činnost zaměřenou na využití přesných metod fyzikální chemie na buněčné úrovni v biomedicínských oborech
 • RNDr. Cyrilu Bařinkovi, Ph.D., navrženému Biotechnologickým ústavem AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. 3. 2010 do 28. 2. 2014 na vědeckou činnost v oblasti strukturní biologie a vztahů mezi strukturou a funkcí medicínsky relevantních proteinů
Fellowship J. E. Purkyně udělený v roce 2008

Předseda Akademie věd ČR na základě doporučení Akademické rady udělil

        v roce 2008 Fellowship J. E. Purkyně:

 • Ing. Olegu Heczkovi, Ph.D., ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2013 na vědeckou činnost spojenou především s rozvojem nového interdisciplinárního programu zaměřeného na slitiny s magnetickou tvarovou pamětí a magnetokalorické jevy
 • Ing. Alexandru Kromkovi, Ph.D., ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013 na vědeckou činnost zaměřenou především na vybudování a vedení výzkumného interdisciplinárního týmu v oboru nanotechnologií (tvorba diamantových a jiných uhlíkových nanostruktur)
 • Mgr. Janu Kunešovi, Ph.D., ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2014 na vědeckou činnost zaměřenou především na vedení skupiny "Spektorskopie magnetických oxidů" a rozvoj mezinárodní spolupráce v oboru teoretické fyziky pevných látek a metody DMFT
 • MVDr. Martinu Angerovi, CSc., v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013 na vědeckou činnost zaměřenou na vybudování pracovní skupiny zaměřené na studium meiozy u savců za pomoci špičkových mikroskopických metod
Fellowship J. E. Purkyně udělený v roce 2007

    Předseda Akademie věd ČR na základě doporučení Akademické rady udělil

        v roce 2007 Fellowship J. E. Purkyně:

 • Igoru V. Bartishovi, Ph.D., v Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. 3. 2009 do 28. 2. 2014 na vědeckou činnost zaměřenou především na rozvoj populační genetiky při vedení skupiny pro kvantitativní populačně genetické analýzy v oddělení genetické ekologie
 • Ing. Filipu Lankašovi, CSc., v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., s účinnosti od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2012 na vědeckou činnost zaměřenou na rozšíření teoretického studia struktury DNA a RNA z atomistické úrovně na úroveň supra-atomistickou až mezoskopickou
 • Ing. Tomáši Vomastkovi, Ph.D., v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2012 na vědeckou činnost zaměřenou především na studium signální dráhy ERK a identifikaci a charakterizaci "scaffold" proteinů
 • Mgr. Jindřichu Zapletalovi, Ph.D., DSc., v Matematickém ústavu AV ČR, v. v. i:, s účinností od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013 na vědeckou činnost zaměřenou na vytvoření skupiny, zabývající se booleovskou algebrou a skupiny moderní teorie množin
Fellowship J. E. Purkyně udělený v roce 2006

Akademická rada Akademie věd ČR na základě vyjádření odborné komise Akademické rady a Vědecké rady AV ČR udělila

        v roce 2006 Fellowship J. E. Purkyně:

 • Petru Svobodovi, Ph.D., (Ústav molekulární genetiky AV ČR), s účinností od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 ­ za vědeckou činnost zaměřenou především na vývoj transgenní RNAi, analýzu degradace materiálních mRNA a na práci se studenty v ústavu
 • Radislavu Sedláčkovi, Ph.D., Dr. rer.nat. habil., (Ústav molekulární genetiky AV ČR), s účinností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2012 - za vědeckou činnost zaměřenou především na vybudování transgenní jednotky a na přípravu myší s genovou deficiencí
 • Ing. Pavlu Izákovi, Ph.D., (Ústav chemických procesů AV ČR), s účinností od 1. 2. 2007 do 31. 1. 2012 - za vědeckou činnost zaměřenou především na zavedení problematiky zakotvených iontových membrán a na posílení příslušné pracovní skupiny ústavu
Fellowship J. E. Purkyně udělený v roce 2005

  Akademická rada Akademie věd ČR na základě vyjádření odborné komise Akademické rady a Vědecké rady AV ČR udělila

        v roce 2005 Fellowship J. E. Purkyně:

 • MUDr. Davidu Sedmerovi, Ph.D., (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR), s účinností od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010 - za vědeckou činnost zaměřenou především na výzkum buněčných mechanismů pro prenatální léčbu vrozených srdečních vad a na mechanismy indukce a diferenciace převodního systému srdečního
 • Mgr. Tomáši Krumlovi, CSc., (Ústav fyziky materiálů AV ČR), s účinností od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010 - za vědeckou činnost zaměřenou především na mechanické vlastnosti a strukturu extrémně tenkých vrstev a vláken na rozhraní nano- a submikronové oblasti pro aplikace v mikroelektronice a mikrotechnice
 • RNDr. Bohuslavu Rezkovi, Ph.D., (Fyzikální ústav AV ČR), s účinností od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2011 ­ za vědeckou činnost zaměřenou především na rozvoj nanotechnologií v oblasti rozhranní polovodičových tenkovrstvých materiálů s organickými molekulami a strukturami s praktickým využitím v bioaplikacích

 

Fellowship J. E. Purkyně udělený v roce 2004

  Akademická rada Akademie věd ČR na základě vyjádření odborné komise Akademické rady a Vědecké rady AV ČR udělila

        v roce 2004 Fellowship J. E. Purkyně:

 • RNDr. Štěpánovi Sklenákovi, Ph.D., (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR), s účinností od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2009 - za vědeckou činnost zaměřenou především na výzkum kvantové chemie v oblasti teorie katalýzy
 • Michalu Fárníkovi, Ph.D., (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR), s účinností od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2009 ­ za vědeckou činnost zaměřenou především na výzkum struktury a dynamiky klastrů v molekulových paprscích spektroskopickými metodami
 • Leoši Valáškovi, Ph.D., (Mikrobiologický ústav AV ČR), s účinností od 1. 6. 2004 do 31. 5. 2009 - za vědeckou činnost zaměřenou na výzkum mechanismů a regulace buněčné diferenciace v Laboratoři reprodukce buňky Mikrobiologického ústavu AV ČR
 • Dr. Ludgerovi Hagedornovi, (Filozofický ústav AV ČR), s účinností od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2009 ­ za vědeckou činnost zaměřenou na dílo a filosofické myšlení Jana Patočky