Zahlavi

„Ten okamžik je silnější než já,“ dojal se laureát Bolzanovy medaile

06. 02. 2019

Dva skvělí matematici se světovým renomé, Francouz s českými kořeny Antonín Novotný a Miloslav Feistauer, převzali prestižní akademické ocenění, které se udílí již od poloviny 60. let. Jde o medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách.

Oba ocenění vědci přijeli na slavnostní ceremoniál v Matematickém ústavu AV ČR na pražském Novém Městě v doprovodu svých manželek, taktéž matematiček. Ceny jim předala předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová a ředitel ústavu Jiří Rákosník, který připomenul význam proslulého pražského matematika a filozofa Bernarda Bolzana, po němž je cena pojmenovaná. Součástí programu, jehož úředním jazykem byla – jak je na Matetickém ústavu dobrým zvykem – angličtina, byl i hudební doprovod.

Miloslav Feistauer v prostorách Matematického ústavu, naslouchá mu Antonín Novotný (v první řadě vpravo)

Ostatně k hudbě má velmi blízko i expert na numerické metody Miloslav Feistauer, který pochází z Náchoda a jehož publikace vycházejí v prestižních nakladatelstvích jako Oxford University Press či Springer Verlag. Ve svém proslovu děkoval nejenom přátelům matematikům, ale i hudebníkům, s kterými hraje na housle například Paganiniho.

Zahraniční úspěchy má také druhý oceněný, Francouz se zvučným českým jménem Antonín Novotný, který studoval v Praze a habilitoval se ve Francii. Prahu stále velmi často navštěvuje.

„Nebudu skrývat dojetí. Ten okamžik je silnější než já,“ uvedl při přebírání Bolzanovy ceny Antonín Novotný a v lehčím duchu pokračoval: „Ocenění přijímám s rozpaky, a to ze dvou důvodů. Mám pocit, že si cenu nezasloužím. A pak  že jsem na ni příliš mlád.“

 Antonín Novotný přebírá cenu od předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové

 

Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. (nar. 1943), působí na Katedře numerické matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se především vývojem a analýzou numerických metod pro řešení parciálních diferenciálních rovnic. Společně s Alexandrem Ženíškem publikoval v letech 1987–1988 v prestižním časopise Numerische Mathematik dvě průkopnické práce o numerickém řešení nelineárních eliptických problémů druhého řádu metodou koneč­ných prvků. V článcích zkoumal vliv nume­rické inte­grace a aproximace křivočaré hranice (tzv. variační zločiny) na chybu výsled­ného při­bližného řešení. Od začátku 90. let se zabýval vývojem a analýzou no­vých efektivních metod pro řešení Eulero­vých a Navierových–Stokesových rov­nic popisujících prou­dění stlačitel­ných tekutin. V poslední době významně přispěl k teo­rii a aplikacím nespojité Galerkinovy metody kombinující výhody metody konečných objemů a metody konečných prvků.

Díky dlouhodobé spo­lupráci se Škodou Plzeň na vývoji parních turbín nalezly jeho vědecké výsledky vyu­žití v průmyslu. Je spoluauto­rem patentu pro separátor vodních kapiček z mokré páry pro 1000MW turbínu v ja­derné elektrárně Temelín. S kolegy z Ústavu termomecha­niky AV ČR spolupracuje na výzkumu interakce proudících tekutin a elas­tic­kých struk­tur s využitím např. při si­mulaci vibrací křídel letadel či proudění vzduchu v lidských hlasiv­kách.

Profesor Feistauer, člen Učené společnosti ČR, je světově uznáva­ným odborníkem ve svém oboru. Specializovaná matematická databáze Math­SciNet uvádí jeho 122 prací včetně tří monografií. Přednesl referáty na více než 180 konferencích (včetně 64 zvaných plenárních přednášek). Působil na univerzi­tách v Německu, Francii, Ra­kousku a v USA, byl iniciátorem a hlavním organizátorem konferencí Numerical Modelling in Continuum Mechanics pořádaných v Praze a členem progra­mových a vědeckých výborů řady dalších mezinárodních konferencí.

 

Prof. RNDr. Antonín Novotný, CSc. (nar. 1958), je francouzský matematik českého původu zaměřený na matematickou fyziku a světově uznávaný odborník na teorii parciálních diferenciálních rovnic a jejich použití v popisu pohybu tekutin. V poslední době dosáhl pozoruhodných výsledků v oblasti numerické matematiky a odhadů chyb numerických metod zejména pro stlačitelné proudění. Jde o zcela originální přístup založený na metodě relativní energie, kterou Novotný adaptoval pro tyto účely. Mezi jeho novější aktivity patří také výzkum vícesložkových tekutin.

Je autorem nebo spoluautorem 114 publikací v mezinárodních časopi­sech a spoluautorem dvou vysoce citovaných monografií (databáze MathSciNet eviduje 1790 citací, databáze WoS eviduje 91 publikací s 853 citacemi bez autocitací). Mono­grafie Introduction to the Mathematical Theory of Compressible Flow (Oxford University Press, 2004) o teorii rovnic stlačitelného proudění, napsaná společně s Ivanem Straškrabou, se v krátké době stala standardním referenčním zdrojem v oboru. S Eduardem Feireis­lem napsal Novotný další monografii Singular Limits in Thermodynamics of Viscous Fluids (Birkhäuser, 2009), kterážto práce o problematice singulárních limit získala cenu AV ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Společně s ja­ponským matematikem Jošikazuem Gigou edi­tuje profesor Novotný prestižní encyklopedickou řadu Handbook of Mathematical Analysis in Mechanics of Viscous Fluids vydávanou nakladatelstvím Springer.

Antonín Novotný se aktivně podílí na výchově doktorandů v rámci společného programu české a francouzské vlády. Spolu s Patrickem Penelem získal na Univerzitě v Tou­lonu podporu pro místo hostujícího profesora z Československa, resp. České republiky, které umožnilo pobyty na Univerzitě v Tou­lonu a spolupráci mnoha českých vědců s tamními kolegy. Profesor Novotný se organizátorsky věnuje též společným akcím pořádaným MÚ AV ČR a MFF UK, např. sérií letních škol Evropské matematické společnosti Mathematical Aspects of Fluid Flows (ESSAM) nebo International Summer School on Evolution Equations (EVEQ).

 

Související články: 

Praha, metropole světové matematiky

Čestná oborová medaile Bernarda Bolzana

Připravili: Milan Pohl a Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR a Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

Přečtěte si také

Matematika, fyzika a informatika

Vědecká pracoviště

Fyzikální výzkum pokrývá široké spektrum problémů, od základních složek hmoty a fundamentálních přírodních zákonů, zahrnující i zpracování dat z velkých urychlovačů, až po fyziku plazmatu při vysokých tlacích a teplotách, fyziku pevných látek, nelineární optiku a jadernou fyziku nízkých a středních energií. Astrofyzikální výzkum se soustřeďuje na výzkum Slunce – především erupcí, na dynamiku těles slunečního systému a na vznik hvězd a galaxií. V matematice a informatice se studují jak vysoce abstraktní disciplíny jako logika a topologie, tak i statistické metody a diferenciální rovnice a jejich numerická řešení. Přitom i čistě teoretické výzkumy v oblastech, jakou jsou např. neuronové sítě, optimalizace a numerické modelování, bývají často motivovány konkrétními problémy nejen v přírodních vědách. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1600 zaměstnanci, z nichž je asi 630 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce