Zahlavi

Čestná oborová medaile Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách

Čestná oborová medaile Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách

 

Čestná oborová medaile Bernarda Bolzana
za zásluhy v matematických vědách

udělovaná Akademií věd České republiky

byla zřízena Československou akademií věd dne 2. září 1965 jako čestná oborová plaketa k ocenění vynikajících vědeckých prací v oboru matematiky. Od druhé poloviny roku 1995 ji uděluje Akademie věd České republiky jako čestnou oborovou medaili.

Bernard Bolzano (1781–1848) byl významný český matematik, logik, filozof a teolog italského původu. Jako katolický bohoslovec se stal profesorem náboženství na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, kde vynikal přesvědčivostí výkladu, opřenou o hlubokou víru a rozumový přístup. Jeho originalita mu způsobila mnohé problémy, které vyvrcholily jeho nuceným odchodem z fakulty. Dále se pak plně věnoval vědecké práci. Ve filozofii byl eklektik, v matematice patřil mezi průkopníky moderních pracovních metod. Definoval přesně některé poučky a vytvořil základy obecné teorie funkcí, jimiž značně předstihl svou dobu.

Jeho nejobsažnějším dílem je Vědosloví /Wissenschaftslehre/, v němž se jako první soustavně zabýval základy logiky. Vedle dalších prací z filozofie a matematiky vyšlo posmrtně péčí přátel Bolzanovo nejvýznamnější dílo Paradoxy nekonečna /Parodoxien des Unendlichen/. Bernard Bolzano byl členem Královské české společnosti nauk a získal si zásluhy o její rozvoj.

Autorem výtvarného návrhu medaile Bernarda Bolzana je akad. sochař a medailér Jan Václav Straka (1918–1983), žák profesora O. Španiela.