Zahlavi

Nová webová aplikace Evalvis 17+ vizualizuje hodnocení výzkumných organizací

09. 05. 2019

Badatelé z Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti Filosofického ústavu AV ČR naprogramovali aplikaci, která umožňuje vizualizovat data z hodnocení výzkumných organizací podle metodiky 2017+. Navázali tak na předchozí debaty, během nichž zaznamenali potřebu například Akademie věd ČR či Grantové agentury ČR vylepšit přístup k datům o české vědě.

Aplikace Evalvis 17+ umožňuje kromě usnadnění přístupu k informacím za jednotlivé instituce a obory také jejich vzájemné srovnávání. Ukazuje tedy i nový rozměr dat, jež byla k hodnocení použita. Uživatelé se mohou například podívat, jak si v daném oboru vedou nejproduktivnější instituce. V některých oborech se zjištěné pořadí ale může velmi snadno změnit – stačí změnit parametry datového filtru nebo zúžit skóre a pořadí může rázem vypadat jinak.

Právě tuto vlastnost, totiž možnost měnit pomocí několika kliknutí kritéria pro srovnání, pokládá jeden z autorů aplikace Radim Hladík za její hlavní přínos. „Pořadí výzkumných organizací se často mění, pokud je srovnáváme podle absolutních počtů, relativních počtů, podílu v horní polovině AIS nebo SJR nebo v horním decilu. Zatímco v PDF formátu nebo na papíře mohou tyto míry působit jako definitivní a jednoznačné, aplikace Evalvis díky interaktivitě přináší do jejich vnímání kritický prvek.“

Radim Hladík nechce tvrdit, že srovnávání nemá smysl, ani vše relativizovat: „Chci jen připomenout, že interpretace výsledků a zdůvodnění použitých kritérií – proč právě tato čísla, a nikoli jiná – jsou vždy nezbytnou součástí práce s daty.“

Aplikace je postavena na datech z hodnocení vědy a výzkumu podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2, které realizovala Rada pro výzkum, vývoj a inovace pro jednotlivé výzkumné organizace.

Výsledky a podklady pro hodnocení byly zveřejněny formou zazipovaných souborů, které je potřeba stáhnout a otevřít v kancelářských programech pro každou organizaci zvlášť. Nová aplikace nabízí způsob, jak většinu informací z hodnocení snadno zobrazit ve sloupcovém grafu po zadání několika datových a vizualizačních filtrů.

Uživatelé tak mají snadný přístup k údajům, které v hodnoticích zprávách sdělují „Členění výsledků podle oborové příslušnosti časopisů, ve kterých byly zveřejněny“ nebo „Rozložení četností a procentních podílů oborově členěných výsledků v prvním decilu a v kvartilech mezinárodního pořadí časopisů dle AIS“.

K dispozici jsou také údaje o jednotlivých oborech, respektive o výsledcích jednotlivých výzkumných organizací podle oborů. Uživatel si navíc může vybrat, zda chce vidět data podle databáze Web of Science a její metriky významnosti časopisů (AIS – Article Influence Score) nebo na základě databáze Scopus a metriky SJR (SCImago Journal Rank), která nabízí širší pokrytí společensko-vědních a humanitních oborů.

Motivací pro vznik aplikace byl také soubor podobných aplikací z dílny IDEA při CERGE-EI. Filosofický ústav AV ČR rozvíjí oblast digitálních humanitních věd, nově zveřejněná data tak poskytla příležitost pokusit se vyvinout aplikaci s novou perspektivou.

Připravili: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, a Radim Hladík, Filosofický ústav AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons

Přečtěte si také

Humanitní a filologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkumné projekty ústavů této sekce mají rovněž význam pro celonárodní kulturu a vzdělanost. V literární vědě je třeba nově zpracovat poválečné období české literatury, včetně literatury nezávislé. Naproti tomu klasická studia se soustřeďují na latinské písemnictví v našich zemích a na soupis našich literárních památek do r. 1800. Jazykověda se orientuje na výzkum národního jazyka a jeho historického vývoje v jeho spisovné i nespisovné podobě. Pozornost filozofie je upřena ke studiu filozofických směrů 20. století - k fenomenologii, filozofii existence, ale i k analytické filozofii a teorii vědy - stejně jako k odkazu myslitelů jako J. A. Komenský či J. Patočka. Literatura a jazyky slovanských zemí jsou předmětem naší slavistiky. Orientalistika, která má u nás dlouhou tradici, se věnuje studiu orientálních jazyků, dějinám a kultuře Předního východu, Indie, Číny a arabského světa. Etnografie a folkloristika se vedle tradičních témat hmotné a duchovní lidové kultury zabývá i aktuálními problémy etnických studií emigrace a reemigrace i adaptací jiných etnik v českém prostředí. Rovněž výzkum české hudební kultury je příspěvkem této sekce k poznání a ochraně našeho kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 360 zaměstnanci, z nichž je asi 250 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce