Zahlavi

ÚVGZ – CzechGlobe získal jako první ústav AV ČR certifikaci ISO 27001

15. 05. 2024

Ústav výzkumu globální změny (ÚVGZ) Akademie věd České republiky dosáhl významného milníku ve svém rozvoji – získal jako první ústav AV ČR certifikaci ISO 27001, což je mezinárodní norma pro systémy managementu informační bezpečnosti (ISMS). Toto ocenění je nejen uznáním vysoké úrovně zabezpečení dat a informačních systémů ústavu, ale také klíčovým prvkem pro další rozvoj jeho výzkumných aktivit.

„Certifikace ISO 27001 je globálně uznávaným standardem, který stanovuje požadavky na zabezpečení a ochranu informací. Pro vědecké instituce, jako je ÚVGZ, je zvláště důležitá, protože zajišťuje, že všechna cenná aktiva, včetně výzkumných dat a osobních údajů, jsou chráněna proti neoprávněnému přístupu, změně a jsou nastavené postupy pro jejich adekvátní dostupnost. Získání této certifikace nejenže zvyšuje důvěru partnerů a financujících organizací, ale také otevírá dveře k novým spolupracím a výzkumným projektům, které vyžadují vysokou úroveň informační bezpečnosti,“ řekl Aleš Roček,“ který se výraznou měrou podílel na implementaci normy.

Pro ÚVGZ, jehož hlavní činností je výzkum globálních změn, je zajištění ochrany dat klíčové. ISO 27001 umožňuje ústavu efektivněji spravovat a ochraňovat výzkumná data, což přináší zvýšenou integritu a věrohodnost výsledků.

Tato certifikace dále podporuje implementaci nejlepších postupů v oblasti IT a zlepšuje celkovou IT infrastrukturu ústavu, což je zásadní pro zvládání velkých datových sad, s nimiž se výzkumníci setkávají,“ poznamenal Vladimír Hebelka, vedoucí Oddělení informačních technologií.  

Vědecký tajemník Jiří Kolman k tomu dodává: „Certifikace ISO 27001 přispívá k dalšímu posílení reputace ÚVGZ jakožto excelentního vědeckého centra, které klade důraz na kvalitu a bezpečnost v oblasti výzkumu. Tím, že ústav demonstruje své schopnosti v oblasti ochrany a správy informací, posiluje dále svou pozici v mezinárodním výzkumném prostředí. To umožňuje ÚVGZ lépe konkurovat o mezinárodní granty a projekty, které často vyžadují striktní dodržování pravidel informační bezpečnosti.“

Kromě nové certifikace ISO27001 obhájil ÚVGZ i certifikace z předchozích let standardu managementu kvality ISO 9001 a systém environmentálního managementu ISO 14001.

Kontakt:

Mgr. Jiří Kolman, Ph.D.
vědecký tajemník
kolman.j@czechglobe.cz

TZ ke stažení zde.

Chemické vědy

Vědecká pracoviště

Chemický výzkum navazuje na tradici vytvořenou významnými českými chemiky jako Rudolfem Brdičkou, Jaroslavem Heyrovským, Františkem Šormem či Ottou Wichterlem. V teoretické i experimentální fyzikální chemii je výzkum orientován na vybrané úseky chemické fyziky, elektrochemie a katalýzy. Anorganický výzkum je zaměřen na přípravu a charakterizaci nových sloučenin a materiálů. Výzkum v oblasti organické chemie a biochemie se soustřeďuje zejména na medicínu a biologii s cílem vytvořit nová potenciální léčiva a dále do ekologie. V oblasti makromolekulární chemie jde o přípravu a charakterizaci nových polymerů a polymerních materiálů, které lze využít v technice, v biomedicíně a ve výrobních, zejména separačních, technologiích. Analytická chemie rozvíjí separační analytické techniky, zejména kapilární mikrometod, a dále se zaměřuje na metody spektrální. Chemicko-inženýrský výzkum je orientován na vícefázové systémy, homo- a heterogenní katalýzu, termodynamiku a moderní separační metody. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1270 zaměstnanci, z nichž je asi 540 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce