Zahlavi

Ceny Nakladatelství Academia a Studentské soutěže Nakladatelství Academia

12. 09. 2022

Slavnostní vyhlášení výsledků 14. ročníku Cen Nakladatelství Academia a 10. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia se uskutečnilo v pondělí 12. září 2022 v budově Akademie věd ČR v Praze. Hodnotily se publikace vydané v roce 2021 na pracovištích Akademie věd ČR. V 10. ročníku Studentské soutěže se posuzovaly magisterské diplomové práce obhájené v období 1. 11. 2020 až 15. 10. 2021.

Do 14. ročníku Cen Nakladatelství Academia bylo přihlášeno celkem 78 publikací. V jednotlivých kategoriích ocenila desetičlenná odborná porota v čele s prof. RNDr. Ivo Krausem, DrSc., FEng.,
dr. h. c., následující tituly:

V kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce zvítězila publikace Jana Žďárka Ohroženi hmyzem? V kategorii překlad vědecké nebo populárně-naučné práce získal ocenění Zdeněk Cvrkal, který z perštiny do češtiny přeložil titulu Kniha cest autora Násera-e Chosroua. V kategorii slovník nebo encyklopedická publikace ocenila porota dílo Jana Zimy (in memoriam) a Miloše Macholána Systém a fylogeneze savců. Cenu za výtvarné zpracování si odnesl Jan Havel za grafickou přípravu publikace editorky Evy Janáčové Obrazy zášti. Cenu poroty získal Tomáš Hříbek za knihu Obrana asistované smrti.

Nejprodávanější knihou roku 2021 z produkce Nakladatelství Academia je Shakespearova Anglie Martina Hilského. 

Knihou roku, tedy absolutním vítězem, se stala publikace Jiřího Hrbka a kolektivu autorů Panovnický majestát vydaná NLN a Historickým ústavem Akademie věd ČR. Křišťálovou plastiku z dílny výtvarníka Jana Exnara převzal historik Jiří Hrbek z rukou místopředsedy Akademie věd České republiky Ondřeje Beránka.

V 10. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia měla odborná porota možnost vybrat vítěze tradičně ve třech kategoriích. 

Vítězem kategorie Humanitní a společenské vědy se stal David Trojan s prací Tobiáš z Benešova. Biskup – Hospodář – Politik obhájenou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy zvítězila Tereza Zezulová s prací Vypracování studie ochranného lesního pásu obhájenou na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Vítězkou kategorie Vědy o neživé přírodě se stala Daniela Runcziková s prací Vodní hospodářství na kosmických misích obhájenou na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Celkem bylo do soutěže přihlášeno 44 diplomových prací, které hodnotily odborné poroty jednotlivých kategorií. Vítězné práce budou vydány knižně do jednoho roku pod hlavičkou Nakladatelství Academia.

Vítězné diplomové práce z předchozího, devátého ročníku, byly během slavnostního vyhlášení představeny již v knižní podobě. Knihu Důsledky éry velkého bombardování pro chemickou a prebiotickou evoluci raného Marsu a Země převzal Lukáš Petera, knihu Grabenbummel. Nacionální souboj o Prahu na přelomu 19. a 20. století převzal David Smrček.

 

Více informací:

Mgr. Marie Povýšilová
Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR
Vodičkova 40, Praha 1
povysilova@academia.cz
+420 774 135 606

 

TZ ke stažení

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce