Zahlavi

Vybrané výsledky činnosti AV ČR v roce 2015 a 2016

27. 10. 2016

Akademie věd ČR vydala soubor vybraných výsledků dosažených v loňském roce v oblasti vědeckých výzkumů ve všech vědních oborech v tištěné i elektronické PDF verzi, již zde zveřejňujeme. Seznamuje slovem a obrazem se současnými směry výzkumů, nastiňuje cíle nových vědeckých center a infrastruktur i úkoly a záměry Strategie AV21, která svou multidisciplinaritou přesahuje rámec AV ČR. Pozornost věnuje také spojení vědy s praxí, transferu technologií a uvádí příklady aplikací výsledků výzkumu v průmyslu i běžném životě. Představuje mezinárodní i regionální kooperaci této instituce, její spolupráci se subjekty veřejného života a se školami. Seznamuje též s vědci, kteří v roce 2015 získali za vynikající výsledky svého bádání vysoká ocenění. Z letošního roku si všímá nejen výzkumných projektů, ale také společensky orientovaných akcí, včetně akcí k 700. výročí narození Karla IV.