Zahlavi

Pouť do badatelských výšin. Deset vědců si za jméno připíše titul doktor věd

06. 10. 2022

Patří k vědeckým špičkám, jejich výzkumy jsou originální a přinášejí zásadní poznatky do svých oborů. Charakteristika, jež spojuje všechny badatele, kteří od Akademie věd ČR obdrželi titul doktor věd. Seznam nositelů jednoho z nejvýznamnějších vědeckých titulů doctor scientiarum, zkráceně DSc., se 5. října 2022 rozrostl o deset členů. Mezi nimi je zástupce Národního muzea, Univerzity obrany a osm badatelů z pracovišť Akademie věd ČR.

Doktorský slib přišli složit do dvorany Knihovny AV ČR v sídle Akademie věd ČR na Národní. Diplomy si zde převzali od předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové a předsedy Vědecké rady AV ČR Pavla Barana. „Stát se špičkovým vědcem a získat vědeckou hodnost doktor věd znamená nejen talent, velký zápal a značné nasazení, ale také odříkání a velmi často i nemalé oběti,“ upozornila na mnohdy trnitou cestu na vědecký vrchol Eva Zažímalová.

Od pravěku k pracovnímu právu
Titul doktor historických věd obdržela Dagmar Dreslerová z pražského Archeologického ústavu AV ČR za disertační práci Krajina a lidé v zemědělském pravěku. Vědkyně se zaměřuje na archeologii krajiny, archaické zemědělství, paleoklima a analýzu ekofaktů. Dlouhodobě propaguje interdisciplinární výzkum, který spojuje archeologii s přírodními vědami.

Jaroslav Šebek z Historického ústavu AV ČR obhájil disertaci Za Boha, národ, pořádek a získal tím titul doktora historických věd. Jeho práce se zabývá interakcí nacionálních konceptů a antidemokratických prvků v meziválečném období a představuje tématem i zpracováním zcela ojedinělý počin.

Martin Štefko z Ústavu státu a práva AV ČR obhájením disertace Lékařské posudky v pracovním právu dostal titul doktor sociálních a humanitních věd. Jeho práce pojednává o problematice adekvátní právní úpravy posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce v národním i unijním kontextu.


Ceremoniál se konal ve dvoraně Knihovny Akademie věd ČR na Národní.

Neznámý život rostlin
Helena Štorchová získala titul doktor biologicko-ekologických věd. Pracovnice Ústavu experimentální botaniky AV ČR napsala disertaci Mitochondrial genomes of the plant genus Silene in the context of the evolution of plant mitochondria. Její vědecké výsledky o mitochondriálních genomech rostlin mají vysokou odezvu i potenciál v dalším výzkumu.

Titul doktor biologicko-ekologických věd získal také Jiří Masojídek z Mikrobiologického ústavu AV ČR za práci Pěstování mikrořas: z laboratoře k velkým kultivačním jednotkám. V ní se zabývá fyziologií fotosyntézy, především u řas, a výzkum kombinuje s moderními metodami experimentální biologie rostlin.

Doktorem geofyzikálně-geologických věd se stal Jiří Kvaček z Národního muzea Praha obhájením disertace Studium diverzity křídových rostlin na základě anatomie jejich reproduktivních struktur. Mezinárodně uznávaný odborník na mezozoické fosilní rostliny se zasloužil mimo jiné o zavedení nových metod v tomto odvětví.

Bohatý svět technických věd
Martin Kalbáč z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR obdržel titul doktor chemických věd obhájením práce Towards controlled functinalization of single-layer graphene. Vědec se věnuje uhlíkatým nanomateriálům a grafenu a je průkopníkem metody povrchem zesílené infračervené spektroskopie.

Titul doktor fyzikálně-matematických věd získal Stanislav Kamba z Fyzikálního ústavu AV ČR. Expert na vysokofrekvenční dielektrické spektroskopie obhájil disertaci s názvem Soft-mode spectroscopy of ferroelectrics and multiferroics. Multiferoické materiály, kterými se zabývá, mají velký potenciál v aplikovaném i dalším základním výzkumu.

Doktorem fyzikálně-matematických věd se stal i jeho kolega z Fyzikálního ústavu AV ČR Marek Taševský. V disertaci High Energy Soft QCD and Diffraction kombinuje teoretické a experimentální techniky a její výsledky přispívají k porozumění fyzikálním vlastnostem elementárních částic.

Titul doktor technických věd obdržel David Vališ z Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany za disertaci Metody modelování degradace ve spolehlivosti technických systémů. Práce s interdisciplinárním charakterem má praktický přesah a týká se teorie spolehlivosti, degradace technických systémů a zjišťování jejích mezních stavů.


Titul doktor věd získalo deset vědců.

Akademie věd ČR znovuzřídila titul doktor věd roku 2002 a udělovat jej začala o rok později. Do roku 2021 jej získalo 203 osobností. Všichni nositelé museli prokázat hodnotu výsledků svého bádání veřejnou obhajobou disertační práce. Tituly dostávají vědci různých vědních oborů a výsledky mnohých disertací mají potenciál přesáhnout do praxe.

Nutnost aplikace vědeckých výzkumů v neklidné době zdůraznil i Jaroslav Šebek, který promluvil na ceremoniálu jménem svých kolegů. „Titul doktora věd považujeme za velké uznání naší vědecké práce a potvrzení, že pouť po ne vždy jednoduchých cestách je správná a naše poslání se tímto způsobem naplňuje,“ zhodnotil význam získání titulu.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

Přečtěte si také