Diplomy s titulem „doktor věd“ převzali ve středu 25. září 2013 z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c., noví nositelé tohoto v současnosti nejvyššího vědeckého titulu v České republice. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v prostorách Knihovny AV ČR v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. Kromě čerstvě jmenovaných „doktorů věd“ a zástupců pracovišť, kde tito badatelé působí, se ho zúčastnili čelní představitelé Akademie věd ČR, členové komisí pro obhajoby a další hosté. Letos tento vysoce ceněný titul získalo deset špičkových odborníků ze tří základních vědních oblastí.
 
 
Titul „doktor věd“ (DSc.) uděluje Akademie věd ČR již od roku 2003, kdy vláda ČR schválila úpravu Stanov AV ČR obsahující též ustanovení o vědeckém titulu. Tento titul je udělován vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště vysoké vědecké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost. Vědecký titul uděluje AV ČR na základě rozhodnutí Vědecké rady AV ČR, které je podloženo výsledky náročného řízení. Pravidla udělování vědeckého titulu „doktor věd“, jakož i další informace jsou umístěny na webových stránkách AV ČR zde.
 
 
Komplexní posouzení osobnosti vědeckého pracovníka zajišťují odborně vysoce kvalifikované komise, jejichž členy jsou specialisté z ústavů AV ČR a vysokých škol, a nejméně tři oponenti. Takovéto posouzení je zárukou vědecké kvality nabyvatele titulu a nemůže být nahrazeno pouhým automatickým hodnocením scientometrických ukazatelů. Vědecký titul „doktor věd“ nyní představuje v České republice nejvyšší vědeckou kvalifikaci v profesní kariéře vědce. Akademie věd ČR z uvedených důvodů stále usiluje o právní zakotvení tohoto vědeckého titulu v legislativě České republiky. Do 20. června 2013 udělila Akademie věd ČR 105 těchto titulů.
 
 
Kontakt:
Mgr. Ivana Střálková, sekretariát Vědecké rady AV ČR, tel.: 221 403 320, e-mail: stralkova@kav.cas.cz
 
Doktoři věd jmenovaní v roce 2013
 
Mgr. Jiří Dědeček, CSc., DSc.
Dr. Jiří Dědeček je pracovníkem Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. Ve své disertační práci s názvem „Lokalizace a distribuce atomů hliníku ve skeletu křemíkem bohatých zeolitů“ se zabývá přípravou, strukturou a katalytickými aktivitami vybraných zeolitů. Práci, která je významným vědeckým příspěvkem nejen pro fyzikální chemii, ale i pro chemii pevných látek, a jejíž výsledky značně ovlivnily vědu o zeolitech, obhájil před komisí „Fyzikální chemie“ a získal titul „doktor chemických věd“.
 
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
Dr. David Krejčiřík je pracovníkem Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Svoji disertaci s názvem „ Geometrically induced spectral properties of physical systems“ obhájil před komisí „Jaderná, subjaderná a matematická fyzika“ a získal vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“. Dr.  Krejčiřík se zabývá aktuálními otázkami matematické fyziky, především vztahy mezi spektrálníımi a geometrickými vlastnostmi kvantových systémů a nehermitovskou kvantovou mechanikou. Jeho práce představuje významný příspěvek k našemu porozumění vztahům mezi geometrickými a spektrálními vlastnostmi vlnovodných a vibrujících systémů.
 
RNDr. Radek Mikuláš, CSc., DSc.
Dr. Radek Miluláš je pracovníkem Geologického ústavu AV ČR, který před komisí „Geologické vědy“ obhájil disertaci s názvem „Fossil behaviour related to specific substrates: a review of the Phanerozoic fossil record“. Za tuto práci získal titul „doktor geofyzikálně–geologických věd“. Dr. Mikuláš je světově uznávaným odborníkem na fosilní stopy a svým komplexním přístupem a rozsáhlou mezinárodní kooperací pomohl založit a etablovat ichnologii jako samostatnou vědní disciplínu v rámci paleontologie.
 
RNDr. Šárka Nečasová, CSc., DSc.
Dr. Šárka Nečasová je pracovnici Matematického ústavu AV ČR a před komisí „Matematická analýza a příbuzné obory“ obhájila disertaci s názvem „Mathematical analysis of the motion of viscous fluids“. Získala tím vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“. Dr. Nečasová je erudovanou vědeckou pracovnicí v oblasti matematické analýzy proudění tekutin. Zásadním způsobem obohatila teorii proudění stlačitelných i nestlačitelných tekutin kolem pohybujících se tuhých těles. Vyvinula nové přístupy ke zkoumání asymptotického chování viskózních tekutin.
 
Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc.
Doc. Martin Oliva je pracovníkem Moravského zemského muzea v Brně. Svoji disertaci s názvem „Pravěké hornictví v Krumlovském lese. Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě“ obhájil před komisí „Archeologie“ a získal titul „doktor historických věd“. Doc. Oliva se zabývá studiem nejstaršího období života lidské společnosti – paleolitem. Má za sebou obšírné vědecké dílo v oblasti praktické archeologie. V posledních letech provádí rozsáhlé systematické odkryvy v exploatační oblasti rohovců v Krumlovském lese s prokazovanou těžbou od mesolitu po dobu halštatskou.
 
Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat., DSc.
Dr. Jiří Pittner je pracovníkem Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Vědecký titul „ doktor chemických věd“ získal na základě obhajoby disertace s názvem „Multireference Hilbert Space Coupled cluster Methods“ před komisí „Fyzikální chemie“. Disertační práce Dr. Pittnera je velmi významná v kontextu světového vývoje Coupled Cluster metod a jejich širokého využití nejen na systémy, které inherentně vykazují kvazidegeneraci, ale i na excitované stavy, výpočty procesů na energetické hyperploše apod.
 
Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc., DSc.
Dr. Lubomír Rulíšek je pracovníkem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Obhajobou disertace s názvem „Theoretical Calculations of Physico-Chemical and Spectroscopic Properties of Bioinoorganic Systems“ před komisí „Fyzikální chemie“ získal vědecký titul „doktor chemických věd“. Výzkum prováděný ve skupině Dr. Rulíška vedl k formulaci reakčních mechanismů několika významných enzymů obsahujících ve svém aktivním centru ionty přechodných kovů, čímž významně přispěl k pochopení jejich funkce a role, kterou mají v živé přírodě. Tyto výsledky slouží zároveň jako inspirace pro teoretické návrhy umělých (minimalistických) metalloenzymůkatalyzujících složité a energeticky náročné chemické přeměny, což v současné době představuje hlavní vědecký zájmem skupiny Dr. Rulíška.
 
RNDr. Tomáš Řezanka, CSc., DSc.
Dr. Tomáš Řezanka je pracovníkem Mikrobiologického ústavu AV ČR. Svoji disertaci s názvem „ Mechanismy biosyntézy a produkce triacylglycerolů a komplexních lipidů olejotvornými mikroorganismy“ obhájil před komisí „Mikrobiologie, virologie a mykologie“ a získal vědecký titul „ doktor molekulárně-biologických a lékařských věd“. Tento významný, mezinárodně uznávaný odborník zabývající se oblastí biologického a biochemického výzkumu se ve své disertaci věnuje problematice mechanismů biosyntézy a nadprodukce triacylglycerolů a komplexních lipidů olejotvornými mechanismy.
 
Prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.
Prof. Daniel Kráľ je pracovníkem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Před komisí „Informatika a kybernetika“ obhájil disertační práci s názvem „ Kombinatorické metody v teoretické informatice“ a získal vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“. Prof. Kráľ vyřešil řadu důležitých, v dané oblasti známých a otevřených problémů, které znamenají značný přínos pro kombinatoriku a její aplikace. Jeho výsledky se těší mimořádnému mezinárodnímu ohlasu, mj. je jedním z mála Čechů, jimž byl udělen ERC grant (European Research Council).
 
Prof. RNDr. Josef Komenda, CSc., DSc.
Prof. Josef Komenda je pracovníkem Mikrobiologického ústavu AV ČR. Před komisí „Mikrobiologie, virologie a mykologie“ obhájil disertační práci s názvem „Repair cycle of the Photosystem II complex in cyanobacteria“ a získal vědecký titul „doktor molekulárně-biologických a lékařských věd“ . Prof. Komenda ve své práci formuluje zcela zásadní a původní názory na mechanismus opravného cyklu komplexu fotosystému II a jeho regulaci. Různými aspekty tohoto procesu se zabývá v třeboňské Laboratoři fotosyntézy dlouhodobě a doposud se mu podařilo odhalit celou řadu nových informací o uvedeném ději.
 
Foto: Stanislava Kyselová (Akademický bulletin)
Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR