Diplomy s titulem „doktor věd“ převzalo ve čtvrtek 21. června 2012 z rukou předsedy AV ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c., deset nových nositelů tohoto v současnosti nejvyššího vědeckého titulu v České republice. Slavnostní ceremoniál se konal v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze, v prostorách Knihovny AV ČR. Kromě čerstvě jmenovaných „doktorů věd“ a zástupců pracovišť, kde tito badatelé působí, se ho zúčastní čelní představitelé Akademie věd ČR, členové komisí pro obhajoby a další hosté.

 

 
V úvodu slavnostního aktu vyzdvihl prof. Jiří Drahoš hned několik důležitých závazků, které s sebou titul „doktor věd“ nese – mimo jiné „nikdy neustrnout, být stále zvídavý a indukovat tuto zvídavost ve svém okolí“. Jako nejzávažnější atribut pak předseda Akademie věd ČR vidí naprostou důvěryhodnost vědeckého chování, ověřování dosažených výsledků, vědeckou čestnost a poctivost.
 
Titul „doktor věd“ (DSc.) uděluje Akademie věd ČR již od roku 2003, kdy vláda ČR schválila úpravu Stanov AV ČR obsahující též ustanovení o vědeckém titulu. Tento titul je udělován vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště vysoké vědecké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost. Vědecký titul uděluje AV ČR na základě rozhodnutí Vědecké rady AV ČR, které je podloženo výsledky náročného řízení. Pravidla udělování vědeckého titulu „doktor věd“, jakož i další informace jsou umístěny na webových stránkách AV ČR zde.
 
Komplexní posouzení osobnosti vědeckého pracovníka zajišťují odborně vysoce kvalifikované komise, jejichž členy jsou specialisté z ústavů AV ČR a vysokých škol, a nejméně tři oponenti. Takovéto posouzení je zárukou vědecké kvality nabyvatele titulu a nemůže být nahrazeno pouhým automatickým hodnocením scientometrických ukazatelů. Vědecký titul „doktor věd“ nyní představuje v České republice nejvyšší vědeckou kvalifikaci v profesní kariéře vědce. Akademie věd ČR z uvedených důvodů stále usiluje o právní zakotvení tohoto vědeckého titulu v legislativě České republiky. Do 31. května 2012 udělila Akademie věd ČR 95 těchto titulů.
 
Kontakt:
Mgr. Ivana Střálková, sekretariát Vědecké rady AV ČR, tel.: 221 403 320, e-mail: stralkova@kav.cas.cz
 
 

Doktoři věd jmenovaní v roce 2012

 
RNDr. Jiří BEK, CSc., DSc., pracovník Geologického ústavu, AV ČR, v. v. i. Obhájil disertaci na téma „Význam studia paleozoických spor in situ“ před komisí „Geologické vědy“ a získal vědecký titul „doktor geofyzikálně-geologických věd“.
Doktor Jiří Bek patří k významným specialistům v oblasti paleontologie, zejména paleozoické palynologie a je odborníkem především na 300–400 milionů let stará sporová společenstva devonu a karbonu. V celosvětovém měřítku je známý zejména jako specialista na paleozoické spory in situ, tj. spory získané přímo z mateřských fruktifikací fosilních rostlin. Významně se podílel na paleontologických výzkumech na světově proslulé lokalitě Ovčín u Radnic v západních Čechách, které byly v r. 2003 zařazeny mezi deset největších úspěchů české vědy za deset let její samostatné existence.
 
Mgr. Michal FÁRNÍK, Ph.D., DSc., pracovník Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. Obhájil disertaci s názvem „Molecular Dynamics in Free Clusters and Nanoparticles Studied in Molecular Beams“ před komisí „Fyzikální chemie“ a získal vědecký titul „doktor chemických věd“ .
Doktor Fárník se zabývá experimentálním studiem klastrů a nanočástic v molekulových paprscích. V Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského založil laboratoř a skupinu Dynamiky molekul a klastrů v rámci oddělení spektroskopie.
 
Ing. Branislav JURČO, CSc., DSc., pracovník Matematického ústavu Univerzity Karlovy v Praze. Obhájil disertaci nazvanou „Generalized symmetries: Quantum groups, noncommutative and higher gauge theories“ před komisí „Matematické struktury“ a získal vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“.
Doktor Jurčo, na základě podnětů z moderní teoretické fyziky, výrazně ovlivnil vývoj současné matematiky. Jeho vynikající výsledky se týkají kvantových grup, souvislostí nekomutativních kalibračních teorií a deformačního kvantování a vyšších kalibračních teorií.
 
Doc. RNDr. Ondřej KALENDA, Ph.D., DSc., pracovník Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Obhájil disertaci nazvanou „Compact spaces and their applications in Banach space theory“ před komisí „Matematická analýza a příbuzné obory“ a získal vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“.
Docent Kalenda zásadním způsobem obohatil teorii Banachových prostorů o účinné topologické metody. Vyvinul nové přístupy ke zkoumání vztahů mezi topologickými vlastnostmi kompaktních prostorů a různými geometrickými vlastnostmi Banachových prostorů.
 
Dr. h. c., prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc., DSc., pracovník Právnické fakulty Univerzity P. J. Šafaříka v Košicích. Obhájil disertaci „I: Sankcie a ich výkon v slovenskom trestnom práve, II. Prevencia a prognózovanie kriminality“ před komisí „Právní vědy“ a získal vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd“.
Profesor Madliak vybudoval na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity P. J. Šafaříka v Košicích pracoviště s mezinárodní pověstí, kde jsou školeni odborníci a vědečtí pracovníci v oboru trestního práva. Ve Slovenské republice je uznávaným odborníkem v oboru trestního práva a v oblasti kriminologie je považován za zakladatele vědecké školy, o čemž svědčí i jeho osobní přínos při přípravě zákona o prevenci kriminality a jiné protispolečenské činnosti.
 
Prof. Ing. Eduard ROHAN, Dr., DSc., pracovník Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Obhájil disertaci s názvem „Homogenization of strongly heterogeneous porous media“ před komisí „Mechanika těles, konstrukcí, mechanismů a prostředí“ a získal vědecký titul „ doktor technických věd“.
Disertační práce profesora Rohana je vysoce aktuální a najde řadu aplikací jak v oblasti vývoje progresivních inženýrských materiálů, tak v biomedicínském inženýrství. Disertace pokrývá několik vědních oborů (počítačové modelování, nelineární mechaniku těles, mechaniku kompozitních materiálů a biomechaniku). Práce je přínosem k dvouúrovňovému modelování silně heterogenních materiálů a vícefázových prostředí se zaměřením na jejich homogenizaci a vytváří možnosti analýzy procesů probíhajících na makro i mikroskopické úrovni.
 
Tatsuhiro OKADA, Ph.D., DSc., pracovník Tsukuba Fuel Cell Laboratory v Japonsku. Obhájil disertaci nazvanou „Molecular Catalysts for Energy Conversion in Fuel Cells“ před komisí „Fyzikální chemie“ a získal vědecký titul „doktor chemických věd“.
Doktor Okada se věnuje výzkumu elektrochemických senzorů, nízkoteplotních palivových článků (zejména polymerových elektrolytických palivových článků), korozi a ochraně kovových materiálů. Je vedoucím Tsukuba Fuel Cell Laboratory, kterou v roce 2008 založil. Je považován za významného vědeckého pracovníka japonského výzkumu a vědy.
 
Doc. Ing. Marek RůŽIČKA, CSc., DSc., pracovník Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i. Obhájil disertaci nazvanou „Režimy toku ve vícefázových plyno-kapalinových soustavách“ před komisí „Chemické inženýrství“ a získal vědecký titul „doktor chemických věd“.
Docent Růžička je výraznou vědeckou osobností v oblasti chemického inženýrství, významným způsobem posunul současné znalosti o plyno-kapalinových reaktorech, a to zejména díky respektování škálového charakteru vícefázových soustav a unikátní syntéze experimentálního, teoretického a numericko-simulačního přístupu, zcela neobvyklé v této oblasti chemického inženýrství.
 
Ing. Olga ŠOLCOVÁ, CSc., DSc., pracovnice Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i. Obhájila disertaci na téma „Transport plynů v porézních materiálech z chemicko-inženýrského hlediska“ před komisí „Chemické inženýrství“ a získala vědecký titul „doktor chemických věd“ .
Práce doktorky Šolcové významně posunuly znalosti zejména v oblasti transportu hmoty v porézních materiálech a jejich texturních charakteristik. Mimořádný význam prací vyplývá mimo jiné z důrazu na využití výsledků rozsáhlých, pečlivě navržených a provedených experimentů a jejich zpracování pomocí vhodných konstitutivních vztahů.
 
RNDr. Marta VALÁŠKOVÁ, CSc., DSc., pracovnice Centra nanotechnologií, Technické univerzity – Vysoké školy báňské v Ostravě. Obhájila disertaci nazvanou „Modifikace a hodnocení fylosilikátů“ před komisí „Geologické vědy“ a získala titul „doktor geofyzikálně-geologických věd“.
Doktorka Valášková je významná mezinárodně uznávaná odbornice na problematiku modifikací fylosilikátů. Svými pracemi přispěla k rozšíření vědeckého poznání v oblasti modifikace jílových minerálů, zejména kaolínů a vermikulitů.
 
 
Foto: Luděk Svoboda, Akademický bulletin
Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR