Zahlavi

"Vracíme vám, co vám patří." Archiv Jana Patočky získal unikátní videozáznamy

25. 07. 2018

Ten okamžik se připravoval několik let a vyžádal si řadu diplomatických jednání. Francouzská vláda prostřednictvím svého velvyslance v ČR Rolanda Galharagua darovala 24.7.2018 Archivu Jana Patočky při Filosofickém ústavu AV ČR unikátní videozáznamy z února roku 1977. Jde o jediné filmové dokumenty, na nichž vystupuje Jan Patočka, nejvýznačnější český filozof 20. století. Vznikly těsně před Patočkovou smrtí.

„Neděláme dnes nic jiného, než že vám vracíme, co vám patří,” řekl na slavnostním ceremoniálu v Buquoyském paláci na Malé Straně velvyslanec Roland Galharague. Mluvil výborně česky a připomněl Patočkovo krédo: „Nemám právo na únavu”. Ve svém několikaminutovém projevu zdůraznil, že je třeba si odkaz tohoto velkého filozofa stále připomínat, a zvláště dnes, kdy Evropa prochází krizí a je více než aktuální „hledání společného základu lidskosti”. Slavnostního večera se zúčastnila též předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a ředitel Filosofického ústavu AV ČR Ondřej Ševeček.

Francouzský velvyslanec v Praze Roland Galharague (vpravo) a ředitel Archivu Jana Patočky Ivan Chvatík

Ukryté rukopisy

Na velvyslancovo vystoupení navázal Ivan Chvatík, ředitel a spoluzakladatel Archivu Jana Patočky, jehož historie sahá až do března roku 1977. „Ještě ten den, kdy Jan Patočka zemřel, jsem večer přijel do jeho bytu, a s pomocí dalších Patočkových žáků, s Jiřím Michálkem a také právníkem Janem Sokolem, jsme sbalili všechny jeho rukopisy a odvezli je na bezpečné místo. Všichni jsme věděli, že by je jinak nenávratně zabavila Státní bezpečnost. Od té doby pracujeme na Patočkově díle, na jeho Sebraných spisech, vyšlo devatenáct svazků, a stále ještě nejsme u konce,” řekl Ivan Chvatík.

Rodák z Turnova Jan Patočka, který studoval na prestižních evropských univerzitách a chodil na přednášky Edmunda Husserla a Martina Heideggera, zemřel 13. března 1977 ve věku nedožitých sedmdesáti let. Jako mluvčí Charty 77 podstoupil mnohahodinové vyčerpávající výslechy na Státní bezpečnosti, a krátce poté byl hospitalizován s podezřením na infarkt, nakonec podlehl mozkové mrtvici. V té době již jeho žáci měli natočených spoustu audiozáznamů, na videomateriál však nikdo nepomyslel.

Slavnostní podpis v prostorách Buquoyského paláce na Malé Straně

Utajené nahrávky

„Snažili jsme se zaznamenat jeho slova a na „moving pictures”, jak se dneska říká, jsme neměli ani techniku, ani finanční prostředky. S videokamerami jsem se poprvé setkal až na Patočkově pohřbu na Břevnovském hřbitově, kde je instalovala Státní bezpečnost. Na jejich základě si pak předvolávala účastníky pohřbu k dalším výslechům,” dodal Chvatík, pro něhož byla existence videomateriálů francouzské televize INA „velkým překvapením”.

Unikátní záznamy objevili před více než pěti lety mladí spolupracovníci Archivu Jana Patočky, jedním z nich byl mladý dokumentarista Boris Jankovec. Ten je použil ve svém filmu o Janu Patočkovi (Jan Patočka: darovat smrt), který byl uveden v České televizi loni u příležitosti 40. výročí Charty 77. Francouzský velvyslanec v Praze Roland Galharague dosáhl toho, že zmíněné klipy koupila od archivu INA francouzská vláda s platností na deset let, práva je pak nicméně možné prodloužit.

Úvodní fotografie Jindřich Přibík

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Patrick Le Ménès, Francouzské velvyslanectví v Praze, a Archiv Jana Patočky AV ČR 

Přečtěte si také

Humanitní a filologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkumné projekty ústavů této sekce mají rovněž význam pro celonárodní kulturu a vzdělanost. V literární vědě je třeba nově zpracovat poválečné období české literatury, včetně literatury nezávislé. Naproti tomu klasická studia se soustřeďují na latinské písemnictví v našich zemích a na soupis našich literárních památek do r. 1800. Jazykověda se orientuje na výzkum národního jazyka a jeho historického vývoje v jeho spisovné i nespisovné podobě. Pozornost filozofie je upřena ke studiu filozofických směrů 20. století - k fenomenologii, filozofii existence, ale i k analytické filozofii a teorii vědy - stejně jako k odkazu myslitelů jako J. A. Komenský či J. Patočka. Literatura a jazyky slovanských zemí jsou předmětem naší slavistiky. Orientalistika, která má u nás dlouhou tradici, se věnuje studiu orientálních jazyků, dějinám a kultuře Předního východu, Indie, Číny a arabského světa. Etnografie a folkloristika se vedle tradičních témat hmotné a duchovní lidové kultury zabývá i aktuálními problémy etnických studií emigrace a reemigrace i adaptací jiných etnik v českém prostředí. Rovněž výzkum české hudební kultury je příspěvkem této sekce k poznání a ochraně našeho kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 360 zaměstnanci, z nichž je asi 250 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce