Zahlavi

Proč lidé v Evropě volí populisty? Odpoví výzkum vedený českou antropoložkou

22. 11. 2022

Grant Evropské výzkumné rady ve výši téměř 37 milionů korun (1,5 mil eur) získala sociální antropoložka Johana Wyss z Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Ve Slezsku, Haliči, Burgenlandsku a Istrii provede etnografický výzkum metodou zúčastněného pozorování. Pětičlenný tým bude pod jejím vedením rok sbírat data o kolektivní paměti obyvatel daných přeshraničních regionů, zasahujících deset zemí Evropy.

Granty Evropské výzkumné rady (ERC) podporují excelentní vědce s ambiciózními badatelskými návrhy. Projekt Johany Wyss nazvaný MEMPOP: Paměť a populismus zezdola je průkopnický. Nabízí zcela nový pohled na problematiku populismu nejenom ve střední a východní Evropě, ale i na populismus jakožto globální fenomén. Rada ocenila právě novost a originalitu přístupu, který nezkoumá státy, velká města a populistické „hvězdy“, ale lidi, kteří z nich hvězdy dělají. „Chci se zaměřit na pochopení perspektivy a legitimních a racionálních důvodů, které vedou běžné voliče k podpoře těchto politiků a jejích ideologií,“ říká Johana Wyss.

Slezsko, Halič, Burgenlandsko a Istrie – tyto regiony se vyznačují drsnými historickými zvraty, přesuny státních hranic i obyvatel a také narůstajícím populismem. „Napříč Evropou vidíme vzestup populismem zatížených politických stran. A zatímco se většina studií věnuje populistickým politikům ve velkých městech, jako je Praha, Varšava nebo Budapešť, my budeme zkoumat často opomíjené pohraniční regiony a jejich obyvatelstvo. Zajímá nás, jaké důvody vedou voliče k podpoře populistických hnutí,“ vysvětluje Johana Wyss. Výsledek jejího výzkumu by měl najít souvislost mezi kolektivní pamětí a stále narůstající oblibou populistických stran.

Čtyři vybrané oblasti se totiž vyznačují nejenom turbulentní a třaskavou historií, ale také nesourodým obyvatelstvem, které má ke svým regionům i státům často komplikovaný vztah. Především proto, že jejich hranice a demografická skladba vznikly v důsledku nahodilých a násilných historických okolností. Jsou to místa, kde se opakovaně přepisovaly hranice i státní příslušnosti, valily armády a odsunovalo obyvatelstvo.

Jak zkoumat skryté postoje a názory

Vědci budou pracovat metodou zúčastněného pozorování při terénním výzkumu, tedy dlouhodobým, zhruba rok trvajícím pobytem na místě. V plánu jsou čtyři transnacionální regiony: česko-polsko-německé Slezsko, ukrajinsko-polská Halič, rakouské Burgenlandsko, které až do konce 1. světové války patřilo k Uhrám, a chorvatsko-slovinsko-italská Istrie. „Vybírala jsem oblasti, které mají zkušenost s rakousko-uherskou říší. Tři z nich ale také sousedily s jinými evropskými říšemi – Slezsko s Pruskem, Halič s romanovským Ruskem a Istrie s Otomanskou říší,“ vysvětluje klíč k výběru regionů Johana Wyss.

„Zúčastněné pozorování je metoda výzkumu, jejímž prostřednictvím dokážeme pochopit chování, postoje a názory respondenta holisticky, tedy celkově. Podstatnou součástí je navázání opravdového vzájemného vztahu, respektu a důvěry,“ zdůrazňuje badatelka s tím, že všechny údaje v projektu budou anonymizované.

Johana Wyss se jako sedmá žena zařadila mezi padesát čtyři českých elitních vědců, kteří nejprestižnější evropský grant od jeho vzniku získali.

Kontakt:

Dr. Johana Wyss
Etnologický ústav AV ČR
wyss@eu.cas.cz

 

TZ ke stažení

Mapy Evropy v roce 1900

Mapy Evropy v roce 1900

Zdroj: Johana Wyss, Etnologický ústav AVČR, grafická úprava Vladimír Kotek
Mapy Evropy v současnosti

Mapy Evropy v současnosti

Zdroj: Johana Wyss, Etnologický ústav AVČR, grafická úprava Vladimír Kotek
Johana Wyss, Etnologický ústav AV ČR

Johana Wyss, Etnologický ústav AV ČR

Humanitní a filologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkumné projekty ústavů této sekce mají rovněž význam pro celonárodní kulturu a vzdělanost. V literární vědě je třeba nově zpracovat poválečné období české literatury, včetně literatury nezávislé. Naproti tomu klasická studia se soustřeďují na latinské písemnictví v našich zemích a na soupis našich literárních památek do r. 1800. Jazykověda se orientuje na výzkum národního jazyka a jeho historického vývoje v jeho spisovné i nespisovné podobě. Pozornost filozofie je upřena ke studiu filozofických směrů 20. století - k fenomenologii, filozofii existence, ale i k analytické filozofii a teorii vědy - stejně jako k odkazu myslitelů jako J. A. Komenský či J. Patočka. Literatura a jazyky slovanských zemí jsou předmětem naší slavistiky. Orientalistika, která má u nás dlouhou tradici, se věnuje studiu orientálních jazyků, dějinám a kultuře Předního východu, Indie, Číny a arabského světa. Etnografie a folkloristika se vedle tradičních témat hmotné a duchovní lidové kultury zabývá i aktuálními problémy etnických studií emigrace a reemigrace i adaptací jiných etnik v českém prostředí. Rovněž výzkum české hudební kultury je příspěvkem této sekce k poznání a ochraně našeho kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 360 zaměstnanci, z nichž je asi 250 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce