Zahlavi

Historici a kartografové spustili online atlas českých dějin od středověku po současnost

03. 05. 2021

Hlavní husitské bitvy, místní srovnání výsledků parlamentních voleb, ale také zmapované zajatecké tábory za první světové války a rozmístění rozhleden a českého trampingu. To vše nabízí unikátní webový portál Český historický atlas, který je od začátku května zdarma přístupný všem zájemcům. Portál je výsledkem spolupráce odborníků z Historického ústavu AV ČR a Fakulty stavební ČVUT.    

Jak historici upozorňují, mapy k českým dějinám bývají na internetu obvykle znázorněné povšechně a s chybami, např. v zákresu hranic, v terminologii a v zeměpisném názvosloví. Mnohdy dokonce cíleně manipulují s veřejným míněním a deformují úroveň historického poznání ve společnosti. Právě spuštěný interaktivní Český historický atlas tak je cenným počinem, který má tento stav změnit.

Portál navazuje na tištěná díla Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století (2019) a Akademický atlas českých dějin (2014), oceněný v roce 2015 Magnesií Literou.

Obálka knihy
Jedním v výstupů projektu je tištěná kniha Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, vydaná v roce 2019.

Internetová verze atlasu je určená pro každého zájemce o českou a československou historii. Využít ji mohou učitelé, studenti, badatelé, novináři, ale třeba i zvídaví návštěvníci památek. „Domníváme se, že forma interaktivního elektronického portálu je dnes mnoha uživatelům přístupnější než tištěná publikace,“ říká jedna z hlavních autorek celého projektu Eva Semotanová z Historického ústavu AV ČR.

„Portál jsme připravili rovněž v angličtině, protože cílíme také na zahraniční veřejnost. Dosavadní anglicky psané portály k dějinám světa informují o českých a československých dějinách velmi povšechně a často zkresleně,“ dodává historička.

Online Český historický atlas otevírá v mnoha oblastech netradiční a inovativní přístup k výsledkům historického výzkumu prostřednictvím digitální kartografie, založený na základním i aplikovaném výzkumu odborníků. Interaktivní atlas kombinuje mapy, text a doprovodný obrazový materiál. 

Atlas zpřístupňuje prostorové a časové podrobnosti nejen zásadních okamžiků našich dějin, ale i nejrůznějších zajímavostí, z nichž některé jsou kartograficky zpracovány vůbec poprvé. Zájemci se můžou například podívat na mapu turistických rozhleden na našem území, a to v časovém srovnání od roku 1900 až do současnosti.

Umístění rozhleden
Umístění rozhleden na časové ose od roku 1900 do současnosti

Nově je možné si prohlédnout také rozmístění poutních míst, a to včetně rozlišení, jestli se poutě konávaly na jaře, v létě nebo v jiný čas. K dispozici jsou také některé jejich fotografie a popis poutí. Kapitola je součástí celku Víra a náboženství, který podává přehled o náboženské a církevní situaci na našem území od středověku dodnes.

Portál je jedním z výstupů projektu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II, č. DG16P02H010) Ministerstva kultury ČR. V letech 2016 až 2020 jej řešili pracovníci Historického ústavu AV ČR s odborníky z katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT a katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK. Přístupný je na adrese: https://cha.fsv.cvut.cz/

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Český historický atlas

Licence Creative Commons

Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

 

Přečtěte si také

Historické vědy

Vědecká pracoviště

Úkolem ústavů této sekce je výzkum českých dějin v mezinárodním kontextu. Dva archeologické ústavy (v Praze a v Brně) se věnují pravěkým a středověkým dějinám Čech, resp. regionu středního Podunají od paleolitu po období Velké Moravy. Kromě tradičních metod a záchranného terénního výzkumu se rozvíjí i prostorová archeologie. Historický výzkum, který je rovněž zastoupen dvěma ústavy, se zabývá vybranými kapitolami českých dějin od raného středověku. Souhrnným rozsáhlým projektem je zde příprava Biografického slovníku českých zemí. Pro novější období a zejména pro zmapování klíčových událostí v letech 1938-45, 1948 či 1968 je důležité kritické publikování dříve nepřístupných pramenů. Do této sekce se soustřeďuje i studium dějin vědy, vědeckých institucí i významných osobností vědy. Uměnovědné bádání se soustřeďuje na dokončení mnohasvazkových Dějin českého výtvarného umění a na Topografii uměleckohistorických památek. Posláním Masarykova ústavu a Archivu AV ČR je vedle výzkumu a ochrany pramenné základny k dějinám vědy a kultury v českých zemích obecně i specifický výzkum spisů prvního prezidenta naší republiky a jejich kritické vydávání. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 410 zaměstnanci, z nichž je asi 240 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce