Zahlavi

Vynikající vědci z AV ČR získali v programu ERC CZ více než 145 milionů korun

05. 10. 2016

Hana Cahová z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Julius Lukeš z Biologického centra AV ČR a Marek Piliarik z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR získali od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy grantové prostředky, které jim umožní v letech 2016–2021 financovat excelentní výzkumné projekty. Program podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nazývaný ERC CZ podporuje napříč obory projekty otevírající nové výzkumné perspektivy, které uspěly v hodnocení odbornými panely Evropské rady pro výzkum (ERC), ale jimž nebyla podpora v konečné fázi z evropských prostředků poskytnuta kvůli nedostatku disponibilních finančních prostředků ERC.

Ing. Hana Cahová, Ph.D., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR uspěla s projektem Virální RNA modifikace – Esenciální kroky v chemické evoluci proteinových kofaktorů. „Kromě toho že se jedná o velmi prestižní grant, jeho výše nám umožní soustředit se dalších pět let jen na náš výzkum bez nutnosti hledat další zdroje, rozšířit tým vědců a plně hradit velmi drahé experimenty s viry a jejich RNA,“ uvedla dr. Cahová. „V našem výzkumu se zabýváme chemickými modifikacemi RNA u virů. Virální RNA nebyla nikdy studována pomocí velmi citlivé metody hmotnostní spektrometrie v kombinaci s metodami chemické biologie. Věříme, že detailní studium nám pomůže v lepším poznání její struktury, stejně jako například ve vývoji lepších diagnostických prostředků či nových typů vakcín,“ dodala. Obdržený grant je ve výši téměř 49 milionů korun.

Přední světový parazitolog, prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., a jeho tým z Biologického centra AV ČR se budou snažit zaplnit mezeru znalostí o zásadních hráčích oceánského ekosystému v projektu nazvaném Komplexní studium diplonemidů, nových klíčových hráčů v oceánech. Předmětem výzkumu bude jedna z hlavních skupin eukaryotických organismů, dosud téměř neznámí heterotrofní prvoci – diplonemidi. Jedná se o nejdiverznější a druhově nejpočetnější eukaryoty, o nichž neexistují téměř žádné informace. Mezi hlavní cíle projektu bude patřit komplexní studium, izolace nových kmenů a jejich převedení do stabilních kultur s popisem jejich životních struktur a jeho zopakování v laboratorních podmínkách. Dále přeměna na geneticky manipulovatelný model, zmapování metabolismu, pochopení fungování mitochondriálního metabolismu. „Celkovým cílem projektu je výrazným způsobem posunout naše znalosti o této fascinující skupině prvoků,“ řekl prof. Lukeš, který získal grant na více než 55 milionů korun.

Projekt fyzika Mgr. Marka Piliarika, Ph.D., z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR nazvaný „Optické zobrazování dynamiky jednotlivých proteinů“ se zaměřuje na výzkum unikátních nových metod pozorování proteinů pomocí viditelného světla na úrovni jednotlivých molekul v reálném čase. Pochopení dynamiky proteinů v jejich přirozeném prostředí je klíčem k odhalení jejich biologické funkce a cílí tak zejména na nové objevy v biofyzice a molekulární biologii. „Tento projekt je hlavně obrovskou příležitostí zorganizovat výzkumný program tak, jak ho znám ze svých postdoktorandských stáží. Ta jednodušší část je nápad, který řeší důležitou otázku světové vědy. Ta obtížnější je pak sestavení týmu kumulujícího nadkritické množství poznatků a dovedností, doplněného o přístrojové zázemí, ze kterého vznikne nové poznání. A přesně toto ERC CZ grant umožní,“ věří řešitel projektu dr. Piliarik, který může počítat s podporou přesahující 40 milionů korun.

Přečtěte si také

Chemické vědy

Vědecká pracoviště

Chemický výzkum navazuje na tradici vytvořenou významnými českými chemiky jako Rudolfem Brdičkou, Jaroslavem Heyrovským, Františkem Šormem či Ottou Wichterlem. V teoretické i experimentální fyzikální chemii je výzkum orientován na vybrané úseky chemické fyziky, elektrochemie a katalýzy. Anorganický výzkum je zaměřen na přípravu a charakterizaci nových sloučenin a materiálů. Výzkum v oblasti organické chemie a biochemie se soustřeďuje zejména na medicínu a biologii s cílem vytvořit nová potenciální léčiva a dále do ekologie. V oblasti makromolekulární chemie jde o přípravu a charakterizaci nových polymerů a polymerních materiálů, které lze využít v technice, v biomedicíně a ve výrobních, zejména separačních, technologiích. Analytická chemie rozvíjí separační analytické techniky, zejména kapilární mikrometod, a dále se zaměřuje na metody spektrální. Chemicko-inženýrský výzkum je orientován na vícefázové systémy, homo- a heterogenní katalýzu, termodynamiku a moderní separační metody. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1270 zaměstnanci, z nichž je asi 540 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce