Zahlavi

Program Akademie věd PRAK usnadní cestu jedenácti projektů do praxe

26. 02. 2024

Rozvoj inovativní metody pro výuku dějepisu, transfer technologie kompaktní optické pinzety nebo vyvinutí modelu poskytování dat o klimatické změně. I tyto vědecké záměry podpoří druhé kolo Programu rozvoje aplikací a komercializace AV ČR, zkráceně PRAK. Celkem letos pomůže rozvíjet jedenáct projektů částkami v řádu statisíců korun.

„V Akademii věd dlouhodobě pracujeme na systematičtější podpoře transferu znalostí a technologií. Perspektivním projektům proto chceme cestu k uplatnění usnadnit,“ říká místopředsedkyně Akademie věd ČR Ilona Müllerová, která má transfer v gesci. Jak věří, PRAK i v druhém kole vědcům pomůže, aby se soustředili hlavně na badatelskou práci.

Její slova potvrzuje Martin Smekal, vedoucí Centra transferu technologií AV ČR (CeTTAV), které program administruje a řídí: „PRAK je nástroj pro zrychlení přenosu poznatků do praxe. Umožňuje financovat činnosti, na které doposud pracoviště často neměla peníze. Program se širokým záběrem a zacílením na všechny ústavy Akademie věd chceme vyhlašovat dvakrát ročně.“

Do druhého kola přihlásily vědecké týmy z 15 pracovišť celkem 22 projektů. Hodnoticí panel podpořil jedenáct z nich na základě tří kritérií. Posuzoval jejich ambicióznost, tedy originalitu a potenciální přínos, a proveditelnost s ohledem na poskytnuté prostředky a časový plán. Hodnotitelé přihlíželi i k tomu, do jaké míry mohou navržené aktivity vést ke stanoveným cílům.

„Počet přihlášek je přiměřený vzhledem k tomu, že jsme druhé kolo zorganizovali už po šesti měsících. Hodnotitelé potvrdili, že se úroveň přihlášek zlepšila. Mnozí žadatelé chtějí uplatnit své vynálezy jako spin-off, což nás potěšilo,“ poznamenává Martin Smekal a dodává, že se CeTTAV bude snažit, aby výrazněji rozšířilo povědomí o programu a příště se zapojilo více pracovišť Akademie věd.

Transfer vědy jako důležitý úkol i poslání
Odborníci z CeTAV pomáhají vědcům z pracovišť Akademie věd ČR k uplatnění výsledků jejich výzkumů v praxi dlouhodobě. Jak zdůrazňuje vedoucí oddělení projektů transferu Michal Beluský, důležitým efektem „PRAKu“ je i zpětná vazba hodnotitelů. „Podporu chceme poskytovat úspěšným, ale zároveň i neúspěšným projektům. Nové kolo PRAKu se vyhlašuje každých šest měsíců. Pracovištím nabízíme zapracování zpětné vazby hodnotitelů do nového, vylepšeného návrhu, připraveného ve spolupráci s CeTTAV.“

Prostředky programu PRAK poskytuje Akademie věd ČR, která v prvním kole podpořila deset projektů. Druhé vyhlásila Akademie věd ČR koncem loňského roku. Uchazeči představili hodnoticímu panelu své projekty v lednu 2024, jejich pořadí potvrdila Rada PRAK. Vybrané návrhy na podporu schválila Akademická rada AV ČR 31. ledna 2024. Dotace je poskytnuta do konce roku 2024.


Podpořené projekty:

Hmotnostní fotometrie s fázovým a polarizačním měřením – Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
Úpravy povrchů funkčními polymerními kartáči pro senzorové chipy (spin-off) – Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Komercializace programu CrysTBox (licence) – Fyzikální ústav AV ČR
Laser microstructuring of moulds for the plastic industry (spin-off) – Fyzikální ústav AV ČR
Měření parametrů optických elementů a systémů metodou absolutní interferometrie (spin-off) – Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Heyrovský Instrument Boutique (spin-off) – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
HistoryLab: dílna pro archiv i školu (licence) – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Kompaktní optické pinzety (licence) – Ústav přístrojové techniky AV ČR
Pulzující vodní paprsek pro odstraňování nánosů z lodních trupů (spin-off) – Ústav geoniky AV ČR
ClimRiskPRO: poskytování dat o budoucím klimatu komerčním i veřejným subjektům (licence) – Ústav výzkumu globální změny AV ČR
Aplikace pro komplexní analýzu perfuzometrických magnetickorezonančních obrazů (licence) – Ústav přístrojové techniky AV ČR

Text: Zuzana Dupalová a Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Shutterstock

Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také

Chemické vědy

Vědecká pracoviště

Chemický výzkum navazuje na tradici vytvořenou významnými českými chemiky jako Rudolfem Brdičkou, Jaroslavem Heyrovským, Františkem Šormem či Ottou Wichterlem. V teoretické i experimentální fyzikální chemii je výzkum orientován na vybrané úseky chemické fyziky, elektrochemie a katalýzy. Anorganický výzkum je zaměřen na přípravu a charakterizaci nových sloučenin a materiálů. Výzkum v oblasti organické chemie a biochemie se soustřeďuje zejména na medicínu a biologii s cílem vytvořit nová potenciální léčiva a dále do ekologie. V oblasti makromolekulární chemie jde o přípravu a charakterizaci nových polymerů a polymerních materiálů, které lze využít v technice, v biomedicíně a ve výrobních, zejména separačních, technologiích. Analytická chemie rozvíjí separační analytické techniky, zejména kapilární mikrometod, a dále se zaměřuje na metody spektrální. Chemicko-inženýrský výzkum je orientován na vícefázové systémy, homo- a heterogenní katalýzu, termodynamiku a moderní separační metody. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1270 zaměstnanci, z nichž je asi 540 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce