Zahlavi

Zemřel Jaroslav Tejral, někdejší ředitel brněnského Archeologického ústavu

12. 01. 2024

V úterý 9. ledna 2024 zemřel ve věku 90 let archeolog Jaroslav Tejral. Od roku 1960 působil v Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v jehož čele stál v letech 1990–1998. Byl mezinárodně uznávaným odborníkem na dobu římskou a dobu stěhování národů a zasloužil se mimo jiné o obnovení terénních odkryvů římské pevnosti na Hradisku u Muškova.

Dlouhodobě prosazoval mezinárodní ukotvení vědecké práce. Od roku 1991 například zastupoval českou archeologii na mezinárodním fóru jako člen Conseil permanent při Mezinárodní unii věd prehistorických a protohistorických, byl také čestným členem Polské archeologické společnosti nebo členem Rakouského archeologického ústavu.

Více informací o jeho působení a odkazu naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, s využitím zprávy Archeologického ústavu AV ČR, Brno
Foto: Archeologický ústav AV ČR, Brno

Přečtěte si také

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce