Zahlavi

Vyjádření Akademické rady AV ČR k tragickým událostem na Filozofické fakultě UK

22. 12. 2023

Akademie věd České republiky je otřesena zprávou o tragických událostech, k nimž ve čtvrtek 21. 12. 2023 došlo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Akademie věd České republiky je otřesena zprávou o tragických událostech, k nimž ve čtvrtek 21. 12. 2023 došlo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. S akademickou obcí naší první univerzity jsme propojeni mnoha osobními i institucionálními pouty. Univerzita Karlova je almou mater mnohých z nás, na pražské filozofické fakultě studují a pracují naše kolegyně a kolegové, přátelé a příbuzní. Nepřestáváme myslet na přeživší, upřímnou soustrast vyjadřujeme všem pozůstalým. Pevně jsme věřili, že se nic podobného na akademické půdě v České republice nikdy nestane. Probuzení do děsivé reality je o to bolestnější. Filozofické fakultě UK, jejím učitelům, studentům i zaměstnancům nabízíme naši pomoc.

Přečtěte si také

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce