Zahlavi

ÚVGZ – CzechGlobe získal jako první ústav AV ČR certifikaci ISO 27001

15. 05. 2024

Ústav výzkumu globální změny (ÚVGZ) Akademie věd České republiky dosáhl významného milníku ve svém rozvoji – získal jako první ústav AV ČR certifikaci ISO 27001, což je mezinárodní norma pro systémy managementu informační bezpečnosti (ISMS). Toto ocenění je nejen uznáním vysoké úrovně zabezpečení dat a informačních systémů ústavu, ale také klíčovým prvkem pro další rozvoj jeho výzkumných aktivit.

„Certifikace ISO 27001 je globálně uznávaným standardem, který stanovuje požadavky na zabezpečení a ochranu informací. Pro vědecké instituce, jako je ÚVGZ, je zvláště důležitá, protože zajišťuje, že všechna cenná aktiva, včetně výzkumných dat a osobních údajů, jsou chráněna proti neoprávněnému přístupu, změně a jsou nastavené postupy pro jejich adekvátní dostupnost. Získání této certifikace nejenže zvyšuje důvěru partnerů a financujících organizací, ale také otevírá dveře k novým spolupracím a výzkumným projektům, které vyžadují vysokou úroveň informační bezpečnosti,“ řekl Aleš Roček,“ který se výraznou měrou podílel na implementaci normy.

Pro ÚVGZ, jehož hlavní činností je výzkum globálních změn, je zajištění ochrany dat klíčové. ISO 27001 umožňuje ústavu efektivněji spravovat a ochraňovat výzkumná data, což přináší zvýšenou integritu a věrohodnost výsledků.

Tato certifikace dále podporuje implementaci nejlepších postupů v oblasti IT a zlepšuje celkovou IT infrastrukturu ústavu, což je zásadní pro zvládání velkých datových sad, s nimiž se výzkumníci setkávají,“ poznamenal Vladimír Hebelka, vedoucí Oddělení informačních technologií.  

Vědecký tajemník Jiří Kolman k tomu dodává: „Certifikace ISO 27001 přispívá k dalšímu posílení reputace ÚVGZ jakožto excelentního vědeckého centra, které klade důraz na kvalitu a bezpečnost v oblasti výzkumu. Tím, že ústav demonstruje své schopnosti v oblasti ochrany a správy informací, posiluje dále svou pozici v mezinárodním výzkumném prostředí. To umožňuje ÚVGZ lépe konkurovat o mezinárodní granty a projekty, které často vyžadují striktní dodržování pravidel informační bezpečnosti.“

Kromě nové certifikace ISO27001 obhájil ÚVGZ i certifikace z předchozích let standardu managementu kvality ISO 9001 a systém environmentálního managementu ISO 14001.

Kontakt:

Mgr. Jiří Kolman, Ph.D.
vědecký tajemník
kolman.j@czechglobe.cz

TZ ke stažení zde.

Biologicko-ekologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkum v této oblasti je zaměřen na studium vztahů jak mezi organismy a prostředím, tak i mezi jednotlivými organismy; výsledky jsou využitelné v péči o životní prostředí. Studium zahrnuje terestrické, půdní a vodní ekosystémy a systémy parazit-hostitel. Výzkum je prováděn většinou na území ČR a přispívá tak k jejímu bio-ekologickému mapování. Dlouhodobá pozorování ve vybraných lokalitách se soustřeďují na typické ekosystémy studované z hlediska geobotaniky, hydrobiologie, entomologie, půdní biologie, chemie a mikrobiologie a na problematiku eutrofizace vybraných přehrad a jezer. V oblasti botaniky je studována taxonomie vyšších a nižších rostlin, zvláště řas, s využitím v oblasti ochrany přírody. Studium molekulární a buněčné biologie, genetiky, fyziologie a patogenů rostlin a hmyzu je předpokladem pro rozvoj rostlinných biotechnologií v zemědělství a využití hmyzu jako modelu pro obecně biologický výzkum. Botanický ústav též pečuje o Průhonický park, který je významnou součástí českého přírodního a kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 4 vědecké ústavy s přibližně 1030 zaměstnanci, z nichž je asi 380 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce