Zahlavi

Stanovisko AV ČR k veřejným vyjádřením Evy Sykové

31. 08. 2018

Akademie věd ČR odmítá veřejná vyjádření prof. Sykové v souvislosti s jejím působením ve funkci ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Její činnost byla po věcném posouzení ze strany Komise pro etiku vědecké práce AV ČR (dále Etická komise) shledána neetickou, a to konkrétně v případě aplikace kmenových buněk pacientům s amyotrofickou laterální sklerózou. Stanovisko je k dispozici zde.

Etická komise po prostudování shromážděných dokumentů a na základě předložených faktů dospěla 7. března 2016 k závěru, že podmínka dostatečného odůvodnění vědeckými poznatky ve věci poskytování kmenových buněk pacientům s amyotrofickou laterální sklerózou nad rámec klinické studie nebyla pracovníky Ústavu experimentální medicíny AV ČR splněna. Dále tato komise došla k závěru, že aplikaci kmenových buněk mimo klinickou studii a způsob informování veřejnosti lze označit za pochybení proti Etickému kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd ČR.

Stanoviskem Etické komise se zabývala Akademická rada AV ČR na svém 39. zasedání 5. dubna 2016. Ve svém usnesení Akademická rada AV ČR konstatovala, že považuje za zásadní, aby orgány a pracovníci Ústavu experimentální medicíny AV ČR:

1)            nevysílali směrem k veřejnosti klamavé informace, že ústav „léčí“ (Ústav experimentální medicíny není poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu platných předpisů),

2)            nevzbuzovali ve veřejnosti neopodstatněné naděje na vyléčení nemocí nedostatečně vyzkoušenými postupy.

Dále se v usnesení konstatuje, že Akademie věd ČR podporuje a bude i nadále podporovat výzkum v oblasti kmenových buněk a jejich využití pro medicínské účely, mimo jiné v rámci koordinovaného výzkumného programu Kvalitní život ve zdraví i nemoci Strategie AV21.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Akademie věd ČR distancuje od veřejných vyjádření prof. Sykové, která ignorují výše uvedené závěry Etické komise a dezinterpretují usnesení Akademické rady AV ČR v této záležitosti. Konsolidaci celkové situace zajistilo nové vedení Ústavu experimentální medicíny AV ČR, jehož stanovisko k vyjádřením prof. Sykové je k dispozici na internetových stránkách ústavu http://www.iem.cas.cz/tiskova-prohlaseni/tiskova-zprava-14-8-2018.

V Praze dne 31. srpna 2018

předsednictvo Akademické rady AV ČR

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR