Zahlavi

Mezinárodní sympozium o literatuře a kultuře v období protektorátu

16. 11. 2016

Ve dnech 24. a 25. listopadu proběhne v prostorách Městské knihovny Ostrava mezinárodní literárněvědné sympozium Česká literatura a kultura v protektorátu. Sympozium je součástí přípravy projektu z cyklu dějin české literatury, řešeného v rámci Oddělení 20. století a literatury současné Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Jeho finální výstup, Dějiny české literatury za protektorátu Čechy a Morava (1939‒1945), by měl navázat na dosavadní čtyřdílnou publikaci Dějiny české literatury 1945–1989 v redakci Pavla Janouška pomyslným „nultým“ dílem.

Program sympozia otevírá v 9:00 přednáška literárního historika z Ústavu pro českou literaturu AV ČR profesora Pavla Janouška, věnovaná proměnám a kontextuálním souvislostem literárněvědného bádání v dané problematice. Navazující program sympozia bude věnovánpoezii, próze, dramatu, filmu, ale také jazykovědě, literárnímu životu nebo dějinám každodennosti.

Cílem setkání, jehož se zúčastní řada předních odborníků z řad historiků, literárních a divadelních vědců, je nahlédnout literaturu daného období v nejrůznějších vztazích a perspektivách a otevřít debatu o možných přístupech k jejímu výzkumu.

Součástí odborného programu sympozia je také procházka protektorátní Ostravou pod vedením historika umění a popularizátora ostravské městské architektury Martina Strakoše.

Lektoři ze sdružení PANT připravili dva metodologické workshopy určené především studentům historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Pod vedením zkušeného didaktika Josefa Märce z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem si tak budoucí učitelé dějepisu vyzkouší různé způsoby, jak je možné téma protektorátní kultury vyučovat na školách. Historik Petr Koura z Univerzity Karlovy v Praze a jeho kolegyně Šárka Jarská ze společnosti Živá paměť seznámí studenty s novou online platformou Nucená práce – příběhy pamětníků ve výuce.

Nejširší veřejnosti je pak určena související filmová projekce v klubu Fiducia, a to snímku Pérák a SS Jiřího Trnky z roku 1945, dokumentu Kolesa dějin Miloše Cettla z roku 1945 a dochovaného fragmentu z propagandistického filmu Terezín režiséra Kurta Gerrona a Karla Pečeného, rok výroby 1945. Unikátní filmová projekce se v ostravské Fiducii uskuteční ve čtvrtek 24. 11. 2016, plánovaný začátek v sedm hodin, vstupné dobrovolné.

Tematické bude i drobné pohoštění pro účastníky sympozia, které reflektuje dobové recepty z kuchařky Vaříme z přídělů.

Připravil: Ústav pro českou literaturu AV ČR