Zahlavi

Kořenové čistírny odpadních vod i řešení sucha: Akademie spolupracuje s kraji

28. 06. 2022

Akademie věd ČR nabízí svou expertizu regionálním partnerům – krajům i mikroregionům. Loni vědci a vědkyně z různých výzkumných oblastí spolupracovali na 19 konkrétních projektech v sedmi krajích České republiky. Testovali třeba kořenové čistírny odpadních vod vhodné pro malé obce nebo zkoumali možnosti využití kompostu pro zlepšení vlastností půdy ohrožené suchem. Vybrané projekty, realizované v rámci programu Regionální spolupráce AV ČR, představili jejich realizátoři 27. června 2022 v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze.

Projektů napojených na regionální partnery přibývá. V roce 2021 se do spolupráce s kraji zapojila pracoviště prakticky ze všech vědních oblastí: od aplikované fyziky, přes vědy o Zemi a chemické vědy, až po biologické a humanitní a filologické vědy.  

„S regionální spoluprací jsme začali před několika lety a považujeme ji za velice důležitou. Projekty přinášejí velmi praktické výsledky,“ řekla na pracovním setkání představitelů Akademie věd se zástupci krajů předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. „Nabízíme krajům naši expertizu, naše know-how, ať už se týká třeba výzkumů veřejného mínění nebo materiálového výzkumu potřebného pro restaurování památek,“ dodala předsedkyně.

Předsedkyně Eva Zažímalová
Na úvod pracovního setkání vystoupila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Kořenová čistička do každé obce?
Na pracovním setkání zástupců krajů a akademiků vyvolal zájem například společný projekt Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Pardubického kraje, který se zabývá alternativními způsoby čištění odpadních vod. Klasické čističky jsou poměrně drahou záležitostí a zejména menší obce s minimálním rozpočtem si je nemůžou dovolit. Nezřídka tak odpadní vody končí v potocích a okolní krajině, kde znehodnocují půdu. Alternativou mohou být kořenové čistírny. Náklady na jejich pořízení sice také nejsou zrovna zanedbatelné, ale jejich následný provoz už obce vyjde levněji, než by je vyšla velká mechanicko-biologická čistírna.

Alternativní čističky ale mají svá úskalí a jedním z nich je, že ne všechny si účinně poradí s fosforem. Z dat nasbíraných v několika čistírnách v obcích v Pardubickém kraji vyplynulo, že účinnost odstraňování fosforu se v nich pohybuje v rozmezí od 23 % do 86 %. „Právě v této oblasti je velký prostor pro inovace,“ řekl při představování projektu Sándor Forczek z Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

Sándor Forczek z Ústavu experimentální botaniky AV ČR
Sándor Forczek z Ústavu experimentální botaniky AV ČR prezentuje projekt kořenových čistíren.

Záchrana zříceniny i výzkum hradiště z doby bronzové
Příkladem projektu z oblasti památkové péče je technologický výzkum zříceniny hradu Štamberk, která se nachází zhruba deset kilometrů severně od Telče. Cílem spolupráce Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR s krajem Vysočina je přispět k lepšímu poznání historie raně středověké stavby, o níž se nedochovalo mnoho poznatků.

„Odebrali jsme sadu vzorků kamene, malty a zdiva a provedli jsme analýzu dobového vápna,“ představil detaily projektu ředitel Centra excelence Telč při Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Jakub Novotný. Projekt napomůže nejen zpřesnit databáze dobových materiálů, ale také napoví, jak přistoupit k sanaci věže zříceniny. Vedlejším produktem je pak také vytvoření 3D modelu hradu a vypracování studie jeho středověké podoby.

Panely s prezentacemi projektů
Účastníci setkání si mohli prohlédnout panely o jednotlivých projektech.

Ještě dávnější historie se pak dotýká společný projekt pražského Archeologického ústavu AV ČR se Zlínským krajem, který se zaměřuje na Hradisko u Kroměříže. Jde o zaniklou pevnost z doby bronzové, která zřejmě ve své době patřila k významným sídlům v oblasti, přestože dnes bychom její dobře viditelné pozůstatky v krajině hledali marně. Archeologické výzkumy v lokalitě probíhaly zejména v padesátých letech 20. století pod vedením archeologa Václava Spurného a v novější době pak v důsledku výstavby cyklostezky v roce 2006.

Z výzkumů vzešlo mimo jiné více než 25 tisíc artefaktů z doby bronzové, které získá do své správy Muzeum Kroměřížska. Součástí projektu je digitalizace dokumentace i detailní datování, které napomůže bližšímu určení historických souvislostí. Jedním z výsledků bude mimo jiné výstava v Muzeu Kroměřížska.

Expertiza na míru konkrétním potřebám regionů
Pracoviště Akademie věd ČR jsou garanty odborné kvality projektů, zatímco regiony zaručují přínos konkrétních úkolů pro danou oblast. Obě strany na základě smluv o spolupráci přispívají ke společnému financování regionální spolupráce. Detaily spolupráce a příklady projektů souhrnně popisuje příslušná rubrika na webu Akademie věd ČR.  

Tématu spolupráce s regiony jsme se věnovali v e-magazínu Akademický bulletin.

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Viktor Černoch, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative CommonsText a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také