Zahlavi

Editace genomu: Vědecké příležitosti, veřejný zájem a možnosti politik EU

11. 04. 2017

Nová zpráva rady EASAC (European Academies Science Advisory Council) týkající se editace genomu poskytuje evropským tvůrcům politik doporučení ohledně průkopnického výzkumu zahrnujícího editaci genomu a týkajícího se rostlin, zvířat, mikroorganizmů a pacientů. Ve zprávě nazvané „Editace genomu: Vědecké příležitosti, veřejný zájem a politické možnosti v EU“ rada EASAC zdůrazňuje, že tvůrci politik musejí zajistit, aby regulace použití byla založena na důkazech, brala v úvahu pravděpodobné přínosy i hypotetická rizika a úměrným a dostatečně pružným způsobem reagovala na budoucí rozvoj vědy.

Aktuální mezery ve znalostech znamenají, že bude potřebný další základní výzkum. Rada EASAC očekává, že pokrok ve výzkumu mnohé z těchto mezer zaplní a že postupné zdokonalení nástrojů pro editaci genomu dále zvýší jejich účinnost a specifičnost a tím zredukuje jejich vedlejší účinky. Rada EASAC předpokládá, že rychlé tempo změn ve výzkumu a inovacích bude pokračovat.

Nová zpráva rady EASAC se zabývá několika oblastmi působnosti, v nichž se editace genomu vyskytuje, včetně rostlin, živočichů, mikroorganizmů, editace genomu lidských buněk či použití technologie „gene drive“ pro kontrolu vektorů (přenašečů onemocnění). Rada EASAC dále poskytuje doporučení týkající se průřezových otázek včetně vztahů s veřejností.

Vybrané závěry ze zprávy rady EASAC:

  • Ohledně rostlin rada EASAC radí regulátorům EU regulovat konkrétní zemědělské vlastnosti či produkty, a nikoli technologie, jimiž jsou dosaženy.
  • Vzhledem k tomu, že se editace genomu týká i živočichů, měla by se na živočišnou výrobu vztahovat stejná zásada jako na výrobu rostlinnou: regulovat vlastnosti, nikoli technologii, a otevřeným a přímým způsobem informovat o prováděných krocích.
  • Pokud jde o modifikaci živočichů, kteří mají sloužit jako zdroj při xenotransplantaci, rada EASAC vyzývá evropské regulátory, aby se připravili na nové blížící se příležitosti.
  • Ohledně využití technologie gene drive například pro kontrolu přenašečů onemocnění rada EASAC podporuje návrhy na postupný přístup k výzkumu po fázích, který umožní odpovědný rozvoj a poskytne dostatek času pro zvážení případných potřebných změn v regulačním rámci.
  • V případě editace genomu mikroorganizmů nevyvstaly nové otázky týkající se regulačních rámců; aktuálně je předmětem zavedených pravidel uzavřeného nakládání a záměrného uvolňování GMO.

Vzhledem k široké škále potenciálních aplikací včetně léčiv a dalších chemických látek s vysokou hodnotou, biopaliv, biosenzorů, biosanace a potravního řetězce, je důležité vzít tyto faktory v úvahu v unijní strategii týkající se inovací v biohospodářství.

  • V oblasti editace genomu lidských buněk je potřebný intenzivní základní a klinický výzkum, který by měl pokračovat v souladu s příslušnými právními a etickými pravidly a standardizovanými postupy. Klinické použití editace genomu somatických buněk by měla být předmětem rigorózního hodnocení v rámci stávajících a vyvíjejících se regulačních rámců. Klinické použití (dědičných) zásahů do zárodečné přímky představuje obtížnou problematiku a bylo by nezodpovědné pokračovat, dokud a pokud nebudou vyřešeny příslušné vědecké, etické, bezpečnostní a účinnostní problémy a nebude dosaženo širokého společenského konsenzu.

Rada EASAC vyzývá politickou komunitu i vědce, aby pokračovali ve svém úsilí o zapojení veřejnosti do podpory významných pokroků dosažených ve výzkumu a jejich společenských důsledků. Je důležité, aby si tvůrci politik i vědci vybudovali vzájemnou důvěru s veřejností. Zapojení veřejnosti bude rovněž vyžadovat vyšší investice do společenských věd, abychom dosáhli lepšího porozumění tomu, co a jak je třeba zlepšit.

Dalším klíčovým prvkem, který je třeba vzít v úvahu, je globální spravedlnost. Může nastat riziko rostoucí nerovnosti a napětí mezi těmi, kdo mají přístup k přínosům aplikací editace genomu a těmi, kdo jej nemají, třebaže široké přijetí této techniky by mohlo sdílení přínosů usnadnit. Pro tvůrce politik EU je rovněž zcela zásadní vzít do úvahy důsledky, někdy i neúmyslné, jež rozhodnutí v rámci politik EU mohou mít mimo EU.

Radu EASAC tvoří národní vědecké akademie členských států EU, Norska a Švýcarska; jejím úkolem je ve vzájemné spolupráci poskytovat doporučení evropským tvůrcům politik. Rada EASAC je poskytuje způsob, jakým může být slyšen kolektivní hlas evropské vědy. Prostřednictvím rady EASAC akademické subjekty spolupracují na poskytování nezávislých, odborných a fakticky podložených doporučení týkajících se vědeckých aspektů evropských politik pro ty, kdo tyto politiky vytvářejí či ovlivňují v rámci evropských institucí.

Tisková zpráva v angličtině.
Nová zpráva rady EASAC