prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. - předsedkyně AV ČR
celkové řízení a kontrola činnosti Akademie ve smyslu § 10 zákona o AV ČR, metodický dohled nad spoluprací AV ČR s veřejnými vysokými školami
 
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. - předseda Vědecké rady AV ČR a člen předsednictva Akademické rady
 
prof. Jan Řídký, DrSc. - místopředseda a člen předsednictva Akademické rady
pověřený koordinací koncepce I. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 1.–3. sekce, včetně sledování a koordinace projektu ELI ve vztahu k AV ČR
 
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. - místopředseda a člen předsednictva Akademické rady
pověřený koordinací koncepce II. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 4.–6. sekce, včetně sledování a koordinace projektu BIOCEV ve vztahu k AV ČR
 
PhDr. Pavel Baran, CSc. - místopředseda a člen předsednictva Akademické rady
pověřený koordinací koncepce III. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 7.–9. sekce, pověřený řešením koncepčních otázek podpory vědy z veřejných prostředků v součinnosti se státními orgány v této oblasti (Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy atd.)
 
RNDr. Martin Bilej, DrSc. - člen předsednictva Akademické rady
pověřený řešením koncepčních ekonomických a finančních záležitostí a jejich implementací, včetně metodického dohledu nad činností Střediska společných činností AV ČR
 
JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. - členka předsednictva Akademické rady
pověřená koordinací činností v oblasti legislativy, vnitřního právního systému AV ČR (dozorčí rady, zřizovací listiny pracovišť apod.), koordinací správy majetku a činnostmi týkajícími se archeologie
 
RNDr. Pavel Krejčí, CSc. - člen Akademické rady zastupující místopředsedu I. vědní oblasti
při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 1.–3. sekce, pověřený řešením koncepčních otázek vědecké přípravy a odpovědný za spolupráci AV ČR s vysokými školami a resortními pracovišti včetně společných pracovišť, pověřený zastupováním při koordinaci transferu znalostí a technologií do aplikační sféry a při koordinaci a koncepčním dohledu nad využíváním duševního vlastnictví
 
prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. - člen Akademické rady zastupující místopředsedu II. vědní oblasti
při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 4.–6. sekce, pověřený koordinací zapojení Akademie věd do evropského výzkumného prostoru a souvisejících otázek národní programové a projektové spolupráce v součinnosti se státními orgány a Technologickým centrem AV ČR a pověřený zastupováním při koordinaci koncepce zahraniční spolupráce AV ČR
 
PhDr. Taťána Petrasová, CSc. - členka Akademické rady zastupující místopředsedu III. vědní oblasti
při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 7.–9. sekce, odpovědná za koordinaci regionální spolupráce a využívání bytového fondu, za spolupráci s Ministerstvem kultury a institucemi kulturní sféry, za výstavní činnost v AV ČR a spolupráci s Odborovým svazem pracovníků vědy a výzkumu a pověřená zastupováním v oblasti ediční činnosti AV ČR
 
RNDr. Hana Sychrová, DrSc. - členka Akademické rady
pověřená koordinací a koncepčními otázkami zahraniční spolupráce AV ČR a zastupováním při koordinaci zapojení Akademie věd do evropského výzkumného prostoru v součinnosti se státními orgány v této oblasti
 
doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. - člen Akademické rady
odpovědný za přípravu hodnocení pracovišť AV ČR, pověřený koncepcí a koordinací činnosti projektového oddělení AV ČR, metodickým dohledem nad činností Knihovny AV ČR, zastupující při řešení koncepčních otázek podpory vědy z veřejných prostředků (institucionální podpora, metodika hodnocení, správa databází)
 
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. - člen Akademické rady
pověřený koordinací a koncepčním rozvojem Strategie AV21 a metodickým dohledem nad akademickými počítačovými sítěmi a databázemi a správou licencí v této oblasti, včetně mezinárodní spolupráce v oblasti informatiky a počítačových sítí
 
prof. Ing. Josef Lazar, Dr. - člen Akademické rady
pověřený koordinací transferu znalostí a technologií do aplikační sféry, koordinací a koncepčním dohledem nad využíváním duševního vlastnictví a zastupováním při řešení rozvoje Strategie AV21
 
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA - členka Akademické rady
pověřená koncepčními otázkami akademických médií, prezentace výsledků AV ČR a spolupráce AV ČR s médii, komunikací s veřejností, agendou podpory vědeckých společností a ediční činností AV ČR
 
Ing. Jana Bludská, CSc. - členka Akademické rady
pověřená koordinací a administrativním zpracováním programů podpory excelence v rámci AV ČR a pověřená zastupováním při řešení koncepčních otázek vědecké přípravy a spolupráce AV ČR s vysokými školami a resortními pracovišti včetně společných pracovišť a při řešení koncepčních ekonomických a finančních záležitostí a jejich implementace
 
doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. - člen Akademické rady
pověřený řešením koncepčních otázek programové a projektové spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vysokými školami, Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR a dalšími poskytovateli (včetně operačních programů strukturálních fondů) a pověřený zastupováním při koordinaci transferu znalostí a technologií do aplikační sféry, koordinací a koncepčním dohledem nad využíváním duševního vlastnictví