• celkové řízení a kontrola činnosti Akademie ve smyslu § 10 zákona o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších předpisů, metodický dohled nad spoluprací AV ČR s veřejnými vysokými školami

PhDr. Pavel Baran, CSc. – člen předsednictva Akademické rady AV ČR a předseda Vědecké rady AV ČR

 • pověřený řešením koncepčních otázek vědní politiky a podpory vědy z veřejných prostředků v součinnosti se státními orgány v této oblasti a politiky VaVaI (Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy atd.), koordinace činností v oblasti legislativy VaVaI
 • koordinace agendy udělování vědeckého titulu „doktor věd“ (DSc.), včetně dotačního řízení v této oblasti
 • koncepce rozvoje aktivit Strategie AV21

Ing. Ilona Müllerová, DrSc. – místopředsedkyně a členka předsednictva Akademické rady AV ČR

 • pověřená koordinací koncepce I. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních záležitostí pracovišť 1.–3. sekce
 • koordinace transferu znalostí a technologií do aplikační sféry, koncepce spolupráce s komerční sférou
 • koordinace a koncepční dohled nad využíváním duševního vlastnictví

RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. – místopředseda a člen předsednictva Akademické rady AV ČR

 • pověřený koordinací koncepce II. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních záležitostí pracovišť 4.–6. sekce
 • sledování a koordinace centra BIOCEV ve vztahu k AV ČR
 • zastupování při koordinaci transferu znalostí a technologií do aplikační sféry, při tvorbě koncepce spolupráce s komerční sférou pro II. vědní oblast a při koordinaci a koncepčním dohledu nad využíváním duševního vlastnictví pro II. vědní oblast
 • koordinace a koncepční činnosti provozu pracovišť v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje v prostředí AV ČR

Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. – místopředseda a člen předsednictva Akademické rady AV ČR

 • pověřený koordinací koncepce III. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních záležitostí pracovišť 7.–9. sekce
 • koordinace činností v oblasti archeologie ve věci ochrany archeologického dědictví a státní památkové péče
 • sledování a koordinace projektu rekonstrukce Hybernské a Washingtonovy
 • zastupování při koordinaci transferu znalostí a technologií do aplikační sféry, při tvorbě koncepce spolupráce s komerční sférou pro III. vědní oblast a při koordinaci a koncepčním dohledu nad využíváním duševního vlastnictví pro III. vědní oblast

prof. Jan Řídký, DrSc. – místopředseda a člen předsednictva Akademické rady AV ČR

 • pověřený koordinací centra ELI Beamlines a infrastruktury CERN ve vztahu k AV ČR
 • koordinace provozu, rozvoje, bezpečnosti a aplikace počítačových sítí AV ČR a jejich pracovišť, včetně dotačního řízení v této oblasti; mezinárodní spolupráce v oblasti informatiky a počítačových sítí
 • koordinace agendy v oblasti informačních technologií a systémů, včetně dotačního řízení v této oblasti
 • zastupování při koordinaci transferu znalostí a technologií do aplikační sféry, při tvorbě koncepce spolupráce s komerční sférou pro I. vědní oblast a při koordinaci a koncepčním dohledu nad využíváním duševního vlastnictví pro I. vědní oblast

RNDr. Martin Bilej, DrSc. – místopředseda a člen předsednictva Akademické rady AV ČR

 • pověřený řešením koncepčních ekonomických a finančních záležitostí a jejich implementací, včetně dotačního řízení ve svěřené oblasti
 • koordinace infrastrukturních činností Střediska společných činností AV ČR
 • metodický dohled nad agendou veřejnosprávních kontrol na pracovištích AV ČR

prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. – člen Akademické rady AV ČR

 • pověřený zastupováním místopředsedkyně I. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních záležitostí pracovišť 1.–3. sekce
 • koordinace přípravy a průběhu periodického hodnocení pracovišť AV ČR a koordinace této agendy s národním systémem hodnocení výzkumných organizací

prof. RNDr. David Honys, Ph.D. – člen Akademické rady AV ČR

 • pověřený zastupováním místopředsedy II. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních záležitostí pracovišť 4.–6. sekce
 • pověřený koordinací a řešením koncepčních záležitostí mezinárodní spolupráce AV ČR, včetně dotačního řízení v této oblasti, dále koordinace projektové spolupráce v součinnosti s Technologickým centrem Praha
 • zastupování při koordinaci zapojení Akademie věd do evropského výzkumného prostoru a souvisejících záležitostí národní programové spolupráce v součinnosti se státními orgány, včetně dotačního řízení v této oblasti
 • koordinace aktivit v oblasti bezpečnosti vědeckých informací (trusted research)

doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. – člen Akademické rady AV ČR

 • pověřený zastupováním místopředsedy III. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních záležitostí pracovišť 7.–9. sekce
 • pověřený agendou vědní politiky a podpory vědy z veřejných prostředků v součinnosti se státními orgány v této oblasti a politiky VaVaI
 • koordinace regionální spolupráce AV ČR se státní správou, samosprávou, veřejnoprávními subjekty a dalšími institucemi v rámci regionů, včetně dotačního řízení v této oblasti
 • koordinace aktivit AV ČR a pracovišť platformy CEFRES, včetně agendy dotačního řízení
 • koordinace aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách a koordinace mezioborové výzkumné spolupráce mezi společenskými vědami a vědami o živé a neživé přírodě

Ing. Jana Bludská, CSc. – členka Akademické rady AV ČR

 • koordinace agendy programů podpory excelence v rámci AV ČR, včetně dotačního řízení v této oblasti
 • zastupování při řešení koncepčních finančních a rozpočtových záležitostí a jejich implementací, včetně dotačního řízení ve svěřené oblasti
 • koordinace a koncepční činnosti v oblasti rovných příležitostí v prostředí AV ČR

Ing. Pavel Janáček, Ph.D. – člen Akademické rady AV ČR

 • koordinace správy majetku AV ČR a řešení agendy nakládání s majetkem pracovišť
 • metodický dohled nad podporou orgánů pracovišť a interními předpisy AV ČR (dozorčí rady, zřizovací listiny pracovišť apod.)
 • dohled nad agendou využívání bytového fondu

prof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. – člen Akademické rady AV ČR

 • řešení koncepčních otázek programové a projektové spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vysokými školami, Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR a dalšími poskytovateli, včetně operačních programů strukturálních fondů
 • dohled nad monitoringem dotačních příležitostí
 • zastupování v koordinaci a koncepční činnosti v oblasti rovných příležitostí v prostředí AV ČR
 • pověřen zastupováním místopředsedy prof. Jan Řídkého, DrSc., v rámci celé jeho agendy

Ing. Jiří Plešek, CSc. – člen Akademické rady AV ČR

 • koordinace a rozvoj programů a aktivit Strategie AV21, včetně dotačního řízení v této oblasti

PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA – členka Akademické rady AV ČR

 • koncepční otázky prezentace výsledků AV ČR a jejích pracovišť, spolupráce AV ČR s médii a komunikace s veřejností, včetně agendy dotačního řízení v oblasti prezentace vědy a výzkumu
 • koordinace popularizačně-publikační činnosti
 • koordinace zpracování výroční zprávy AV ČR
 • koordinace vydavatelské činnosti v prostředí AV ČR, včetně agendy dotačního řízení v této oblasti
 • koordinace podpory vědeckých společností, včetně agendy dotačního řízení v této oblasti

RNDr. Štefan Vajda, CSc., Dr. habil. – člen Akademické rady AV ČR

 • koordinace zapojení Akademie věd do evropského výzkumného prostoru a souvisejících záležitostí národní programové spolupráce v součinnosti se státními orgány, včetně dotačního řízení v této oblasti
 • koordinace a organizace mezioborové a multioborové výzkumné spolupráce mezi vědními odvětvími včetně mezinárodního zapojení
 • zastupování při koordinaci a řešení koncepčních záležitostí mezinárodní spolupráce AV ČR, včetně dotačního řízení v této oblasti
 • zastupování při koordinaci projektové spolupráce v součinnosti s Technologickým centrem Praha

prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. – člen Akademické rady AV ČR

 • řešení koncepčních otázek vědecké přípravy a spolupráce AV ČR s vysokými školami, včetně doktorských studijních programů, a spolupráce s resortními pracovišti, včetně společných pracovišť