Akademie věd ČR uděluje ceny AV ČR za dosažené výsledky, které přispívají k prestiži české vědy v mezinárodním srovnání a od jejichž prvého zveřejnění nebo realizování neuplynulo více než pět let. Udělují se za ukončené vědecké výsledky excelentního a kvalitního výzkumu strategicky orientovaného na společenské priority.

 

Ceny AV ČR se udělují v kategoriích:
a)    Cena AV ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných úkolů podporovaných AV ČR.
b) Cena AV ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, dosažené při řešení výzkumných úkolů podporovaných AV ČR nejdéle do dovršení věku 35 let.
c) Cena předsedy AV ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací udělovaná fyzickým osobám za významné dílo v oblasti rozvoje výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, včetně jeho propagace nebo popularizace, nebo fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily o propagaci AV ČR nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací tím, že publikovaly, předávaly nebo jinak populárně naučně šířily poznatky a znalosti v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací.
 

V kalendářním roce lze udělit nejvýše tři ceny v každé kategorii s tím, že souhrn finančních prostředků vyplacených v kalendářním roce nepřesáhne v kategorii a) a b) společně celkem 500 000 Kč a v kategorii c) rovněž 500 000 Kč. O počtu udělených cen AV ČR a jejich výši rozhoduje předseda AV ČR na návrh odborných komisí a po projednání Akademickou radou AV ČR.

  • Návrh na udělení ceny AV ČR v kategoriích a) a b) je oprávněn předkládat ředitel pracoviště AV ČR po projednání v radě pracoviště, a to do 31. března kalendářního roku.
  • Návrh na udělení ceny AV ČR v kategorii c) jsou oprávněni předkládat: ředitel pracoviště AV ČR po projednání v radě pracoviště, Vědecká rada AV ČR nebo Rada pro akademická média a popularizaci AV ČR, a to do 31. května kalendářního roku.

Ceny AV ČR v kategorii a) a b) předává předseda AV ČR oceněným zpravidla v měsíci září. Ceny předsedy AV ČR v kategorii c) předává předseda AV ČR oceněným zpravidla při příležitosti Světového dne rozvoje informací (24. října).