Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2023

Předsedkyně Akademie věd ČR udělila v roce 2023

Cenu Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných úkolů

 • Ing. Mgr. Jaroslavu Hlinkovi, Ph.D., navržený Ústavem informatiky, za vědecký výsledek Modelování dynamiky epileptických záchvatů

 • prof. RNDr. Danielu Růžkovi, Ph.D., navržený Biologickým centrem, za vědecký výsledek Emergentní virové nákazy: od molekulární patogeneze po vývoj nových terapeutických možností

 • doc. Dr. phil. Rudolfu Kučerovi, Ph.D., a prof. PhDr. Otu Konrádovi, Ph.D., navržení Masarykovým ústavem a Archivem, za vědecký výsledek Paths out of the Apocalypse. Physical Violence in the Fall and Renewal of Central Europe, 1914–1922.

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené při řešení výzkumných úkolů podporovaných AV ČR nejdéle do dovršení věku 35 let

 • Mgr. Adéle Hladké, Ph.D., z Ústavu informatiky, za vědecký výsledek Detekce meziskupinových rozdílů na úrovni položek ve vícepoložkových měřeních

 • Ing. Nikole Holubové, Ph.D., z Biologického centra, za vědecký výsledek Biologie a diverzita kryptosporidií ptáků

 • Mgr. Martinu Zachovi, Ph.D., z Filosofického ústavu, za vědecký výsledek Komplementární teorie vědeckého modelování: Modelování mechanismů v nádorové imunologii

Cenu předsedkyně Akademie věd ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

 • prof. Ing. Miloslavu Šimkovi, CSc., Biologické centrum

 • Dr. Ing. Jiřímu Kotkovi, FEng., dr. h. c., Ústav makromolekulární chemie

 • doc. PhDr. Martinu Jemelkovi, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv
Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2022

Předsedkyně Akademie věd ČR udělila v roce 2022

Cenu Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných úkolů

 • autorskému týmu navrženému Ústavem fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., ve složení:
  Mgr. Marek Piliarik, Ph.D., Hadrien Marc Louis Robert, Ph.D., Ing. Kristýna Holanová, Łukasz Bujak, Ph.D., Mgr. Milan Vala, Ph.D., Verena Puttrich, Ph.D., a RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D.
  za vědecký výsledek: Fototermální prostorový modulátor světla pro ultracitlivou 3D nanoskopii, s peněžitou odměnou 150 000 Kč;
 • Ivanu Jarićovi, Ph.D., navrženému Biologickým centrem AV ČR, v. v. i.,
  za vědecký výsledek: Societal extinction of species, s peněžitou odměnou 100 000 Kč;
 • Giedre Šabasevičiūtė navržené Orientálním ústavem AV ČR, v. v. i.,
  za vědecký výsledek: Sayyid Qutb: An Intellectual Biography, s peněžitou odměnou 150 000 Kč.

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené při řešení výzkumných úkolů podporovaných AV ČR nejdéle do dovršení věku 35 let

 • Ing. Ivu Šulákovi, Ph. D., navrženému Ústavem fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., za vědecké výsledky:
  1. Vysokoteplotní degradační mechanismy pokročilých multi-fázových materiálů pro kritické části plynových turbín,
  2. Vliv moderních povrchových úprav na únavovou odolnost niklových superslitin pro kritické části plynových turbín: vysokoteplotní degradační mechanismy,
  s peněžitou odměnou 50 000 Kč;
 • RNDr. Martinu Volfovi, Ph.D., navrženému Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., za vědecký výsledek: Lokálně působící mechanismy indukce mění stromy v mozaiky rozmanitých strategií obrany proti herbivorům, s peněžitou odměnou 50 000 Kč.

Cenu předsedkyně Akademie věd ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

 • Ing. Vladimíru Ždímalovi, Dr., navrženému Ústavem chemických procesů AV ČR, v. v. i., s peněžitou odměnou 150 000 Kč;

 • doc. PhDr. Petru Hlaváčkovi, Ph.D., navrženému Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., s peněžitou odměnou 150 000 Kč;

 • Mgr.  Balázsi Komoróczymu, Ph.D., navrženému Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i., s peněžitou odměnou 200 000 Kč.
Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2021

Předsedkyně Akademie věd ČR udělila v roce 2021

Cenu Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných úkolů:

 • autorskému týmu navrženému Astronomickým ústavem AV ČR, v. v. i., Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., a Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., ve složení:
  prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc., RNDr. František Fárník, CSc., Dr. Ing. Štěpán Štverák, prof. Dr. Arkadiusz Berlicki, Dr. Ing. Pavel Trávníček, Ing. Zdeněk Kozáček a Ing. Jan Břínek (všichni ASÚ), Ing. Jan Souček, Ph.D., RNDr. David Píša, Ph.D., Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr., Ing. Luděk Uhlíř, Ing. Radek Lán a Ing. Jiří Baše (všichni ÚFA), Mgr. Radek Melich, Ph.D., Ing. František Procháska, Ph.D., a Ing. Jan Václavík (všichni ÚFP),
  za vědecký výsledek: Solar Orbiter: Účast ústavů AV ČR na špičkové kosmické misi ESA ke Slunci, s peněžitou odměnou 150 000 Kč;
 • autorskému týmu navrženému Ústavem experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., ve složení:
  Mgr. Soňa Vodenková, Ph.D., (ÚEM), doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., (Onkologická klinika 1. LF UK a FTN), Mgr. Klára Červená (ÚEM), MUDr. Veronika Veškrnová (Onkologická klinika 1. LF UK a FTN), MUDr. Pavel Vodička, CSc., (ÚEM), Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D., (ÚEM), za vědecký výsledek: 5-fluorouracil a další fluoropyrimidiny v kolorektálním karcinomu: minulost, přítomnost a budoucnost, s peněžitou odměnou 100 000 Kč;
 • Mgr. Dušanu Coufalovi, Th.D., navrženému Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., za vědecký výsledek: Turnaj víry. Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431–1433, s peněžitou odměnou 100 000 Kč.

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené při řešení výzkumných úkolů podporovaných AV ČR nejdéle do dovršení věku 35 let:

 • Mgr. Janu Geletičovi, Ph.D., z Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., za vědecký výsledek: Místní klimatické zóny: specifikace, vymezení, validace a aplikace konceptu, s peněžitou odměnou 50 000 Kč;
 • RNDr. Aleně Sucháčkové, Ph.D., a RNDr. Janě Marešové, z Biologického centra AV ČR, v. v. i., za vědecký výsledek: Areály motýlů severní polokoule pod vlivem čtvrtohorních klimatických změn, s peněžitou odměnou 50 000 Kč;
 • RNDr. Martinu Palusovi, Ph.D., z Biologického centra AV ČR, v. v. i., za vědecké výsledky: a) Bi-specifické protilátky neutralizují varianty SARS-CoV-2 a brání vzniku mutací u myší, b) Lidské širokospektré protilátky chrání před rozvojem onemocnění klíšťaty přenášenými flaviviry, s peněžitou odměnou 50 000 Kč.

Cenu předsedkyně Akademie věd ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:

 • Mgr. Romanu Nerudovi, CSc., navrženému Ústavem informatiky AV ČR, v. v. i., s peněžitou odměnou 150 000 Kč;
 • Mgr. Miloslavu Jirků, Ph.D., navrženému Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., s peněžitou odměnou 250 000 Kč;
 • PhDr. Evě Doležalové, Ph.D., navržené Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., s peněžitou odměnou 100 000 Kč.
Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2020

Předsedkyně Akademie věd ČR udělila v roce 2020

Cenu Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných úkolů:

 • prof. RNDr. Juliu Lukešovi, CSc., z Biologického centra AV ČR, za vědecký výsledek Temná hmota oceánu: od objevu diplonem k jejich přeměně v modelové organismy, s peněžitou odměnou100 000 Kč
 • autorskému týmu navrženému Historickým ústavem AV ČRve složení:
  doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., (PřF UJEP), Bc. Richard Boukal (FSv ČVUT v Praze), RNDr. Tomáš Burda, Ph.D., (FIM Univerzita Hradec Králové), doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., (FSv ČVUT v Praze), Bc. Vojtěch Cehák (FSv ČVUT v Praze), Bc. Marek Fáber (FSv ČVUT v Praze), RNDr. et Mgr. Dana Fialová, Ph.D., (PřF UK), Ing. Jakub Havlíček, Ph.D., (FSv ČVUT v Praze), Ing. Tomáš Janata, Ph.D., (FSv ČVUT v Praze), Mgr. Petra Jílková (FSv ČVUT v Praze), RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D., (PřF UK), RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D., (PřF UJEP), Bc. Kristýna Ledecká (FSv ČVUT v Praze), RNDr. Jiří Martínek, Ph.D., (HÚ), Mgr. Jitka Močičková (HU), doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., (HÚ), JUDr. Daniela Králíková roz. Němečková, Ph.D., (PF UK), Bc. Jiří Padevět (SSČ), Bc. Daniel Paluba (PřF UK), Ing. Pavel Seemann, Ph.D., (FSv ČVUT v Praze), prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., (HÚ), Ing. Petr Soukup, Ph.D., (FSv ČVUT v Praze), Bc. Lucie Stará (FSv ČVUT v Praze), RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D., (VÚ S. Taroucy), doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D., (PřF UK), Bc. Zuzana Vaňková (FSv ČVUT v Praze), doc. PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D., (ÚSD), Ing. Růžena Zimová, Ph.D., (FSv ČVUT v Praze), doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc., (HÚ) za vědecký výsledek Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, s peněžitou odměnou 100 000 Kč.
 • autorskému týmu navrženému Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR ve složení:
  doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D., (MÚA), PhDr. Věra Dvořáčková, Ph.D., (MÚA), Mgr. Jan Boháček (MÚA), PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D., (MÚA), PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D., (MÚA), PhDr. Tomáš Hermann, Ph.D., (ÚSD), PhDr. Adam Hudek, Ph.D., (HÚ SAV), PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D., (MÚA), PhDr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D., (MÚA), PhDr. Hana Kábová, Ph.D., (MÚA), prom. hist. Nataša Kmochová (MÚA), PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D., (FSV UK), PhDr. Jan Mervart, Ph.D., (FLÚ), PhDr. Vítězslav Sommer, Ph.D., (ÚSD), Mgr. Jiří Šoukal (MÚA), Mgr. Emilie Těšínská, (ÚSD) za vědecký výsledek Martin Franc — Věra Dvořáčková a kol., Dějiny Československé akademie věd I. (1952–1962),s peněžitou odměnou 150 000 Kč.

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené při řešení výzkumných úkolů podporovaných AV ČR nejdéle do dovršení věku 35 let:

 • Mgr. Janě Brejchové, Ph.D., z Fyziologického ústavu AV ČR, za vědecké výsledky: a) Stanovení mobility molekul δ-opioidního receptoru v plazmatické membráně živých buněk novou metodou analýzy dat získaných technikou FRAP („Obnovení fluorescence po vysvícení“), b) Hladina cholesterolu plazmatické membrány a agonistou navozená internalizace δ opioidních receptorů; studie kolokalizace s intracelulárními membránovými markery rodiny Rab, s peněžitou odměnou 50 000 Kč,
 • RNDr. Petru Zouharovi, Ph.D., z Fyziologického ústavu AV ČR, za vědecký výsledek Systémové dopady metabolizmu a sekrečních funkcí tukové tkáně, s peněžitou odměnou 50 000 Kč
 • Martinu Boudovi, Ph.D., z Botanického ústavu AV ČR, za vědecký výsledek Kalibrované 3D modely transportu vody v rostlinách, s peněžitou odměnou 50 000 Kč.

Cenu předsedkyně Akademie věd ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:

 • RNDr. Vladimíru Wagnerovi, CSc., navrženému Ústavem jaderné fyziky AV ČR, s peněžitou odměnou 200 000 Kč,
 • prof. RNDr. Petru Pyškovi, CSc., navrženému Botanickým ústavem AV ČR, s peněžitou odměnou 200 000 Kč,
 • Mgr. Milanu Dufkovi, navrženému Filosofickým ústavem AV ČR, s peněžitou odměnou 100 000 Kč.
Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2019

Předsedkyně Akademie věd ČR udělila v roce 2019

Cenu Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných úkolů podporovaných AV ČR těmto autorům:

 • autorskému týmu navrženému Historickým ústavem AV ČR ve složení PhDr. Jindřich Dejmek, DSc. (HÚ AV ČR), PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. (HÚ SAV), prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. (FF UK), PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (HÚ SAV), PhDr. Miroslav Londák, DrSc. (HÚ SAV), PhDr. Elena Londáková, CSc. (HÚ SAV), doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (HÚ AV ČR), prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Právnická fakulta UK), PhDr. Petr Prokš, CSc. (HÚ AV ČR), doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (HÚ AV ČR), za vědecký výsledek Československo. Dějiny státu (Czechoslovakia. History of the State) s peněžitou odměnou 200 000 Kč;

 • autorskému týmu navrženému Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR ve složení PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D., PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D., doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D., PhDr. Martin Klečacký, Ph.D., doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D., doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (FSV UK), Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D., doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (FF UK), PhDr. Josef Tomeš, Ph.D., Mgr. Richard Vašek, Ph.D., PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (ostatní pracovníci MÚA AV ČR), za vědecký výsledek Republika československá 1918–1939 (The Czechoslovak Republic: 1918–1939) s peněžitou odměnou 200 000 Kč.

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené při řešení výzkumných úkolů podporovaných AV ČR nejdéle do dovršení věku 35 let těmto autorům:

 • autorce z Astronomického ústavu AV ČR RNDr. Petře Sukové, Ph.D., za vědecký výsledek Studium nelineárních jevů v dynamice částic v okolí černé díry (Study of nonlinear phenomena in dynamics of particles around black hole) s peněžitou odměnou 50 000 Kč;

 • autoru z Botanického ústavu AV ČR Mgr. Janu Kolářovi, Ph.D., za vědecký výsledek Vzájemné interakce lidských společností a životního prostředí v minulosti (Interactions between human societies and the environment in prehistory) s peněžitou odměnou 50 000 Kč.

Cenu předsedkyně Akademie věd ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:

 • doc. RNDr. Martinovi Pivokonskému, Ph.D. navrženému Radou pro akademická média a popularizaci AV ČR;

 • PhDr. Bronislavovi Ostřanskému, Ph.D., navrženému Orientálním ústavem AV ČR;

 • RNDr. Mgr. Alici Koubové, Ph.D., Ph.D., navržené Filosofickým ústavem AV ČR.
Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2018

Předsedkyně Akademie věd ČR udělila v roce 2018

Cenu Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných úkolů podporovaných AV ČR těmto autorům:

 • autoru z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., doc. Ing. Jiřímu V. Outratovi, DrSc., za vědecký výsledek Stabilita řešení optimalizačních a ekvilibriálních úloh vzhledem k parametrům (Stability of solutions to parameter-dependend optimization and equilibrium problems) s peněžitou odměnou 100 000 Kč;
 • autorskému týmu z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., ve složení Ing. Jiří Náprstek, DrSc., Ing. Radomil Král, Ph.D., za vědecký výsledek Teoretické základy a implementace metody konečných prvků pro analýzu multi-dimensionální Fokker-Planckovy rovnice (Theoretical background and implementation of the finite element method for multi-dimensional Fokker–Planck equation analysis) s peněžitou odměnou 150 000 Kč (v rozdělení Ing. Jiří Náprstek, DrSc. 75 000 Kč, Ing. Radomil Král, Ph.D. 75 000 Kč);
 • autoru z Biologického centra AV ČR, v. v. i., prof. Ing. Miroslavu Oborníkovi, Dr., za vědecký výsledek Evoluce a metabolismus mořského fytoplanktonu (Evolution and metabolism of marine phytoplankton)s peněžitou odměnou 100 000 Kč.

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené při řešení výzkumných úkolů podporovaných AV ČR nejdéle do dovršení věku 35 let těmto autorům:

 • autoru z Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., Tommasovi Moraschinimu, Ph.D., za vědecký výsledek Soubor článků o algebraické logice (A collection of papers on Algebraic Logic)s peněžitou odměnou 50 000 Kč;
 • autoru z Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., Mgr. Ondřeji Vildovi, Ph.D., za vědecký výsledek Obnova rostlinné biodiverzity tradičně obhospodařovaných lesů (Restoration of plant biodiversity of traditionally managed forests) s peněžitou odměnou 50 000 Kč;
 • autoru z Historického ústavu AV ČR, v. v. i., Mgr. Vojtěchu Szajkóovi, Ph.D., za vědecký výsledek Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914 (Railways, postal services and telegraphs of the Austrian army in the years 1848–1914 ) s peněžitou odměnou 50 000 Kč.

Cenu předsedkyně AV ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací panu:

 • Ing. Liboru Juhovi, CSc., navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i.;
 • prof. RNDr. Františku Vyskočilovi, DrSc., prof. h. c., navrženému Fyziologickým ústavem AV ČR, v. v. i.;
 • prof. PhDr. Janu Bažantovi, CSc., navrženému Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i.
Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2017
 
Předsedkyně Akademie věd ČR udělila v roce 2017

Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu těmto autorským týmům a jednotlivcům:

 • týmu navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., ve složení Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, RNDr. Mariana Klementová, Ph.D., Mgr. Petr Brázda, Ph.D., RNDr. Václav Petříček, CSc., MPhys Cinthia Antunes Corrêa, Ph.D., za vědecký výsledek Určování krystalových struktur z dat elektronové difrakční tomografie (Crystal structure determination from electron diffraction tomography data) s celkovou peněžitou odměnou 160 000 Kč,   

 • autoru navrženému Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., prof. RNDr. Marku Jindrovi, CSc., za vědecký výsledek Receptor pro juvenilní hormon hmyzu (Receptor for juvenile hormone insects) s celkovou peněžitou odměnou 100 000 Kč,

 • týmu navrženému Fyziologickým ústavem AV ČR, v. v. i., ve složení MUDr. Josef Houštěk, DrSc., RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D., RNDr. Marek Vrbacký, Ph.D., Mgr. Kateřina Tauchmannová, Ph.D., Mgr. Nikola Kovářová, Ph.D., Mgr. Petr Pecina, Ph.D., Mgr. Jana Kovalčíková, za vědecký výsledek Energetický metabolismus a patogenní mechanismy mitochondriálních chorob (Energy metabolism and pathogenic mechanisms of mitochondrial diseases) s celkovou peněžitou odměnou 90 000 Kč.

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky ve věku do 35 let za vynikající výsledky vědecké práce panu:

 • Dr. Rhysu Taylorovi, PhD, navrženému Astronomickým ústavem AV ČR, v. v. i., za vědecký výsledek Původ opticky neviditelných oblaků mezihvězdného vodíku: temné galaxie nebo slapové zbytky? (Understanding the origin of optically dark hydrogen clouds: dark galaxies or tidal debris?) s celkovou peněžitou odměnou 50 000 Kč,

 • RNDr. Filipu Kolářovi, Ph.D., navrženému Botanickým ústavem AV ČR, v. v. i., za vědecký výsledek Evoluce rostlin v odpovědi na čtvrtohorní klimatické změny (Evolutionary response of plants to Quarternary climatic oscillations) s celkovou peněžitou odměnou 50 000 Kč,

 • Filipu Vostalovi, PhD, navrženému Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i, za vědecký výsledek Zrychlující akademie: Měnící se struktura akademického času (Accelerating Academia: The Changing Structure of Academic Time) s celkovou peněžitou odměnou 50 000 Kč.

Cenu předsedkyně AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací panu:

 • prof. RNDr. Václavu Hořejšímu, CSc., z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

 • prof. RNDr. Jaroslavu Peregrinovi, CSc., DSc., z Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.

Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2016
 
Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2016

Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu těmto autorským týmům:

 • týmu navrženému Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i., ve složení prof. RNDr. Josef Komenda, Ph.D., DSc., Ing. Roman Sobotka, Ph.D., RNDr. Jana Knoppová, Mgr. Vendula Krynická, Ph.D., za vědecký výsledek: Biogeneze a ochrana fotosystému II (Biogenesis and protection of Photosystem II) s celkovou peněžitou odměnou 205 000 Kč,
 • týmu navrženému Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., ve složení doc. RNDr. Petr Svoboda, Ph.D., Ing. Matyáš Flemr, Ph.D., MUDr. Radek Malík, Ph.D., Mgr. Jana Nejepínská, Ph.D., doc. Radislav Sedláček, Ph.D., za vědecký výsledek : Savčí RNA interference (RNA interference in mammals) s celkovou peněžitou odměnou 200 000 Kč.

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky ve věku do 35 let za vynikající výsledky vědecké práce panu:

 • Mgr. Martinu Kopeckému, Ph.D., navrženému Botanickým ústavem AV ČR, v. v. i., za vědecký výsledek Dlouhodobé změny biodiverzity vegetace temperátních lesů (Long-term changes of biodiversity in temperate forest vegetation) s celkovou peněžitou odměnou 70 000 Kč.

 

Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2015
 
Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2015

Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu těmto autorským týmům:

 • týmu navrženému Astronomickým ústavem AV ČR, v. v. i., ve složení: prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc., Mgr. Richard Wünsch, Ph.D., Mgr. Soňa Ehlerová, Ph.D., Mgr. Pavel Jáchym, Ph.D., Dr. Rhys Taylor, PhD., Mgr. Adam Růžička, Ph.D., Mgr. Vojtěch Sidorin, Mgr. František Dinnbier za vědecký výsledek: Tvorba hvězd v galaxiích s celkovou peněžitou odměnou 160 000 Kč,
 • týmu navrženému Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., ve složení: RNDr. Petr Štěpánek, DrSc., Mgr. Sergey Filippov, Ph.D., Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., Ing. Jan Kučka, Ph.D., Ing. Jiří Pánek, Ph.D., za vědecký výsledek: Nadmolekulární struktury a samouspořádávací procesy polymerů s celkovou peněžitou odměnou 150 000 Kč,
 • týmu navrženému Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., ve složení: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., za vědecký výsledek: Akademický atlas českých dějin s celkovou peněžitou odměnou 190 000 Kč.

Cenu předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací paní:

 • prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc., z Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2014
Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2014

Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu těmto autorským týmům:

 • RNDr. Františku Slaninovi, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., za vědecký výsledek: Autorská monografie "Základy modelování v ekonofyzice" (Oxford University Press) s peněžitou odměnou 100 000 Kč;
 • týmu navrženému Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., ve složení: RNDr. Jiří Hejnar, CSc., Mgr. Magda Matoušková, Ph.D., Mgr. Filip Šenigl, Ph.D., Mgr. Kateřina Trejbalová, Ph.D., Ing. Jiří Plachý, CSc., Mgr. Dalibor Miklík za vědecký výsledek: Transkripční regulace retrovirů, retrovirových vektorů a retrotransposonů s celkovou peněžitou odměnou 150 000 Kč;
 • doc. Karlu Novotnému, Ph.D., M. A., z Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., za vědecký výsledek: Novotný, K., La genèse d’une hérésie. Monde, corps et histoire dans la pensée de Jan Patočka (The Genesis of a Heresy. World, Body and History in the Thought of Jan Patočka) Bibliothèque de l‘histoire de la philosophie. Nouvelle série. Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 2012, 184 s. ISBN 978-2-7116-2464-5,
  Novotný, K., Neue Konzepte der Phänomenalität. Essais zur Subjektivität und Leiblichkeit des Erscheinens (New Concepts of Phenomenality. Essais on Subjective and Bodily Character of appearing Phenomena) Orbis Phaenomenologicus, Bd.26, Verlag Königshausen und Neumann, Würzburg 2012,199 s. ISBN 978-3-8260-4555-4,
  K. Novotný, P. Rodrigo, J. Slatman, S. Stoller (Eds.), Corporeity and Affectivity. Dedicated to Maurice Merleau-Ponty. Studies in Contemporary Phenomenology, vol. 10, Brill Academic Publishers, Boston–Leiden 2013, 350 s. ISBN 978-90-04-26133-4, s peněžitou odměnou 100 000 Kč;

 

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce těmto autorům:

 • Mgr. Michalu Švandovi, Ph.D., 1980* (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Příspěvky k rozvoji helioseismických metod s peněžitou odměnou 50 000 Kč;
 • Mgr. Janu Vondrákovi, Ph.D., 1979* (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Fylogenetický přístup k řešení taxonomie kritických skupin lichenizovaných hub s peněžitou odměnou 50 000 Kč;
 • Mgr. Evě Chodějovské, Ph.D., 1981* (Historický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Historický atlas měst České republiky – svazek č. 24: Praha-Smíchov. Praha, Historický ústav, 2013, 98 s. ISBN 978-80-7286-200-9 s peněžitou odměnou 50 000 Kč.

Cenu předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací panu:

 • RNDr. Aleši Špičákovi, CSc., z Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i
 • Dr. Michaelu Londesboroughovi, PhD., z Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i
 • PhDr. Jiřímu Proseckému, CSc., z Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i.
Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2013
Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2013

Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu těmto autorským týmům:

 • týmu navrženému Grantovou agenturou AV ČR ve složení: doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc. a Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D. (ASÚ AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Vypracování nového modelu fragmentované magnetické rekonexe slunečních erupcí s celkovou peněžitou odměnou 100 000 Kč;
 • týmu navrženému Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., ve složení: Ing. Daniel Horák, CSc., Ing. Michal Babič, Ph.D., Ing. Hana Macková, Ph.D., Ing. Petr Šálek, Ph.D., Ing. Zdeněk Plichta za vědecký výsledek: Funkcionalizované magnetické polymerní nano- a mikročástice pro málo invazivní diagnostiku s celkovou peněžitou odměnou 180 000 Kč;
 • týmu navrženému Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., ve složení: prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c., Mgr. Robert Novotný, Ph.D., Mgr. Pavlína Mašková (FLÚ AV ČR, v. v. i.) a prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Ústav českých dějin FF UK) za vědecký výsledek: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy (publikace) s celkovou peněžitou odměnou 130 000 Kč;

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce těmto autorům:

 • RNDr. Vítu Latzelovi, Ph.D., 1978* (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Netušená evoluční síla rodičů s peněžitou odměnou 30 000 Kč;
 • RNDr. Danielu Sojkovi, Ph.D., 1978* (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Trávení krve klíšťaty – ucelený pohled na multi-enzymatický hemoglobinolytický aparát s peněžitou odměnou 30 000 Kč;
 • PhDr. Vojtěchu Kynclovi, Ph.D., 1983* (Historický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Bez výčitek. Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha (monografie) s peněžitou odměnou 30 000 Kč.

Cenu předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací panu:

 • prof. RNDr. Michalu Křížkovi, DrSc., z Matematického ústavu AV ČR, v. v. i
 • prof. RNDr. Miroslavu Raabovi, CSc., z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i
 • prof. Erazimu Kohákovi, Ph.D., z Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.
Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2012
Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2012

Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu

 • autorovi Ing. Pavlu Jelínkovi, Ph.D., z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., za vědecký výsledek: Teoretický popis a rozvoj rastrovacích mikroskopů s peněžitou odměnou 200 000 Kč
 • autorskému týmu navrženému Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., ve složení: Mgr. Karel Janko, Ph.D., prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., Ing. Marie Rábová, CSc., RNDr. Vlastimil Šlechta, CSc., Ing. Věra Šlechtová, CSc., RNDr. Petr Kotlík, Ph.D., Dr. Jörg Bohlen, PhD., Mgr. Vendula Bohlen Šlechtová, Ph.D., Bc. Jana Kopecká, Bc. Šárka Pelikánová, RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D., RNDr. Zdeněk Lajbner, Ph.D. (pracovníci ÚŽFG), doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr. (JU), doc. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D. (ZU), Ing. Jan Kohout, Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, Ph.D. (SAV), za vědecký výsledek: Klonální obratlovci: objev, mechanismy, biodiverzita a rekonstrukce na modelu sekavcovitých ryb s celkovou peněžitou odměnou 500 000 Kč
 • autorskému týmu navrženému Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., ve složení: doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc., PhDr. Antonín Kostlán, CSc., Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D., Mgr. Michal Šimůnek, PhD., RNDr. Jiří Jindra, CSc. (pracovníci ÚSD), PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D., PhDr. Jan Hálek, Ph.D., Nataša Kmochová, prom. hist. (pracovníci MÚA), RNDr. Karel Závěta, CSc. (FZÚ), prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc. (MBÚ) za vědecký výsledek: Čeští vědci v exilu 1948–1989 s celkovou peněžitou odměnou 500 000 Kč

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce těmto autorům:

 • Ing. Tomáši Kroupovi, Ph.D., 1978* (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Every State on Semisimple MV-algebra is Integral. Fuzzy Sets and Systems s peněžitou odměnou 100 000 Kč
 • Ing. Václavu Mahelkovi, Ph.D., 1977* (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Genomy polyploidních trav: na stopě netušených předků s peněžitou odměnou 100 000 Kč
 • PhDr. Martinu Holému, Ph.D., 1978* (Historický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500–1620) s peněžitou odměnou 100 000 Kč

Cenu předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací panu:

 • RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i
 • doc. RNDr. Karlu Hudcovi, DrSc., z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i
 • doc. Mgr. Jaroslavu Šebkovi, Ph.D., z Historického ústavu AV ČR, v. v. i.
Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2011
Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2011

Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu těmto autorským týmům:

  • autorskému týmu Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení: RNDr. Antonín Šimůnek, CSc., RNDr. Jiří Vackář, CSc., za vědecký výsledek: Tvrdost materiálů s iontovou a kovalentní vazbou s celkovou peněžitou odměnou 300 000 Kč
  • autorskému týmu Ústavu teorie informace a automatizace, v. v. i., ve složení: prof. Ing. Michal Haindl, DrSc., Ing. Jiří Filip, Ph.D., Ing. Jiří Grim, CSc., RNDr. Vojtěch Havlíček, Ph.D., Ing. Martin Hatka za vědecký výsledek: Matematické modelování vizuálních vlastností povrchů materiálů s celkovou peněžitou odměnou 500 000 Kč
  • autorskému týmu navrženému Grantovou agenturou AV ČR ve složení: MUDr. Zdeněk Hodný, CSc., Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D., Mgr. Hana Hanzlíková, Ph.D., Mgr. Kateřina Krejčíková, Mgr. Markéta Vančurová (pracovníci Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Úloha PML v buněčném stárnutí s celkovou peněžitou odměnou 500 000 Kč
  • autorskému týmu navrženému Radou programu Nanotechnologie pro společnost ve složení: prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (pracovníci Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc. (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), doc. Ing. Emil Pollert, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.), RNDr. Jarmila Králová, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Ladislav Kohout, DrSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.), prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy), prof. RNDr. Martin Kotora, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy), prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. (Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), prof. RNDr. Vladimír Král, DrSc. (Vysoká škola chemicko technologická v Praze) za vědecký výsledek: Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv s celkovou peněžitou odměnou 500 000 Kč
  • autorskému týmu Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení: prof. PhDr. Pavel Materna, CSc., Bjørn Thoring Flagstad Jespersen, Ph.D. (pracovníci Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Marie Duží, CSc. (Technická univerzita Ostrava) za vědecký výsledek: Procedural Semantics for Hyperintensional Logic s celkovou peněžitou odměnou 200 000 Kč
  • PhDr. Ivanu Pavlů, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.), navrženému Grantovou agentura AV ČR za vědecký výsledek: Artefakty v neolitické společnosti. Jejich status a role s peněžitou odměnou 200 000 Kč
 

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce těmto autorům:

  • Dr. Adéle Kawka, Ph.D., 1977 (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Bílí trpaslíci v naší Galaxii s peněžitou odměnou 100 000 Kč
  • RNDr. Lindě Nedbalové, Ph.D., 1976 (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek Sněžné řasy: jedinečné mikroorganismy z extrémních míst naší planety a naděje pro biotechnologie s peněžitou odměnou 100 000 Kč
Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2010

Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2010

Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu těmto autorským týmům:

 • autorskému týmu Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení: RNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc., RNDr. Vladislav Babuška, DrSc., RNDr. Luděk Vecsey, Ph.D., za vědecký výsledek: Kontinentální plášťová litosféra – mozaika mikro-desek s fosilní 3D anisotropní stavbou s celkovou peněžitou odměnou 350 000 Kč
 • autorskému týmu Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení: prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc., Mgr. Emil Jeřábek, Ph.D., prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc., doc. RNDr. Jiří Sgall, DrSc., za vědecký výsledek: Teorie, důkazy a výpočetní složitost s celkovou peněžitou odměnou 400 000 Kč
 • autorskému týmu Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., ve složení: RNDr. Libor Matějka, CSc., DSc., Ing. Adam Strachota, Ph.D., Ing. Josef Pleštil, CSc., Ing. Jiří Brus, Dr., RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D., Ing. Milena Špírková, CSc., za vědecký výsledek: Nanostrukturní organicko-anorganické polymerní systémy s celkovou peněžitou odměnou 400 000 Kč
 • prof. RNDr. Jiřímu Šponerovi, DrSc. (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Vliv molekulových interakcí na strukturu, dynamiku, funkci a evoluci nukleových kyselin s peněžitou odměnou 150 000 Kč
 • autorskému týmu Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení: prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., Mgr. Pavlína Mašková, Mgr. Robert Novotný, Ph.D., za vědecký výsledek: Přemyslovci. Budování českého státu s celkovou peněžitou odměnou 500 000 Kč
 • autorskému týmu Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., ve složení: PhDr. Jaroslava Pečírková, CSc., PhDr. Milada Homolková, Ph.D., Mgr. Markéta Pytlíková, Mgr. Hana Sobalíková-Kreisingerová za vědecký výsledek: Staročeská Bible drážďanská a olomoucká s celkovou peněžitou odměnou 335 000 Kč

 

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky do 35 let za vynikající výsledky vědecké práce těmto autorům:

 • Mgr. Richardu Wünschovi, Ph.D., nar. 1977 (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Modelování tvorby hvězd s peněžitou odměnou 100 000 Kč
 • Mgr. Evě Machové, Ph.D., nar. 1977 (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Průkaz časné poruchy centrální cholinergní neurotransmise a jejího přispění k rozvoji onemocnění u myšího modelu Alzheimerovy nemoci s peněžitou odměnou 100 000 Kč
 • doc. PhDr. Zdeněku R. Nešporovi, Ph.D., nar. 1976 (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Česká sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu s peněžitou odměnou 100 000 Kč
Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2009

Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2009

Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu těmto autorským týmům:

 • autorskému týmu ve složení: doc. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.) a prof. RNDr. Antonín Novotný, CSc. (Université du Sud Toulon Var, Francie) za vědecký výsledek: Singular limits in thermodynamics of viscous fluids (Singulární limity v termodynamice viskózních tekutin) s celkovou peněžitou odměnou 100 000 Kč
 • autorskému týmu Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., ve složení: prof. MUDr. Jiří Forejt DrSc., (vedoucí), Ing. Zdeněk Trachtulec, Dr., RNDr. Soňa Gregorová, Ing. Petr Jansa, CSc., Mgr. David Homolka, Mgr. Ondřej Mihola za vědecký výsledek: Soubor prací o funkční genetice a genomice myši domácí (Mus musculus) jako modelového savčího systému s peněžitou odměnou 100 000 Kč

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce těmto autorům:

 • RNDr. Janu Kyselému, Ph.D., nar. 1974 (Ústav fyziky atmosféry AV ČR v.v.i.) za vědecký výsledek: Soubor prací na téma "Klimatické extrémy a jejich modelování" s peněžitou odměnou 40 000 Kč
 • doc. Mgr. Michalovi Hájkovi, Ph.D., nar. 1974 (Biologický ústav AV ČR, v.v. i. ) za vědecký výsledek: Soubor prací o ekologii slatinišť s peněžitou odměnou 40 000 Kč

Cenu Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů těmto autorům a autorským týmům:

 • autorskému týmu Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., ve složení: RNDr. Jiří Čermák, DSc., Ing. Lubomír Král, Ph.D., Ing. Bohumil David, Ph.D., Mgr. Ivo Stloukal, Dr., za vědecký výsledek: Uchovávání vodíku ve vybraných slitinách na bázi Mg-Ni s celkovou peněžitou odměnou 80 000 Kč
 • autorskému týmu Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení: doc. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Michal Koblížek, Ph.D., Mgr. Radek Kaňa a Mgr. Michal Mašín, Ph.D., za vědecký výsledek: Nové optické metody studia fytoplanktonu s peněžitou odměnou 80 000 Kč
 • Mgr. Ivo Puršovi, (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Výzkum knihovny Ferdinanda Tyrolského - kulturně historické a uměleckohistorické aspekty s peněžitou odměnou 40 000 Kč
Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2008

Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2008

Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu těmto autorům:

  • RNDr. Marianu Karlickému, DrSc., z Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., za vědecký výsledek: Objev nové radiové a rentgenové emise slunečních erupcí a jejích teoretické objasnění s celkovou peněžitou odměnou: 100 000 Kč
  • autorskému týmu Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., ve složení: prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., a RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D., za vědecký výsledek: Elektrochemicky aktivní nanomateriály na bázi oxidů titaničitých a uhlíku - s peněžitou odměnou 100 000 Kč
  • autorskému týmu Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení: PhDr. Stanislav Brouček, CSc., doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., PhDr. Jiří Traxler a PhDr. Josef Vařeka, DrSc., za vědecký výsledek: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, I-III. - s peněžitou odměnou 100 000 Kč

 

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce těmto autorům:

  • Mgr. Martinu Ondrejátovi, Ph.D., nar. 1976, z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., za vědecký výsledek: Soubor prací o nelineárních stochastických vlnových rovnicích - s peněžitou odměnou 75 000 Kč
  • autorskému týmu Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení: doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D., nar. 1974 a Mgr. Ing. Pavel Trávníček, nar. 1978, za vědecký výsledek: Využití průtokové cytometrie v populační biologii, biosystematice a ekologii rostlin - s celkovou peněžitou odměnou 75 000 Kč
  • Dr. phil. Pavlu Blažkovi, B.A., D.E.A., nar.1974, z Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., za vědecký výsledek: Středověká recepce Aristotelovy filosofie manželství. Od Roberta Grosseteste po Bartoloměje z Brugg (1246/7-1309) - s peněžitou odměnou 75 000 Kč

 

Cenu Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů těmto autorským týmům:

  • autorskému týmu Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., ve složení: Ing. Václav Kolář, CSc., a RNDr. Zdeněk Skalák, CSc., za vědecký výsledek: Vírový charakter vybraných smykových toků s celkovou peněžitou odměnou 80 000 Kč
  • autorskému týmu Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., ve složení: doc. Martin Hof, Dr.rer.nat., DSc., Mgr. Aleš Benda, Ph.D., Mgr. Jan Sýkora, Ph.D., a Mgr. Jana Humpoličková, Ph.D., za vědecký výsledek: Porozumění samovolně vznikajícím biomembránám na fázových rozhraních, jejich regulace a příprava s celkovou peněžitou odměnou 80 000 Kč
  • autorskému týmu Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., ve složení: PhDr. Lenka Bydžovská, CSc., a PhDr. Polana Bregantová a PhDr. Karlu Srpovi, Ph.D., z Galerie hl. města Prahy za vědecký výsledek: Jindřich Štyrský (1899-1942) s celkovou peněžitou odměnou 80 000 Kč
Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2007

Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2007

Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu těmto autorským týmům:

  • autorskému týmu z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., ve složení: prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Ing. Filip Šroubek, Ph.D., RNDr. Barbara Zitová Ph.D., a Ing. Tomáš Suk, CSc., za vědecký výsledek Rozpoznávání objektů pomocí fúze obrazů z různých zdrojů - s celkovou peněžitou odměnou 100 000 Kč
  • autorskému týmu z Biologického centra AV ČR, v. v. i. ve složení: prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., (vedoucí týmu), RNDr. Milan Jirků, Silvie Foldynová-Trantírková, Ph.D., Mgr. Eva Vondrušková-Horáková, Ph.D., Mgr. Eva Zemanová-Chocholová, Ph.D., a RNDr. Alena Zíková, Ph.D., za vědecký výsledek Funkční genomika, genotypizace a molekulární diagnostika bičíkovců řádu Kinetoplastida, patogenních cizopasníků člověka - s celkovou peněžitou odměnou 100 000 Kč

 

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce

  • Ing. Petru Cintulovi, Ph.D., nar. 1978, z Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., za vědecký výsledek Soubor prací o formální fuzzy logice a matematice - s peněžitou odměnou 75 000 Kč
  • doc. Mgr. Luďkovi Bláhovi, Ph.D., nar. 1972, z Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., za vědecký výsledek Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity - s peněžitou odměnou 50 000 Kč
  • PhDr. Janu Zouplnovi, Ph.D., nar. 1977, z Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., za vědecký výsledek Od jišuvu k Izraeli. Formování izraelských mocenských elit 1919-1949 - s peněžitou odměnou 50 000 Kč
Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2006

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu Komise pro udělování cen AV ČR udělila v roce 2006

Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu těmto autorským týmům:

  • autorskému týmu ve složení: prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. (Ústav informatiky AV ČR) - vedoucí týmu, prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. (Ústav informatiky AV ČR), doc. Dr. Ing. Miroslav Rozložník (Ústav informatiky AV ČR), za vědecký výsledek Analýza, implementace a aplikace krylovovských metod - s celkovou peněžitou odměnou 100 000 Kč
  • autorskému týmu ve složení: prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR), prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc. (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR), za vědecký výsledek Organizované vrstvy na polarizovaných kapalných rozhraních - s celkovou peněžitou odměnou 100 000 Kč
  • autorskému týmu ve složení: PhDr. Polana Bregantová (Ústav dějin umění AV ČR), PhDr. Lenka Bydžovská, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR), prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR), PhDr. Anděla Horová (Ústav dějin umění AV ČR), doc. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR), Mgr. Ivana Panochová, Ph.D. (Ústav dějin umění AV ČR), PhDr. Marie Platovská (Ústav dějin umění AV ČR), prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR), PhDr. Antonín Dufek, Ph.D. (Moravská galerie v Brně), doc. Ing. arch. Pavel Halík, CSc. (Technická univerzita v Liberci, Fakulta architektury), PhDr. Jiří Hilmera, CSc. (v důchodu), Jana Pauly (Národní technické muzeum Praha), Mgr. Tereza Petišková (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta užitého umění a designu), PhDr. Eva Petrová (býv. pracovnice ÚDU), prof. PhDr. Sylva Petrová (University of Sunderland, Velká Británie), prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta), PhDr. Ludvík Ševeček (Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně) za vědecký výsledek: Dějiny českého výtvarného umění V (1939-1958) s celkovou peněžitou odměnou ve výši 100 000 Kč

 

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce

  • Mgr. Dr. Filipu Kadlecovi, nar. 1971 (Fyzikální ústav AV ČR) vědecký výsledek Realizace originálních experimentálních metod v časově rozlišené terahertzové spektroskopii kondenzovaných látek - s peněžitou odměnou 25 000 Kč
  • Mgr. Zdeňku Kaplanovi, Ph.D., nar. 1972 (Botanický ústav AV ČR) za vědecký výsledek Taxonomie a nomenklatura čeledi Potamogetonaceae - s peněžitou odměnou 25 000 Kč
  • Ing. Mgr. Martinu Luxovi, nar. 1971 (Sociologický ústav AV ČR) za vědecký výsledek: Socioekonomický výzkum bydlení s peněžitou odměnou 25 000 Kč

 

Cenu Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů

  • autorskému týmu ve složení: Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR), Ing. Yvonna Jirásková, CSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR), RNDr. Jiří Čermák, DSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR), RNDr. Milan Svoboda, CSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR) za vědecký výsledek Povrchy a rozhraní v konstrukčních materiálech - aplikace moderních technologií a počítačového modelování - s celkovou peněžitou odměnou 70 000 Kč
  • autorskému týmu ve složení: Ing. Bohumil Štíbr, DrSc. (Ústav anorganické chemie AV ČR), RNDr. Bohumír Grüner, CSc. (Ústav anorganické chemie AV ČR), RNDr. Josef Holub, (Ústav anorganické chemie AV ČR), Ing. Mario Bakardjiev, CSc. (Ústav anorganické chemie AV ČR), RNDr. Drahomír Hnyk, CSc. (Ústav anorganické chemie AV ČR), Ing. Zbyněk Plzák, CSc. (Ústav anorganické chemie AV ČR), Ing. Jiří Fusek, CSc. (Ústav anorganické chemie AV ČR) za vědecký výsledek Klastrová boranová analoga cyklopentadienylového aniontu a ferrocenu - s celkovou peněžitou odměnou 70 000 Kč
  • Ing. Petru Škrdlovi, Ph.D. (Archeologický ústav, Brno) za vědecký výsledek The Upper Paleolithic on the Middle Course of the Morava River, The Dolní Věstonice Studies - s peněžitou odměnou 35 000 Kč
Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2005

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu Komise pro udělování cen AV ČR, udělila v roce 2005

Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu

  • Dr. Tomáši Jungwirthovi (Fyzikální ústav AV ČR) za vědecký výsledek Feromagnetismus a nové spintronické jevy v polovodičích – s peněžitou odměnou 50 000 Kč
  • autorskému týmu ve složení: prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR) – vedoucí týmu, RNDr. Ladislav Anděra, CSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR), RNDr. Pavla Angelisová, CSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR), Mgr. Tomáš Brdička (Ústav molekulární genetiky AV ČR), Mgr. Naděžda Brdičková, (Ústav molekulární genetiky AV ČR), Mgr. Jan Černý, PhD (Ústav molekulární genetiky AV ČR), Mgr. Karel Drbal, PhD (Ústav molekulární genetiky AV ČR), PhMr. RNDr. Ivan Hilgert, DrSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR), MUDr. Ondrej Horváth (Ústav molekulární genetiky AV ČR), RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR), Mgr. Ing. Jiří Špička (Ústav molekulární genetiky AV ČR) za vědecký výsledek Soubor deseti prací zabývajících se významem membránových mikrodomén a jejich nových proteinových komponent v imunoreceptorové signalizaci – s celkovou peněžitou odměnou 100 000 Kč
  • autorskému týmu ve složení: PhDr. Klára Benešovská, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR), PhDr. Jan Frolík, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha), Mgr. Jana Maříková-Kubková (Archeologický ústav AV ČR, Praha), PhDr. Ivan Muchka (Ústav dějin umění AV ČR) za vědecký výsledek Stálá expozice „Příběh Pražského hradu“ – s celkovou peněžitou odměnou 100 000 Kč

 

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce

  • Mgr. Michalu Dovčiakovi, Ph.D., nar. 1973 (Astronomický ústav AV ČR) za vědecký výsledek Záření akrečních disků v silné gravitaci – s peněžitou odměnou 25 000 Kč
  • Ing. Petru Haladovi, Ph.D., nar. 1972 (Mikrobiologický ústav AV ČR) za vědecký výsledek Soubor prací popisujících vývoj proteomických metod pro identifikaci a strukturní charakterizaci biologicky a biotechnologicky významných proteinů – s peněžitou odměnou 25 000 Kč
  • Mgr. Bronislavu Ostřanskému, Ph.D., nar. 1972 (Orientální ústav AV ČR) za vědecký výsledek Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky. Pojednání Úradky Boží pro nápravu lidského království šajcha Muhjiddína ibn ´Arabího. – s peněžitou odměnou 25 000 Kč

 

Cenu Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů

  • autorskému týmu ve složení: Ing. Josef Halámek, CSc. (Ústav přístrojové techniky AV ČR), Ing. Pavel Jurák, CSc. (Ústav přístrojové techniky AV ČR) za vědecký výsledek Nové metody neinvazivní diagnostiky nervových a kardiovaskulárních onemocnění – s celkovou peněžitou odměnou 70 000 Kč
  • autorskému týmu ve složení: Ing. Peter Šebo, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR) – vedoucí týmu, Ing. Radim Osička, Dr. (Mikrobiologický ústav AV ČR), Mgr. Jiří Mašín (Mikrobiologický ústav AV ČR), Ing. Marek Basler (Mikrobiologický ústav AV ČR), Mgr. Jana Vodolánová (Mikrobiologický ústav AV ČR) za vědecký výsledek Studium mechanismu průniku adenylát-cyklázového toxinu přes biologické membrány – s celkovou peněžitou odměnou 70 000 Kč
  • autorskému týmu ve složení: RNDr. Michal Štros, CSc. (Biofyzikální ústav AV ČR) – vedoucí týmu, Ing. Alena Bačíková (Biofyzikální ústav AV ČR), Mgr. Eva Muselíková-Polanská (Biofyzikální ústav AV ČR), Božena Krönerová (Biofyzikální ústav AV ČR) za vědecký výsledek Objasnění vazby transkripčního faktoru RNA polymerázy I UBF s DNA – s celkovou peněžitou odměnou 50 000 Kč
Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2004

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu Komise pro udělování cen AV ČR, udělila v roce 2004

Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu

 • RNDr. Eduardu Feireislovi, DrSc. (Matematický ústav AV ČR) za vědecký výsledek: Soubor prací o matematické teorii dynamiky stlačitelných tekutin završený monografií Dynamics of viscous compressible fluids – s peněžitou odměnou 50.000 Kč
 • doc. RNDr. Zdeňku Hubálkovi, DrSc. (Ústav biologie obratlovců AV ČR) za vědecký výsledek: Biologie viru West Nile, původce západonilské horečky (soubor vědeckých prací) – s peněžitou odměnou 50.000 Kč
 • PhDr. Janu Němečkovi, DrSc. (Historický ústav AV ČR) za vědecký výsledek: Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939-1945 – s peněžitou odměnou 50.000 Kč


Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce

  • autorskému týmu ve složení: RNDr. Kateřina Luterová, Ph.D., nar. 1972 (Fyzikální ústav AV ČR), RNDr. Petr Fojtík, Ph.D., nar. 1975 (Fyzikální ústav AV ČR) za vědecký výsledek: Optické vlastnosti polovodičových nanostruktur na bázi křemíku – s celkovou peněžitou odměnou 40.000 Kč
  • Ing. Michalu Hockovi, CSc., nar. 1969 (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR) za vědecký výsledek: Soubor prací popisujících vývoj originálních metodik syntéz nových typů purinových derivátů a objev několika nových typů cytostatických látek – s peněžitou odměnou 25.000 Kč
  • PhDr. Jiřímu Woitschovi, nar. 1976 (Etnologický ústav AV ČR) za vědecký výsledek: Zapomenutá potaš. Drasláři a draslářství v 18. a 19. století – s peněžitou odměnou 25.000 Kč


Cenu Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů

 • autorskému týmu ve složení: Ing. Blanka Wichterlová, DrSc. (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR), Ing. Zdeněk Sobalík, CSc. (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR), Mgr. Jiří Dědeček, CSc. (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR) za vědecký výsledek: Redoxní zeolitické katalyzátory pro environmentálně významné transformace oxidů dusíku. Vztah struktury a aktivity – s celkovou peněžitou odměnou 70.000 Kč
Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2003

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu Komise pro udělování cen AV ČR, udělila v roce 2003

Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu

  • autorskému týmu ve složení: Ing. Martin Nikl, CSc., koordinátor (Fyzikální ústav AV ČR), prom. fyz. Pavel Boháček (Fyzikální ústav AV ČR), Ing. Karel Nitsch, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR), RNDr. Eva Mihóková, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR), Ing. Jan Rosa, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR), RNDr. Josef Novák, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR) za vědecký výsledek Monokrystaly PbWO4 - scintilační materiál pro fyziku vysokých energií. Fyzikální popis a optimalizace materiálu – s celkovou peněžitou odměnou 100.000 Kč
  • prof. Ing. Pavlu Hobzovi, DrSc. (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR) za vědecký výsledek Nekovalentní interakce a jejich uplatnění v biodisciplínách, zejména při určení struktury a dynamiky párů a oligomerů basí DNA – s peněžitou odměnou 50.000 Kč
  • autorskému týmu ve složení: doc. PhDr. Petr Sommer, CSc., (Filozofický ústav AV ČR - Centrum medievistických studií AV ČR a UK), PhDr. Dušan Třeštík, CSc. (Filozofický ústav AV ČR – Centrum medievistických studií AV ČR a UK), prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (Filozofický ústav AV ČR – Centrum medievistických studií AV ČR a UK), Mgr. Pavel Soukup (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Výzkumné centrum pro dějiny vědy), Mgr. Robert Novotný (Filozofický ústav AV ČR – Centrum medievistických studií AV ČR a UK), Mgr. František Grunt (občanské sdružení Animare Porteus), PhDr. Milena Bravermanová (Správa Pražského hradu), Mgr. Jiří Militký (Národní muzeum, Praha) za vědecký výsledek Střed Evropy okolo roku 1000 – mezinárodní výstava a vědecký katalog – s celkovou peněžitou odměnou 100.000 Kč


Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce

  • RNDr. Vojtěchu Šimonovi, PhD., nar. 1968 (Astronomický ústav AV ČR) za vědecký výsledek Parametry vybraných astrofyzikálních zdrojů vysokoenergetických částic – s peněžitou odměnou 25.000 Kč
  • Ing. Radimu Osičkovi, Ph.D., nar. 1973 (Mikrobiologický ústav AV ČR) za vědecký výsledek Vztah struktury a funkce RTX proteinů patogenních gramnegativních baktérií – s peněžitou odměnou 25.000 Kč
  • Mgr. Jaroslavu Cuhrovi, nar. 1972 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) za vědecký výsledek Československo-vatikánská jednání 1968–1989 – s peněžitou odměnou 25.000 Kč

 

Cenu Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů

  • RNDr. Petru Heinzelovi, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR) za vědecký výsledek Analýza spektrálních dat vodíku sluneční atmosféry získaných družicí SOHO – s peněžitou odměnou 35.000 Kč
  • doc. Ing. Vladimíru Křenovi, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR) za vědecký výsledek Enzymová syntéza a biotransformace glykosidů a přírodních látek – s peněžitou odměnou 35.000 Kč
  • PhDr. Jindřichu Dejmkovi, Ph.D. (Historický ústav AV ČR) za vědecký výsledek Československo, jeho sousedé a velmoci  ve XX. století – s peněžitou odměnou 35.000 Kč
Ceny Akademie věd ČR udělené v roce 2000 - 1994

CENY AV ČR udělené od r. 1994

Ceny v roce 1994:

Akademická rada AV ČR na svém 25. zasedání dne 28. 6. 1994 udělila Ceny AV ČR a Ceny AV ČR pro mladé vědecké pracovníky:

Ceny AV ČR:

1. PhDr. Luďkovi Hřebíčkovi, DrSc. z Orientálního ústavu AV ČR za práci „Text v komunikaci: nadvětné struktury
2. RNDr. Michalu Křížkovi, DrSc. z Matematického ústavu AV ČR za práci „Metoda konečných prvků pro řešení variačních problémů“

Ceny AV ČR pro mladé vědecké pracovníky:

1. RNDr. Janu Mrázkovi, CSc. z Biofyzikálního ústavu AV ČR za práci „Interpretace informace uložené v sekvencích proteinů a nukleových kyselin“
2. RNDr. Janu Krajíčkovi, DrSc. z Matematického ústavu AV ČR za soubor prací o teorii důkazů a omezené aritmetice
3. RNDr. Janu Kubečkovi, CSc. z Hydrobiologického ústavu AV ČR za soubor vědeckých prací z oblasti hydroakustiky
Diplomy k Cenám AV ČR byly předány dne 27. září 1994 v pracovně p. Prof. Zahradníka.

Ceny za popularizaci vědy v roce 1994:

Akademická rada AV ČR na svém 30. zasedání dne 25. 10. 1994 udělila Ceny za popularizaci vědy:
1. RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR
2. PhDr. Josefu Kotkovi, CSc. z Ústavu pro hudební vědu AV ČR
3. Doc. PhDr. Evě Stehlíkové z Ústavu pro klasická studia AV ČR
Diplomy k Cenám AV ČR za popularizaci vědy byly předány dne 5. 12. 1994 v pracovně p. Prof. Zahradníka.

Ceny v roce 1995:

Akademická rada AV ČR na svém 38. zasedání dne 9. 5. 1995 udělila Ceny AV ČR a Ceny AV ČR pro mladé vědecké pracovníky:

Ceny AV ČR:

1. Prof. Ing. Rudolfu Autratovi, DrSc., řediteli Ústavu přístrojové techniky AV ČR za práci „Monokrystalická detekce elektronů v elektronové mikroskopii“
2. Ing. Karelu Duškovi, DrSc., z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR za práci „Teorie polymerních sítí a jejich aplikace“
3. Prof. PhDr. Františku Šmahelovi, DrSc., řediteli Historického ústavu AV ČR za práci „Husitská revoluce, sv. I. - IV.“
Ceny Akademie věd pro mladé vědecké pracovníky:
1. Martinu Marklovi, CSc., z Matematického ústavu AV ČR za práci „Teorie deformací v topologii, algebře a matematické fyzice“
2. RNDr. Petru Navrátilovi, CSc., z Ústavu jaderné fyziky AV ČR za práci „Model interagujících bosonů: fenomenologické studie a mikroskopické přístupy“
Diplomy k Cenám AV ČR byly předány dne 19. června 1995 ve vile Lanna.

Ceny za popularizaci vědy v roce 1995:

Akademická rada AV ČR na svém 41. zasedání dne 11. 7. 1995 udělila Ceny za popularizaci vědy:
1. Prof. RNDr. Zdeňku V. Špinarovi, DrSc., in memoriam, významnému českému paleontologovi
2. Mgr. Ivo Budilovi, vedoucímu tvůrčí skupiny vědy Českého rozhlasu
Diplomy k Cenám AV ČR byly předány dne 4. října 1995 v pracovně p. Prof. Zahradníka.

Ceny v roce 1996:

Akademická rada AV ČR na svém 50. zasedání dne 19. 3. 1996 udělila Ceny AV ČR a Ceny AV ČR pro mladé vědecké pracovníky:

Ceny AV ČR:

1. Ing. Jiřímu Kadlecovi, CSc. a Dr. Ing. Janu Schierovi, z Ústavu informatiky a výpočetní techniky AV ČR za práci „Teorie a algoritmy rychlého a paralelního bayesovského zpracování signálů“
2. Doc. RNDr. Františku Vyskočilovi, DrSc., z Fyziologického ústavu AV ČR za práci „Molekulární podstata přenosu informace na nervosvalové synapsi“
3. PhDr. Anděle Horové, editorce „Nové encyklopedie českého výtvarného umění a týmu pracovníků Ústavu dějin umění AV ČR, autorů největších příspěvků co do počtu stran: PhDr. Rostislav Švácha, CSc., PhDr. Mahulena Nešlehová, PhDr. Helena Lorenzová, CSc., PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová, PhDr. Marie Judlová, PhDr. Michal Šroňěk, CSc., PhDr. Antonín Dufek  a PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.

Ceny AV ČR pro mladé vědecké pracovníky:

1. Ing. Věslavu Michalikovi, CSc., z Ústavu jaderné fyziky AV ČR za práci „Modelování struktury stopy ionizujících částic a jejich biologických účinků“
2. RNDr. Petru Nachtigallovi, PhD., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR za práci „Teoretické studium interakce vodíku s povrchem křemíku“
3. PhDr. Vladimíru Havlíkovi, CSc., z Filozofického ústavu AV ČR za práci „Synergetika (návrat ke světu přírodních procesů)“
Diplomy k Cenám AV ČR byly předány dne 25. dubna 1996 ve vile Lanna.

Ceny za popularizaci vědy v roce 1996:

1. RNDr. Janu Munzarovi, CSc., z Ústavu geoniky AV ČR, za soubor popularizační publicistiky v meteorologii, geografii a oblasti životního prostředí
2. PhDr. Světle Čmejrkové, CSc., Prof. PhDr. Františku Danešovi, DrSc., PhDr. Zdeňku Hlavsovi, CSc., Prof. PhDr. Jiřímu Krausovi, DrSc., a PhDr. Ivaně Svobodové, z Ústavu pro jazyk český AV ČR za rozhlasové pořady „Rozmlouvání o češtině a Čeština dneška a zítřka“.
3. Doc. RNDr. Josipu Kleczkovi, DrSc. z Astronomického ústavu AV ČR za celoživotní popularizaci astronomie a přírodních věd
 Diplomy k Cenám AV ČR byly předány dne 24. dubna 1996 v pracovně p. Prof. Zahradníka.

Ceny v roce 1997

Akademická rada AV ČR na svém 64. zasedání dne 18. 3. 1997 udělila Ceny AV ČR a Ceny AV ČR pro mladé vědecké pracovníky:

Ceny AV ČR:

1. RNDr. Jiřímu Jaruškovi, DrSc., vedoucímu vědeckému pracovníku Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, za práci „Existence řešení kontaktních úloh s třením“.
2. Doc. MUDr. Evě Sykové, DrSc., vedoucí vědecké pracovnici Ústavu experimentální medicíny AV ČR, za práci „Význam iontových a objemových změn mikroprostředí nervových buněk během fyziologických podmínek a patologických stavů“.
3. Autorskému kolektivu pracovníků Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, PhDr. Josefu Beldovi, CSc., PhDr. Františku Cigánkovi, Mgr. Jiřímu Hoppemu, Doc. PhDr. Karlu Jechovi, CSc., Doc. PhDr. Karlu Kaplanovi, CSc., JUDr. Jaromíru Navrátilovi, CSc., Doc. PhDr. Jindřichu Peckovi, CSc., Mgr. Jitce Vondrové, za práci „Vědecké edice pramenů k nejzávažnějším etapám  nejnovějších čs. dějin (1940-1945, 1967-1970, 1989-1991)“.

Ceny AV ČR pro mladé vědecké pracovníky:

1. RNDr. Jiřímu Sgallovi, PhD., vědeckému pracovníku Matematického ústavu AV ČR za soubor prací On-line rozvrhování paralelních počítačů
2. RNDr. Ivo Šaumanovi, CSc., vědeckému pracovníku Entomologického ústavu AV ČR, za práci Výzkum molekulární podstaty cirkadiánních rytmů 3. RNDr. Juliu Lukešovi, CSc., vědeckému pracovníku Parazitologického ústavu AV ČR, za práci Struktura kinetoplastové DNA a editování RNA u primitivních bičíkovců
Diplomy k Cenám AV ČR byly předány dne 6. května 1997 ve vile Lanna.

Ceny za popularizaci vědy v roce 1997:

l. RNDr. Václavu Cílkovi, CSc., vědeckému pracovníku Geologického ústavu AV ČR, za popularizační publicistiku, zejména v oblasti vývoje krajiny, osídlení a ekologie
2. Ing. Libuši Petrové, komentátorce Českého rozhlasu Praha, za popularizaci české vědy, vědců i významných prací vzniklých v Akademii věd ČR ve vysílání Českého rozhlasu
3. Ing. Karlu Pacnerovi, redaktoru Mladé fronty Dnes, za popularizaci vědy a za novinářský podíl na transformaci vědecké základny
Diplomy k Cenám AV ČR byly předány dne 5. května 1997 v pracovně p. Prof. Zahradníka.

Ceny v roce 1998:

Akademická rada AV ČR na svém 15. zasedání dne 24. 3. 1998 udělila Ceny AV ČR a Ceny AV ČR pro mladé vědecké pracovníky:

Ceny AV ČR:

1. Autorskému kolektivu pracovníků Fyzikálního ústavu AV ČR RNDr. Josefu Kudrnovskému, CSc., a RNDr. Václavu Drchalovi, CSc., a Ústavu fyziky materiálů AV ČR RNDr. Iljovi Turkovi, CSc., a RNDr. Mojmíru Šobovi, DrSc., za práci Elektronová struktura a fyzikální vlastnosti pevných látek a jejich povrchů
2. Doc. MUDr. Stanislavu Tučkovi, DrSc., prof.h.c., vedoucímu vědeckému pracovníku Fyziologického ústavu AV ČR, za práci Funkce cholinergních neuronů a muskarinových receptorů pro acetylcholin
3. Autorskému kolektivu pracovníků Ústavu dějin umění AV ČR PhDr. Beket Bukovinské, PhDr. Jaroslavě Hausenblasové, PhDr. Lubomíru Konečnému, Mgr. Ivanu Muchkovi, PhDr. Michalu Šroňkovi, CSc. a dále PhDr. Olze Drahotové, CSc. (Uměleckoprůmyslové muzeum) a PhDr. Elišce Fučíkové, CSc. (Kancelář prezidenta republiky) za zpracování vědeckého katalogu Rudolf II. a Praha: císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy a za vědecký přínos k výstavě konané v Praze ve dnech 30. 5. - 7. 9. 1997

Ceny AV ČR pro mladé vědecké pracovníky:

1. RNDr. Vojtěchu Petráčkovi, CSc., vědeckému pracovníku Ústavu jaderné fyziky AV ČR, za práci Výzkum a vývoj lineárních velkoplošných křemíkových driftových detektorů pro experiment ALICE na LHC v CERN
2. Mgr. Jiřímu Šímovi, CSc., a Mgr. Romanu Nerudovi, vědeckým pracovníkům Ústavu informatiky a výpočetní techniky AV ČR, za práci Teoretické otázky neuronových sítí 3. Mgr. Janě Kašpárkové, Dr., vědecké pracovnici Biofyzikálního ústavu AV ČR, za práci Ovlivnění DNA protinádorově účinnými komplexy platiny a ruthenia. Vztah k vývoji nových léčiv proti rakovině
Diplomy k Cenám AV ČR byly předány dne 23. června 1998 ve vile Lanna.

Ceny za popularizaci vědy v roce 1998:

1. Kolektivu pracovníků České televize, realizujícímu pořad TELESKOP (Vladimíru Kunzovi, Ing. Jaroslavu Pospíšilovi, Jaromíru Herskovičovi)
2. RNDr. Michalu Křížkovi, DrSc., vědeckému pracovníku Matematického ústavu AV ČR, za soubor popularizačních článků z matematických oborů a za další aktivity, popularizující matematiku ve sdělovacích prostředcích
3. Mgr. Miroslavu Bobkovi, šéfredaktoru stanice Praha Českého rozhlasu, za popularizaci přírodních věd, zejména mezinárodního projektu Africká odysea (sledování života čápů černých
Diplomy k Cenám AV ČR byly předány dne 23. června 1998 ve vile Lanna.

Ceny v roce 1999

Akademická rada AV ČR na svém 30. zasedání dne 13. 4. 1999 udělila Ceny AV ČR a Ceny pro mladé vědecké pracovníky.

Ceny Akademie věd AV ČR obdrželi:

1. Autorskému kolektivu Ústavu fyziky atmosféry AV ČR: Ing. Pavlu Třískovi, CSc.,(vedoucímu týmu), Ing. Janu Šmilauerovi, CSc., Ing. Františku Jiříčkovi, CSc., Mgr. Vladimíru Truhlíkovi, Dr., Ing. Ludmile Třískové, CSc., Doc. RNDr. Janě Šafránkové, DrSc., (MFF UK), Doc. RNDr. Zdeňku Němečkovi, DrSc., (MFF UK), Ing. Jaroslavu Vojtovi, Ing. Františku Hruškovi, Ing. Jaroslavu Chumovi, Ing. Jiřímu Bašemu, Mgr. Jiřímu Šimůnkovi, Ing. Janu Korábovi, Alexandru Czapkovi, Milanu Honcovi, Václavu Veselému a Vendelínu Vodičkovi, (vědecko-technickému pracovníku firmy ADREL s.r.o.), za práci „Výzkum magnetosféry a ionosféry Země družicemi MAGION-4 a MAGION-5. Nové poznatky o struktuře a dynamice magnetosféry a ionosféry Země získané družicemi MAGION-4 a 5.“
2. Autorskému kolektivu Ústavu molekulární genetiky AV ČR: MUDr. Jiřímu Forejtovi, DrSc., (vedoucímu týmu), Ing. Zdeňku Trachtulcovi, PhD, RNDr. Soně Gregorové, Ing. Petru Jansovi, CSc., za práci „Genetická a molekulární analýza laboratorní myši“.
3. Autorskému kolektivu Ústavu dějin umění AV ČR: PhDr. Vojtěchu Lahodovi, CSc., PhDr. Mahuleně Nešlehové, PhDr. Františku Šmejkalovi, CSc., (in memoriam), PhDr. Rostislavu Šváchovi, CSc., PhDr. Tomáši Vlčkovi, CSc., (Pražské kolegium umění, architektury a kulturní ekologie, Praha - Hrad), PhDr. Petru Wittlichovi, CSc. (Ústav pro dějiny umění FF UK, Praha), PhDr. Antonínu Dufkovi (Moravská galerie, Brno), PhDr. Marii Platovské, PhDr. Lence Bydžovské, CSc., PhDr. Aleně Adlerové (Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha), PhDr. Karlu Srpovi (Galerie hl. m. Prahy), PhDr. Pavlu Zatloukalovi (Muzeum umění v Olomouci), PhDr. Jaroslavu Slavíkovi, Doc. PhDr. Věře Ptáčkové, Ing. arch. Zdeňku Lukešovi, Doc. PhDr. Marii Benešové, CSc., PhDr. Marii Lamarové (Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha), Prof. PhDr. Zdeňku Kudělkovi, CSc., PhDr. Haně Rousové (Národní galerie, Praha), PhDr. Jindřichu Vybíralovi, CSc. (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze), za práci
„Dějiny českého výtvarného umění IV (1890-1938), sv. 1,2“.
 

Ceny Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky

obdrželi:
 
1. RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D., nar. 1970, vědecký pracovník Astronomického ústavu AV ČR, za práci „Příčky, rezonanční prstence, vznik hvězd a recyklace plynu ve spirálních galaxiích“.
2. Doc. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., nar. 1964, vědecký pracovníku Entomologického ústavu AV ČR, za práci “Evoluční ekologie hmyzích společenstev v deštných lesích“.
3. RNDr. Patrik Španěl, Dr., nar. 1967, vědeckému pracovníku Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, za práci „Kinetika reakcí iontů v proudícím plynu a její aplikace“.
 

Ceny Akademie věd ČR za popularizaci vědy

1. Doc. RNDr. Petr Jirounek, PhD, vědecký pracovník Farmakologického ústavu Univerzity v Ženevě, za soubor popularizačních statí v časopise Vesmír pod názvem „O šíření signálu v živých organismech“
2.  RNDr. Zdeňka Pokorný, CSc., vědecký pracovník Hvězdárny a planetária M. Koperníka v Brně, za soubor vědecko-popularizačních prací z astronomie, astrofyziky i teoretické fyziky a za další aktivity popularizující tyto obory prostřednictvím nových elektronických médií.
3.  Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc., pracovník Matematického ústavu AV ČR, za popularizaci matematiky mezi žáky a učiteli středních škol.
 

Ceny v roce 2000

Akademická rada AV ČR na svém 42. zasedání dne 7. 3. 2000 udělila následující ceny za vynikající výsledky velkého vědeckého významu:
 
1. autorskému kolektivu Astronomického ústavu AV ČR Ing. Janu Vondrákovi, DrSc.,(vedoucímu kolektivu a hlavnímu autorovi), Ing. Cyrilu Ronovi, CSc., Ing. Ivanu Peškovi, CSc., (Fakulta stavební ČVUT) a doc. Ing. Aleši Čepkovi, CSc., (Fakulta stavební ČVUT) za práci „Orientace Země v období 1899 až 1992„,
 2. prof. RNDr. Emilu Palečkovi, DrSc., vědeckému pracovníku Biofyzikálního ústavu AV ČR za práci „Biofyzikální výzkum struktury a interakcí DNA„,
 3. autorskému kolektivu Orientálního ústavu AV ČR PhDr. Jiřímu Proseckému, CSc., (vedoucímu autorského kolektivu), doc. PhDr. Blahoslavu Hruškovi, DrSc., prof. ThDr. Janu Hellerovi, (Evangelická teologická fakulta UK a Centrum biblických studií AV ČR a UK, Praha), doc. PhDr. Petru Charvátovi, DrSc., PhDr. Nee Novákové , CSc., (Ústav starého Předního východu FF UK, Praha), PhDr. Janě Pečírkové, CSc., PhDr. Lukáši Pechovi, PhD., prof. PhDr. Vladimíru Sadkovi, CSc., (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK, Praha), prof. PhDr. Vladimíru Součkovi, CSc. (in memoriam), PhDr. Janě Součkové, DrSc., (Náprstkovo muzeum, Praha) za práci „Encyklopedie starověkého Předního východu“.

Ceny Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky:

1. Mgr. Romaně Sokolové, Dr., nar. 1970, vědecké pracovnici Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, za práci „Elektrochemie ekologicky významných látek“,
2. Mgr. Martině Réblové, PhD., nar.1971, vědecké pracovnici Botanického ústavu AV ČR, za práci „Soubor prací o mikroskopických houbách bývalého rodu Chaetosphaeria“.

Ceny AV ČR za popularizaci vědy:

1. RNDr. Dagmar Jáňové, redaktorce Českého rozhlasu v Praze, za popularizaci vědy a ekologie prostřednictvím řady rozhlasových pořadů přibližujících úspěchy vědy doma i v zahraničí,
2. prom. geol. Petru Jakešovi, PhD., vědeckopedagogickému pracovníku Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty UK v Praze, za dlouhodobou popularizaci vědy a vzdělávání,
3. Mgr. Martinu Uhlířovi a Josefu Matyášovi, redaktorům rubriky VĚDA Lidových novin, za popularizaci vědy prostřednictvím článků věnovaných objevům v širokém spektru oborů a zajímavostem ve světě vědy.