Zahlavi

Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR

Akademická rada AV ČR vydává v souladu se Stanovami AV ČR, Koncepcí rozvoje výzkumu a vývoje v AV ČR a s přihlédnutím k Doporučení Komise o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (2005/251/ES) tento Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR (dále "kariérní řád") schválený XXXIII. zasedáním Akademického sněmu AV ČR dne 16.12.2008:

Článek I

Obecná ustanovení


1. Kariérní řád upravuje postavení vysokoškolsky vzdělaných pracovníků výzkumných útvarů pracovišť AV ČR (dále "pracovníci"). Vznik, změny a skončení pracovního poměru upravují příslušné pracovněprávní předpisy.

2. Pracovníci jsou v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR, ve znění pozdějších předpisů, přijímáni na základě výběrového řízení vyhlašovaného ředitelem pracoviště AV ČR (dále "pracoviště"). Postup při přijímání pracovníků upravuje čl. 51 Stanov AV ČR.

3. Pracovní výkon, tvůrčí činnost a výsledky pracovníků jsou pravidelně hodnoceny. Při hodnocení pracovníků nesmí docházet k jejich diskriminaci s ohledem na pohlaví, věk, původ, náboženství, politické názory apod.

4. Pracovníci jsou na základě výsledků hodnocení při atestacích zařazováni do kvalifikačních stupňů (čl. 22 odst. 2 Přílohy Stanov AV ČR). Výsledek tohoto hodnocení je rozhodující pro další kariérní postup a
mzdové ohodnocení pracovníka. Pracovník je atestován také na návrh svého vedoucího nebo na vlastní žádost.

5. Odměňování pracovníků upravuje vnitřní mzdový předpis pracoviště, ve kterém jsou pro jednotlivé kvalifikační stupně vymezeny mzdové třídy.

6. Pracovníci dodržují Etický kodex výzkumných pracovníků v AV ČR.

7. Pracovníci se snaží o soustavný růst své kvalifikace a rozvoj svých dovedností a schopností. Pracoviště jim k profesnímu růstu poskytují podmínky.

8. Pracovníci se podle svých možností podílejí na vzdělávání studentů a veřejnosti, které je hlavním prostředkem pro zvyšování úrovně a šíření znalostí. Výuka je v AV ČR považována za významnou činnost pracovníků.

Článek II

Kvalifikační stupně


V AV ČR se pro pracovníky (tj. vysokoškolsky vzdělané pracovníky výzkumných útvarů) zavádějí tyto kvalifikační stupně (čl. 22 odst. 2 Přílohy Stanov AV ČR):

1. Odborný pracovník výzkumu a vývoje (angl. research assistant) - pracov-ník s dokončeným vysokoškolským vzděláním.

2. Doktorand (angl. graduate student) - pracovník, který se účastní doktorského studia.

3a. Postdoktorand (angl. postdoctoral fellow) - pracovník, který získal akademický titul Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalent (dále jen "Ph.D."). Pracuje obvykle pod vedením zkušených vědeckých pracovníků a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího týmu. V této kategorii může být zařazen nejdéle po dobu pěti let po obhájení akademického titulu Ph.D.

3b. Vědecký asistent (angl. associate scientist/scholar) - pracovník, který po uplynutí doby pěti let od získání akademického titulu Ph.D. není zařazen do stupně 4 nebo 5.

4. Vědecký pracovník (angl. scientist/scholar) - pracovník, který získal ve svém oboru vědeckou hodnost CSc., akademický titul Ph.D. Pracuje samostatně, vykonává náročné a obtížné práce ve svém vědním oboru. Pravidelně publiku-je vědecké práce v domácích i zahraničních recenzovaných časopisech a obvykle je řešitelem grantových nebo programových projektů.

5. Vedoucí vědecký pracovník (angl. senior scientist/scholar) - pracovník splňující požadavky kladené na kvalifikační stupeň 4. Na rozdíl od stupně 4 je navíc vůdčí vědeckou osobností, která se významně podílí na rozvoji daného oboru v mezinárodním měřítku.


Článek III

Výzkumní pracovníci


1. Pracovníci zařazení do kvalifikačních stupňů 3a, 3b, 4 nebo 5 jsou výzkumnými pracovníky (čl. 22 odst. 4 Přílohy Stanov AV ČR).

2. Postavení výzkumných pracovníků upravuje čl. 24 Přílohy Stanov AV ČR.

3. Činnost výzkumných pracovníků je hodnocena při atestacích pravidelně nejméně jednou za pět let (čl. 23 odst. 1 Přílohy Stanov AV ČR).


Článek IV

Emeritní vědecký pracovník AV ČR


1. Výzkumní pracovníci mohou získat statut emeritního vědeckého pracovníka AV ČR jako uznání celoživotní úspěšné vědecké práce a zásluh o rozvoj pracoviště a vědního oboru.

2. Emeritním vědeckým pracovníkem AV ČR (emeritus scientist/scholar) může být jmenován výzkumný pracovník, který splňuje současně tyto podmínky:
   a) je nebo byl vedoucím vědeckým pracovníkem (kvalifikační stupeň 5) navrhují-cího pracoviště;
   b) pobírá starobní důchod.

3. Emeritní vědecký pracovník AV ČR je jmenován předsedou AV ČR na základě zdůvodněného návrhu ředitele pracoviště, který projedna-la a schválila rada pracoviště.

4. Emeritní vědecký pracovník AV ČR je jmenován bez časového omezení, má práva člena shromáždění výzkumných pracovníků (čl. 25 odst. 2 Přílohy Stanov AV ČR) a nevztahují se na něj atestace.

5. Emeritní vědecký pracovník AV ČR má právo docházet na pracoviště, být informován o činnosti pracoviště a být zván na významné akce pracoviště.

Článek V

Atestace


1. Obecným smyslem atestací je
   a) přispívat ke zvyšování úrovně vědecké činnosti pracoviště;
   b) vytvářet podklady pro koncepční a racionální personální politiku pracoviště;
   c) srovnávat výsledky činnosti pracovníků v rámci kvalifikačních stupňů;
   d) stimulovat pracovníky k soustavnému odbornému růstu;
   e) poskytovat pracovníkům pravidelnou příležitost k sebereflexi.

2. Předmětem hodnocení při atestacích je výlučně vědecká, odborná a pedagogická činnost pracovníka.

3. Pravidelné atestace (čl. III odst. 3) se nevztahují na:
   a) ředitele pracovišť, kteří jsou do funkce ustaveni na základě výběrového řízení a jejichž činnost je radou pracoviště a Akademickou radou AV ČR hodnocena v jiných kontextech a termínech;
   b) hostující výzkumné pracovníky, kteří jsou zaměstnanci jiných domácích nebo zahraničních pracovišť;
   c) emeritní vědecké pracovníky AV ČR;
   d) podle rozhodnutí ředitele též na výzkumné pracovníky - důchodce, kteří jsou přijímáni na dobu nejvýše jednoho roku.

4. Hodnocení při atestacích provádí atestační komise jmenovaná ředitelem pracoviš-tě (čl. 23 odst. 2 Přílohy Stanov AV ČR) po projednání v radě pracoviště [čl. 11 písm. b) Přílohy Stanov AV ČR]. Atestační komise má nejméně pět členů, nejméně jedna třetina z nich nesmí být zaměstnanci příslušného pracoviště.

5. Atestační komise jedná obvykle jedenkrát ročně, podle potřeby pracoviště může být frekvence jejích zasedání vyšší.

6. Na pracovištích je možné podle potřeby zřídit více atestačních komisí, které budou postupovat koordinovaně.

7. Ředitel pracoviště v souladu se specifikou daného vědního oboru, podmínkami pracoviště a ustanoveními tohoto kariérního řádu stanoví kritéria pro hodnocení a ve smyslu čl. 11 písm. d) Přílohy Stanov AV ČR je projedná s radou pracoviště. Pracoviště příbuzného zaměření mohou vzájemně konzultovat kritéria hodnocení a v případě účelnosti vytvořit společné atestační komise.

8. Ředitel pracoviště zajistí vyhlášení kritérií hodnocení tak, aby s nimi byl hodnocený pracovník seznámen včas a mohl připravit podklady požadované k atestaci.

9. Atestační komise
   a) ověří, zda všichni pracovníci, jejichž hodnocení se bude provádět, byli seznámeni s kritérii hodnocení;
   b) vyžádá od hodnocených pracovníků stručnou zprávu podle stanovených kritérií s příslušnou dokumentací jejich činnosti za období od poslední atestace;
   c) vyžádá od přímého nadřízeného hodnoceného pracovníka odborné vyjádření a návrhy na kvalifikační stupeň a pracovní smlouvu hodnoceného.


10. Vlastní atestaci provede atestační komise formou jednání komise za přítomnosti nadřízeného hodnoceného pracovníka; hodnocený pracovník má právo být přítomen.

11. Závěry atestační komise a její doporučení řediteli pracoviště musí vedle vlastního stručného hodnocení vědecké činnosti pracovníka obsahovat zejména tyto body:
   a) návrh na zařazení pracovníka do kvalifikačního stupně; kvalifikační stupeň může být ponechán, zvýšen nebo snížen;
   b) návrh, zda má být pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou s doporučením jejího trvání;
   c) u pracovníka, který byl na základě atestace shledán nezpůsobilým (čl. 23 odst. 3 Přílohy Stanov AV ČR), podá atestační komise v zápisu z jednání návrh, aby ředitel ve smyslu ustanovení § 52 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, písemně vyzval pracovníka k odstranění nedostatků v jeho práci. Atestační komise navrhne termín příští atestace, při které se posoudí, zda byly nedostatky odstraněny, či bude-li řediteli podán návrh ukončit s pracovníkem pracovní poměr.

12. Hodnocený pracovník musí být seznámen s návrhem přesného znění závěrů atestační komise a musí mu být dána možnost se k němu vyjádřit. Nedojdeli ke shodě mezi stanovisky atestační komise a hodnoceného pracovníka, budou písemně zpracované námitky a připomínky pracovníka připojeny k závěrům atestační komise a spolu s nimi předloženy řediteli pracoviště.

13. Hodnocený pracovník může požádat o provedení atestace formou veřejné oponentury (čl. 23 odst. 3 Přílohy Stanov AV ČR). Ředitel pracoviště žádosti pracovníka vyhoví.

Článek VI

Zařazování do kvalifikačních stupňů


1. Zařazení pracovníka do kvalifikačního stupně a mzdové třídy, stanovení mzdy a doby trvání pracovní smlouvy je ve smyslu čl. 51 Stanov AV ČR a čl. 23 odst. 2 Přílohy Stanov AV ČR plně v kompetenci ředitele pracoviště. Příslušné návrhy předkládá řediteli pracoviště atestační komise, příp. výběrová komise, jde-li o nově přijímaného pracovníka.

2. Návrh na zařazení pracovníka do kvalifikačního stupně 5 předloží ředitel pracoviště před svým rozhodnutím k vyjádření Koordinační komisi pro zařazování pracovníků pracovišť AV ČR do nejvyššího kvalifikačního stupně (čl. 22 odst. 3 Přílohy Stanov AV ČR). Posouzení návrhu na zařazení touto komisí se nevyžaduje, pokud byl kvalifikační stupeň 5 pracovníkovi doporučen Koordinační komisí již v minulosti nebo pokud je pracovník nositelem vědeckého titulu DSc. Návrh na zařazení pracovníka do kvalifikačního stupně 5, který Koordinační komise nedoporučila, lze podat znovu nejdříve po uplynutí jednoho roku.

3. Zařazení nově přijatého pracovníka do kvalifikačního stupně i mzdové třídy je platné až do rozhodnutí ředitele pracoviště vydaného na základě prvého následujícího atestačního řízení, které na pracovišti proběhne.

4. Ředitelé jsou po dobu výkonu funkce zařazeni jako vedoucí vědečtí pracovníci do kvalifikačního stupně 5. Jejich mzdu určuje předseda AV ČR. Po skončení jejich funkčního období budou až do nejbližší atestace zařazeni v kvalifikačním stupni 5 a mzdu jim určí ředitel podle pravidel platných na pracovišti.

Článek VII

Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně


1. Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně (dále "Koordinační komise") je ve smyslu čl. 28 odst. 1 písm. s) Stanov AV ČR zřízena jako stálý pomocný orgán Akademické rady AV ČR.

2. Předsedu a členy Koordinační komise jmenuje a odvolává po projednání s Vědeckou radou AV ČR Akademická rada AV ČR [čl. 22 odst. 3 Přílohy Stanov AV ČR a čl. 42 odst. 1 písm. b) Stanov AV ČR]. Funkční období předsedy a členů Koordinační komise je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě po sobě následující období. Další podrobnosti složení a činnosti Koordinační komise upravuje její statut, který schvaluje Akademická rada AV ČR.

3. Úkolem Koordinační komise je porovnávat dosažené vědecké výsledky pracovníků navrhovaných do kvalifikačního stupně 5 tak, aby byla na všech pracovištích Akademie věd ČR zajištěna vysoká úroveň této skupiny pracovníků. Koordinační komise také sleduje poměrné zastoupení kvalifikačního stupně 5 na pracovištích AV ČR.

4. Koordinační komise na základě materiálů předložených řediteli pracovišť projed-nává návrhy na zařazení pracovníků do kvalifikačního stupně 5. K projednaným návrhům vydává Koordinační komise svá stanoviska.

5. Stanoviska Koordinační komise jsou postupována ředitelům pracovišť a mají charakter doporučení. Pokud ředitel pracoviště tato doporučení nepřijme, informuje Koordinační komisi písemně o svém rozhodnutí.

Článek VIII

Závěrečná ustanovení


1. Dosavadní Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR ze dne 18.12.2006 (částka 13/2006 interních norem) se zrušuje k 31.12.2008.

2. Tento kariérní řád nabude účinnosti dnem 01.01.2009.

prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.