Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

Místopředsedkyně a členka předsednictva Akademické rady AV ČR

  • pověřená koordinací koncepce I. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních záležitostí pracovišť 1.–3. sekce
  • koordinace transferu znalostí a technologií do aplikační sféry, koncepce spolupráce s komerční sférou
  • koordinace a koncepční dohled nad využíváním duševního vlastnictví

Ústav přístrojové techniky AV ČR

V letech 1976–1981 vystudovala Elektrotechnickou fakultu Vysokého učení technického v Brně. V roce 1990 získala na ČVUT v Praze vědeckou hodnost CSc. v oboru Elektrotechnika a vakuová technika a tamtéž získala v roce 2001 vědeckou hodnost DrSc., po obhájení doktorské disertační práce na téma rastrovací mikroskopie pomalými elektrony. Od roku 1973 je zaměstnána v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, kde byla v letech 1993–2012 vedoucí skupiny mikroskopie pomalými elektrony a založila tak nový obor rastrovací elektronové mikroskopie pomalými elektrony. V letech 1999–2012 byla také vedoucí Oddělení elektronové optiky. Od roku 2012 do března 2021 byla ředitelkou Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Absolvovala řadu zvaných přednášek na mezinárodních konferencích, zahraničních univerzitách a ve světově významných firmách zabývajících se elektronovou mikroskopií. Absolvovala také řadu zahraničních stáží, z nichž nejdelší byly více než roční pobyty na univerzitě v Toyamě (Japonsko) a na univerzitě v Yorku (VB).

Dlouhodobě se věnuje rastrovací elektronové mikroskopii s pomalými a velmi pomalými elektrony, a to nejen z pohledu povrchové fyziky, ale i z hlediska návrhu elektronově optického systému jak osvětlovacího, tak detekčního. Vedla řadu diplomových a disertačních prací, v roce 2000 byla členkou organizačního výboru a tajemnicí 12. Evropského kongresu o elektronové mikroskopii v Brně. V letech 1989–2006 organizovala sérii 10 mezinárodních seminářů o povrchové fyzice a optice nabitých částic. Je zakladatelkou školy základů elektronové mikroskopie, pravidelně pořádané Oddělením elektronové optiky v ÚPT. Je členkou Vědecké rady VUT v Brně a dalších významných výborů. Je autorkou cca 115 publikací dle WOS, které jsou 1031× citovány, h index: 18. Řešila celou řadu projektů, včetně EU. Byla oceněna Japan Institute of Metals and International Metalographic Society. V roce 2012 získala cenu Československé mikroskopické společnosti za celoživotní přínos pro mikroskopii, v roce 2013 cenu Česká hlava společnosti Kapsch – Invence a v roce 2020 cenu Milady Paulové za celoživotní přínos vědě v oblasti elektrotechniky. Od ledna 2020 je členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

telefon:
221 403 557
  e-mail:
mullerova@kav.cas.cz