RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

Člen Akademické rady AV ČR

  • pověřený zastupováním místopředsedy III. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních záležitostí pracovišť 7.–9. sekce
  • pověřený agendou vědní politiky a podpory vědy z veřejných prostředků v součinnosti se státními orgány v této oblasti a politiky VaVaI
  • koordinace regionální spolupráce AV ČR se státní správou, samosprávou, veřejnoprávními subjekty a dalšími institucemi v rámci regionů, včetně dotačního řízení v této oblasti
  • koordinace aktivit AV ČR a pracovišť platformy CEFRES, včetně agendy dotačního řízení
  • koordinace aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách a koordinace mezioborové výzkumné spolupráce mezi společenskými vědami a vědami o živé a neživé přírodě

Sociologický ústav AV ČR

V letech 1983–1988 vystudoval obor Ekonomická a regionální geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1989 složil rigorózní zkoušku a získal titul RNDr. Po absolvování studia se stal interním aspirantem v Geografickém ústavu ČSAV, v roce 1993 obhájil disertační v práci v oboru Ekonomická geografie a získal titul CSc. V roce 2021 získal titul docent v oboru Regionální a politická geografie na Univerzitě Karlově. 

Od roku 1993 působí, s několika přestávkami, v Sociologickém ústavu AV ČR, zprvu jako odborný pracovník v oddělení Regionální a lokální studia, později jako vědecký pracovník, vedoucí oddělení a od roku 2012 jako ředitel ústavu. Dlouhodobě se zabývá problematikou regionálních a sociálně prostorových nerovností, volební geografií, prostorovými aspekty volebního chování, demokratickými institucemi na lokální a regionální úrovni. Byl řešitelem či spoluřešitelem celkem 16 grantů základního i aplikovaného výzkumu podpořených domácími i zahraničními grantovými agenturami. Své výsledky publikuje v knihách, jako kapitoly v editovaných knihách i v článcích v odborných časopisech, česky i anglicky.

Působil jako Residential Fellow ve Woodrow Wilson International Center For Scholars ve Washingtonu, D.C., v USA, jako JSPS Fellow ve Slavic Research Center na University of Hokkaido v japonském Sapporu, jako Marie Curie Intra-European Fellow v CERVL – joint laboratory of Science Po and CNRS ve francouzském Bordeaux nebo jako Fulbright-Masaryk Fellow na University of Southern California v Los Angeles v USA. Působil i v soukromé sféře – v letech 2000–2002 pracoval jako ředitel pro výzkum v české pobočce The Gallup Organization.

Má rozsáhlé zkušenosti s prací v různých akademických funkcích. Je členem oborových rad na Přírodovědecké fakultě, Fakultě sociálních věd a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na České zemědělské univerzitě. Je členem Vědeckých rad PřF a FSV UK. Je dlouholetým členem Rady Sociologického ústavu AV ČR, dlouholetým členem Akademického sněmu (od roku 2002). V letech 2004–2008 působil jako člen Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum a vývoj. Působil jako člen Horizon 2020 Advisory Group for Societal Challenge 6 ‘Europe in a changing world – Inclusive, Innovative and Reflective Societies. Je členem Executive Committee of the European Sociological Association.

telefon:
221 403 334
  e-mail:
kostelecky@kav.cas.cz