PhDr. Pavel Baran, CSc.

Člen předsednictva Akademické rady AV ČR a předseda Vědecké rady AV ČR

  • pověřený řešením koncepčních otázek vědní politiky a podpory vědy z veřejných prostředků v součinnosti se státními orgány v této oblasti a politiky VaVaI (Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy atd.), koordinace činností v oblasti legislativy VaVaI
  • koordinace agendy udělování vědeckého titulu „doktor věd“ (DSc.), včetně dotačního řízení v této oblasti
  • koncepce rozvoje aktivit Strategie AV21

Filosofický ústav AV ČR

Po ukončení studia oborů filosofie a historie na Masarykově univerzitě v Brně absolvoval interní aspiranturu v Ústavu pro filosofii a sociologii v Praze. V rámci svého působení v Akademii věd se podílel na znovuobnovení činnosti Filosofického ústavu AV ČR, a to v pozici zástupce ředitele. V letech 2005–2013 vykonával funkci ředitele tohoto ústavu.

Od roku 2013 je členem Akademické rady a místopředsedou Akademie věd ČR pro oblast společenských a humanitních věd. V roce 2014 byl jmenován členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace, v září 2016 byl zvolen jejím místopředsedou. Byl a je členem řady odborných a poradních orgánů vlády České republiky, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Grantové agentury ČR a Akademie věd ČR, např. členem Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů Rady pro výzkum, vývoj a inovace, členem Koordinační rady expertů pro přípravu Národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, členem Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum, vývoj a inovace, členem podoborové komise Grantové agentury ČR a členem Ekonomické rady Akademie věd ČR. Působil a působí také ve vědeckých radách vysokých škol a jejich společných pracovišť. Dlouhodobě se zabývá problematikou vědní politiky v České republice, na různých úrovních se zasazuje o odpovídající postavení vědy a výzkumu v rámci veřejných politik (mj. i v rámci spolupráce s Parlamentem ČR).

Do oblasti jeho odborného zájmu patří zejména dějiny filosofie, morální a politická filosofie, filosofie v českých zemích 20. století, filosofie hodnot a filosofie dějin. Věnoval se překladatelské činnosti odborné literatury a rovněž činnosti pedagogické, a to na Vysoké škole ekonomické v Praze a na Ostravské univerzitě. V současnosti přednáší vybrané kurzy filosofie na Masarykově univerzitě v Brně.

telefon:
221 403 370
  e-mail:
baran@kav.cas.cz