XXXVIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 21. dubna 2011 v Praze, přijímá toto usnesení:
 
I.
Akademický sněm
1.    bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše,
2.    ve smyslu čl. 14 písm. b) a e) Stanov Akademie věd ČR schvaluje
a)    Výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 2010 podle předloženého návrhu s připomínkami,
b)    Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXVII. zasedání Akademického sněmu podle předloženého návrhu,
3.    ukládá Akademické radě AV ČR, aby zajistila dopracování Výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2010 podle došlých připomínek,
4.    žádá Radu pro výzkum, vývoj a inovace o urychlení implementace systémů hodnocení a financování vědy a výzkumu vycházejících z Programového prohlášení vlády České republiky a z doporučení Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v České republice.
 
II.
Akademický sněm
1.    bere na vědomí s připomínkami Zprávu o průběhu a výsledcích I. etapy hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009,
2.    oceňuje práci hodnoticích komisí a děkuje jejich předsedům a členům za vykonanou práci,
3.    doporučuje ředitelům a radám pracovišť AV ČR, aby využili výsledky hodnocení k restrukturalizaci výzkumného zaměření a organizačním změnám v zájmu trvalého důrazu na zvyšování kvality vědecké práce a na posilování mezinárodní konkurenceschopnosti pracovišť,
4.    ukládá Akademické radě, aby výsledky hodnocení uplatnila v návrzích koncepčních opatření organizačního a finančního charakteru, které budou předloženy příštímu zasedání Akademického sněmu.
 
 
 
III.
Akademický sněm
1.    ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předložený Závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 2010,
2.    schvaluje Zprávu o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2010,
3.    dodatečně schvaluje použití stavebních odpisů na financování staveb a akcí nákladné údržby v roce 2010 podle předložené Zprávy o hospodaření Akademie věd ČR.
 
IV.
Akademický sněm
  1. schvaluje předloženou Zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu,
  2. ukládá Akademické radě AV ČR, aby projednala připomínky a návrhy uvedené ve zprávě a přijala k nim příslušná opatření.
 
 
 
 
 
V Praze 21. dubna 2011
 
 
Ověřili:     

prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.

předseda návrhové komise

Akademického sněmu

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. dr. h. c.

předsedající

Akademického sněmu