XXXVII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 14. prosince 2010 v Praze, přijímá toto usnesení:
 
I.
Akademický sněm
1.            schvaluje Jednací a volební řád Akademického sněmu pro funkční období 2010–2014 podle předloženého návrhu s připomínkami,
2.            ve smyslu čl. 14 písm. n) Stanov Akademie věd ČR zřizuje mandátovou komisi Akademického sněmu pro funkční období 2010–2014 ve složení:
 
RNDr. Jiří Gabriel, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.,
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.,
prof. RNDr. František Krahulec, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.,
PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.,
Petr Reimer, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta,
JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.,
tajemnice: Mgr. Renata Vlčková, Kancelář Akademie věd ČR,
 
3.            bere na vědomí, že mandátová komise zvolila svým předsedou RNDr. Jiřího Gabriela, DrSc., a místopředsedkyní JUDr. Lenku Vostrou, Ph.D.
 
 
II.
Akademický sněm
1.            ve smyslu čl. 14 písm. e) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předloženou zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXVI. zasedání Akademického sněmu,
2.            oceňuje práci, kterou Akademická rada AV ČR vykonala pro zajištění základních podmínek další vědecké činnosti pracovišť AV ČR v současné nepříznivé ekonomické situaci,
3.            konstatuje, že je nutno pokračovat v intenzivním úsilí o zvyšování veřejné podpory kvalitní vědy a výzkumu v ČR, o její racionální a efektivní rozdělování a využívání v souladu s politikou a praxí ve výzkumu, vývoji a inovacích vědecky vyspělých zemí a o získávání dalších zdrojů pro rozvoj činnosti Akademie věd ČR tak, aby byla zaručena kontinuita činnosti kvalitních pracovišť.
 
III.
Akademický sněm
1.            schvaluje koncepční dokument Stav a východiska vědecké činnosti Akademie věd ČR podle předloženého návrhu,
2.            ukládá Akademické radě AV ČR zajistit zveřejnění schváleného dokumentu v Interních normách AV ČR, na webových stránkách AV ČR a v Akademickém bulletinu a řídit se jím ve své činnosti,
3.            doporučuje ředitelům pracovišť AV ČR vycházet při realizaci činnosti pracoviště v dalším časovém období ze schváleného dokumentu.
 
 
IV.
Akademický sněm
1.            bere na vědomí předloženou zprávu o ekonomické situaci Akademie věd ČR a o očekávaných výsledcích jejího hospodaření v roce 2010,
2.            schvaluje úsporná opatření v rozpočtu Akademie věd ČR na rok 2010 učiněná Akademickou radou AV ČR v důsledku vázání výdajů institucionální podpory podle usnesení vlády ze dne 28. července 2010 č. 552, k návrhu opatření k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 5,3 % v roce 2010, podle předloženého návrhu,
3.            předběžně schvaluje rozpočet Akademie věd ČR na rok 2011 a jeho rozpis na pracoviště podle předloženého návrhu s podmínkou, že se ukazatel celkových výdajů rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR v rámci zákona o státním rozpočtu nebude lišit od údajů projednaných Akademickým sněmem o více než 7 %. Současně zmocňuje Akademickou radu AV ČR, aby po konečném schválení zákona o státním rozpočtu provedla nezbytná upřesnění jeho rozpisu na pracoviště a informovala o tom XXXVIII. zasedání Akademického sněmu,
4.            v případě, že se ukazatel celkových výdajů rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR v rámci zákona o státním rozpočtu změní o více než 7 % vůči výdajům projednaným na zasedání Akademického sněmu, ukládá Akademické radě AV ČR, aby zabezpečila hospodaření pracovišť AV ČR v prvních měsících roku 2011 v rozpočtovém provizoriu odvozeném z projednaného návrhu rozpočtu a předložila nový návrh rozpočtu na rok 2011 a jeho rozpisu na pracoviště XXXVIII. zasedání Akademického sněmu,
5.      souhlasí, aby Akademická rada AV ČR ve smyslu čl. 29 Stanov Akademie věd ČR schválila závěrečný účet rozpočtové kapitoly 361 Akademie věd ČR za rok 2010 s tím, že tento dokument bude dodatečně předložen ke schválení XXXVIII. zasedání Akademického sněmu.
 
 
V.
Akademický sněm
1.            schvaluje předloženou zprávu odstupující Dozorčí komise Akademického sněmu za období od XXXVI. zasedání Akademického sněmu a vyslovuje jí poděkování za její práci ve funkčním období 2006–2010,
2.            ukládá Akademické radě AV ČR, aby projednala připomínky a návrhy uvedené v předložené zprávě a přijala k nim příslušná opatření.
 
 
VI.
Akademický sněm zvolil Dozorčí komisi Akademického sněmu pro funkční období 2010–2014 ve složení:
 
prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta,
prof. Dr. Ivan Lefkovits, dr. h. c., University Hospital Basel,
doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., Raiffeisenbank, a. s.,
PhDr. Petr Nejedlý, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,
RNDr. Jiří Rákosník, CSc., Matematický ústav AV ČR, v. v. i.,
prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.,
prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,
PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.,
Ing. Jan Šotola, CSc., Zentiva Group, a. s.
 
 
V Praze 14. prosince 2010
 
Ověřili:     

RNDr. Jan Šafanda, CSc.

předseda návrhové komise

Akademického sněmu

prof. Ing. Miroslav Tůma. CSc.

předsedající

Akademického sněmu