XXXVI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 22. dubna 2010 v Praze, přijímá toto usnesení:

 

 

Akademický sněm
1.         bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše,
2.         ve smyslu čl. 14 písm. b) a e) Stanov Akademie věd ČR schvaluje
a) výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 2009 podle předloženého návrhu,
b) zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXV. zasedání Akademického sněmu podle předloženého návrhu.
 
II.
Akademický sněm
1.         ve smyslu čl. 14 písm. m) Stanov Akademie věd ČR schvaluje úpravu Statutu Grantové agentury AV ČR,
2.         ukládá Akademické radě AV ČR, aby vydala schválený Statut Grantové agentury AV ČR pro potřeby pracovišť AV ČR.
 
 
III.
Akademický sněm
1.         schvaluje úpravu Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd ČR podle návrhu předloženého Komisí pro etiku vědecké práce AV ČR,
2.         doporučuje ředitelům pracovišť AV ČR, aby uplatňovali zásady vyplývající z novelizace Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd ČR a seznámili s nimi všechny pracovníky včetně pracovníků nově přijímaných.
 
IV.
Akademický sněm
1.         ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předložený závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 2009,
2.         schvaluje použití stavebních odpisů na financování staveb a akcí nákladné údržby v roce 2009 podle předložené zprávy o hospodaření AV ČR,
3.         bere na vědomí informaci o současné ekonomické situaci Akademie věd ČR.
 
 
V.
Akademický sněm
1.         schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu a vyslovuje jí poděkování za její práci v uplynulém funkčním období,
2.         ukládá Akademické radě AV ČR, aby projednala připomínky a návrhy uvedené ve zprávě a přijala k nim příslušná opatření,
3.         pověřuje Dozorčí komisi Akademického sněmu, aby zprávu o své činnosti za období od XXXVI. do XXXVII. zasedání Sněmu podala Akademickému sněmu ustavenému pro funkční období 2010–2014 na jeho ustavujícím zasedání,
4.         souhlasí s udělením odměny předsedovi a členům Dozorčí komise Akademického sněmu za jejich práci v uplynulém funkčním období v celkové částce 230 000 Kč.
 
 
VI.
Akademický sněm
1.      zvolil podle čl. 11 odst. 1 písm. e) a f) Stanov Akademie věd ČR tyto nové členy Akademického sněmu na funkční období 2010–2014:
a)     v kategorii zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank byli zvoleni:
RNDr. Pavel Hedbávný, CSc. (VAKUUM PRAHA, spol. s. r. o.)
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc. (Farmak, a. s.)
Ing. Pavel Kafka, dr. h. c. (Svaz průmyslu a dopravy ČR)
doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. (Asociace výzkumných organizací)
RNDr. Vladimír Kolařík, CSc. (DELONG INSTRUMENTS, a. s.)
prof. Ing. Jan Macek, DrSc., FEng. (Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel)
doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. (Raiffeisenbank, a. s.)
Ing. Pavel Švarc, CSc., MBA (KKCG, a. s.)
Ing. Jan Šotola, CSc. (Zentiva Group, a. s.)
prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. (VÚTS, a. s.)
 
b)     v kategorii významných domácích a zahraničních vědců byli zvoleni:
prof. Dr. Wilhelm J. Ansorge (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, School of Basic Science)
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta)
prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta)
doc. RNDr. František Janouch, CSc. (The Royal Institute of Technology, Stockholm, Nadace Charty 77)
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta)
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta)
prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.) doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (Archiv hlavního města Prahy)
         prof. Dr. Ivan Lefkovits, dr. h. c. (University Hospital Basel)
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta)
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta)
prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla (Universität Wien, Institut für Slawistik)
prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc. (Filozofický ústav Slovenské akademie věd)
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
         prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta)
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Centrum medievistických studií)
prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.)
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta)
         prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (Masarykova univerzita, Fakulta informatiky)
         prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
 
 
Závěrem jednání členové Akademického sněmu s politováním a znepokojením konstatovali, že přes kroky učiněné vedením Akademie věd ČR se dosud nepodařilo dosáhnout systémové nápravy ve věcech hodnocení výzkumných organizací a rozdělování institucionální podpory, a stále tak v této oblasti hrozí pokračování praxe založené na chybných principech.
 
 
V Praze 22. dubna 2010
 

 
Ověřili:

Ing. Karel Aim, CSc.
předseda návrhové komise
Akademického sněmu

prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc.
předsedající
Akademického sněmu