XXXV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 15. prosince 2009 v Praze, přijímá toto usnesení:
 

I.

Akademický sněm

 1. bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy AV ČR Jiřího Drahoše,
 2. ve smyslu čl. 14 písm. e) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předloženou zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXIV. zasedání Akademického sněmu,
 3. oceňuje, jak předseda AV ČR a Akademická rada AV ČR splnili a dále plní úkoly přijaté usneseními XXXIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR, konaného dne 24. března 2009, a mimořádného zasedání Akademického sněmu AV ČR, konaného dne 30. června 2009,
 4. bere na vědomí
  1. dosavadní výsledky jednání s předsedou vlády ČR Ing. Janem Fischerem, CSc., poslanci Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny, dalšími představiteli Parlamentu ČR, představiteli vysokých škol a dalších subjektů působících v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
  2. probíhající jednání u "kulatých stolů", iniciovaná předsedou vlády ČR, jež se zabývají budoucím uspořádáním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a jeho financováním,
 5. s politováním konstatuje, že
  1. jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace a její usnesení nadále destabilizují systém řízení a financování výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
  2. návrhy financování Akademie věd ČR a jejích pracovišť, předkládané Radou pro výzkum, vývoj a inovace, včetně střednědobého výhledu, nadále ohrožují existenci Akademie věd a činnost jejích pracovišť,
 6. vyjadřuje znepokojení nad tím, že dosud nedošlo k ustavení Rady pro výzkum, vývoj a inovace v novém složení, včetně jejího sekretariátu, tak, aby vznikl odborný a kompetentní orgán schopný formulovat a hájit naléhavé potřeby vědy a výzkumu v ČR a dlouhodobé zájmy společnosti v této oblasti,
 7. ukládá předsedovi AV ČR a Akademické radě AV ČR, aby
  1. nadále v jednání s představiteli státních orgánů ČR, představiteli politických stran i zástupci zahraničních institucí upozorňovali na ohrožení vědy a výzkumu v ČR v důsledku chybné realizace Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací,
  2. ve spolupráci s reprezentacemi vysokých škol a zástupci dalších subjektů působících v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pokračovali v přípravě návrhu kvalitního a funkčního systému financování výzkumu a vývoje v ČR a návrhu metodiky jejich hodnocení,
  3. ve spolupráci s pracovišti AV ČR pokračovali v organizování informačních akcí o postavení, činnosti a výsledcích práce Akademie věd ČR.

 

II.

Akademický sněm

 1. bere na vědomí předloženou zprávu o ekonomické situaci Akademie věd ČR a o očekávaných výsledcích jejího hospodaření v roce 2009,
 2. souhlasí, aby Akademická rada AV ČR ve smyslu čl. 29 Stanov Akademie věd ČR schválila závěrečný účet rozpočtové kapitoly 361 Akademie věd ČR za rok 2009 s tím, že tento dokument bude dodatečně předložen ke schválení XXXVI. zasedání Akademického sněmu,
 3. oceňuje způsob, jakým Akademická rada AV ČR za daných obtížných okolností sestavila návrh rozpočtu Akademie věd ČR na rok 2010,
 4. schvaluje ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov Akademie věd ČR rozpočet Akademie věd ČR na rok 2010 a jeho rozpis na pracoviště podle předloženého návrhu,
 5. vítá prohlášení vlády ČR ze dne 5. října 2009, ve kterém se vláda - na základě projednání situace financování Akademie věd České republiky z podnětu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy - zavázala k tomu, že "rozpočtový limit pro kapitolu Akademie věd České republiky pro roky 2011 a 2012 bude upřesněn s cílem nesnižovat podíl finančních prostředků pro Akademii věd České republiky a její ústavy za předpokladu přijetí odpovídajících celkových transformačních opatření v oblasti vědy a výzkumu v ČR", a doprovodné usnesení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny ze dne 11. listopadu 2009, ve kterém tento výbor doporučuje, aby Poslanecká sněmovna přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby nesnižovala institucionální podporu Akademie věd ČR a ve střednědobém výhledu rozpočtu na rok 2011-2012 zachovala institucionální výdaje Akademie na úrovni roku 2009".

 

III.

Akademický sněm

 1. bere se souhlasem na vědomí předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za uplynulé období,
 2. ukládá Akademické radě AV ČR, aby projednala připomínky a návrhy uvedené ve zprávě a přijala k nim příslušná opatření,
 3. bere na vědomí informaci, že předsedou Dozorčí komise Akademického sněmu byl s účinností od 26. října 2009 na zbytek funkčního období 2006-2010 zvolen RNDr. Jan Kočka, DrSc.

 

IV.

Akademický sněm
zvolil podle čl. 14 písm. i) a čl. 39 odst. 1 Stanov Akademie věd České republiky v doplňovací volbě tyto členy Vědecké rady AV ČR na zbytek funkčního období 2009-2013:
prof. Dr. Tilman Berger (Universität Tübingen)
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
PhDr. Antonín Kostlán, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v. v. i.)
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (Masarykova univerzita)
prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc. (Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.)
RNDr. Milan Paluš, DrSc. (Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.)
prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.)
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (Masarykova univerzita)


V Praze 15. prosince 2009

Ověřili:


předseda návrhové komise
Akademického sněmu
 
předsedající
Akademického sněmu