XXXIV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 24. března 2009 v Praze, přijímá toto usnesení:
 

I.

Akademický sněm

 1. bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy Akademie věd ČR Václava Pačesa o vývoji Akademie věd ČR za uplynulé čtyři roky,
 2. ukládá novému vedení Akademie věd ČR projednat náměty a doporučení obsažené v této zprávě,
 3. vyslovuje předsedovi AV ČR a členům Akademické rady AV ČR poděkování za odpovědnou práci, kterou v letech 2005–2009 vykonali pro úspěšný rozvoj Akademie věd ČR,.
 4. ve smyslu čl. 14 písm. b) a e) Stanov Akademie věd ČR schvaluje
  a) výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 2008 podle předloženého návrhu,
  b) zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXIII. zasedání Akademického sněmu.

 

II.

Akademický sněm

 1. bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy Vědecké rady AV ČR Františka Šmahela o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2005–2009 a koncepční návrhy pro další období,
 2. ukládá novému vedení Akademie věd ČR projednat předložené koncepční návrhy pro další období,
 3. vyslovuje předsedovi a členům Vědecké rady AV ČR poděkování za odpovědnou práci, kterou v letech 2005–2009 vykonali pro úspěšný rozvoj Akademie věd ČR.

 

III.

Akademický sněm

 1. bere na vědomí zprávu o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2008,
 2. ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předložený závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 2008,
 3. dodatečně schvaluje použití stavebních odpisů ve smyslu bodu 2.2 předloženého materiálu.

 

IV.

Akademický sněm

 1. bere se souhlasem na vědomí předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za uplynulé období,
 2. ukládá Akademické radě AV ČR, aby projednala připomínky a návrhy uvedené ve zprávě a přijala k nim příslušná opatření.

 

V.

Akademický sněm

 1. konstatuje, že Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje – 2008 neřeší efektivní financování výzkumu a vývoje v ČR,
 2. ukládá Akademické radě AV ČR připravit návrh vhodné metodiky a prosazovat jej v Radě pro výzkum a vývoj a v jiných grémiích.

 

VI.

Akademický sněm zvolil podle čl. 14 písm. i) a čl. 24 odst. 2 Stanov Akademie věd ČR tyto členy Akademické rady AV ČR pro funkční období 2009–2013:

   Ing. Karel Aim, CSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.)

 

   PhDr. Jiří Beneš (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)

 

   Ing. Petr Bobák, CSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.)

 

   RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

 

   prof. Jiří Chýla, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

 

   PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová (Knihovna AV ČR, v. v. i.)

 

   prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.)

 

   Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

 

   prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.)

 

   prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)

 

   Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)

 

   doc. Ing. Petr Ráb, DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.)

 

   RNDr. Jan Šafanda, CSc. (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

 

   prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.)

 

   prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.)

 

 

VII.

Akademický sněm

  1. zvolil podle čl. 14 písm. i) a čl. 39 odst. 1 Stanov Akademie věd ČR tyto členy Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2009–2013:

   prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (Masarykova univerzita)
   prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.)
   prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.)
   prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
   prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.)
   Ing. Karel Jungwirth, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
   prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.)
   PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.)
   prof. Ing. Stanislav Labík, CSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
   prof. Ing. Miloš Marek, DrSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
   doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.)
   prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze)
   doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
   prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
   prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
   prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze)
   prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.)
   prof. Bedřich Velický, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
   doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)

 

 1. ukládá Akademické radě AV ČR, aby připravila na příští zasedání Akademického sněmu doplňovací volbu členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2009–2013.V Praze dne 24. března 2009

Ověřili:

PhDr. Martin Steiner
předseda návrhové komise
Akademického sněmu
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
předsedající
Akademického sněmu