XXXIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 16. prosince 2008 v Praze, přijímá toto usnesení:
 

I.

Akademický sněm

 1. bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy Akademie věd ČR Václava Pačesa,
 2. ve smyslu čl. 14 písm. e) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předloženou zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXII. zasedání Akademického sněmu.

 

II.

Akademický sněm

 1. se ve smyslu čl. 14 písm. g) Stanov Akademie věd ČR usnesl tajnou volbou na návrhu jmenovat předsedou Akademie věd ČR pro funkční období 2009-2013 s účinností od 25. března 2009 prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., (programové prohlášení)
 2. ukládá Akademické radě AV ČR, aby v souladu se zákonem o Akademii věd ČR a Stanovami Akademie věd ČR učinila potřebná opatření ke jmenování prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., předsedou Akademie věd ČR pro funkční období 2009-2013.

 

III.

Akademický sněm

 1. schvaluje Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR podle předloženého návrhu a s úpravami: vypustit poslední větu v čl. II, vypustit odst. 4 v čl. III, doplnit odst. 2 písm. a) v čl. IV a vypustit odst. 5 v čl. VI ve smyslu dodatečně sdělených návrhů a připomínek z diskuse,
 2. ukládá Akademické radě AV ČR vydat schválený Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR pro potřeby pracovišť AV ČR jako interní normu.

 

IV.

Akademický sněm

 1. bere na vědomí předloženou zprávu o ekonomické situaci Akademie věd ČR a o očekávaných výsledcích jejího hospodaření v roce 2008,
 2. souhlasí, aby Akademická rada AV ČR ve smyslu čl. 29 Stanov Akademie věd ČR schválila závěrečný účet rozpočtové kapitoly 361 Akademie věd ČR za rok 2008 s tím, že tento dokument bude dodatečně předložen ke schválení příštímu zasedání Akademického sněmu,
 3. ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje rozpočet Akademie věd ČR na rok 2009 a jeho rozpis na pracoviště podle předloženého návrhu.

 

V.

Akademický sněm

 1. bere se souhlasem na vědomí předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za uplynulé období,
 2. ukládá Akademické radě AV ČR, aby projednala připomínky a návrhy uvedené ve zprávě a přijala k nim příslušná opatření.

V Praze dne 16. prosince 2008

Ověřili:

RNDr. Jan Hrušák, CSc.
předseda návrhové komise
Akademického sněmu
  doc. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
předsedající
Akademického sněmu