XXXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 18. prosince 2007 v Praze, přijímá toto usnesení:
 

I.

Akademický sněm

 1. bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy Akademie věd ČR Václava Pačesa,
 2. ve smyslu čl. 14 písm. e) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předloženou zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXX. zasedání Akademického sněmu,
 3. bere se souhlasem na vědomí závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích přeměny pracovišť AV ČR na veřejné výzkumné instituce,
 4. podporuje Stanovisko ředitelů a předsedů rad pracovišť AV ČR k aktuálním otázkám výzkumu a vývoje v České republice ve vztahu k Akademii věd ČR ze dne 5. prosince 2007, které je přílohou tohoto usnesení,
 5. ukládá předsedovi Akademie věd ČR a Akademické radě AV ČR, aby se v souladu s usnesením XXIX. zasedání Akademického sněmu ze dne 14. prosince 2006 a se Stanoviskem ředitelů a předsedů rad pracovišť AV ČR k aktuálním otázkám výzkumu a vývoje v České republice ve vztahu k Akademii věd ČR ze dne 5. prosince 2007 nadále aktivně podíleli na jednáních o připravované reformě systému výzkumu a vývoje v ČR, obhajovali při nich demokratické principy organizace Akademie věd ČR a jejích pracovišť a prosazovali zavedení objektivních a pro všechny zúčastněné strany rovných hodnoticích postupů a aby průběžně o těchto jednáních informovali členy Akademického sněmu a pracoviště AV ČR.

 

II.

Akademický sněm

 1. ve smyslu čl. 14 písm. f) Stanov Akademie věd ČR schvaluje zřízení Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., podle předloženého návrhu s tím, že bude zařazen do 5. sekce,,
 2. ukládá Akademické radě AV ČR, aby v součinnosti s ředitelem Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., a s osobou pověřenou řízením Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., učinila příslušná právní, personální, organizační a ekonomická opatření ke vzniku Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., ke dni 1. 1. 2008 a k zahájení jeho činnosti.

 

III.

Akademický sněm

 1. bere na vědomí předloženou zprávu o ekonomické situaci Akademie věd ČR a o očekávaných výsledcích jejího hospodaření v roce 2007,
 2. souhlasí, aby Akademická rada AV ČR ve smyslu čl. 29 Stanov Akademie věd ČR schválila závěrečný účet rozpočtové kapitoly 361 Akademie věd ČR za rok 2007 s tím, že tento dokument bude dodatečně předložen ke schválení příštímu zasedání Akademického sněmu,
 3. ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje rozpočet Akademie věd ČR na rok 2008 a jeho rozpis na pracoviště podle předloženého návrhu.

 

IV.

Akademický sněm

 1. bere se souhlasem na vědomí předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za uplynulé období,
 2. ukládá Akademické radě AV ČR, aby projednala připomínky a návrhy uvedené ve zprávě a přijala k nim příslušná opatření.

 

V.

Akademický sněm

 1. bere na vědomí rezignaci Dr. Françoise Mayer (Université Montpellie`r) a prof. PhDr. Dalibora Turečka, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta), na členství ve Vědecké radě AV ČR,
 2. zvolil v doplňovací volbě na zbytek funkčního období 2005-2009 tyto nové členy Vědecké rady AV ČR:
  Prof. Tilman Berger, Dr. (Universität Tübingen, Německo),
  Prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze).
V Praze dne 18. prosince 2007

Ověřili:

prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
předseda návrhové komise
Akademického sněmu
  Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
předsedající
Akademického sněmu