XXX. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 26. dubna 2007 v Praze, přijímá toto usnesení:
 

I.

Akademický sněm

 1. bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy Akademie věd ČR Václava Pačesa,
 2. ve smyslu čl. 14 písm. b) a e) Stanov Akademie věd ČR schvaluje
  1. Výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 2006 podle předlože­ného návrhu,
  2. předloženou zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXIX. zasedání Akademického sněmu.

 

II.

Akademický sněm

 1. ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předložený Závě­rečný účet Akademie věd ČR za rok 2006,
 2. bere na vědomí informaci o současné ekonomické situaci Akademie věd ČR,
 3. dodatečně schvaluje použití stavebních odpisů ve smyslu bodu 2.2 předloženého materiálu.

 

III.

Akademický sněm

 1. schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za uplynulé období,
 2. ukládá Akademické radě AV ČR, aby projednala připomínky a návrhy uvedené ve zprávě a přijala k nim příslušná opatření.

 

IV.

Akademický sněm zavazuje Grantovou agenturu AV ČR, aby upravila svoje pravidla v tom smyslu, že ke splnění předkládacího termínu přihlášek grantů je dostačující poštovní razítko dne uzávěrky na zaslané přihlášce.V Praze dne 26. dubna 2007

Ověřili:

RNDr. Miroslav Flieger, CSc.
předseda návrhové komise
Akademického sněmu
  prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.
předsedající
Akademického sněmu