XXVIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 20. dubna 2006 v Praze, přijímá toto usnesení:

I.

Akademický sněm

 1. bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy Akademie věd ČR Václava Pačesa o činnosti Akademické rady AV ČR od XXVII. zasedání Akademického sněmu,
 2. ve smyslu čl. 10 písm. b) a d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje
  1. Výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 2005 podle předloženého návrhu s připomínkami,
  2. zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXVII. zasedání Akademického sněmu podle předloženého návrhu,
 3. podporuje přípravu novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, s tím, že by měla vyjít z dosavadních zkušeností uplatňování zákona, reflektovat změny po vstupu ČR do EU, odbourat zbytečnou administrativu, která narostla s realizací podpory výzkumu, zefektivnit podporu výzkumu a poskytnout potřebnou stabilitu kvalitním výzkumným institucím. Za významné považuje poskytování institucionální podpory výzkumným institucím, a to pouze na základě podmínek stanovených zákonem, nikoliv formou soutěže, zavedení nového typu podpory pro infrastruktury a možnost podpory vynikajících osobností i vědeckých škol.
II.

Akademický sněm

 1. schvaluje Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd ČR podle předloženého návrhu s připomínkami,
 2. ukládá Akademické radě AV ČR vydat schválený Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd ČR pro potřeby pracovišť AV ČR,
 3. doporučuje vědeckým pracovištím AV ČR, aby v případě potřeby doplnila Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd ČR podle charakteru vlastní výzkumné práce a seznámila s ním všechny pracovníky včetně pracovníků nově přijímaných a spolupracujících studentů.


III.

Akademický sněm

 1. ve smyslu čl. 10 písm. c) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předložený Závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 2005,
 2. bere na vědomí informaci o současné ekonomické situaci Akademie věd ČR,
 3. dodatečně schvaluje použití stavebních odpisů ve smyslu bodu 2.2 předložené zprávy.


IV.

Akademický sněm

 1. schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu s připomínkami a vyslovuje jí poděkování za její práci v uplynulém funkčním období,
 2. ukládá Akademické radě AV ČR, aby projednala připomínky a návrhy uvedené ve zprávě a přijala k nim příslušná opatření,
 3. pověřuje Dozorčí komisi Akademického sněmu, aby zprávu o své činnosti za období od XXVIII. do XXIX. zasedání Sněmu podala Akademickému sněmu ustavenému pro funkční období 2006-2010 na jeho ustavujícím zasedání,
 4. souhlasí s udělením odměny předsedovi a členům Dozorčí komise Akademického sněmu za jejich práci v uplynulém funkčním období v celkové částce 210 tis. Kč.


V.

Akademický sněm

  1. souhlasí s tím, že jeho funkční období skončí v prosinci 2006 dnem předcházejícím ustavujícímu zasedání Akademického sněmu pro funkční období 2006-2010,
  2. zvolil podle čl. 8 písm. e) a f) Stanov Akademie věd ČR tyto nové členy Akademického sněmu na funkční období 2006-2010:

 

   1. v kategorii zástupců podnikatelských kruhů a bank (podle zákona o Akademii věd ČR označováni jako zástupci průmyslu, obchodních kruhů a bank) byli zvoleni:
    RNDr. Martin Flegel, CSc. (PolyPeptide Laboratories, spol. s r.o.)
    RNDr. Pavel Hedbávný, CSc. (VAKUUM PRAHA, spol. s r.o.)
    Ing. Milan Holl, CSc. (Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.)
    RNDr. Alexandr Jegorov, CSc. (IVAX Pharmaceuticals, s.r.o.)
    RNDr. Vladimír Kolařík, CSc. (DELONG INSTRUMENTS, a.s.)
    Ing. Jiří Michal (Zentiva, a.s., Svaz chemického průmyslu ČR)
    Ing. František Pazdera, CSc. (Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.)
    Ing. Václav Talíř (Raiffeisenbank, a.s.)
    prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. (Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s.)
    prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. (Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.)

 

  1. v kategorii dalších významných domácích a zahraničních vědců byli zvoleni:
   doc. PhDr. Marta Botíková, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta)
   prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta)
   doc. RNDr. Ivo Budil, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta)
   doc. Ing. Miroslav Čech, CSc. (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)
   prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd)
   prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
   doc. RNDr. Viera Feráková, CSc. (Botanický ústav Slovenské akademie věd)
   prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. (Masarykova univerzita)
   prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. (České vysoké učení technické v Praze)
   prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta)
   prof. RNDr. František Janouch, CSc. (Nadace Charty 77)
   prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. (Technická univerzita v Liberci)
   prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta)
   prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR)
   prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc. (Matematický ústav AV ČR)
   prof. Ivan Lefkovits, PhD (University of Basel, Institute of Physiology)
   doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta)
   prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (Masarykova univerzita)
   prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta)
   prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta)
   prof. Ing. Pavel Rauch, DrSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie)
   prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
   RNDr. Antonín Šimůnek, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR)
   prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (Akademie věd ČR)
   prof. Lubomír Špaňhel, Dr. (Université de Rennes 1, Francie)
   prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta)
   prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta)
   prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství)
   prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta)
   prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební).V Praze dne 20. dubna 2006

Ověřil: PhDr. Martin Steiner
   předseda Návrhové komise
   Akademického sněmu AV ČR